search

Правила користування Науковою бібліотекою УІПА.

 Загальні положення

1.1. Правила користування Науковою бібліотекою (далі - бібліотека) розроблені відповідно до Законів України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями), «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами та доповненнями, «Положенням про Наукову бібліотеку УІПА».

1.2. Правила користування бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування контингенту академії: студентів, аспірантів, викладачів, співробітників, пенсіонерів УІПА (далі - користувачів), усіма видами бібліотечно-бібліографічних послуг, сторонніх користувачів відповідно до вимог проекту «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ м. Харкова». Правила є обов’язковими для всіх категорій користувачів.

1.3. Основні інформаційно-бібліотечні послуги надаються бібліотекою безкоштовно. Додаткові послуги надаються на платній основі відповідно до діючого законодавства України. Перелік та вартість платних послуг затверджується ректором академії.

1.4. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Для рідкісних і цінних документів, унікальних колекцій з фонду бібліотеки, встановлюється особливий порядок надання їх користувачам, передбачений чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів.

Порядок запису користувачів до бібліотеки

2.1. Право користування бібліотекою надається

2.1.1. Науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам, співробітникам структурних підрозділів академії – всіма формами бібліотечно–інформаційного обслуговування (абонементами, читальними залами, електронним читальним залом).

2.1.2. Науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, студентам навчально-наукових професійно-педагогічних інститутів УІПА, аспірантам-заочникам, здобувачам наукового ступеню, особам з інших вищих навчальних закладів м. Харкова, організацій та установ - читальними залами, електронним читальним залом.

2.2. Для запису до бібліотеки викладачам, співробітникам академії необхідно подати паспорт та довідку з відділу кадрів.

2.3. Студенти записуються до бібліотеки на підставі даних приймальної комісії, наказів ректора про зарахування та студентського квитка, аспіранти - на підставі наказів ректора про зарахування та аспірантського посвідчення.

2.4. Сторонні користувачі – користувачі інших бібліотек внз м. Харкова - записуються до бібліотеки на підставі єдиної картки читача, виданої власною бібліотекою. Інші сторонні користувачі записуються на підставі паспорту.

2.5. Під час запису до бібліотеки кожен користувач заповнює реєстраційну картку, фотографується на веб-камеру і отримує безкоштовно (крім сторонніх користувачів) єдину картку читача бібліотек ВНЗ м. Харкова (далі – єдина картка читача), яка підтверджує право користування усіма структурними підрозділами бібліотеки, читальними залами бібліотек інших внз м. Харкова на весь період навчання (роботи).

2.5.1. Єдина картка читача продовжується щорічно під час перереєстрації взятої літератури.

2.5.2. Передавати єдину картку читача іншим особам заборонено. Її втрата не знімає відповідальності за всі видання, що зазначені у електронному формулярі.

2.6. При записі до бібліотеки користувач повинен ознайомитися із Правилами користування бібліотекою і підтвердити свою згоду на їх дотримання підписом на реєстраційній картці. Підпис є підставою для визнання відповідальності користувача за документи, зафіксовані в його електронному формулярі.

 Порядок користування інформаційними ресурсами бібліотеки

3.1. Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється при наявності продовженої єдиної картки читача. Замовлення, видача та повернення документів з фондів бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі на основі електронного формуляра.

3.1.1. У процесі видачі-повернення документів користувач повинен звірити отримані видання (факт видачі) з електронними записами у формулярі.

3.1.2. Користувач може через авторизацію перевірити свій електронний формуляр, який розміщено в електронному каталозі на сайті бібліотеки.

Примітка: Авторизацією є прізвище користувача українською мовою (логін) і номер читацького квитка (пароль). Користувачі, прізвище яких пишеться з апострофом, повинні використовувати для апострофа англійську мову.

3.2. Документи видаються у тимчасове користування для опрацювання поза бібліотекою у кількості та на термін відповідно до специфіки обслуговуючого підрозділу та наявності видань в ньому.

3.2.1. Навчальні видання видаються студентам:

-на абонементах навчальної літератури – на семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам;

-на абонементі наукової літератури та фонду рідкісних видань – залежно від попиту (від 5 до 10 днів) до 5 назв.

Примітка: навчальні видання, що користуються підвищеним попитом і є в недостатній кількості, видаються на абонементах навчальної літератури на термін до 10 днів, на абонементі наукової літератури та фонду рідкісних видань – до 5 днів.

