search

Про бібліотеку

Бібліотека заснована у 1958 р. як структурний підрозділ Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ). З перших днів існування бібліотеки значна увага приділялась формуванню фонду відповідно вимогам до комплектування багатопрофільного вузу. З 1958 р. до 1990 р. інститут був головним вузом по підготовці інженерних кадрів без відриву від виробництва і виконував функцію республіканського науково-методичного центру по методичному керівництву і розробці навчально-методичної літератури для студентів – заочників по 21 інженерно–технічній спеціальності.

У лютому 1990 р. УЗПІ реорганізований у Харківський інженерно-педагогічний інститут (ХІПІ), а у вересні 1994 р. – в Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА).

За останні роки відбулися значні зміни в функціональних пріоритетах бібліотеки, що пов’язано з активним впровадженням нових засобів обміну інформацією, розвитком сучасних інформаційно-комунікативних технологій.Бібліотека не тільки створює власні електронні ресурси, але й гарантує доступ користувачам до інтегрованого і синтезованого інформаційного ресурсу глобальної інформаційної мережі.

У 2010 р. рішенням Вченої ради академії та наказом ректора №166 від 01.06.2010 р. змінено назву бібліотеки на «Наукова бібліотека УІПА», у зв’язку з чим в організаційно-функціональній структурі бібліотеки відбулися значні зміни

Сьогодні бібліотека є центром інформаційного забезпечення навчально-виховного і наукового процесів акдемії. Фонд бібліотеки нараховує понад 800 тис. прим. і містить літературу з проблем педагогіки та методики професійного навчання, інтелектуальної власності, економічної теорії і фінансів, машинобудування, енергетики,інформатики та комп'ютерної технології, поліграфії, легкої промисловості, харчової промисловості та інше. Кількість повнотекстових електронних документів у фонді бібліотеки складає близько 11 тис. прим.

До послуг користувачів надано 7 абонементів і 4 читальні зали, у яких щорічно обслуговується 17,5 тис. користувачів: студентів денної та заочної форми навчання, викладачів та співробітників академії. Книговидача складає длизько 600 тис. прим. на рік.

З 2006 р. бібліотека працює в автоматизованій бібліотечно-інформаційні системі «ІРБІС». Електронний каталог (ЕК) бібліотеки, організований як єдина БД, нараховує понад 140 тис. записів, містить бібліографічні дані про:

- Нові надходження всіх видів і типів видань.

- Документи фонду (за планом ретровведення).

- Проблемно-орієнтовані (аналітичні) бази даних:

- «Проблеми освіти

- «Економіка, економічні науки»

- «Суспільно-політичні науки»

- «Законодавство України»

- «Охорона праці. Безпека життєдіяльності»

- «Харків і Харківщина».

ЕК містить БД «Книгозабезпеченість», повнотекстові БД «Електронні навчально-методичні видання кафедр», «Автореферати дисертацій науковців УІПА», «Монографії науковців УІПА», «Збірники наукових праць УІПА», які доступні користувачеві через авторизацію. На сайті бібліотеки функціонує електронний архів (репозиторій) ElarUIPA.

В АБІС «ІРБІС» також створено БД «Праці вчених УІПА» з посиланнями на повні тексти, яка містить інформацію про всі публікації вчених академії незалежно від їх наявності у фонді бібліотеки, бібліографічну БД «Авторські свідоцтва, патенти та інші охоронні документи вчених УІПА», БД «Інтернет-ресурси» з посиланнями на електронні ресурси віддаленого доступу з профілю академії.

Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки спрямована на підготовку і видання бібліографічних, біобібліографічних покажчиків та рекомендаційних списків літератури. Видаються біобібліографічні покажчики серії «Вчені УІПА – ювіляри», науково-допоміжні бібліографічні покажчики серії «Праці кафедр УІПА», продовжувані покажчики «Проблеми сучасної освіти», щорічний електронний інтерактивний науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Інновації в освіті».

З метою створення якісного довідково-пошукового апарату, пропагування наукового надбання викладачів академії бібліотека бере участь у корпоративних проектах провідних бібліотек України: «Наукова періодика України» та «Система реферування української наукової літератури» НБУ ім. В.І. Вернадського; «Галузева реферативна БД», «Зведена БД збірників наукових праць з питань педагогіки та психології», «Зведена БД дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології» ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Крім того, бібліотека бере участь у складанні «Зведеного каталогу періодичних видань, які надійшли до провідних бібліотек Харкова у 20… р.» ХДНБ ім. В. Г. Короленка. У 2015 р. бібліотека приєдналася до корпоративного проекту цієї бібліотеки «Метабібліографія Харківщини».

У 2014 р. бібліотека завершила науково-дослідну роботу «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» в межах співпраці з навчально-методичною лабораторією академії, яка функціонує спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України.

Фахівці бібліотеки допомагають викладачам здійснювати моніторинг наукового потенціалу УІПА та особистого рейтингу вчених, в українському індексі наукового цитування, рейтингах міжнародного рівня, проводять консультування з питань створення профілів (портретів) авторів-науковців вGoogleScholar, реєстрації в міжнародному каталозі вчених ORCID. Крім того, з метою інформування студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу УІПА щодо можливостей участі в міжнародних грантових програмах, програмах обміну та стажувань, навчання за кордоном налагоджено інформаційну роботу «Гранти, стипендіальні програми, конкурси», яка передбачає пошук грантів, що підтримують завдання та пріоритети УІПА.

Підвищенню інформаційної компетентності користувачів бібліотеки сприяє диференційована система навчання, яка, крім занять зі студентами 1-го курсу, передбачає лекції для бакалаврів, магістрів і аспірантів.

Нині Наукова бібліотека є невід’ємною частиною освітнього середовища академії, відкритою соціокомунікаційною системою, що постійно розвивається, провідником передових інформаційно-бібліотечних технологій, носієм високої технологічної культури обслуговування.

Структура Наукової бібліотеки і адреси її підрозділів.
Прейскурант додаткових послуг Наукової бібліотеки УІПА, що надаються на платній основі, згідно наказу ректора № 456 від 01.10.2019 р. №…
Звіт – план роботи бібліотеки 2021 – 2022 р.р. Звіт – план роботи бібліотеки 2020 – 2021 р.р. Звіт –…
Найбільш яскравою характеристикою бібліотеки майбутнього буде не стільки її зовнішній вигляд, скільки інтелектуальна діяльність в її стінах – та діяльність,…

Нові надходження