search

Історія УЗПІ–ХІПІ–УІПА : до 50–ї річниці заснування академії

МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БІБЛІОТЕКА

До 50-ї річниці заснування академії

ІСТОРІЯ УЗПІ-ХІПІ-УІПА

(1958-2007)

Бібліографічний покажчик

Харків

УІПА

2007


УДК 378.637(477.54)УІПА(09)(01)

ББК 74.584(4Укр-4Хар)7

І 36

Рекомендовано Вченою радою

Української інженерно-педагогічної академії

(Протокол № 10 від 18.12.2007 р.)

Укладачі:

Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М., Рибальченко О. М.

Відповідальний редактор

Ніколаєнко Н. М.

.

І 36 Історія УЗПІ–ХІПІ–УІПА [Текст] : до 50–ї річниці заснування академії : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Єрьоміна [та ін.] ; відп. ред. Н.М.Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2007. – 60 с. – Уклад. також: О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко.

УДК

ББК


© УІПА, 2007


Передмова

Бібліографічний покажчик присвячено 50-й річниці заснування академії і містить матеріали, що відображають історію УІПА, які були опубліковані в центральній і місцевій пресі та інших друкованих виданнях за 1958–2007 роки.

Покажчик публікацій дає можливість проаналізувати наукові здобутки вчених вузу, участь науковців, професорсько-викладацького складу, студентів у науково-практичних міжнародних, Всеукраїнських конференціях; відстежити яскраві сторінки навчально-виховної роботи, творчих задумів та спортивних досягнень колективу, становлення та розвиток інтелектуального центру вузу – бібліотеки.

При підготовці покажчика були використані картотеки, каталоги та фонди бібліотек : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, бібліотеки УЗПІ-ХІПІ-УІПА.

Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1–2003, ІDT: ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. Слова і словосполученя скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–94 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”, ГОСТа 7.12–93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.”

Матеріал покажчика побудовано за тематичною ознакою, у межах розділу за хронологічною, а у межах року за абеткою авторів та назв творів. Сподіваємось, покажчик публікацій буде корисним для спеціалістів у сфері освіти: викладачам, аспірантам, студентам вузу і всім, хто цікавиться історією вітчизняної освіти.

Щира подяка авторам публікацій, всім співробітникам бібліотеки, які протягом 50 років збирали інформацію про нашу Альма-матер, та укладачам цього покажчика.

Директор бібліотеки УІПА Ніколаєнко Н. М.


ЗМІСТ

Передмова

УЗПІ-ХІПІ-УІПА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Нормативні матеріали

Проспекти. Реклама. Звіти

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВУЗУ

НАГОРОДИ

Офіційні документи

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДГОТОВКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

ЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-методичні конференції

Науково-практичні конференції

Науково-технічні конференції

Студентські конференції

ПЕРСОНАЛІЇ

Ректори

Андреев Г. Я.

Артюх С. Ф.

Воробьев С. О.

Коваленко О. Е.

Професори

Викладачі, співробітники, випускники вузу

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бібліотека

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬ ВУЗу

Критика на адресу вузу

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК


УЗПІ-ХІПІ-УІПА

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Нормативні матеріали

1. Статут Українського заочного політехнічного інституту [Текст] : затв. наказом по М-ву вищої і серед. спеціал. освіти УРСР 12 січ. 1963р. № 15. – Х.: [б.в.], 1964. – 23 с.

2. Статут Української інженерно-педагогічної академії державної форми власності і підпорядкованої М-ву освіти і науки України [Текст] : прийнято Конф. трудового колективу 8 квіт. 2003 р. / Укр.інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.],2003. – 28 с.

3.Положення про магістратуру [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад.; уклад. С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв. – Х.: [б.в.], 2003. – 40 с.

4. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.1: Положення про ректорат академії ; Положення про деканат факультету ; Положення про кафедру академії ; Положення про факультет академії ; Положення про приймальну комісію академії / кер. груп: В. І. Лобунець, М.К. Резніченко, І.Г.Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б.в.], 2003. – 28 с.

5. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.2: Положення про Вчену раду академії ; Положення про організацію навчального процесу в академії ; Положення про організацію методичної роботи в академії та науково-методичну раду академії ; Положення про порядок затвердження розробленої кафедрами академії навчально-методчної літератури ; Положення про науково-дослідну роботу студентів ; Положення про науково-технічну раду академії / кер. груп : В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б.в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: А. П. Тарасюк, С. М. Вілков, В.Д.Доброновський, Н.В.Шумілова.

6. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.3: Положення про навчально-методичне управління академії ; Положення про науково-дослідну частину академії ; Положення про адміністративно-господарчу частину академії ; Положення про інформаційно-обчислювальний центр академії, Положення про бібліотеку академії ; Положення про центральну бухгалтерію академії ; Положення про відділ кадрів академії ; Положення про канцелярію академії / кер. груп: С. Ф. Артюх [та ін.]; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003.– 34 с. – Кер. груп також: В. І. Лобунець, Л. А. Попова, А. П. Тарасюк, Л.С.Цимбал, Л. А. Гаврилова, В. Д. Доброновський, О. І. Зарубін, Т.Я.Полухіна.

7. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 4: Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ; Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 111-1V рівнів акредитації ; Професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників академії ; Положення про академічне звання «Приват-професор» та «Приват-доцент» Української інженерно-педагогічної академії ; Положення про порядок обрання деканів факультетів; Положення про працевлаштування випускників академії / кер. груп: В.І.Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 53 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх, М. К. Кравцов, О. М. Бітченко.

8. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 5: Положення про підготовку бакалаврів ; Положення про підготовку магістрів ; Методика розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу кафедр; Методика розрахунку чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр/ кер. груп: С. М. Вілков [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б.в.], 2003. – 51 с.– Кер. груп також: С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

9. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 6: Форма робочої навчальної програми ; Форма плану роботи кафедри ; Форма звітності факультетів (загальні вимоги до річних звітів про роботу факультетів академії) ; Форма звітності кафедр (загальні вимоги до річних звітів про роботу кафедр академії) ; Графік надання постійних планових і звітніх матеріалів кафедрами і деканатами факультетів відділам управління ; Розпорядок навчальних занять/ кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.]; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б.в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: І. Г. Шелепов, О. А. Худяєв, М. К. Резніченко, А.П.Тарасюк.

10. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст]: проект / Укр. інж.-пед. акад.; кер. авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б.в.], 2004. – 19 с.

11. Система управління якістю надання послуг у сфері вищої освіти [Текст] : сертифікат на систему управління якістю / Нац. орган України з сертифікації, Укр. інж.-пед. акад. – № UA 2.051.02002 ; зареєстр. 31 лип. 2006 р. – Х. : [б.в.], 2007. – 12 с.

12. Стандарт вищої освіти Академії [Текст] Розд. 7: Методичні рекомендації з розробки методичних вказівок по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисципліні при кредитно-модульній організації навчального процесу ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності кафедри ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності факультету ; Методичні вказівки до перевірки якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять ; Положення про організацію атестаційних контролів поточної успішності студентів денної форми навчання ; Концепція гуманітарної освіти студентів інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей ; Концепція комп’ютеризації навчального процесу Української інженерно-педагогічної академії ; Концепція розвитку бібліотеки на 2006-2007 рр. / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 65 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, А.Т.Ашеров, В. В. Будко, Б. Ю. Юхнов, Н. М. Ніколаєнко.

13. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 8: Методичні вказівки по організації обрання та прийому на роботу науково-педагогічних працівників академії ; Положення про Навчально-методичній відділ ; Комплексна програма розвитку факультетів УІПА ; Науково-методичні основи відкриття (обґрунтування) нових спеціальностей, профілів підготовки фахівців ; Внутрівузівська система півищення кваліфікації викладачів ; Положення про структуру, зміст та обсяг підручників і навчальних посібників для організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи ; Форма і зміст індивідуального плану студента при кредитно-модульній системі організації навчального процесу ; Положення про проведення огляду-конкурсу «Краща магістерська кваліфікаційна робота / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.]; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 47 с. – Кер. груп також: М.К.Резніченко, Л. Д. Фесенко, О. А. Худяєв, О. В. Гоман.

Проспекти. Реклами. Звіти

14. Украинский заочный политехнический институт имени И.З.Соколова [Текст] : [проспект]. – Х. : Облполиграфиздат, 1983. – 23с.: ил.

15. Харьковский инженерно-педагогический институт [Текст]: [проспект].– Х.:РИО Облполиграфиздата, 1991. – 43 с. : ил.

16. Артюх, С. Ф. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] / С.Ф. Артюх // Высшие учебные заведения Харькова [Текст]:информ.-справ. прил. к журн. «Деловая жизнь». – Х.: Инкомцентр, 1995.– С.46–51.

17. Гура, С.А. Первокурсник [Текст] : информ. пособие для первокурсников / С.А. Гура; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б.и.], 1998. – 49 с.

18. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст]: [проспект] / сост. С.Л. Жубр. – Х.:УИПА, 1998. – 24 с.: ил.

19. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст]:[презентация вуза] // Интеллектуал. собственность. – 1999. –30 апр. (№ 1).

20. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] : основні показники діяльності за 1994–1999 роки / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б.в.], 1999. – 12 с.

21. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст]/ уклад. О. Е. Коваленко, С. Л. Жубр ; ред. С. Ф. Артюх. – Х. : УІПА, 2000.– 48с.

22. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст]/ уклад.: С. Л. Жубр, А.І Тарасенко ; за ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УІПА, 2004.– 56с.

23. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВУЗу : для абітурієнтів / Міжнар. освітня корпорація «Гранд». – К. : Гранд-Ліцей, 2001. – С. 150.

24. Академія оголошує прийом студентів на 2002–2003 навчальний рік на інженерно-педагогічні та інженерні спеціальності [Текст] // Вісн. УІПА.– 2002.– 10 черв. (№ 3). – С. 1.

25. Правила прийому абітурієнтів до УІПА на 2002–2003 навчальний рік [Текст] // Вісн. УІПА. – 2002. – 10 черв. (№ 3). – С. 2.

26. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступника до ВУЗу 2002–2003 : для абітурієнтів / Міжнар. освітня корпорація «Гранд» ; за заг. ред. В.М.Співаковського. – К., 2002. – С. 182.

27. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2004-2005 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) для абітурієнтів. – К., 2004. – С. 294.

28. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2005–2006 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / Міжнар. освітня корпорація «Гранд». – 6-е вид. – К., 2005.– С.281.

29. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2006-2007 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / Міжнар. освітня корпорація «Гранд» ; за заг. ред. В.М.Співаковського. – 7-е вид. – К., 2006. – С. 279.

30. Основні показники діяльності Академії у 2003/2004 навчальному році [Текст] : таблиці, слайди / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 18 с.

31. Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2003/2004 навчальному році та основні напрямки діяльності Академії в 2004/2005 навчальному році [Текст]: доп. 30.08.2004 р. / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004.– 70 с.

32. Основні показники діяльності академії у 2004/2005 навчальному році [Текст] : (таблиці, слайди) / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], – 2005. – 16 с.

33. Коваленко. О.Е. Підсумки роботи в 2005/2006 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2006/2007 навчальному році [Текст]: доп. ректора акад. / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 95с.

34. Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2006/2007 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2007/2008 навчальному році [Текст]: доп. ректора акад. / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 100 с.

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВУЗУ

35. Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів [Текст] : [про створення Української інженерно-педагогічної академії на базі Харківського інженерно-педагогічного інституту] : постанова Кабінету міністрів України від 29 серп. 1994р. № 592 // Уряд. кур’єр. – 1994. – 22 верес. – С. 12.

36. В вузах Украины [Текст] : [об открытии вХарькове Украинского заочного политехнического института и других вузов в Украине] // Правда.– 1958. – 2 сент.

37. Воробьёв, С. Заочный политехнический [Текст] : [интервью директора УЗПИ С. Воробьёва корреспонденту газеты об открытии вуза]// Крас. знамя.– 1958. – 2сент.

38. Воробйов, С. О. Новий заочний інститут [Текст] : [про створення республіканського заочного учбового закладу – УЗПІ, про підготовку спеціалістів без відриву від виробництва] / С. О. Воробйов // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 15 черв.

39. Заочный институт-гигант [Текст] : [про відкриття нового учбового закладу – республіканського заочного політехнічного інституту] // Комсом. правда. – 1958. – 22июня.

40. Душко, В. Константиновский общетехнический [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1962.– 13нояб.

41. Федченко, В. М. Константиновка [Текст] : [про Константиновський ОТФ УЗПІ] / В. М. Федченко // Радян. освіта. – 1962. – 14 лют. – С. 4.

42. Ярешко, П. Для поступающих в вузы [Текст] : [о Константиновском ОТФ УЗПИ] / П. Ярешко // Знамя индустрии. – 1965. – 7мая.

43. Федченко, В. М. Добро пожаловать на факультет! [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. М. Федченко // Знамя индустрии.– 1965.– 18 мая.

44. Полюшкин, В. Поступайте учиться в Украинский заочный политехнический институт [Текст] / В. Полюшкин // Знамя индустрии.– 1966.– 26 июля.

45. Наш инженерный факультет [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1970. – 10 июня.

46. Григор’єв, В. Яким буде УЗПІ [Текст] / В. Григор’єв // Вечір. Харків.– 1974. – 26 серп.

47. Донцов, Б. Н. Константиновка [Текст] : путеводитель : [о Константиновском ОТФ УЗПИ] / Б. Н. Донцов, А.Н. Климов. – Донецк, 1979.– С. 34–35.

48. Мацієвська Н. Робітничий вуз [Текст]: [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / Н. Мацієвська // Комуніст. – 1980. – 13верес.

49. Губенков, Н. УЗПИ – 25 [Текст] / Н. Губенков // Крас. знамя. – 1983.– 3апр.

50. Ясинский, В. Вотум доверия ректору [Текст] : [отчет ректора УЗПИ С.Ф.Артюха перед коллективом] / В. Ясинский // Крас. знамя. – 1987.– 29нояб.

51. Артюх, С. На перехресті проблем[Текст] : [ХІПІ – проблеми і перспективи] / С. Артюх // Слобод. край. – 1994. – 18 черв. – С. 1.

52. Артюх, С. Престижный вуз [Текст] / С. Артюх // Событие.– 1999.–№11. – С. 13.

53. Українській інженерно-педагогічній академії – 45 років! [Текст] : по матеріалах газети «Вісн. УІПА» // Интеллектуал. собственность. – 2003.– 21февр. (№ 7). – С. 1.

54. Коваленко, О. Е. З Днем народження AlmaMater![Текст]: [привітання ректора УІПА О. Е. Коваленко до 45–річчя заснування вузу] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

55. Коваленко, О. Є чим дивувати Старий Світ [Текст] : [інтерв’ю ректора УІПА О. Коваленко] // Голос України. – 2003. – 3 черв. – С. 13.

56. Лобунец, В. И. Нам есть чем гордиться [Текст] : [беседа с проф. В.И.Лобунцом о достижениях Укр. инж.-пед. акад. / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 2.

57. «Подарунки» до знаменної дати [Текст] : [до 45-річчя заснування вузу] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 2.

58. Поздоровляють випускники – гордість УІПА [Текст] : [привітання міського голови м. Артемівська О. Реви, ген. директора електротехніч. заводу м. Артемівська О. В. Голубєва, техн. директора електротехніч. заводу м.Артемівська М.В.Гетьмана, ген. директора ОАО «З-д Свет Шахтера» Г.В.Висоцького, радника голови правління «Укрнафта» В.ВЧернова] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

59. Артюх, С. Ф. Гімн академії [Текст] / С. Ф. Артюх // Вісн. УІПА.– 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

60. Коваленко, О. Е. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст]/ О. Е. Коваленко // Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – К., 2004. – Вип.2. – С. 94–95.

61. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] // 500 влиятельных личностей. Т.8. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194–195.

62. Тарасюк, А. Академія підтвердила свій статус : Вона – вищий навчальний заклад ІУ рівня акредитації [Текст] А. Тарасюк // Вісн. УІПА.– 2004. – лист. (№5).– С. 2.

63. Рейтинг педагогічних вищих навчальних закладів України [Текст]: (Укр. інж.-пед. акад. – № 6) // Дзеркало тижня. – 2007. – 21–27 квіт. (№ 15).– С.14.

64. Рейтинг вищих навчальних закладів : “ТОП – 200 Україна” [Текст]: [№77 – Укр. інж.-пед. акад.] // Дзеркало тижня. – 2007. – 24–30 берез. (№11).– С. 15.

65. Огородняя, Т. Будущее академии под вопросом [Текст]: [ УИПА]/ Т.Огородняя // События. – 2007. – 8 – 14 нояб.(№ 110). – С. 5.

65-а. Воронцова, М. Вуз ценят за землю [Текст]: [Харьковский вуз (УИПА) в ожидании конкурса на должность ректора] / М. Воронцова // Дело.– 2007. –16 нояб.

65-б. Лиров, А. Власть атакует! [Текст] : «Рейдерская атака» – именно так называют преподаватели и студенты то, что происходит у них в вузе / А.Лиров // Газета по-харьковски. – 2007. – 8 нояб. – С. 5.

65-в. Артюх, С. Ф. История Украинской инженерно-педагогической академии : моногр. / С.Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

НАГОРОДИ

Офіційні документи

66. Про присвоєння тов. Андрєєву Г. Я. почесного звання “Заслуженого працівника вищої школи” УРСР [Текст] : указ Президії Верховної Ради УРСР // Вечір. Харків. – 1970. – 30 трав.

67. О награждении медалью “За трудовое отличие” тов. Горушкину Любов Петровну – доцента, заведующую кафедрой Украинского заочного политехнического института [Текст] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976.– 16 апр.

68. О награждении Орденом Трудового Красного Знамени тов. Лобунца Владимира Ивановича, доцента, проректора Украинского заочного политехнического института [Текст] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976. – 16 апр.

69. О награждении медалью “За Трудовую доблесть” тов. Оксюзова Б. В. – доцента, заведующего кафедрой Украинского политехнического института [Текст] :указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976. – 16 апр.

