search

Положення про наукову бібліотеку Української інженерно-педагогічної академії

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВУ БІБЛІОТЕКУ  УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

 

 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (далі – Бібліотека) є структурним підрозділом Української інженерно-педагогічної академії (далі – Академії), універсальним інформаційним центром, який забезпечує інформаційну підтримку освітнього, науково-дослідницького і виховного процесів Академії і діє на підставі цього Положення.

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», «Про авторське право і суміжні права», підзаконними нормативно-правовими актами, проектом стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», «Стратегією розвитку Наукової бібліотеки УІПА на період 2021-2025 рр.», статутом і правилами внутрішнього розпорядку Академії та цим Положенням.

1.3. Діяльність Бібліотеки спрямована на сприяння реалізації державної політики у галузях інформатизації, освіти і культури, дотримання принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Академія забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування Бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її інформаційних ресурсів, комп’ютеризацію та матеріально-технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Загальне методичне керівництво Бібліотекою здійснюють:

- Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України (методичний центр – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка);

- Державна науково-педагогічна бібліотека України ім.
В.О. Сухомлинського;

- Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна як зональний методичний центр бібліотек закладів вищої освіти державної форми власності.

1.6. Бібліотека координує свою діяльність у взаємодії з керівництвом Академії, факультетами, інститутами, кафедрами, іншими підрозділами, які входять до організаційної структури Академії, з бібліотеками інших систем і відомств.

1.7. Порядок доступу до інформаційних ресурсів, основні послуги і умови їх надання визначаються «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА», які затверджуються проректором з наукової роботи Академії і розробляються на основі «Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу».

1.8. Бібліотека має свою печатку і штампи, які використовує згідно із встановленим регламентом.

1.9. Термін дії даного Положення – з моменту його затвердження до зміни організаційної структури.

1.10. Перегляд даного Положення здійснюється згідно у встановленому порядку.

 

 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Завданнями Бібліотеки є:

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників, співробітників Академії, сторонніх користувачів на основі, визначеній «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА», проєктом «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова» згідно з їх запитами на основі вільного доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів Бібліотеки в режимі офлайн та онлайн.

2.2. Впровадження в роботу інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій, розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг шляхом розвитку інформаційно-комунікативних технологій, підвищення культури обслуговування, удосконалення та модернізація традиційних форм і методів роботи. Підтримка публікаційної активності Академії.

2.3. Формування бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів відповідно до профілю Академії та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Створення власних бібліографічних та повнотекстових баз даних.

2.4. Управління бібліотечними фондами та інформаційними ресурсами на всіх рівнях і в усіх підрозділах, забезпечення їх постійної релевантності і затребуваності. Створення ефективного довідково-пошукового апарату.

2.5. Організація вільного або регламентованого доступу користувачам до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів незалежно від місця їх зберігання на умовах, які забезпечують довгострокове збереження фондів і захист цифрової інформації.

2.6. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з бібліотечними інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.7. Сприяння розвитку гармонійно розвинутої особистості та вихованню здобувачів вищої освіти через застосування бібліотечно-інформаційних засобів.

2.8. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства.

2.9. Координація та кооперація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами Академії, громадськими організаціями, бібліотеками України, у т.ч. м. Харкова. Участь в загальнодержавних, регіональних проєктах та ведення власних проєктів.

2.10. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на поліпшення умов праці користувачів та працівників Бібліотеки.

 • ФУНКЦІЇ

3.1. Бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на основі використання сучасних інформаційних технологій. Основні бібліотечні послуги надаються безкоштовно.

3.1.2. Організує диференційоване (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальній залі, бібліотеці структурного підрозділу Академії ННППІ м. Бахмут, а також онлайн-обслуговування.

3.1.3. Здійснює інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх користувачів на основі, визначеній «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА», проєктом «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова».

3.1.4. Здійснює видавання в тимчасове користування документів з єдиного бібліотечного фонду.

3.1.5. Реалізує можливість взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу (МБА), електронної доставки документів (ЕДД), фондів бібліотек-учасниць проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова», книгообміну.

