search

Базові положення академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освітии

 

(Рекомендаційний анотований список літератури)

         Одним з основних завдань Закону України «Про освіту» (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтованих на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, тощо.

         Стаття 42 Закону присвячена академічній доброчесності:

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесностіпедагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Інформація в списку розташована за такими розділами : «Законодавчі та нормативні документи», «Видання з фонду Наукової бібліотеки УІПА та Інтернет-ресурси».

Вся інформація в розділах розміщена за алфавітом авторів або назв документів.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Закон України про освіту [№ 2145-VIII від 5 верес. 2017 р.] / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське вид-во, 2017. – 128 с.
 1. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // Голос України. – 2017. – 27 верес. (N 178/179). – С. 10-22 ; Урядовий кур'єр. – 2017. – 4 жовт. (№ 186). – С. 9-19 ; Офіційний вісник України. – 2017. – № 78. – С.7-84.
 1. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page4
 1. Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ МОН України від 22 липня 2015 р. № 885/27330. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15
 1. Вимоги до оформлення дисертації : затверджено наказом МОН України від 12 січня 2017 р. № 40 // Офіційний вісник України. – 2017. – N 20. – С. 136-141.
 1. Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] : лист М-ва освіти і науки України від 24 жовтня 2017 р. № 1/9-565. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-10-26/8150/565.pdf
 1. ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання [Електронний ресурс]. – Уведено вперше ; чинний з 2016-07-01. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. (Національний стандарт України). – Режим доступу : http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
 1. ДСТУ 3008:2015Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання [Електронний ресурс]. – На заміну ДСТУ 3008–95 ; чинний з 2015–06–15. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – ІІІ,  31 с. (Національний стандарт України). – Режим доступу : http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/dsty_3008_2015.PDF

Видання з фонду Наукової бібліотеки УІПА та Інтернет-ресурси

 1. Академічне письмо та оформлення публікацій [Електронний ресурс] // БібліоСинергія : проект УБА. – Електрон. дані. – Київ, © Бібліосинергія, 2016. – Режим доступу : http://bibliosynergy.ula.org.ua/index.php/proekt1 (дата звернення: 14.02.2018). – Заголовок з екрана.

         Бібліографічний матеріал систематизовано за рубриками: «Регламенти. Методики. Рекомендації», «Статті», «Книги», «Презентації», «Відео», «Корисні посилання». Всередині рубрик – у зворотно-хронологічному порядку, далі за алфавітом.

 1. Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – 41 с. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf. – Назва з екрана.
 1. Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби / К.Афанасьєва // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – N 6. – С. 86-91.

                               В статті досліджуються види плагіату притаманні академічній сфері. Автор також пропонує свої способи боротьби з даним явищем.

 1. Бойко Р. В. Без компиляцій і плагіату! (Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях) / Р. В. Бойко, М. О. Фролов // Бюлетень Вищої Атестаційної комісії України. – 2008. – N 12. – С. 11-12.

            В рубриці «Нотатки з офіційного приводу» представлено повний передрук без жодних змін статті Р. В. Бойка та М. О. Фролова «Без компиляцій і плагіату!» (Про юридичні аспекти попередження незаконних запозичень у дисертаційних дослідженнях) (Бюлетень ВАК. – 2003. – № 6).

 1. Галата С. "Ведмежі послуги": дорого / С. Галата // Освіта України. – 2017. – N 18/19(15 трав.) – С. 10-11.

            В статті йдеться про досвід європейських вузів з успішного впровадження антиплагіатної політики.

 1. Дикань С. А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання / С. А. Дикань // Безпека життєдіяльності. – 2007. – N 5. – С. 16-20.

            Об’ємний матеріал про сам термін «плагіат», його походження, прояви в освіті, зокрема студентському середовищі.

 1. Загірняк М. В. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань / М. В. Загірняк, С. А. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 2. – С. 72-78.

            Розглянуто аспекти оцінювання якості наукових досліджень. Показано доцільність упровадження кількісних методів аналізу наукової активності на основі визначення цитованості авторів. Досліджено політику наповнення індексів наукометричних баз даних «Web of Science» та «SciVerce Scopus». Виявлено спільні та відмінні критерії відбору періодичних видань до наукометричних баз даних, які застосовують «Thomson Reuters» та «Elsevier». Надано рекомендації для національних видань.

 1. Загірняк М. Запровадження національного індексу цитування як важливий елемент ранжування вищих навчальних закладів на шляху якості та їх визнання у світі / М. Загірняк, С. Сергієнко // Педагогіка і психологія. – 2010. – N 2. – С. 120-129.

            Про національний індекс цитування як пошукову систему, бібліографічну базу даних для виявлення важливих видань не тільки за бібліографією й анотаціями, але й за списком цитованої літератури.