70. Вітаємо з нагородою [Текст] : про нагородження орденами і медалями працівників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів : указ Президії Верховної Ради СРСР [працівників УЗПІ : Лагутцев А. Р., Торчун М.І., ІшенінаЕ.В., Шелепов І.Г.] // Соціаліст. Харківщина, 1981. – 21 лип.

71. Вітаємо ! [ Текст] : про присвоєння звання Заслужений діяч науки і техніки УРСР Безуглому В. Д. : указ Президії Верховної Ради УРСР // Слобід. край. – 1991. – 8серп.

72. Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти [ Текст] : указ Президента України [Заслужений діяч науки і техніки України – Артюху С.Ф.] // Уряд. кур’єр. – 1996.– 1 серп. – С. 5.

73. Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту [ Текст] : розпорядження Президента України від 2 берез. 2000 р. № 94/2000-рп [Лобунцу В.І. – проф., канд. екон. наук] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 29 берез. – Орієнтир. – С. 3–5.

74. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки [Текст] : розпорядження Президента України від 19 верес. 2000 р. № 285/2000-рп [Ковальському Б. С. – проф., д-ру техн. наук каф. ПТМ, засл. діячу науки і техніки УРСР] // Уряд. кур’єр . – 2000. – 4 жовт. – Орієнтир. – С. 2.

76. Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2000 р. [Текст] : указ Президента України від 5 груд. 2000р. № 1302: [Кузнєцову Б. І. – д-ру техн. наук, проф., зав. каф. УІПА] // Уряд. кур’єр.– 2000. – 9груд. – С. 14 – 15.

75. Про призначення державних стипендій видатним діячам науки [Текст] : розпорядження Президента України від 3 квіт. 2001 р. № 87/2001-р: [Безуглому В. Д. – д-ру хім. наук, проф., зав. каф. УІПА] // Уряд. кур’єр.– 2001. – 11 квіт. – Орієнтир. – С. 5–7.

77. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : [Текст] : розпорядження Президента України від 19 серп. 2002 р. № 293 : [Лобунцу В.І. – канд. екон. наук, проф., засл. працівникові вищ. шк. України] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 серп. – С. 15.

78. О награждении нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР [Текст]: приказ М-ва высш. и сред. спец. образования от 23 мая 1985 г. № 38/1-1 : [Лебедева Ф. М., доц., канд. техн. наук; Никитина С.Н., доцента, канд. техн. наук; Рожнова В. Е., доц., канд. техн. наук] // Бюл. Минвуза СССР. – 1985. – № 10. – С. 40.

79. Петров, В. Диплом – харьковчанину [Текст] : [ о присуждении диплома 1-й степени ЦК ЛКСМУ и М-ва высш. и сред. специльного образования УССР студенту УЗПИ В. Педченко на конкурсе студенческих работ, посвящ. 60–летию образования СССР] // Крас. знамя. – 1982. – 30 марта.

80. Корж. Н. Награды выставки [Текст]: [ О награждении дипломом 1-й степени, медалью и денежными премиями группы преподавателей и сотрудников УЗПИ – участников выставки дострижений народного хазяйства СССР в 1964 г.(Г.Я.Андреева, Н.М.Лактионова, Б.С.Остренко, В.В.Иванова, В.И.Батозского, Н.П.Давиденко, И.Ф.Малицкого, И.М.Пономаренко, М.И. Торчуна, И.И.Шатько, В.Н.Фадеева, М.М.Юсфиц) / Н. Корж //Крас. знамя. – 1965. – 3 марта.

81. Дошка пошани [Текст] : [на обласну дошку пошани занесено ім’я ст. викладача ЗТФ УЗПІ В. Євдокимова за активну пропаганду політ. і наук. знань] // Ленін. зміна. – 1965. – 3 лист.

82. Горизонты поиска ученых [Текст] : [УЗПИ – в числе победителей обл. социалист. соревнования под девизом “Производственному и научному потенциалу – наивысшую отдачу”] // Крас. знамя . – 1983. – 23 нояб.

83. Вузівські вчені в авангарді української науки [Текст] : [серед лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 1994 року– Фесенко Л. Д., канд. фіз.-мат. наук, зав. кафедрою ХІПІ] // Освіта. – 1995.– 18січ. – С. 1.

84. Поздоровляємо переможців 2-го обласного конкурсу “Молода людина року – 2001” [Текст] : [Ящун Т. В. – Лауреат міського конкурсу в номінації “Діяльність у соціальній сфері”, Зуєва А. Ю. – переможець конкурсу Дзержинського району в номінації “Ділова жінка”, Ковальська В. С.– переможець конкурсу Дзержинського району в номінації “Працівник культури”] // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С.1.

85. Молодой человек года [Текст] : [Коновалов А. – лауреат городского конкурса “Молодой человек года 2003” в номинации “общественая деятельность”] // Вісн. УІПА. – 2004. – 6 трав. (№ 2). – С. 2.

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

86. Більше уваги вечірнім і заочним вищим навчальним закладам [Текст] : [про складності в організації навчального процесу] // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 23верес.

87. Раздовський, І. Удосконалювати заочну підготовку інженерів [Текст] / І.Раздовський // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 20 груд.

89. Душко, В. Учатся и работают [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПІ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1961. – 16 нояб.

90 Душко, В. Лекцию читает студентка, делегат съезда [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ В. Душко // Знамя индустрии. – 1961.– 30нояб.

91 Душко, В. Трое склонились над столом [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ В. Душко // Знамя индустрии. – 1962.– 1мая.

92. Корж, Н. Производственники защищают дипломные проэкты [Текст] : [о защите дипломных проектов на энергетическом факультете УЗПИ]/ Н.Корж // Крас. знамя. – 1962. – 10 июля.

93. Кандауров, А. Не позволяй себе лениться ! [Текст] : [ о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ А. Кандауров // Знамя индустрии. – 1963.– 12 янв.

94. Бездольный, В. Тяга к знаниям [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1963. – 15 июня.

95. Фивинцев, И. Студенты защищают дипломные проекты [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ И. Фивинцев // Знамя индустрии.– 1963. – 27июня.

96. Душко, В. На широкую дорогу труда и знаний [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ В. Душко // Знамя индустрии. – 1963.– 29июня.

97. Левченко, А. Выпускники института [Текст] / А. Левченко // Крас. знамя. – 1964. – 6 февр.

98. Бездольный, В. Они будут студентами [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1964.– 3 авг.

99. Отчитывается группа общетехнического [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]// Знамя индустрии. – 1964. – 25 дек.

100 Король, А. Інженер схилився над перекладом [Текст] : [про досягнення у викладанні іноземної мови на Сумському загально-технічному факультеті УЗПІ] / А.Король, О. Іноземцев, Н. Тарасова // Радян. освіта.– 1965. – 9 січ.

101. Звание инженера ко многому обязывает [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1965. – 26 янв.

102. Внимание заочникам [Текст] : [о работе опорного пункта УЗПИ в г. Балаклее] / Горбунов и др. // Крас. знамя. – 1965. – 14февр.

103. Иванова, Ж. Совет содействия студентам [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ]/ Ж. Иванова // Знамя индустрии. – 1965.– 16февр.

104. Вторая ступень инженерной подготовки [Текст] : [о повышении квалификации инженерно-технических работников УЗПИ]// Вестн. высш. шк.– 1965. – № 3. – С. 33–36.

105. Іванова, М. Дійова допомога [Текст] : [про роботу Константиновського ОТФ УЗПІ] / М. Іванова // Радян. освіта. – 1965. – 6 марта. – С. 2.

105. Новый отряд заочников [Текст] // Крас. знамя. – 1965. – 1 авг.

107. Гураль, Л. Л. Английский язык на голубом экране [Текст] : [об опыте чтения лекций по телевидению преподавателями кафедры иностранных языков УЗПИ]/ Л.Л. Гураль, А.Б.Каневская, А.И.Остапенко //Высш. шк.– 1966.– № 9.– С.42–45.

108. Бойко, П. Как готовиться к экзаменам по математике [Текст]: [о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/ П.Бойко //Знамя индустрии.– 1966.– 27 июля.

109. Ярешко, П. Лекторий для абитуриентов [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/П.Ярешко //Знамя индустрии.– 1966.– 24дек.

110 Мулявко, В. А.Не розминаючись з практикою [Текст]:[про работу Слов’янського ОТФ УЗПИ] /В.А.Мулявко // Комуніст.– 1967.– 1 серп.

111. Андреев. Г. Будьмо знайомі [Текст] : [про підсумки 10-річної діяльності УЗПІ] / Г. Андреев // Соціаліст. Харківщина. – 1967. – 1 серп.

112. Безвесельний, Ю. Новий етап досліджень : ще раз про програмове навчання [Текст] / Ю. Безвесельний, О. Сердюков // Ленін. зміна. – 1967.– 2квіт.

113. Мулявко, В. А. Студентській молоді – ідейне гартування [Текст]: [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1967.– 26 черв.

114. Бондарь, В. Будем учиться настойчиво [Текст]:[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бондарь // Знамя индустрии. – 1968.– 1окт.