3.1.6. Організовує доступ до електронних інформаційних ресурсів Бібліотеки: сайту, електронного каталогу, репозитарію, повнотекстових баз даних (БД), БД власних та придбаних, до мережевих ресурсів Академії, ресурсів вітчизняних і закордонних бібліотек та інших джерел інформації.

3.1.7. Вивчає інформаційні потреби керівництва, науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів і співробітників Академії та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів користувачів, використовуючи сучасні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.

3.1.8. Надає консультативну допомогу в пошуку документів.

3.1.9. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації задоволення їх запитів.

3.1.10. Координує роботу з референтами кафедр, надає їм необхідну методичну допомогу.

3.1.11. Укладає і готує до видання бібліографічні та біобібліографічні покажчики, списки літератури, виконує всі види бібліотечних довідок та консультацій на допомогу науковій, навчальній та виховній роботі Академії.

3.1.12. Організовує для користувачів заняття з основ інформаційної культури: пропагування бібліотечно-бібліографічних знань з метою вміння орієнтуватися в довідково-бібліографічному апараті, інформаційних системах та базах даних Бібліотеки шляхом проведення онлайн та офлайн лекцій, занять, індивідуальних бесід, консультацій тощо. Проводить екскурсії по Бібліотеці.

3.2. Соціокультурна діяльність.

3.2.1. Здійснює соціокультурну діяльність через організацію і проведення культурно-просвітницьких та інформаційно-масових заходів у традиційному форматі та віртуальних (книжкових виставок, читацьких конференцій, літературних вечорів, тематичних оглядів літератури тощо) з відповідальними за виховну роботу кураторами груп та представниками громадських організацій, а також у спільнодії зі студентським самоврядуванням.

3.2.2. Проводить роботу з популяризації та розкриття інформаційних ресурсів Бібліотеки як традиційними методами, так і з застосуванням інформаційно-комунікативних технологій.

3.3. Формування та робота з єдиним інформаційним ресурсом.

3.3.1. Формує бібліотечні фонди та інформаційні ресурси згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Академії через комплектування документів на всіх видах носіїв, створених як в Україні, так і за кордоном (наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, електронних видань та електронних баз даних, створення баз даних (БД) власного продукування тощо), а також використання як додаткового каналу комплектування та взаємовикористання документних ресурсів обмінних бібліотечних фондів.

3.3.2. Здійснює прийняття, облік, організацію, раціональне розміщення бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, їх зберігання, реставрацію, копіювання та поцифрування.

3.3.3. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів та  інформаційних ресурсів з метою їх оптимізації. Разом з викладачами кафедр вносить до ректорату пропозиції щодо придбання навчальної і наукової літератури, наукових і навчальних баз даних.

3.3.4. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, морально та науково застарілі або ветхі  (фізично зношені), дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

3.3.5. Здійснює перевірку фондів за існуючим порядком.

3.3.6. Забезпечує збереження електронних ресурсів шляхом антивірусного захисту; системи паролів, що розмежовує режими доступу користувачів до баз даних, створення резервних копій.

3.3.7. Організовує інформаційно-бібліографічний апарат (веде систему бібліотечних каталогів: традиційних та електронного), формує бази даних власного продукування, у т.ч.  бібліографічні та повнотекстові.

3.4. Автоматизація інформаційно-бібліотечних процесів.

3.4.1. Поширює номенклатуру бібліотечно-інформаційних послуг через використання Інтернет-технологій та мультимедіа-технологій у бібліотечно-інформаційних процесах та соціокультурній діяльності.

3.4.2. Веде та удосконалює сайт Бібліотеки, впроваджує нові віртуальні послуги, створює електронну бібліотеку, електронний архів Академії (репозиторій) тощо.

3.4.3. Організовує користувачам доступ до власних електронних ресурсів, вітчизняних та закордонних електронних ресурсів.

3.4.4. Бере участь у створенні зведених і розподілених корпоративних каталогів та інших проєктів, організовує на їхній основі оперативне інформаційне й довідкове обслуговування користувачів, поповнення баз даних.

