search

Правила користування Науковою бібліотекою УІПА.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування (далі – Правила) Науковою бібліотекою (далі - Бібліотека) Української інженерно-педагогічної академії (далі – Академії) розроблені відповідно до чинного законодавства України,  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами і доповненнями), «Захист персональних даних» (із змінами і доповненнями), «Про інформацію»,  «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами і доповненнями), «Типових правил користування бібліотеками в Україні» (зі змінами і доповненнями), «Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки України», «Положення про Наукову бібліотеку УІПА».

1.2. Правила користування Бібліотекою є основним документом, що регламентує загальний порядок організації обслуговування контингенту Академії: здобувачів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників, сторонніх користувачів (далі – користувачів) відповідно до вимог проекту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова», користування Бібліотекою, її ресурсами та послугами, визначає права та обов’язки користувачів і співробітників бібліотеки та є обов’язковими для виконання.

1.3. Правила користування Бібліотекою затверджуються проректором з наукової роботи Академії.

1.4. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом Академії і забезпечує творами друку та іншими інформаційними ресурсами навчальний, науковий та виховний процеси.

1.4. Інформаційні ресурси Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими інформаційних ресурсів Бібліотеки є: впорядковані фонди документів друку, документи на електронних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси.

1.5. Основні інформаційно-бібліотечні послуги надаються Бібліотекою безкоштовно. Додаткові послуги надаються на платній основі відповідно до діючого законодавства України. Перелік та вартість платних послуг затверджується ректором Академії.

1.6. Для рідкісних і цінних документів, унікальних колекцій з фонду бібліотеки, встановлюється особливий порядок надання їх користувачам, передбачений чинним законодавством України, положеннями та інструкціями, що регламентують використання окремих видів документів.

1.7. Останній четвер місяця – санітарний, в цей день користувачі не обслуговуються.

2. УМОВИ ЗАПИСУ КОРИСТУВАЧІВ В БІБЛІОТЕКУ

2.1. Право користування Бібліотекою надається:

2.1.1. Науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам всіх форм навчання, співробітникам структурних підрозділів Академії – всіма формами бібліотечно-інформаційного обслуговування (абонементами (у т.ч. міжбібліотечного обслуговування – МБА), читальним залом (у т.ч. електронним читальним залом), дистанційним обслуговуванням засобами телекомунікації (у тому числі через електронну доставку документів – ЕДД).

2.1.2. Науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, студентам навчально-наукових професійно-педагогічних інститутів УІПА, аспірантам заочного відділення, стороннім користувачам, у т.ч. користувачам бібліотек закладів вищої освіти (далі – ЗВО) Харківського регіону в рамках проєкту «Єдина картка читача ЗВО м. Харкова». Ці категорії користувачів мають право користуватися основними послугами Бібліотеки, отримувати видання для роботи лише у читальному залі (у т.ч. користуватися електронним читальним залом) без права виносу видань з приміщень Бібліотеки.  

2.2. Порядок запису до Бібліотеки:

2.2.1. Для запису до Бібліотеки науково-педагогічним працівникам, співробітникам Академії необхідно подати паспорт чи службове посвідчення та довідку з відділу кадрів.

2.2.2. Здобувачі вищої освіти записуються до Бібліотеки на підставі даних приймальної комісії, наказів ректора про зарахування та студентського квитка; аспіранти – на підставі наказів ректора про зарахування та аспірантського посвідчення.

2.2.3. Сторонні користувачі – користувачі інших бібліотек ЗВО м. Харкова – записуються до Бібліотеки на підставі єдиної картки читача, виданої бібліотекою того закладу, у якому навчається чи працює користувач. Інші сторонні користувачі записуються на підставі документу, що посвідчує особу – паспорту.

2.2.4. Користувач надає свої персональні дані і згоду на їх використання відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про що ставить власний підпис на реєстраційній картці.