115. Бездольный, В. В институт – достойные [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/В.Бездольный // Знамя индустрии.– 1968.– 29 июня.

116. Кисіленко, І. Будні студентів – охтирчан [Текст]:[про роботу Охтирського опорного пункту УЗПІ] / І. Кисіленко // Ленін. правда. – 1968.– 13 груд.

117. Вольнов, А. Вчера и сегодня в институте [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] / А. Вольнов // Знамя индустрии. – 1969. – 12апр.

118. Балдишев, В. Уперше в Сибіру [Текст]:[про роботу першого будзагону УЗПІ] / В. Балдишев // Ленін. зміна. – 1970. – 27 серп.

119. Бездольный, В. Посвящение в студенты [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] /В.Бездольный //Знамя индустрии.– 1970.– 16 сент.

120. В Украинском заочном политехническом институте [Фотоматериалы] :[Фотография преподавателя А.А.Мельниченко]// Социалист. индустрия.– 1970.– 10 нояб.

121. Анисимов, А. Машина ставит оценку [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] /А.Анисимов, В.Бездольный // Знамя индустрии.– 1971.– 22 янв.

122. Николаев, В. Будущим инженерам – заботу и внимание [Текст]:[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/В.Николаев //Знамя индустрии.– 1971.– 11 мая.

123. Добрянський, И. Лекции работников института [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/И.Добрянский //Знамя индустрии.– 1971.– 25мая.

124. Бойко, П. Жить – значит учиться [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] /П.Бойко //Знамя индустрии.– 1971.– 4июня.

125. Сидоровых, В. Когда цель ясна [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] /В.Сидоровых //Знамя индустрии.– 1971.– 22 сент.

126. Душко, В. Оценку ставит машина [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ] /В.Душко // Социалист. Донбасс.– 1971.– 31янв.

127. Пославский, В. Рабочий сдает экзамен [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Пославский // Знамя индустрии. – 1972.– 21 янв.

128. Мулявко, В. А. Технічні засоби – підмога в навчанні [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1972. – 12груд.

129. Мулявко, В. А. Приклад комуніста в навчанні [Текст]:[про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1972. – 21 груд.

130. Любченко, Т. Сто п’ятдесятий [Текст]:[зимова сесія в УЗПІ]/ Т.Любченко // Ленін. зміна. – 1974. – 5 лют.

131. Полиивец, Ю. Хочеш быть инженером-химиком? [Текст]/Ю.Полиивец // Крас. знамя.– 1974.– 18 июня.

132. Бербенец, В. Электроэкзаменатор [Текст] :[о работеКонстантиновского ОТФ УЗПИ]/В.Бербенец // Знамя индустрии.– 1974.– 8окт.

133. Артюх, С.Ф. Дипломний проект і сьогодні [Текст] : [на кафедрах вузів] / С.Ф.Артюх // Вечір. Харків. – 1974. – 25 груд.

134. Журина, С. Внимание соревнованию вузов [Текст] : [о выполнении дипломных работ студентами УЗПИ с использованием ЭВМ]/ С. Журина // Крас. знамя. – 1975. – 5 июня. – С. 3.

135. Андрєєв, Г. Я. Йдуть екзамени [Текст] : [бесіда з ректором УЗПІ Г.Я.Андрєєвим / записав Л. Бридун] // Вечір. Харків. – 1975. – 15 серп.

136. Головченко, Г. І інженер, і дослідник [Текст] / Г. Головченко // Вечір. Харків. – 1975. – 12 лист.

137. Артюх, С. Ф. Новий фах інженера [Текст] : [інтерв’ю з доцентом енергетичного факультету С. Ф. Артюром / записала Е. Терехова] // Ленін. зміна. – 1975. – 18 лист.

138. Инженег-педагог – профессия интересная [Текст] : [об открытии новой специальности инженер-педагог в УЗПИ] // Крас. знамя.– 1976.– 28янв.

139. Лобунець, В. І. Вимоги життя і пошуки [Текст] : навчальний процес у вузі / В.І.Лобунець // Вечір. Харків. – 1976. – 22 груд.

140. Зверев, Л. Сессия экзаменует [Текст] : [оработе Константиновского ОТФ УЗПИ] / Л. Зверев // Знамя индустрии. – 1977. – 13 янв.

141. Лобунець, В. І. Інженер і викладач – в одній особі [Текст] : [інтерв’ю з проректором з навчальної роботи УЗПІ В. І. Лобунцем про організацію навчального процесу для нових спеціальностей відділення і перспективи діяльності майбутніх випускників інженерів-педагогів / записав Я. Ісаков] // Вечір. Харків. – 1977. – 23лют.

142. Посилити ідейно-виховну роботу в вузах [Текст] : [про відзначення на пленумі Харківського міському Компартії України УЗПІ, який першим серед вузів м.Харкова застосував у роботі технологічні карти і структурні схеми курсів лекцій] // Ленін. зміна. – 1977. – 24 берез.

143. Котляр, А. Підсумки зроблено, перспективи накреслено [Текст] : [підкреслюється позитивність звітів ректорату УЗПІ поряд з іншими вузами УРСР] А.Котляр // Радян. освіта. – 1978.– 1 берез.

144. Бридун, Л. Вуз у переддень дзвоника [Текст] : [про стан готовності вузів, зокрема УЗПІ, до нового навчального року] / Л. Бридун // Вечір. Харків.–1978. – 19серп.

145. Мулявко, В. А. В кілька рядків [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1980. – 11 квіт.

146. Шляхова, В. Стали інженерами [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. Шляхова // Комуніст. – 1980. – 28 черв.

147. Писаревский, Л. У кафедри канікул немає [Текст] : [про роботу кафедри металознавства та обробки тиском УЗПІ] /Л.Писаревский // Вечір. Харків. – 1980. – 11 лип.

148. Артюх, С. Ф. Заочник. Хто відповідає за якість? [Текст]/ С.Ф.Артюх // Радян. освіта. – 1980. – 2 серп.

149. Посторонко, А. І. Роки зростання [Текст][про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] /А. І. Посторонко // Комуніст. – 1980.– 19 лип.

150. Маслов, В. У світі знань[Текст] : [про введення в УЗПІ пільг на спеціальності “Технологія і комплексна механізація підземної розробки корисних копалин” та “Будівництво підземних споруд і шахт”] / В. Маслов // Соціаліст. Харківщина. – 1980.– 31 серп.

151 Сомов, Ю. Кому учить педагога техникума [Текст] : [о введении в УЗПИ специальности «инженер-преподаватель»] Ю. Сомов // Крас. знамя.– 1980. – 9 сент.

152. Полиивец, Ю. Г. Степень реальности может быть разной [Текст]: [размышления о том, каким должен быть дипломный проект] /Ю.Г.Полиивец //Вестн. высш. шк. – 1980.– № 8 – С.21–22.

153. Артюх, С. З чим прийдем до людей [Текст] / С.Артюх // Соціаліст. Харківщина.– 1980.– 9 груд.

154. Винокурова, А. Защита дипломов на производстве [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] /А.Винокурова //Знамя индустрии.– 1981.– 1июля.

155. У вуз за покликанням [Текст] : [про умови експерименту для абітурієнтів УЗПІ, які беруть участь у конкурсних вступних екзаменах на навчання без відриву від виробництва] // Вечір. Харків. – 1981. – 21 лип.

156. Коваленко, О. М. Ученые СССР и ГДР обсуждают вопросы заочного образования [Текст] : [о выступлении ректора УЗПИ доц. С. Ф. Артюха на семинаре в Москве] / О. М. Коваленко // Вестн. высш. шк. – 1981. – № 10. – С. 76–77.

157. Галь, Г. А. Применение комплексов технических средств для контроля знаний студентов, обучающихся без отрыва от производства [Текст]: [об опыте использования в процессе обучения комплексов технических средств в УЗПИ] / Г. А. Галь, В.Л.Шатуновский. – М. : НИИВШ, 1982. – 28 с. – (Экспресс-информация НИИ пробл. высш. шк. Сер. Обучение в высш. и сред. спец. шк. ; вып.1).

158. Артюх, С. Хто працює і вчиться [Текст] : [про роботу колективу УЗПІ по підвищенню якості підготовки спеціалістів] / С. Артюх // Радян. Україна. – 1983. – 19 лют.

159. Ясинский, В. Четыре с половиной вместо шести [Текст] : [об эксперименте в УЗПИ им. И. З. Соколова] / В. Ясинский // Крас. знамя. – 1984. – 16 авг.

160. Маслов, В. П. За велінням часу [Текст] : [про змістовність абітурієнтів УЗПІ] / В. П. Маслов // Вечір. Харків. – 1985. – 31серп.

161. Артюх, С. Действенный рычаг [Текст] : [о роли заочного образования в подготовке специалистов] /С.Артюх //Рабочая газета.– 1985.– 3 дек.

162. Медвєдєв, О. Робот чекає фахівця [Текст] : [про результати досліджень в УЗПІ та інших вузах щодо підготовки фахівців для комплексної автоматизації виробництва] / О.Медвєдєв // Ленін. зміна. – 1986. – 11 берез.