 1. Использование информационных систем при оценке качества квалификационных работ / Л. Н. Скаковская [и др.] // Высшее образование в России. – 2015. – N 5. – С. 110-114.

            Статья посвящена результатам внедрения в Тверском государственном университете автоматизированных средств проверки выпускных квалификационных работ магистров на предмет обнаружения заимствованного материала. В качестве программного средства использовалась система «Антиплагиат. ВУЗ». Проведен статистический анализ полученных данных для каждого направления подготовки за разные учебные годы. Отражены особенности применения подобных систем.

 1. Карпенко О. М. Роботизация мультикритериального анализа текстов письменных работ / О. М. Карпенко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2015. – N 10. – С. 56-71.

            В статье рассматривается проблема создания интеллектуального робота, обеспечивающего автоматизацию комплексного мультикритериального анализа текстов письменных работ с использованием технологии семантического и грамматического анализа, проверки качества текста, его оригинальности, культурного уровня, актуальности используемых источников. Дано описание технологических и рыночных трендов в системах автоматизации обработки текстов и примеры наиболее успешных систем, ориентированных на массовое веб-ориентированное образование. Приведена базовая технология работы разработанного в СГА интеллектуального робота по контролю оригинальности и профессионализма, обеспечивающего оперативную высокопроизводительную мультикритериальную обработку текстов письменных работ.

 1. Киричок І. В. Місія вузівської бібліотеки у сприянні академічній доброчесності [Електронний ресурс] / І. В. Киричок, Т. Б. Павленко. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3913/600. – Назва з екрана.

         На досвіді наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету розглянуто вектори діяльності щодо формування стійких практик академічної культури та етики з акцентом на творчість і самостійність. Підкреслено, що запорукою успіху є об’єднання зусиль університетських книгозбірень у рамках ініційованого УБА проекту "Культура академічної доброчесності: роль бібліотек".

 1. Кодекс академічної доброчесності в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/public/baza_dridu/kodeks.pdf. – Назва з екрана.

         В матеріалі предствалено текст Кодексу академічної доброчесності ДРІДУ НАДУ при Президентові України.

 1. Методы совершенствования программных средств выявления плагиата / А. В. Слива [и др.] // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2015. – N 7. – С. 92-99.

            В статье рассмотрены проблемы использования программных средств выявления плагиата, среди которых отсутствие учета легальных заимствований (цитат), списков литературы, наименований приведенных в тексте документов, самоцитирования автора.

 1. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ [Електронний ресурс] : метод. поради / авт.-уклад.: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; ред. колегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Електрон. дані. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. – Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10872/Chukanova_Navchannia_studentiv_akademichnii_dobrochesnosti_u_bibliotetsi_VNZ.pdf?sequence=1. – Назва з екрана.

Матеріал містить поради для бібліотекарів з проведення занять із академічної доброчесності для студентів вищих навчальних закладів. Пропонується два можливих варіанти навчання: розширений план занять з прикладами практичних завдань, а також скорочений варіант, що може бути використаний як складова вступу до спеціальності. Окремі теми пропонуються для магістерського рівня підготовки.

Рекомендації розроблено та обговорено робочою групою фахівців бібліотек ВНЗ в межах проекту Української бібліотечної асоціації «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» за підтримки Посольства США в Україні.

 1. Петренко І. Питання виявлення плагіату літературного твору / І. Петренко // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – N 4. – С. 11-17.

            В статті досліджується історичний аспект виникнення та поширення плагіату, розглядається використання способів охорони та захисту літературних творів від плагіату в електронному середовищі.

 1. Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського [Електронний ресурс] : затверджено наказом Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 29 вересня 2016 р. №152 од. – Електрон. дані. – Режим доступу : https://vspu.edu.ua/content/position/pol7.pdf. – Назва з екрана.

            В матеріалі предствалено текст Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 1. Полоцька О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності / О.О. Полоцька // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Харків : УІПА, 2016. – Вип. 50-51. – С. 356-362.

                Розкрито сутність підготовки висококваліфікованих випускників університетів на сучасному етапі. У дослідженні робиться гіпотетичне припущення щодо однієї з причин порушень етики університетського товариства, а саме щодо недостатньої інформованості студентів у питаннях принципів академічної та наукової етики.

 1. Порало І. В. Інтелектуальний капітал України в полоні плагіату / І. В. Порало // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2009. – N 4. – С. 89-97.

            Мета статті полягає у визначенні проблеми плагіату у вищій школі та в обґрунтуванні його наслідків у вищій професійній підготовці студентів ВНЗ.

 1. Проблема академической недобросовестности и некоторые пути ее решения в высшей школе / В. Н. Фокина [и др.] // Инновации в образовании. – 2012. – № 11. – С. 86-97.