 2.2.5. Персональні дані, надані користувачем, є конфіденційними, їх використання здійснюється працівниками Бібліотеки у межах виконання службових обов’язків з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

2.3. Право користування ресурсами Бібліотеки та бібліотек-учасниць проєкту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова» надає читацька картка, яка оформлюється та видається безкоштовно. Термін дії читацької картки – до завершення навчання здобувачів вищої освіти, для інших категорій користувачів – до звільнення; після чого картка обов’язково повертається до Бібліотеки.

2.3.1. Під час запису до Бібліотеки кожен користувач заповнює реєстраційну картку, фотографується на веб-камеру і отримує безкоштовно (крім сторонніх користувачів) єдину картку читача бібліотек ЗВО м. Харкова (далі – єдина картка читача), яка підтверджує право користування усіма структурними підрозділами бібліотеки, читальними залами бібліотек інших ЗВО м. Харкова (учасниць проєкту) на весь період навчання (роботи).

2.3.2. Термін користування єдиною карткою читача продовжується щорічно під час перереєстрації користувача та продовження терміну користування отриманою в Бібліотеці літературою.

2.3.3. Передавати єдину картку читача іншим особам заборонено. Її втрата не знімає відповідальності за всі отримані користувачем видання, що зазначені у електронному формулярі. Дублікат картки видається користувачеві на підставі заяви про втрату єдиної картки читача.

2.4. При записі до Бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити свою згоду на їх дотримання підписом на реєстраційній картці. Підпис є підставою для визнання відповідальності користувача за документи, зафіксовані в його електронному формулярі.

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Обслуговування користувачів Бібліотеки здійснюється при наявності єдиної картки читача та перевірки наявності відмітки про продовження терміну користування цією карткою. Замовлення, видача та повернення документів з фондів Бібліотеки здійснюється в традиційному та автоматизованому режимі на основі електронного формуляра.

3.2. Перереєстрація користувачів здійснюється на початку кожного календарного року за наявності читацької картки та відсутності заборгованості.

3.2.1. Для перереєстрації користувач повинен пред’явити єдину картку читача і всі видання, які значаться за ним, та при необхідності, продовжити термін користування ними.

3.2.2. За результатами перереєстрації на єдиній картці читача ставиться відмітка про її продовження, що дає змогу в подальшому користуватися інформаційними ресурсами Бібліотеки на всіх пунктах обслуговування, у т. ч. інформаційними ресурсами інших бібліотек ЗВО міста – учасників проекту «Єдина картка читача».

3.3. Для одержання документів користувач надає читацьку картку, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит. Процес книговидачі автоматизовано – на електронний формуляр користувача сканується штрих-код документа, при поверненні літератури також сканується штрих-код документа. У процесі видачі-повернення документів користувач повинен звірити отримані видання (факт видачі) з електронними записами у формулярі.

3.4. Користувач може через авторизацію перевірити свій електронний формуляр, який розміщено в електронному каталозі на сайті Бібліотеки.

Примітка: щоб авторизуватися, необхідно у вікні авторизації електронного каталогу вказати прізвище користувача українською мовою (логін) і номер читацького квитка (пароль). Користувачі, прізвище яких пишеться з апострофом, повинні використовувати для апострофа англійську мову.

3.5. Документи видаються у тимчасове користування для опрацювання поза Бібліотекою у кількості та на термін відповідно до специфіки обслуговуючого підрозділу та наявності видань в ньому.

3.5.1. Навчальні видання видаються студентам:

- на абонементі навчальної літератури – на семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам;

- на абонементі наукової і художньої літератури та фонду рідкісних видань – залежно від попиту (від 5 до 10 днів) до 5 назв.

Примітка: навчальні видання, що користуються підвищеним попитом і є в недостатній кількості, видаються на абонементах навчальної літератури на термін до 10 днів, на абонементі наукової літератури та фонду рідкісних видань – до 5 днів.

3.5.2. Наукові видання видаються:

- науковим та науково-педагогічним працівникам – до 15 назв строком від 1 місяця до 1 року, при першій вимозі бібліотекаря документи мають бути повернені до Бібліотеки, документи підвищеного попиту видаються на термін до 10 днів;

- студентам та іншим категоріям користувачів – до 5 назв на термін до 10 днів.