163. Артюх, С. Ф. Работать и учиться [Текст] / С. Ф. Артюх // Правда Украины. – 1986. – 20 июня.

164. Артюх, С. Вміти чи не вміти; або Чому інженер йде з цеху : вуз проблеми і судження [Текст] / С. Артюх // Соціаліст. Харківщина. – 1986.– 28лют.

165. Шелепов, И. Эксперимент в вузе [Текст] : [о приеме абитуриентов в УЗПИ] / И. Шелепов // Крас. знамя. – 1987. – 9 сент.

166. Пузиков, В. Инженеры для ПТУ [Текст] : [о подготовке кадров для системы профтехобразования в УЗПИ] / В. Пузиков // Правда Украины. – 1988. – 6 сент.

167. Павленко, Е. Не наломать бы дров…[Текст] : [о зачислении в УЗПИ выпускников машиностроительного техникума без вступительных экзаменов]/ Е.Павленко // Крас. знамя. – 1989. – 8июля.

168. Лобунец, В. И. Абитуриентов ищем сами [Текст] : [интервью с первым проректором по учебной работе УЗПИ В.И. Лобунцом] // Крас. знамя. – 1989. – 29июля.

169. Артюх, С. Ф. Інженер і педагог [Текст] : [ про особливості і завдання ХІПІ розповідає його ректор С. Ф.Артюх / записав В.Зільберфарб] // Вечір. Харків. – 1990.– 14 черв.

170. Тумар, Н. Б. Готовят экономических шпионов. И не только их [Текст] : [интервью с деканом спецфакультета экономической безопасности ХИПИ Н.Б.Тумаром / записал С.Галаур] // Вечер. Харьков. – 1993. – 9 окт.– С. 1.

171. Артюх, С. Ф. Інженерно-педагогічну освіту потрібно виділити у спеціальне науково-методичне об’єднання [Текст] / С. Ф. Артюх // Освіта України. – 1998. – 2верес.– С.10.

172. Ясинский, В. Будущее – за модульной системой образования [Текст] : [о готовности Укр. инж.-пед. акад. перейти на новую систему образования]/В.Ясинский // Время.– 1998.– 3 нояб. – С.1.

173. Артюх, С. Ф. Інженерно-педагогічна освіта в Україні на рубежі тисячоліть [Текст] / С. Артюх // Проф.-техн. освіта. – 1999. – № 4. – С. 35–39.

174. Артюх, С.Ф. Украинская инженерно-педагогическая академія– единственный вуз инженерно-педагогического профиля в Украине / С.Ф.Артюх // Ителлектуал. собственность. – 1999. – 30 апр.(№1). – С. 1.

175. Коток, С. Дорогу осилит идущий [Текст] : В этом еще раз убеждает день открытых дверей : [в УИПА] / С. Коток // Слобода. – 2000. – 3 марта.– С. 2.

176. Артюх, С. Ф. “Дерзайте!” [Текст] : [беседа с ректором УИПА / записал В. Знаковский] // Слобода. – 2000. – 7 июля. – С. 2.

177. Абитуриенты харьковских вузов в этом году продемонстрировали рекордные результаты…[Текст] : [об Укр. инж.-пед. акад. – самой популярной среди вузов ІІІ–ІV уровня аккредитации в 2000 г.] // Время. – 2000. – 31 авг.– С. 1.

177-а. Ашеров, А. Т. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии [Текст] / А. Т. Ашеров [и др.] // Управління якістю проф. освіти: зб. наук. пр. – Донецьк, 2001. – С. 178–181. – Авт. также: Т.В.Ящун, Е. В. Громов, Г. И. Сажко.

178. Дейнеко, А. И. Третий выпуск менеджеров интеллектуальной собственности [Текст] / А. И. Дейнеко // Интеллектуал. собственность. – 2001. – 23 июля (№1). – С. 3.

179. Проблемы подготовки специалистов по интеллектуальной собственности в Украине [Текст] : [об участии зав. каф. «Автоматизации технологических процессов и производств» УИПА д.т.н. проф. Н.И.Подлесного в работе конф., 24–25 апр. 2001г. в г. Киеве] // Интеллектуал. собственность. – 2001. – 23июля (№ 1). – С. 3.

180. Арпентьев, Б. Специалист. Каким ему быть [Текст] / Б.Арпентьев // Вісн. УІПА. – 2002. – 9 трав (№ 2 ). – С. 2.

181. Пащенко, А. Приглашаем в студотряд [Текст] / А.Пащенко // Вісн. УІПА. – 2002. – № 2. – С. 2.

182.Недорезов, С. Специалист. Нужна ли ему математика? [Текст]/ С.Недорезов // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С.2.

183. Тарасюк, А. П. Стандарт вищої освіти – основа якості навчання [Текст] : [бесіда з проректором з навчальної роботи А.П. Тарасюком / записав С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – 14серп. (№ 4). – С. 2.

184. Баранов, П. Ю. Цена интеллектуального труда – показатель качества [Текст] : [беседа с доцентом каф. экономики предприятий и менеджмента П.Ю. Барановым / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№5).– С. 2.

185. Будко, В. Философия в инженерно-педагогической академии [Текст] / В. Будко // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№5). – С. 2.

186. Зеленина, Е. Безопасность как мираж украинской экономики [Текст]: [о 6-ти летней истории фак. экономической безопасности ХИПИ, организованной Н. Тумаром в 1992 г.] / Е. Зеленина // Время. – 2002. – 19 нояб. – С. 2.

187. Подлесный, Н. И. «Ликбез» в сфере интеллектуальной собственности [Текст] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность.– 2003. – 24 янв. (№ 3). – С. 1.

188. Суслова, Е. В. Мы – будущие менеджеры интеллектуал. собственности [Текст] / Е. В. Суслова // Интеллектуал. собственность. – 2003.– 7 февр.(№ 5). – С. 3.

189. Подлесный, Н. И. Учим будущих создателей интеллектуальной собственности [Текст] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность.– 2003. – 14 февр. (№ 6). – С. 1.

190. Підлісний, М. І. Особливості написання курсових робіт з предмету “Ідентифікація об’єктів інтелектуальної власності” при підготовці менеджерів інтелектуальної власності / М.І.Підлісний, А. І. Дейнеко, Н. П. Рубан // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 16 мая (№ 18). – С. 1–2.

191. Подлесный, Н.И. Организационно-экономическая подготовка менеджеров интеллектуальной собственности [Текст] / Н.И.Подлесный, М.С.Пантелеев, П.Ю.Баранов //Интеллектуал. собственность.– 2003. – 6июня (№ 21). – С. 2.

192. Артюх, С. Ф. Комплексне дипломне проектування як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів [Текст] / С.Ф.Артюх // Вища шк.– 2004. – № 1. – С. 77–80.

193. Інженерно-професійна освіта сьогодні і завтра : проект Концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1.). – С. 1.

194. Шевалдіна, Л. Викладачі думають, дискутують, пропонують [Текст] : [про роботу метод. ради УІПА] / Л.Шевалдіна // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 1.

195. Коновалов, А. Лиха беда – начало [Текст] : [о создании Студен. сената в УИПА] /А.Коновалов, А.Кореньков //Вісн. УІПА. – 2004. – 6 трав. (№ 2.). – С. 2.

196. Вилков, С. Мы ждем перемен [Текст] : [об опыте работы кафедр УИПА со студентами инж.-пед. специальностей] / С.Вилков, Е. Шматков // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. (№ 3). – С. 1.

197. Артюх, С. Наука реального життя [Текст] : [про досвід організації комплексного дипломного проектування в УІПА] / С. Артюх // Слобід. край.– 2004. – 8 верес. – С. 3

198. Борзенко, В. Машинобудівний факультет сьогодні [Текст] / В.Борзенко // Вісн. УІПА. – 2004. – лист. (№ 5). – С. 3.

199. Худяев, О. Наші випускники впевнено дивляться у майбутнє [Текст] : [про роботу ф-ту Радіоелектроніки, електромеханіки і комп’ютерних систем (РЕКС)] / О. Худяев // Вісн. УІПА. – 2004.– листоп. (№5). – С. 3–4.

200. Від сесії до сесії живуть студенти весело [Текст] : [про результати зимової сесії 2005 року в УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005.– лют. (№ 1). – С. 1.

201. Коновалов, А. В. Смело вперед в студенческую “республику” [Текст] : [о работе студсената УИПА] /А.В.Коновалов // Вісн. УІПА. – 2005.– лют. (№ 1). – С. 2–3.

202. Слободянюк, А. Факты – упрямая вещь [Текст] : [о результатах социологического опроса студентов Соц.-эконом. фак. УИПА]/ А.Слободянюк // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 2.

203. Коваленко, О. Е. Дорогі першокурсники [Текст] : [звернення ректора академії] / О. Е. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2005. – серп.(№ 3). – С. 1.

204. Как много вузов есть хороших... : сколько стоит контрактное обучение? [Текст] : [упоминается Укр. инж.-пед. акад.] // Время. – 2005.– 4июня.– С. 4.