3.2.2. Наукові видання видаються:

-науковим та науково-педагогічним працівникам - до 15 назв строком на 1 рік, при першій вимозі бібліотекаря документи мають бути повернені до бібліотеки, документи підвищеного попиту видаються на термін до 10 днів;

-студентам та іншим категоріям користувачів - до 5 назв на термін до 10 днів.

3.2.3. Літературно-художні видання видаються:

-  працівникам академії та студентам денної форми навчання - до 5 назв строком до 10 днів.

3.2.4. Періодичні видання видаються:

- із фонду абонементу наукової літератури та фонду рідкісних видань - строком до 10 днів;

- із фонду абонементу художньої літератури із сектором культурно-просвітницької роботи – строком до 10 днів;

-  із фондів читальних залів – тільки для роботи в залах;

-  із фонду відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності – тільки для роботи у відділі.

3.2.5. Рідкісні та цінні видання (цінність визначається бібліотекою з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, кількості примірників), видання, опубліковані на правах рукопису (дисертації, автореферати дисертацій, звіти НДР, дипломні роботи), енциклопедичні та інші довідкові видання, поодинокі примірники, видання, що користуються підвищеним попитом, документи, що надійшли по МБА, видаються тільки для роботи в читальному залі.

Примітка: дисертації, звіти про НДР, дипломні роботи видаються для роботи у читальному залі для науковців особам, які мають на це письмовий дозвіл проректора з наукової роботи.

3.2.6. Електронні бази даних, створені бібліотекою, доступні для використання у локальній мережі і в мережі Інтернет. Основна складова повнотекстових ресурсів доступна на бібліотечному сайті у відкритих електронних ресурсах.

3.2.6.1. Електронні навчально-методичні видання кафедр, автореферати дисертацій доступні на сайті в електронному каталозі через авторизацію.

3.2.6.2. Інформаційні ресурси БД ВІНІТІ надаються користувачеві в читальному залі для науковців на комп’ютерах, виділених для роботи користувачів.

3.2.6.3. Доступ до мережевого ресурсу «Ліга-Еліт» організовано з 1 комп’ютера в електронному читальному залі, якщо є вільним робоче місце цього ресурсу (кількість робочих місць обмежено).

3.3. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувачі повинні повернути у передбачені терміни. В разі порушення термінів користування (без поважних причин) користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін, який визначає бібліотека.

3.4. На прохання користувачів термін користування документами може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.5. У разі відсутності в бібліотеці потрібних документів їх можна отримати із фондів інших бібліотек міста за міжбібліотечним абонементом (МБА) або замовити електронну доставку окремих частин необхідних документів (ЕДД).

Права, обов’язки та відповідальність користувачів

4.1.Користувачі бібліотеки мають право

4.1.1. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, електронних баз даних та інші засоби інформування.

4.1.2. Користуватись всіма фондами бібліотеки на абонементах і в читальних залах та електронними ресурсами в режимі віддаленого доступу. Подовжувати термін користування документами в установленому бібліотекою порядку.

4.1.3. Користуватися фондами та електронними базами даних інших бібліотек внз м. Харкова в читальних залах на основі використання єдиної картки читача.

4.1.4.          Безкоштовно отримувати основні види бібліотечно-бібліографічних та інформаційних послуг, що надаються бібліотекою, крім того

- заносити до читальних залів небібліотечні книги та матеріали, необхідні для навчальної і наукової роботи;

- з дозволу бібліотекаря користуватись власними технічними засобами;

- користуватись іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, згідно з Переліком платних послуг, визначених бібліотекою і затверджених ректором академії.

4.1.5.          Отримувати консультативну допомогу щодо оволодіння навичками самостійного користування довідково-пошуковим апаратом бібліотеки та всіма видами інформаційно - пошукових систем.

4.1.6. Брати участь в заходах, що проводить бібліотека.

4.1.7. Обиратися до Бібліотечної ради.

4.1.8. Надавати бібліотеці практичну та спонсорську допомогу, робити благодійні внески, даруватии книги та обладнання особисто та від імені організацій і об’єднань.

4.1.9. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних», дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користувався.

4.1.10. Мати доступ до інформації про роботу бібліотеки та її ресурси.

4.1.11. Подавати адміністрації бібліотеки та академії зауваження і пропозиції щодо роботи бібліотеки.

4.2. Користувачі бібліотеки зобов'язані

4.2.1. Дотримуватись правил користування бібліотекою. За порушення правил користування бібліотекою користувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки та бібліотечними фондами і електронними ресурсами на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

4.2.2. На початку кожного календарного року користувачі пройти перереєстрацію взятої літератури і продовжити термін дії єдиної картки читача.