3.5.3. Літературно-художні видання видаються:

-  працівникам Академії та студентам денної форми навчання – до 5 назв строком до 20 днів.

3.5.4. Періодичні видання видаються:

- із фонду абонементу наукової і художньої літератури та фонду рідкісних видань - строком до 10 днів;

-  із фонду читального залу – тільки для роботи в читальному залі;

-  із фонду відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності – тільки для роботи у відділі.

3.5.5. Рідкісні та цінні видання (цінність визначається Бібліотекою з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, кількості примірників), видання, опубліковані на правах рукопису (дисертації, автореферати дисертацій, звіти НДР, дипломні роботи), енциклопедичні та інші довідкові видання, поодинокі примірники, видання, що користуються підвищеним попитом видаються тільки для роботи в читальному залі.

Примітка: дисертації, звіти про НДР, дипломні роботи видаються для роботи у читальному залі для науковців особам, які мають на це письмовий дозвіл проректора з наукової роботи.

3.5.6. Електронні бази даних, створені Бібліотекою, доступні для використання у локальній мережі і в мережі Інтернет. Основна складова повнотекстових ресурсів доступна на бібліотечному сайті у відкритих електронних ресурсах.

3.5.6.1. Електронні навчально-методичні видання кафедр, автореферати дисертацій доступні на сайті в електронному каталозі через авторизацію. Номер читацької картки є паролем доступу до повнотекстових баз даних (далі БД) електронного каталогу Бібліотеки.

3.5.6.2. Доступ до мережевого ресурсу «Ліга-Еліт» організовано з 1 комп’ютера в електронному читальному залі, якщо є вільним робоче місце цього ресурсу (кількість робочих місць обмежено).

3.6. Документи, одержані з фондів Бібліотеки, користувачі повинні повернути у передбачені терміни. В разі порушення термінів користування (без поважних причин) користувач позбавляється права користуватися Бібліотекою на термін, який визначає адміністрація Бібліотеки.

3.7. На прохання користувачів термін користування документами може бути продовжено, якщо на них відсутній попит інших користувачів, при їх обов’язковому пред’явленні.

3.8. У разі відсутності в Бібліотеці потрібних документів їх можна отримати із фондів інших бібліотек міста за міжбібліотечним абонементом (МБА) або замовити електронну доставку окремих частин необхідних документів (ЕДД).

3.8.1. Документи, що надійшли за системою МБА, видаються користувачам для роботи тільки у читальних залах.

3.9. Студенти на час літніх канікул обов’язково повертають в Бібліотеку всі взяті ними видання або (у виключних випадках) звертаються із запитом продовження терміну користування літературою.

3.10. Користувачу, який має заборгованість у читальному залі чи на абонементах, документи не видаються. Доступ до повних текстів Електронної бібліотеки заборонено до повного розрахунку користувача з Бібліотекою.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувачі Бібліотеки мають право:

4.1.1. Безоплатно користуватися всіма послугами, що надаються Бібліотекою, крім тих, що визначені Бібліотекою як платні послуги  згідно з Переліком платних послуг Бібліотеки, затверджених ректором Академії.

4.1.2. Отримувати в тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки.

4.1.3. Отримувати вичерпну інформацію про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки (систему традиційних та електронного каталогів), електронні бази даних та інші засоби інформування.

4.1.4. Користуватись всіма фондами Бібліотеки на абонементах і в читальній залі та електронними ресурсами в режимі віддаленого доступу. Подовжувати термін користування документами в установленому Бібліотекою порядку.

4.1.4.1. Користуватись у читальному залі документами та іншими виданнями та матеріалами, що не належать до бібліотечного фонду, необхідними для навчальної і наукової роботи.

4.1.4.2. З дозволу бібліотекаря користуватись власними технічними засобами.