3.4.5. Бере участь у корпоративних бібліотечних проєктах та програмах зі створення галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.4.5. З метою просування наукового надбання викладачів та науковців Академії, посилення цитованості їх публікацій за межами країни здійснює роботу з питань наукометрії, бібліометрики, надає викладачам необхідну консультативну, методичну та практичну допомогу.

3.4.6. Надає методичну допомогу редакторам збірників наукових праць Академії з питань просування збірників в наукометричних БД.

3.4.7. Сприяє підвищенню іміджу Академії шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі Інтернет.

3.4.8. Сприяє підтримці руху академічної доброчесності в Академії, надає консультації, проводить заходи з питань академічної доброчесності, здійснює перевірку праць науково-педагогічних працівників та здобувачів Академії на предмет плагіату в антиплагіатних системах.

3.5. Науково-методична (аналітична, організаційна, консультативна) діяльність.

3.5.1. Проводить самостійну та спільну з іншими організаціями і установами науково-дослідну, навчальну та організаційно-методичну роботу з питань бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства, системної організації інформаційно-бібліотечного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти. Здійснює підготовку фахових публікацій.

3.5.2. Здійснює видавничу діяльність шляхом підготовки та публікації бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, матеріалів конференцій тощо; бере участь у підготовці збірників наукових праць Академії.

3.5.3. Організує і здійснює методичну роботу у напрямі підвищення ефективності забезпечення навчального процесу в Академії навчальною та навчально-методичною літературою (НМЛ) з усіх спеціальностей:

- на основі заявок кафедр і стану книгозабезпеченості дисциплін розробляє річні плани видання НМЛ;

- контролює виконання планів видання НМЛ згідно з наміченими термінами;

- від викладачів кафедр приймає НМЛ в друкованому і електронному вигляді та редагує оформлення вихідних відомостей на титульних аркушах підручників, навчальних посібників та навчально-методичних видань відповідно до вимог ДСТУ 4861:2007 «Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості»,  а також  списків літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» або ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», розміщує їх повнотекстові версії на сайті Бібліотеки.

3.5.4. Бере участь у проєктах загальнодержавних, регіональних; веде власні проєкти.

3.5.5. Створює інструктивно-нормативні документи та методичні матеріали для удосконалення роботи Бібліотеки.

3.5.6. Готує матеріали про діяльність Бібліотеки для акредитації освітніх програм.

3.5.7. Бере участь в організації та проведенні науково-практичних заходів: міжнародних, всеукраїнських та регіональних (конференції, семінари, круглі столи, зустрічі тощо).

3.5.8. Бере участь у конференціях, нарадах, семінарах, засіданнях круглих столів з питань бібліотечної та інформаційної роботи, що проводять бібліотеки України.

 3.5.9. Здійснює популяризацію діяльності Бібліотеки в засобах масових інформації, у т. ч. в соц. мережах.

3.5.10. Вивчає і впроваджує в практику роботи інноваційний бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт, впроваджує в роботу новітні бібліотечні технології.

3.5.11. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) в Бібліотеці і її філіях з метою вдосконалення всіх напрямів роботи.

3.6. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня працівників Бібліотеки.

3.7. Створює систему мотивації й стимулювання, спрямовану на розвиток творчого потенціалу персоналу, інноваційну діяльність, ефективну та якісну працю.

3.8. Забезпечує належні умови і організує проходження практик здобувачів освіти за фахом книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство та соціальні комунікації інших закладів освіти відповідно до укладених договорів.

3.9. Здійснює додаткові платні послуги, проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці співробітників та користувачів Бібліотеки, придбання комп’ютерної та офісної техніки, меблів тощо.

3.10. Забезпечує вимоги ЗУ щодо захисту персональних даних.

 • УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Управління Бібліотекою:

4.1.1. Бібліотеку очолює директор, який обирається на конкурсній основі Вченою радою Академії, залучається до роботи на підставі укладання строкового трудового договору (контракту) терміном на п’ять років. Директор Бібліотеки призначається на посаду і звільняється за наказом ректора.