205. Новые специальности университетов [Текст] : [об открытии в УИПА Соц.-эконом. фак.] // Время. – 2005. – 4июня.– С. 4.

206. Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе, або майже все [Текст] / О. Коваленко // Акцент плюс. – 2005. – 24 марта. – С. 8–9; Вища шк. – 2006. – № 3. – С. 15–25.

207. За собою двери тихо затворяю [Текст] : [о квалификаци студентов, защитивших диплом магистра ] // Вісн. УІПА. – 2005.– серп. (№ 3). – С. 2.

208. Олімпійці [Текст] : [про результати 2-го етапу Всеукр. студент. олімпіади, у якій приймали участь студенти УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005.– серп. (№ 3). – С. 1.

209. Первокурсник как он есть и каким хотелось бы его видеть [Текст] : [интервью с деканом Соц.-эконом. фак. И.Г. Васильевой и деканом машиностроит. фак. В.И.Борзенко] // Вісн. УІПА.– 2005. – серп. (№ 3). – С. 3.

210. Vivatacademia ! Vivatprofessors [Текст] : [про презентацію ф-тів УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 4–5.

210-а. Сейдаметова З. С. Навчальна дисципліна «Введення в спеціальність» і адаптація студентів першого курсу комп’ютерних спеціальностей [Текст] : [згадуються праці викладачів УІПА АшероваА.Т., Коваленко О. Е., Бондаренко М. А. у зв’язку з методикою викладання даного курсу] / З. С. Сейдаметова // Пробл. освіти. – 2007. – Вип. 50. – С. 66-70.

ПІДГОТОВКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

211. Артюх, С. Ф. Европейский стандарт Украинской инженерно-педагогической академии [Текст] : [интервью с ректором академии С.Ф.Артюхом / записал В. Ясинский] //Время.– 2000.– 23 марта.– С. 2.

212. Маринин, П. Европейское признание харьковских педагогов [Текст] : [о получении дипломов европейского педагога учеными-педагогами УИПА : ректором А. С.Артюхом, зав. каф.,проф. А.Ашеровым, приват-проф. Е.Белово й, д-ром пед.наук Е.Коваленко] /П.Маринин //Время.– 2000.– 18 апр.– С. 1.

213. Артюх, С.Ф. Европейский имидж УИПА [Текст] : [беседа с ректором УИПА С.Ф.Артюхом / записал В.Знаковский] //Слобода.– 2000.– 21 июля.– С. 3.

214. Артюх, С.Ф. «Европейские инженеры-педагоги» [Текст]: [интервью с ректором УИПА С.Ф.Артюхом по поводу аккредитации УИПА/ записал В.Ясинский] // Время.– 2000.– 26 окт.– С. 1.

215. Артюх, С. Підготовка європейських викладачів в Україні розпочалась / С. Артюх // Освіта. – 2000. – № 47–48. – С. 11.

216. Ясинский, В. Дай дорогу европейскому педагогу [Текст] : [о первом выпуске 15 слушателей УИПА, освоивших программу с правом получения звания «Европейский педагог»] /В. Ясинский // Время.– 2001.– 19 апр.– С. 3.

217. Ясинский, В. «Евро» бывает не только ремонт, а и образование [Текст] : [о вручении дипломов европейских педагогов в Укр. инж.-пед. акад.]/ В. Ясинский // Время. – 2001.– 25 окт. – С.1.

218. Коваленко, Е. Э. Деятельность Украинской инженерно-педагогической академии в свете Болонского процесса [Текст]/ Е.Э.Коваленко, А. Т. Ашеров // Проблеми інж.-пед. освіти. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 20-25.

218-а. ZentrumderUmschulungundderErhohungderQualifikationderLehrerdertechnischenhochsten Ausbildungseinrichtungen III-IV Niveaus der Akkreditierung nach dem System der Internationalen Gesellschaft fur Ingenierpadagogik (IGIP) (Zentrum fur Ingenieurpadagogik) [Text] / Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik-IGIP ; Europaische Monitoring Komitee; Nationales Monitoring Komitee der Ukraine ; Ukrainische Ingenierpadagogishe Akademie ; A. T. Asherov. – Kladenfurt ; Kharkov, 2000. – 40 s.

218-б. Professional Skill Improvement and Overtraining Center for Instructors of Higher Engineering Educational Establishments with the 3d-4th Level of Accreditation by the System of the International Sosiety of Engineering Pedagogies (Engineering Pedagogies Center) [Text] / International Sosiety of Engineering Pedagogies –ISEP ; European Monitoring Committee ; Ukrainian Monitoring Committee ; Ukrainian Engineering Pedagogies Academy : comp. by A. T. Asherov. – Kladenfurt ; Kharkov, 2002. – 40 p.

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

219. Ясинский, В. Что остается за кадром при подготовке зарубежных кадров [Текст] : [о дистанционной и корреспондентской формах образования в УИПА] /В.Ясинский // Время.– 2000.– 19 дек.– С. 3.

220. Артюх, С.Ф. 30 лет международному обществу инженерной педагогики [Текст] : [о первых выпускниках Центра инженерной педагогики]/ С.Ф. Артюх, А.Т.Ашеров // Вісн. УІПА. – 2002. – 14серп. (№ 4). – С. 1.

221. Людвичек, К. Подготовка иностранных граждан в академии [Текст]/ К. Людвичек // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5). – С.2.

222. Хотченко, И. Хождение за три моря и далее [Текст] : [о 3-х летней стажировке в Китае] / И. Хотченко // Вісн. УІПА. – 2005.– № 3. – С. 6–7.

223. Колупаєва, І. Китай далекий і близький [Текст] : [про роботу делегації технолого-педагогічного університету провінції Тяньсу (Китай) в УІПА] / І. Колупаєва // Вісн. УІПА. – 2005. – № 1. – С. 1.

ЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

224. Висока свідомість, творче ставлення до праці [Текст] : [про студентку УЗПІ, робітницю ХЕМЗу Зіну Колєснікову] // Промінь. – 1959. – 25 груд.

225. Муровцев, М. Викладач в цеху [Текст] : [про виробничо-навчальний зв’язок викладачів УЗПІ із студентами-робітниками ХЕМЗу] / М. Муровцев // Промінь. – 1959. – 25 груд.

226. Роговський, О. За активну участь у громадському житті [Текст]: [про навчання без відриву від виробництва] / О.Роговський // Промінь.– 1959.– 25 груд.

227. Стефановський, П. За міцний постійний зв’язок інституту з підприємством [Текст] : [про виробничо-навчальний зв’язок викладачів УЗПІ із студентами-робітниками ХЕМЗу] / П.Стефановський // Промінь. – 1959.– 25 груд.

228. Чорний, В. Підготовку кадрів – в центр уваги [Текст] : [про навчально-виховну роботу серед студентів – працівників ХЕМЗу] / В.Чорний // Промінь. – 1959. – 25 груд.

229. Медвідь, В. Грані співдружності [Текст] : [про зв’язок вузівської науки з виробництвом] / В. Медвідь // Соціаліст. Харківщина. – 1982. – 15 січ.

230. Артюх, С. Ф. Вуз пропонує співдружність [Текст] : [інтерв’ю з ректором УЗПІ С. Ф. Артюхом] // Вечір. Харків. – 1985. – 8 січ.

231. Артюх, С. Филиал кафедры на предприятии [Текст] : [о связи вузовской науки с производством] / С. Артюх // Крас. знамя. – 1987. – 29 сент.

232. Хірний, К. В. Перебудова освіти – турбота спільна [Текст]: [керівники УЗПІ, ХАДІ, ХІБІ роблять перші кроки по створенню об’єднань з відповідними технікумами] // Вечір. Харків.– 1988. – 24 травня.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

233. Переносные универсальные аппараты типа ВЧФ – 4-3 [Текст] : [о презентации прибора В. Н. Фадеева] // Экон. газета. – 1963. – 7сент. (№ 36).

234. Стеценко, В. Дисертація інженера Малюшенка [Текст] : [про захист дисертації співробітника УЗПІ] / В. Стеценко // Ленін. правда. – 1966. – 1січ.

235. Іванов, В. Шніцель... за 10 секунд [Текст] : [про презентацію установки для охолодження високочастотної кухонної печі, розробленої в УЗПІ] / В. Іванов // Соціаліст. Харківщина. – 1969. – 27 квіт.

236. Андрєєв, Г.Я. Дисертація і життя [Текст] : [про підготовку дисертацій в УЗПІ] / Г. Я. Андрєєв // Соціаліст. Харківщина. – 1969.– 10 січ.

237. Сероштан, Н. Ученые Харькова – ленинскому юбилею [Текст]: [упоминается УЗПИ] / Н. Сероштан // Крас. знамя. – 1970. – 21марта.

238. Иванов, В. Выгодно, доступно, удобно [Текст] : [о работе лаборатории автоматизации технологических процессов в машиностроении]/ В. Иванов // Крас. знамя. – 1970. – 15 сент.

239. Акинин, А. В. Законченным исследованиям – «зеленую улицу» [Текст] / А. В. Акинин, В. Вейсман // Крас. знамя. – 1971. – 10 марта.

