search

Академічна доброчесність

ЩО ТАКЕ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ?

         Одним з основних завдань Закону України про освіту (прийняття від 05.09.2017; набрання чинності 28.09.2017) є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів, тощо.

         Стаття 42 Закону присвячена академічній доброчесності.

 1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 2. Дотримання академічної доброчесностіпедагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.
 1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
 1. Порушенням академічної доброчесності вважається:
 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів;
 • фабрикація– вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
 • фальсифікація – свідома зміна чи модефікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процессу чи наукових досліджень;
 • списування – використання письмових робіт із зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
 • обман– надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної преваги в освітньому процесі.
 • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
 1. За порушення академічної доброчесностіпедагогічні, науково-педагогічні та наукові працівникизакладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • відмова в присвоєнні або позбавлення привоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
 1. За порушення академічної доброчесності здобувачі освітиможуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту);
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.
 1. Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.
 2. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 1. Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами.
 2. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 Аналітична довідка за результатами досліджень практик академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/academichna-dobrochesnist.pdf

В Україні стартував Проект сприяння академічній доброчесності. Про це повідомили учасники прес-конференції, яка відбулась 24 лютого 2016 року в українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ». 

Каразінський університет разом з іншими дев’ятьма вищими навчальними закладами України рекомендовано Міністерством освіти і науки України до участі у чотирирічному Проекті сприяння академічній доброчесності, ініційованому Американськими Радами з міжнародної освіти у партнерстві із Міністерством освіти і науки та за підтримки Посольства США.

Його мета — донести до університетської спільноти значення академічної доброчесності і наслідки недотримання її постулатів. Адже академічна доброчесність означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, викладачі та науковці послуговуються, передусім, принципами чесної праці та навчання, що стане невід’ємною складовою нової академічної культури в українських вищих навчальних закладах та передумовою для успішного розвитку суспільства.

Учасники проекту отримають практичні знання та навички у впровадженні основних принципів академічної доброчесності, план дій щодо їх популяризації у вищому навчальному закладі.

Результатом роботи стануть своєрідні «історії успіху»: як подолати нечесність в університеті, підвищити якість освіти, знайти інструменти впливу на свідомість здобувачів освіти.

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків);
 • Луцький національний технічний університет (м. Луцьк);
 • Донецький національний університет у Вінниці;
 • Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет (м. Ізмаїл);
 • Сумський державний університет (м. Суми);
 • Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (м. Тернопіль);
 • Запорізький державний університет (м. Запоріжжя);
 • Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевчека (м. Київ);
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса).

ПРОЕКТ СПРИЯННЯ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ В УКРАЇНІ Заходи в рамках проекту 1 січня 2016 – 31 грудня 2019

http://lawfaculty.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/SAIUP-Program-Description-2016-2019_UKR_final.pdf

Культура академічної доброчесності: роль бібліотек

 http://ula.org.ua/ua/255-programi-proekti/3582-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek

МІСІЯ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ У СПРИЯННІ АКАДЕМІЧНІЙ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3913/600

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МІФІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЧИ ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ?

http://education-ua.org/ua/articles/930-akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chi-dievij-instrument-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti

БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Нові надходження