4.1.2. Директор Бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи, результати діяльності Бібліотеки, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження, які обов'язкові для всіх працівників Бібліотеки.

4.1.3. Працівники Бібліотеки призначаються на посади та звільняються з них наказом ректора Академії відповідно до особистої заяви та за поданням директора Бібліотеки.

4.1.4. Планування і звітність про роботу Бібліотеки здійснюється на основі річних звітів-планів роботи які за поданням директора Бібліотеки затверджуються проректором з наукової роботи Академії, подаються у встановлені терміни в ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

4.2. Структура та штати.

4.2.1. Структура та штатний розклад Бібліотеки визначаються згідно з діючим законодавством наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 27.09.2012 № 1058 «Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації», затверджуються проректором з наукової роботи Академії за поданням директора і мають забезпечувати повноцінне функціонування Бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп'ютерної техніки, доступу до електронних БД, Інтернету тощо.

4.2.2. Структура Бібліотеки:

 • Адміністрація Бібліотеки:
 • директор бібліотеки;
 • заступник директора бібліотеки.
 • Відділ комплектування, наукового опрацювання, каталогізації і зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів з секторами:
 • комплектування фондів та каталогізації;
 • зберігання фондів.
 • Відділ обслуговування з секторами:
 • абонемент наукової і художньої літератури та фонду рідкісних видань з сектором культурно-просвітницької роботи;
 • абонемент навчальної літератури;
 • загальний читальний зал з електронним читальним залом.
 • Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності з секторами:
 • наукової бібліографії;
 • автоматизації та комп’ютерного забезпечення.
 • Бібліотека структурного підрозділу Академії Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту м. Бахмут:
 • абонемент з читальним залом при ННППІ м. Бахмут.

4.2.3. До штату Бібліотеки входять: директор, заступник директора, завідувачі відділами, завідувачі секторів, методист, інженер I категорії та інші посади, передбачені Типовими штатними нормативами бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. У разі необхідності штатний розклад може змінюватись (передбачено введення додаткових посад).

4.2.4. Керівництво всіма видами діяльності Бібліотеки здійснює директор, який підпорядковується проректору з наукової роботи і є членом Вченої, науково-методичної рад Академії. Заступник директора за погодженням з директором Бібліотеки здійснюють розподіл функцій, покладених на Бібліотеку, між її співробітниками. Ці обов’язки наводяться в посадових інструкціях працівників Бібліотеки.

4.2.5. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю Академії. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених проректором з наукової роботи Академії. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.2.6. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів і працівників Бібліотеки визначаються положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА», цим «Положенням».

4.2.7. Для узгодження діяльності Бібліотеки з питань навчально-виховної та наукової роботи Академії та надання Бібліотеці дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань бібліотечної роботи створюється Бібліотечна рада на правах дорадчого органу Бібліотеки, склад якої затверджується наказом ректора за поданням директора бібліотеки і до складу якої входять адміністрація Академії, представники структурних підрозділів Академії та провідні спеціалісти Бібліотеки.

4.2.8. Для обговорення питань, що стосуються діяльності Бібліотеки та з метою розвитку демократичних основ і колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюється Науково-методична рада Бібліотеки, яка діє на основі «Положення про науково-методичну раду Наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії».

4.2.8. Режим роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до внутрішнього трудового розпорядку Академії.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

4.3.1. Керівництво Академії забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів; виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення; забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо. При переміщенні Бібліотеки надає їй приміщення для обслуговування користувачів, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів у відповідності зі ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу».

4.3.2. На підставі ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» забороняється:

- використовувати приміщення Бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями Бібліотеки;

- переміщення Бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів.

4.3.3. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні.

5.1.2. Надавати користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством та наказами ректора.

5.1.3. Самостійно розпоряджатися прибутками від надання платних послуг, а також майном, що придбане за рахунок цих прибутків згідно з чинним законодавством.

5.2. Права, що надані Бібліотеці, реалізує директор, а також працівники Бібліотеки згідно зі встановленими посадовими інструкціями та розподілом обов’язків.