240. Аленков, Ю. На кафедрі технології пластмас [Текст] : [про науково-дослідницьку роботу кафедр] / Ю. Аленков// Ленін. зміна.– 1973. – 9 січ.

241. Хонін, Ю. Кафедри політехнічного, плюси і мінуси [Текст] : [про зв’зок науки з виробництвом] / Ю. Хонін, В. Кащеєв // Вечір. Харків. – 1974.– 8 лют.

242. Внедряет ученый [Текст] : [о внедрении результатов исследований ученых УЗПИ в производство] // Правда. – 1974. – 21марта.

243. Давыдов, Б. Как организовать “дни науки” [Текст] / Б.Давыдов // Правда. – 1974. – 3 авг.

244. Замість металу – стеклопластик [Текст] : [про розробку технологічного процесу виробництва стеклопластикових труб в УЗПІ] // Наука і суспільство. – 1974. – № 12. – С.22–23.

245. Сидоренко, В. У союзі з виробництвом [Текст] : [про зв’зок з виробництвом кафедри загальної фізики УЗПІ] / В.Сидоренко // Вечір. Харків. – 1975. – 29 січ.

246. Вейсман, В. Нове слово в технології [Текст] / В. Вейсман // Вечір. Харків. – 1975. – 10 берез.

247. Дни науки в Харькове [Текст] : [о встрече представителей УЗПИ с предприятием “Свет шахтера”] // Крас. знамя. – 1975. – 16апр.

248. Новгородов, Е. Спільно із заводчанами [Текст] : [про зв’язок з виробництвом кафедри загальної фізики УЗПІ] / Є. Новгородов // Вечір. Харків. – 1975. – 12 верес.

249. Родін, П. “Географія” вузівської науки [Текст] : [про науково-дослідницьку роботу, у тому числі в УЗПІ] / П. Родін // Радян. Україна.– 1975.– 28 жовт.

250. Рыжков, В. Долговечные дороги [Текст] : [о хозяйственно-договорной работе кафедры общей химтехнологии процессов и аппаратов]/ В.Рыжков // Известия. – 1975. – 12 сент.

251. Довгальова, С. Досягнення науки – народному господарству [Текст] : [про роботу зборів партійного активу вчених Харківського наукового центру АН УРСР. Згадується УЗПІ] / С. Довгальова, К.Лємєшев // Соціаліст. Харківщина. – 1976. – 5 січ.

252. Баженов, В. Семестри науки [Текст] / В. Баженов// Радян. освіта.– 1976. – 31січ.

253. Скородумов, Б. О. Довгострокові договори – основа успіху [Текст]/ Б.О.Скородумов // Вечір. Харків. – 1976. – 12 берез.

254. Скородумов, Б. О. Галузева лабораторія вузу [Текст]/ Б.О.Скородумов // Вечір. Харків. – 1976. – 13 лип.

255. Сьогодні студент – завтра спеціаліст [Текст] : [Згадується УЗПІ у зв’язку із учбовими та науковими досягненнями ] // Соціаліст. Харківщина.– 1976. – 29 черв.

256. Скородумов, Б. А. За высокую эффективность исследований [Текст] / Б.АСкородумов // Вестн. высш. шк. – 1976. – С. 49–52.

257. Шатилов,Є. Електромашина без колектора [Текст] : [про підсумки роботи, яка виконана конструктор. бюро Харк. заводу “Елекромашина” у співдружності з доц. УЗПІ Л. Г. Фруміним] / Є.Шатилов // Вечір. Харків.– 1978. – 13берез.

258. Лобунець, В. Нова справа набирає сили [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / В. Лобунець // Вечір. Харків. – 1978. – 13 квіт.

259. Левченко, А. І. Зв’язки прямі та зворотні [Текст] : [про результати науково-досліднцької роботи УЗПІ] / А. І. Левченко // Соціаліст. Харківщина.– 1977. – 21 верес.

260. Артюх, С. Ф. Препятствия на финише [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / С.Ф. Артюх // Крас. знамя. – 1978. – 18 февр.

261. Бєлєй, О. Крокуючий помітчик [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / О. Бєлєй // Вечір. Харків. – 1978. – 11 лист.

262. Артюх, С. Ф. Соперник стали – стеклопластик [Текст] : [інтерв’ю с ректором УЗПИ доц. С. Ф. Артюхом / записал В.Нат] // Крас. знамя. – 1979.– 18 янв.

263. Ільченко, В. Ділова співдружність [Текст] : [про співдружність між ін-том електрозварювання ім. Є. О. Патона і УЗПІ] / В.Ільченко // Вечір. Харків. – 1979. – 12 квіт.

264. Лепейко, І. Кроки в науку [Текст] : [про залучення студентів кафедри зварювального виробництва УЗПІ до наукової роботи] / І.Лепейко// Вечір. Харків. – 1979. – 23 квіт.

265. Кравцов, М. Инициатива находит поддержку [Текст] : [о поддержке инициативы научных учреждений, преподавателями и научными работниками УЗПИ, направленную на создании и внедрении в производство новой технологии] / М. Кравцов, Л.Зверев // Крас. знамя. – 1979. – 25 апр.

266. Кравцов, М. Ділова співдружність [Текст] : [зв’язки УЗПІ з виробництвом] / М. Кравцов // Вечір. Харків. – 1979 – 16 трав.

267. Для цілинних шляхів [Текст] : [про розробку нової сировини для спорудження автомагістралей, яку запропонували вчені УЗПІ] // Вечір. Харків. – 1979. – 17 лип.

268. Кім, М. С. Плідні пошуки [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / М. С. Кім // Комуніст. – 1979. – 21 груд.

269. Не знижуючи темпів [Текст] : [про зв’язки учених кафедр УЗПІ з виробниками] // Вечір. Харків. – 1980. – 16 січ.

270. Сахнюк, И. И. На комплексной основе [Текст] : [о сотрудничестве харьковского завода холодильных машин с учеными кафедры промышленной теплоэнергетики УЗПИ] / И.И. Сахнюк // Экон. газета. – 1980. – № 4. – С. 5.

271. Ученые факультета – городу [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1980. – 23июня.

272. Кравцов, М. К. Для дорожников и машиностроителей [Текст] : [об основных направлениях научно-исследовательской работы, рук. канд.техн.наук А. В. Юхименко, канд. техн. наук. И.П.Сероштанова, доц. Р.Ф.Булатовой : беседа с проректором по научной работе доц. М.К.Кравцовым] / записал С. Стрельцов // Крас. знамя. – 1980. – 23 серп.

273. Жеребкин, М. Экономия – миллион [Текст] : [о применении в народном хозяйстве предохранителей новой конструкции, разраб. кафедрой электрических машин и аппаратов УЗПИ ] / М. Жеребкин // Крас. знамя.– 1980. – 4 лист.

274. Гейзер, А. На помощь пришли ученые [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Гейзер // Знамя индустрии. – 1980.– 14нояб.

275. Светличный, В. Как развязали «гордиев» узел [Текст] : [о решении проблемы индукционного нагрева для сборки и разборки соединений на кафедре технологии машиностроения УЗПИ] / В.Светличный // Крас. знамя.– 1981. – 15 апр.

276. Гребенников, В. Ученые – производству [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Гребенников // Знамя индустрии. – 1981.– 15 мая.

277. Артюх, С. Ф. Знати адресу партнера [Текст] / С. Ф. Артюх// Соціаліст. Харківщина. – 1981 – 15 сент.

278. Творча співдружність [Текст] : [про співробітництво науковців та вчених УЗПІ із спеціалістами заводу “Електроважмаш”] / Вечір. Харків.– 1981. – 16 груд.

279. Артюх, С. Ф. Від ідеї до впровадження [Текст] : [інтерв’ю з ректором УЗПІ С.Ф. Артюхом / записав Л. Бридун] // Вечір. Харків. – 1982.– 6січ.

280. Артюх, С. Ф. Знати адресу партнера [Текст] / С. Ф. Артюх// Соціаліст. Харківщина. – 1981. – 15 сент.

281. Научный потенциал вуза [Текст] : [о повышении уровня научных разработок в УЗПИ] // Крас. знамя. – 1982. – 31 марта.

282. Цимбал В. Г. Що закладено в проектах[Текст] : [бесіда з директором відділення Всесоюзного проектного інституту “Теплоелектропроект” В. Г. Цимбал] // Вечір. Харків. – 1982. – 30верес.

283. Научный потенциал вуза [Текст] : [о учебно-производственной связи УЗПИ с предприятиями г. Харькова] // Крас. знамя. – 1983. – 5 июля.

284. Костін, Л. Г. Як позбутися стружки [Текст] / Л. Г.Костін // Соціаліст. Харківщина. – 1984. – № 160.

285. Пасечник, В. Против коррозии [Текст] : [о работе ученых УЗПИ (г. Константиновка] / В. Пасечник // Социалист. индустрия. – 1984. – 27 нояб.

286. Конев, І. Л. Наука й ефективність ремонтів [Текст] : [інтерв’ю з керівником треста “Укренергочермет” І. Коневим, серед інших науково-дослідних підприємств згадується УЗПІ / записав К. Лемешев] // Вечір. Харків. – 1985. – 25 січ.

