search

Проблеми сучасної освіти : науково-допоміжний бібліографічний покажчик

 

 Передмова.

Сучасний розвиток інженерно-педагогічної освіти базується на застосуванні новітніх технологій, які формують інноваційний потенціал учасників освітнього простору. В цих умовах особливого значення набувають питання інформаційного забезпечення їх діяльності на рівні світових вимог.   

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Проблеми сучасної освіти» містить матеріали з питань модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв’язків професійної освіти. Покажчик складено на основі інформаційно-документальної бази бібліотеки УІПА, яка відображає статті з наукових збірників, періодичних видань з проблем педагогіки (30 назв журналів) та продовжуваних видань («Проблеми інженерно-педагогічної освіти», «Проблеми освіти», «Нові технології навчання»).

Структура покажчика складається з семи тематичних розділів, які мають деталізовані підрозділи та абеткового покажчика прізвищ авторів. У межах кожного розділу документи розміщені за абеткою авторів та назв творів.

Розділ I «Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу» містить документи, що стосуються міжнародних зв’язків вищої освіти, розвитку вищої освіти за рубежем.

У розділі II «Менеджмент освіти» представлено матеріали з питань модернізації, фінансування, стандартизації професійної освіти.

Розділ III «Організація роботи вищого навчального закладу» відображає узагальнюючі матеріали з питань атестації, акредитації, ліцензування ВНЗ. В даному розділі також представлено питання керівництва вищим навчальним закладом, дослідницька діяльність педагогів, створення наукових шкіл.

У матеріалах розділу IV «Підготовка спеціалістів у ВНЗ» розглянуто проблеми підготовки фахівців, а саме інженерів-педагогів, бакалаврів, магістрів, аспірантів. Значна увага приділена питанням організації  післядипломної освіти. 

У розділі V «Організація навчального процесу» зібрано документи щодо навчальних планів, програм, засобів навчання, самостійної роботи студентів, тестування, педагогічної та виробничої практик, наукової діяльності студентів.      

Розділ VI «Педагогіка та психологія вищої освіти» містить матеріали з питань теорії навчання та виховання, технології навчання, педагогічної та професійної психології.

Розділ VII«Професійно-технічна освіта» присвячено проблемам реформування професійно-технічної освіти, впровадженню новітніх технологій у навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів.

Покажчик підготовлено в автоматизованому режимі на основі електронного каталогу Наукової бібліотеки УІПА. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT): ДСТУ ГОСТ 7.1–2006».

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русcком языке. Общие требования и правила».
Покажчик створено на допомогу наукового та навчально-виховного процесу. Видання розраховано на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів,
студентів вищих навчальних закладів.

І. Сучасна освіта: зарубіжний досвід 1. Nesterova, M. European studies of social innovations in higher education: cognitive principles of social…
І. Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Байденко, В. И. Болонский процесс: современный этап [Текст] / В. И.…
 I. Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий…
I. Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Belan, G. Education for sustainable development [Текст] / G.Belan // Теорія…
I. Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Ан, С. В. "Американский стандарт": образовательная среда, учебный процесс, оценка успеваемости…
Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Аникеев, А. А. Современная структура образования в Германии / А. А. Аникеев,…
I. Сучасна освіта в світлі вимог Болонського процесу 1. Авшенюк, Н. М. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків…
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки : затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 495 від…
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА Баглай, В. Інноваційні технології у фаховій підготовці майбутніх залізничників / В. Баглай // Професійно-технічна освіта. - 2011. -…
Сторінка 1 із 2

Нові надходження