                               В статье рассмотрена проблема академической недобросовестности (списание, подсказка и плагиат). Кратко изложена история ее развития в высшем образовании и науке от античных времен до настоящего времени.

                        Рассмотрены некоторые новые формы учебных занятий и заданий, в которые "встраиваются" средства противодействия академической недобросовестности, что в комплексе с законодательными мерами позволит практически исключить списывание, подсказки и плагиат в вузах.

 1. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні [Електронний ресурс] : заходи в рамках проекту 1 січня 2016 – 31 грудня 2019. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://lawfaculty.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/SAIUP-Program-Description-2016-2019_UKR_final.pdf. – Назва з екрана.

            В документі висвітлено компоненти та заходи проекту, який здійснюється Американськими Радами з міжнародної освіти та сприяє реформі через партнерство з Посольством США в Києві.

 1. Роєнко В. Про авторське право в українських наукових періодичних виданнях / В. Роєнко // Інтелектуальна власність. – 2013. – N 10. – С. 17-18.

         Про питання застосування норм авторського права в українських наукових періодичних виданнях.

 1. Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти? [Електронний ресурс] / В. Сацик. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti. – Назва з екрана.

         В статті йдеться про сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності, про світовий досвід ефективних методів боротьби з плагіатом і списуванням у вищій школі, про основні чинники, які визначають мотивацію студентів до академічного шахрайства шляхом списування та ін.

 1. Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль / В. Ситцевой // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – N 9. – С. 22-23.

            В статті наведено тексти заповідей та моральні настанови що стосуються моральності, етичності, а також поняття «плагіатор».

 1. Ситцевой В. Поява та еволюція терміна "плагіат" на теренах Російської імперії / В. Ситцевой, Л. Мамчур // Інтелектуальна власність в Україні. – 2016. – N 8. – С. 16-19.

            Про перші законодавчі документи Російської імперії, якими було врегульовано питання правових наслідків плагіату.

 1. Смирнова М. Л. Плагіат в навчальній діяльності / М. Л. Смирнова ; кер. роботи Т. П. Бабич // Студентська наукова конференція (50-а; листоп. 2015 р.; м. Харків) : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 3 : Факультет комп'ютерних і інтегрованих технологій в виробництві та освіти , Секції: : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Інформатики та прикладних комп'ютерних технологій в промисловості та поліграфічному виробництві. Креативної педагогіки та інтелектуальної власності. Металоріжучого обладнання і транспортних систем. – С. 84-85.
 1. Троцька В. Запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті (за матеріалами досліджень у ЄС та Україні) / В. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 5. – С. 29-38

            Стаття присвячена питанням запобігання та виявлення плагіату в роботах студентів на основі аналізу відповідних досліджень, що проводилися в ЄС та Україні. Наведено статистику щодо рівня плагіату в студентських роботах, причини поширення плагіату, вжиття заходів у вузах та відповідальності за порушення авторського права у вигляді плагіату в країнах ЄС та Україні. На основі досліджень узагальнено та надано висновки щодо запобігання та виявлення плагіату у вищій освіті України.

 1. Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні / М. Чепига // Вища школа. – 2009. – N 11. – С. 79-91.

            В основу викладених в статті концепцій покладено матеріали, присвячені розв’язанню цієї проблеми за кордоном (в основному у США). Автором наведено тексти таких документів як «Заповіді викладача, педагога, вченого», «Клятва викладача», «Проект Кодексу честі викладача», «Проект Кодексу честі студента».

 1. Штефан О. Плагіат – невід'ємна частина творчості? / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2012. – N 2. – С. 20-29.

            Мета статті – визначення кваліфікуючих ознак плагіату та відокремлення його від інших порушень у сфері авторського права.

 1. Штефан, О. Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність / О. Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – N 6. – С. 17-25.

            В статті подано аналіз такого порушення як плагіат, а також відповіді на питання щодо яких об’єктів можливий плагіат, як можна використовувати твори, що є об’єктом авторського права.

 1. Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ / Д. Шулікін // Освіта України : – 2017. – 15 трав. (N 18/19). – С. 8-9.

            Стаття за матеріалами конференції, яку організували Американські ради з міжнародної освіти, Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" й Українська бібліотечна асоціація. В ній висвітлено як загальні питання моральних правил в системі освіти, так і кращі практики вузів України в цьому напрямі.

 1. Шулікін Д. Доброчесність в освіті / Дмитро Шулікін // Освіта України. – 2017. – N 13(3 квіт.). – С. 8-9.

            Стаття-коментар до звіту Організації економічного співробітництва та розвитку на тему доброчесності в освіті України. В документі є низка рекомендацій щодо покращення ситуації.

Нові надходження