4.1.5. В рамах проєкту «Єдина картка читача бібліотек ЗВО м. Харкова» користуватися всіма інформаційними ресурсами й послугами бібліотек-учасниць.

4.1.6. Мати вільний доступ до інформаційних ресурсів на власному вебсайті Бібліотеки, у т. ч. інституційного репозитарію, в зручному місці з будь-якого комп’ютера або пристрою на умовах, які забезпечують довгострокове збереження фондів і захист цифрової інформації, а також  до інформації про роботу Бібліотеки та її ресурси.

4.1.7. Вимагати виконання Закону України «Про захист персональних даних», дотримання конфіденційності щодо даних про користувача та переліку документів, якими він користувався.

4.1.8. Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека.

4.1.9. Надавати Бібліотеці практичну та спонсорську допомогу, робити благодійні внески, дарувати видання та технічні пристрої тощо особисто та від імені організацій і об’єднань.

4.1.10.  Надавати зауваження та пропозиції адміністрації щодо роботи Бібліотеки, брати участь у роботі Бібліотечної ради.

4.2. Користувачі Бібліотеки зобов'язані:

4.2.1. Знати і дотримуватись Правил користування Бібліотекою. За порушення Правил користувач може бути позбавлений права користування послугами бібліотеки та бібліотечними фондами і електронними ресурсами на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.

4.2.2. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки та інформувати працівників Бібліотеки про зміну своїх персональних даних повідомляти про зміни цих даних.

4.2.3. Дбайливо ставитися до документів (не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати, не загинати сторінок тощо), повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення Бібліотеки документи, якщо вони не зареєстровані за установленими формами, не виймати картки з каталогів та картотек.

4.2.4. Отримуючи дозвіл на копіювання (фотографування, скачування) документів, що надає Бібліотека, дотримуватись вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності та авторських прав відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» (введеного в дію Постановою ВР № 3792-XII від 23.12.1993 р. зі змінами й доповненнями).

Примітка: на ксерокопіювання не видаються дисертації, видання з клеєною оправою, на ветхому папері або пошкоджені, видання після реставрації. Сторінки із штампами не копіюються.

4.2.5. При отриманні документів ретельно переглянути їх і при виявленні будь-яких дефектів, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки. Відповідальність за зіпсовані документи несе користувач, який користувався ними останнім. Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну і адміністративну відповідальність.

4.2.6. При втраті чи пошкодженні документів з фонду Бібліотеки, а також одержаних через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними Бібліотекою рівноцінними, або відшкодувати їх ринкову вартість. Вартість пошкоджених та втрачених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості. При неможливості заміни, користувач повинен зробити ксерокопію цього видання в обкладинці. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втрачених документів значно нижче фактичної, вартість визначається окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю, а також за відповідними інструкціями та обліковими документами Бібліотеки. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами, питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних матеріалів передається до судових органів.

4.2.7. У встановлені терміни повертати літературу, що видана у тимчасове користування, або подовжити термін її використання.

4.2.8. На початку кожного року перереєструватись, пред'явити всі документи, що значаться за ним та подовжити (при потребі) термін користування ними і продовжити термін дії єдиної картки читача.

4.2.9. Користувачі, що закінчили навчання (студенти, аспіранти всіх форм навчання), або були відраховані із Академії, переведені на повторний курс, знаходяться в академічній відпустці, при звільненні з роботи (професорсько-викладацький склад та співробітники Академії) у інших випадках припинення користування повинні повністю розрахуватись з Бібліотекою, підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі документів і повернути картку користувача.

4.2.10. У разі втрати єдиної картки читача терміново повідомити працівника Бібліотеки. Втрата єдиної картки читача не знімає відповідальності за всі видання, що отримано під цей документ.

4.2.11. Дотримуватись ліцензійних вимог та правил використання електронних ресурсів.

4.2.12. Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях: бути тактовними зі співробітниками та іншими відвідувачами Бібліотеки, у приміщеннях не палити, у читальних залах дотримуватись тиші і ставити мобільні телефони на беззвучний режим, не вживати їжі, різних напоїв тощо.