5.3. Працівники Бібліотеки мають право:

5.3.1. На підтримку з боку Академії  в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та соціокультурної роботи.

5.3.2. На отримання інформації, що стосується до виконання службових обов’язків.

5.3.3.  На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.3.4. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку відповідно до колективного договору між працівниками та Академією.

5.3.5. На отримання допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу відповідно до чинного законодавства та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за рішенням ректора Академії.

5.3.6. На охорону праці, користування технікою та іншими матеріальними ресурсами Бібліотеки.

5.3.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення процесів Бібліотеки.

5.3.8. Брати участь у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.4. Директор Бібліотеки має право:

5.4.1. Виносити на розгляд ректора Академії, проректорів, деканів факультетів та керівників інститутів пропозиції з питань, що входять до компетенції Бібліотеки.

5.4.2. Давати співробітникам Бібліотеки вказівки, що стосуються діяльності Бібліотеки і є обов’язковими для виконання.

5.4.3. Вносити пропозиції щодо структури Бібліотеки, штатного розкладу, підбору і розстановки кадрів.

5.4.4. Отримувати інформацію щодо процесів Академії, в яких задіяна Бібліотека.

5.4.5. Знайомитися з навчальними планами, програмами, тематикою науково-дослідної роботи та отримувати від структурних підрозділів Академії матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

5.4.6. Брати безпосередню участь на всіх рівнях, де вирішується питання діяльності Бібліотеки.

5.4.7. Вносити пропозиції щодо удосконалення оснащення Бібліотеки.

5.4.8. Представляти Академію у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

5.4.9. Визначати згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА» види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачами бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки.

5.4.10. Розпоряджатися виділеними Бібліотеці коштами: встановлювати посадові оклади на основі діючих схем в межах фонду оплати праці, використовувати економію фонду оплати праці на встановлення доплат та надбавок співробітникам Бібліотеки, а також на їх матеріальне заохочення.

5.5. Бібліотека зобов’язана:

5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з «Правилами користування Науковою бібліотекою УІПА».

5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.5.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою Академії, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

5.5.4. Надавати необхідні дані на запити Міністерства освіти і науки України.

5.5.5. Забезпечувати виконання законодавства України з питань охорони праці та пожежної безпеки у структурних підрозділах Бібліотеки.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Директор і співробітники Бібліотеки несуть особисту відповідальність за:

6.1.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України;

6.1.2. Невиконання рішень Науково-методичної ради Бібліотеки та директора Бібліотеки, Вченої та Науково-методичної рад Академії та наказів ректора.

6.1.3. Необґрунтованість та неякісну розробку планів і звітів.

6.1.4. Несвоєчасність і неякісне представлення вихідної інформації.

6.1.5. Незадовільне збереження бібліотечних фондів та майна Бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

6.1.6. Співробітники Бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.1.7. Не підтримання здорових та безпечних умов роботи.

6.1.8. Нераціональне використання різноманітних ресурсів.

6.1.9. Недотримання вимог законодавчих та нормативних документів з охорони праці, безпечної експлуатації обладнання тощо.

6.1.10. Низький стан трудової дисципліни та недотримання правил внутрішнього розпорядку Академії.

7. ВЗАЄМОДІЯ

7.1. Бібліотека співпрацює з Зональним методичним центром (ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна) та ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, надаючи річні плани та звіти про роботу Бібліотеки, затверджені проректором з наукової роботи Академії, дотримуючись встановлених термінів.

7.2. Для забезпечення освітнього, виховного і науково-дослідного процесів Академії Бібліотека взаємодіє зі структурними підрозділами Академії з метою отримання інформації про навчальні плани, програми та тематику науково-дослідної роботи. Одержує від структурних підрозділів Академії матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

7.3. Наукова бібліотека УІПА взаємодіє з бібліотеками України та зарубіжжя, іншими установами та громадськими організаціями стосовно впровадження новітніх форм і методів роботи, удосконалення існуючих технологій, створення спільних наукових інформаційних ресурсів.

Проректор з наукової роботи                                     Олександр КУПРІЯНОВ

Нові надходження