4.2.2.1. Для перереєстрації користувач повинен пред’явити єдину картку читача і всі видання, які значаться за ним, та при необхідності, продовжити термін користування ними.

4.2.2.2. За результатами перереєстрації на єдиній картці читача ставиться відмітка про її продовження, що дає змогу в подальшому користуватися всіма пунктами видачі документів, у т. ч. читальними залами інших бібліотек ВНЗ міста.

4.2.3. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки всі видання, що були отримані протягом навчального року.

4.2.4. Користувачі, що закінчили навчання (студенти, аспіранти всіх форм навчання), або були відраховані із академії, переведені на повторний курс, знаходяться в академічній відпустці, при звільненні з роботи (професорсько-викладацький склад та співробітники академії) повинні повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі документів.

4.2.5. Вчасно попередити бібліотеку про зміни персональних даних.

4.2.6. У разі втрати єдиної картки читача терміново повідомити працівника бібліотеки. Втрата єдиної картки читача не знімає відповідальності за всі видання, що отримано під цей документ.

4.2.7.          Повертати літературу до бібліотеки не пізніше встановленого терміну.

4.2.8. Не виносити з приміщення бібліотеки видання, що не записані в читацькому формулярі.

4.2.9.          Дбайливо ставитися до видань, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати сторінок.

4.2.10. При одержанні видань ретельно перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень. У разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданнях відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені у виданнях дефекти несе користувач, який користувався останнім.

4.2.11. Дотримуватись ліцензійних вимог та правил використання електронних ресурсів.

4.2.12. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності.

Примітка: на ксерокопіювання не видаються дисертації, видання з клеєною оправою, на ветхому папері або пошкоджені, видання після реставрації. Сторінки із штампами не копіюються.

4.2.13. Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях: бути тактовними зі співробітниками та відвідувачами бібліотеки, у приміщеннях не палити, у читальних залах дотримуватись тиші і не користуватись мобільними телефонами, не вживати їжі, різних напоїв тощо.

4.2.14. Дбайливо ставитися до бібліотечного обладнання, меблів, приміщень.

4.3. Користувачі бібліотеки несуть відповідальність

4.3.1. Адміністративну або матеріальну відповідальність за крадіжку, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду.

4.3.2. У разі втрати або пошкодження видань з фонду бібліотеки, а також одержаних через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити їх аналогічними чи виданнями, визнаними рівноцінними, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

4.3.3. За несанкціоноване користування електронними базами даних та іншими об’єктами інтелектуальної власності бібліотеки, а також порушення ліцензійних умов користування інформційними ресурсами інших власників, користувач несе відповідальність згідно із чинним законодавством України

4.3.4. За порушення Правил користування бібліотекою користувач позбавляється права користування бібліотекою на термін, встановлений адміністрацією бібліотеки. Серйозні порушення можуть каратись виключенням з академії. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами, питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів передається до судових органів.

Права та обов'язки бібліотеки

5.1. Бібліотека зобов’язана

5.1.1. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання.

5.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою, у тому числі платні.

5.1.3. Формувати свої фонди, електронні бази даних, згідно з потребами науково-дослідного, навчального та виховного процесів академії.

5.1.4. Створювати належні умови для користування всіма інформаційними ресурсами бібліотеки та ресурсами Інтернет.

5.1.5. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням виданих документів до бібліотеки.

5.1.6. Сприяти формуванню інформаційної культури користувачів шляхом проведення занять з інформаційної культури, екскурсій по бібліотеці.

5.1.7. Забезпечувати високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового рівня працівників бібліотеки.

5.1.8. Не використовувати персональні дані користувачів бібліотеки та їх інформаційні інтереси без їх на це згоди та в межах, визнаних чинним законодавством про захист персональних даних.

5.1.9. Узгоджувати режим роботи бібліотеки з вимогами та режимом роботи академії.

5.2. Бібліотека має право

5.2.1. Інформувати адміністрацію академії про порушення користувачами правил користування бібліотекою.

5.2.2.          Вирішувати з керівництвом академії питання про дії щодо злісних порушників правил користування бібліотекою.

5.2.3.          Встановлювати контингент сторонніх користувачів та визначати умови їх обслуговування.

5.2.4.          Застосовувати до порушників «Правил користування бібліотекою» заходи, передбачені чинним законодавством.

Працівники бібліотеки несуть відповідальність за якість обслуговування користувачів, збереження фондів та облік грошових надходжень від платних послуг згідно із своїми посадовими обов'язками.

 Директор Наукової бібліотеки                                        С.В. Карпенко

Нові надходження