4.2.13. Дбайливо ставитися до бібліотечного обладнання, меблів, приміщень.

4.3. Користувачі Бібліотеки несуть відповідальність:

4.3.1. Адміністративну або матеріальну відповідальність за крадіжку, втрату або пошкодження документів з бібліотечного фонду.

4.3.2. За особисті речі, залишені користувачем без нагляду.

4.3.3. За несанкціоноване використання електронних баз даних, створених Бібліотекою та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також порушення ліцензійних умов користування інформаційними ресурсами інших власників, згідно з чинним законодавством.

4.3.4. За порушення Правил, користувач позбавляється права користуватися послугами Бібліотеки на термін, встановлений адміністрацією Бібліотеки, в окремих випадках виключається з числа користувачів. Забороняється приймати дзвінки і говорити по мобільному телефону в зоні обслуговування (мобільні телефони в зоні обслуговування необхідно переключити в беззвучний режим); проводити фото-, кіно-, відеозйомки без відповідного дозволу адміністрації Бібліотеки; вносити в зону обслуговування продукти харчування.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

5.1. Бібліотека зобов’язана:

5.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно до чинного законодавства, Статуту Академії, Положення про Наукову бібліотеку УІПА, цих Правил.

 5.1.2. Формувати свої фонди, електронні ресурси згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи Академії та врахуванням читацьких запитів.

 5.1.3. Здійснювати облік бібліотечного фонду, забезпечувати збереження, раціональне розміщення і використання.

 5.1.4. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування, забезпечувати повне та оперативне задоволення запитів користувачів на наукові, навчальні, суспільно-політичні, художні та інші видання.

 5.1.5. Створювати належні умови для користування всіма інформаційними ресурсами Бібліотеки і ресурсами Інтернет та роботи в Бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів. Розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом використання МБА та ЕДД.

 5.1.6. Надавати користувачам інформацію про всі види бібліотечних послуг, у т.ч. платних, доступ до власних інформаційних ресурсів, використовуючи власний вебсайт, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

 5.1.7. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів Академії, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

 5.1.8. Формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання. Сприяти формуванню інформаційної культури користувачів шляхом проведення занять з інформаційної культури, екскурсій по Бібліотеці.

 5.1.9. Задовольняти потреби у створенні при Бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами; дбати про культуру обслуговування користувачів.

 5.1.10. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів, виданих користувачам. Бібліотека видає документи тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

 5.1.11. Здійснювати заходи щодо попередження читацької заборгованості. Після закінчення терміну користування документами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення літератури у визначений строк. У разі неповернення або неможливості заміни літератури користувачем, Бібліотека має право застосовувати адміністративні заходи згідно з чинним законодавством.

 5.1.12. Діяти в межах, визнаних чинним законодавством про захист персональних даних. Не використовувати персональні відомості про користувачів Бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.

 5.1.13. Забезпечувати високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

5.1.14. Узгоджувати режим роботи Бібліотеки з вимогами та режимом роботи Академії.

5.2. Бібліотека має право:

5.2.1. Інформувати адміністрацію Академії про порушення користувачами Правил користування Бібліотекою.

5.2.2. Вирішувати з керівництвом Академії питання про дії щодо злісних порушників Правил користування Бібліотекою.

5.2.3.  Встановлювати контингент сторонніх користувачів та визначати умови їх обслуговування.

5.2.4. Застосовувати до порушників Правил користування Бібліотекою заходи, передбачені чинним законодавством.

5.3. Бібліотека несе відповідальність:

5.3.1. За якість інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

5.3.2. За збереження інформаційних ресурсів Бібліотеки (традиційних бібліотечних фондів та електронних).

5.3.3. За належний облік грошових надходжень від платних послуг згідно зі встановленими правилами та посадовими обов'язками відповідального працівника Бібліотеки.

 Директор Наукової бібліотеки                                        Лариса БАКУМЕНКО

Нові надходження