287. Безуглый, В. Что заботит ученых вуза [Текст] / В. Безуглый // Правда Украины. – 1985. – 20 марта.

288. Кравцов, М. К. “Что заботит ученых вуза” [Текст] : [беседа с проректором по научной работе УЗПИ М. К. Кравцовым / записал В.Пузиков] // Правда Украины. – 1985. – 19 июля.

289. Приобщать к научному поиску [Текст] : [о проектно-конструкторской и опытной базе в УЗПИ и ряде других вузов области] // Крас. знамя. – 1986. – 2 дек.

290. Вуз пропонує розробки[Текст] : [про зв’язок науки УЗПІ з виробництвом] // Вечір. Харків. – 1987. – 21 лют.

291. Гусатинский, М. А вы с комп’ютером на “ты”? [Текст] : [о цикле передач по Харьковскому телевидению «Телевизионный университет “Компьютерная техника», которую ведет ректор УЗПИ доц. С. Ф. Артюх]/ М.Гусатинский // Слово лектора. – 1987. – №4.– С. 54 – 55.

292. Артюх, С. Ф. Спеціаліст на завтра [Текст] : [інтерв’ю ректора УЗПІ С. Ф. Артюха про інтеграцію освіти, виробництва і науки/ записав Є. Павленко] // Соц. Харківщина. – 1988. – 1 берез.

293. Миронов, Н. Молчание предписано... “инструкцией”, извлеченной бюрократами из архивной пыли [Текст] : [о договоре УЗПИ с днепрорудненским заводом строительно-отделочных машин на внедрение в производство технической новинки] / Н.Миронов // Правда. – 1988. – 17 сент.

294. Донченко, Ю. На системній основі [Текст] : [про залучення спеціалістів УЗПІ до роботи в Харківському комплексному центрі АН УРСР]/ Ю. Донченко // Соціаліст. Харківщина. – 1989. – 10берез.

295. Тарасова, Л. Таке надійне скло... [Текст] : [про прийняття участі вченими УЗПІ у розробці склопластикових балонів] / Л.Тарасова // Вечір. Харків. – 1989. – 27 січ.

296. Сіроштанов, І. П. Тепло замість кувалди [Текст] : [про впровадження в УЗПІ напівавтомату призначеного для сервісного обслуговування вузькоколійних тепловозів : інтерв’ю з доц. І.П. Сіроштановим / записав О.Шабельський] // Соціаліст. Харківщина. – 1989. – 16 квіт.

297. Тарасова, Л. Шукаємо ділових партнерів [Текст] : [про виставку-ярмарок науково-технічних розробок харківських вузів, у т. ч. – УЗПІ] / Л.Тарасова // Вечір. Харків. – 1988. – 18 жовт.

298. Вострикова Н. В. Научная жизнь УИПА / Н. В. Вострикова, Е.Ж.Чалая // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 2.

299. Осипова, Ю. А. Изобретатели и рационализаторы кафедры Электротехники / Ю. А. Осипова, О. В. Баранова // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1) – С. 2.

300. Кравцов, М. К. Тут працюють ентузіасти [Текст] : [інтерв’ю з проректором УІПА М. К. Кравцовим / вів Ю.Мироненко] // Слобод. край.– 2001. – 13 берез. – С. 3.

301. Артюх, С. Ф. Науковий пошук з проблем інженерно-педагогічної освіти триваєх[Текст] / С.Ф.Артюх // Освіта України. – 2002. – 29 січ. (№ 9).– С.5.

302. Лобунець, В. І. Тематика лабораторії розширюється [Текст] : [робота науково-дослідної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти]/ В.І.Лобунець, Е. В. Шматков // Вісн. УІПА. – 2002 – № 1 .– С.1.

303. Кравцов, М. К. Наука в академії [Текст] / М. К. Кравцов // Вісн. УІПА. – 2002. – № 1 .– С. 1.

304. Форум-2002 “Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції” [Текст] : [участь УІПА в обласному форумі досягнень Харківщини] // Вісник УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4 ). – С.1.

305. Подлесный, Н. И. Подводя промежуточные итоги // Интеллектуальная собственность . – 2003. – 5 сент. (№ 25 ). – С. 1–2.

306. Бакатанова, В. Зв’язок науки і практики [Текст] / В.Бакатанова // Освіта України. – 2003. – № 13. – С. 7.

307. Каталог наукових, науково-методичних розробок, пропозицій для співробітництва [Текст] : Освіта. Наука. Виробництво / Укр. інж.-пед. акд.– Х.: [б. в.], 2003. – 28 с.

308. Совместим приятное с полезным [Текст] : [о проведении дня науки в УИПА] // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. (№ 3). – С. 1.

309. Колупаєва, І. Рік проходить і рік приходить [Текст] : [про науково-презентаційну діяльність УІПА в 2005 р.] / І. Колупаєва // Вісн. УІПА. – 2005.– № 4. – С. 3.

КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-методичні конференції

310. Материалы ІІІ научно-методической конференции, г. Харьков, 10–13 октября 1967 г. [Текст] / Укр. заоч. политехн. ин-т.– Х. : [б. в.], 1967. – 81 с.

311. Научно-методическая конференция,г. Харьков, 25–27 мая 1966 г. [Текст] :тез. докл. / Укр.заоч.политехн. ин-т.– Х. : [б. в.], 1968. – 24 с.

312. Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів [Текст] : матеріали ХVII наук.-метод. конф. (м. Харків, 23–24 берез. 1993 р.) / Хар. інж.-пед. ін-т. – Х. : ХІПІ, 1993.– 196 с.

313. Проблеми ступеневої інженерно-педагогічної освіти [Текст]: матеріали ХVII наук.-метод. конф., м. Харків, 22–23 берез. 1995 р. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1995. – 284 с.

Науково-практичні конференції

314. XXXVII науково-практична конференція, Харків, 4–5 лютого, 2004 р. [Текст] : програма / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О.Е.Коваленко. – Х. : [б.в.], 2004. – 13 с.

315. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 1. Педагогіка, психологія, проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О.Е. Коваленко. – Х. : [б.в.], 2004. – 84 с. : іл.

316. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 2. Філософія, історія, політологія і мовознавство : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б.в.], 2004. – 21 с.

317. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 3. Механіка і машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О.Е.Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 89 с. : іл.

318. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 4. Радіоелектроніка, інформатика і кібернетика : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 100с. : іл.

319. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 5. Електротехніка, енергетика, енергозбереження : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 86 с. : іл.

320. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція6.Фізико-технічні проблеми матеріалознавства : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад.; голов. ред. О.Е.Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 58 с. : іл.

321. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 7. Економіка : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О.Е.Коваленко.– Х. : [б. в.], 2004. – 75 с. : іл.

322. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 8. Фізико-математичні наук : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О.Е.Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 78 с. : іл.

323. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 9. Технологія легкої промисловості : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 29 с. : іл.

324. XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2005 р. [Текст]. Ч. 1 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 128 с. : іл.

325. XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2005 р. [Текст]. Ч. 2 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 128 с. : іл.

326. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання. Ч.1 [Текст] : матерiали третьої мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-21 квiтня 2005 р. / Укр. мiжгалузевий центр модульного навчання; Укр. iнж. – пед. акад.; Харк. регiон. центр модульного навчання; ред. кол. О. Е. Коваленко [та iн.]. – Х. :[ б. в.], 2005. – 110 с.

327. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання. Ч.2 [Текст] : матерiали третьої мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-21 квiтня 2005 р. / Укр. мiжгалузевий центр модульного навчання; Харк. регiон. центр модульного навчання; Укр. iнж.-пед. акад.; ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 70 с.

328. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Педагогіки, психології, проблем інженерно-педагогічної освіти ; Механіки і машинобудування ; Електротехніки ; Систем управління і контролю виробничих процесів : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 86 с. : іл.

329. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м.Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Автоматики та радіоелектроніки ; Економіки ; Електроенергетики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 96 с. : іл.

330. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Комп’ютерних технологій ; Фізико-математичних наук ; Технології хімічної та легкої промисловості : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006.– 84 с. : іл.

331. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м.Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 4. Секції: Філософії, історії, політології і мовознавства ; Електротехніки, енергетики, енергозбереження ; Фізико-технічних проблем матеріалознавства : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О.Е.Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 93 с.

332. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Артемівськ, 19–20 грудня 2006 р. [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Артемівськ. : [б. в.], 2006. – 102 с. : іл.

333. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти ; Електроенергетики ; Теплоенергетичних установок; Прикладної математики ; Іноземних мов : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад.; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 95 с.

334. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Систем управління технологічними процесами і об’єктами ; Автоматики та радіоелектроніки ; Інформатики і комп’ютерних технологій ; Теоретичної та загальної електротехніки ; Вищої математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 92 с.

335. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв ; Технології легкої промисловості : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с.

336. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 4. Секції: Зварювального виробництва ; Охорони праці та навколишнього середовища ; Загальної та експериментальної фізики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 56 с. : іл.

337. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 5. Секції: Українознавства, історії і політології ; Філософії ; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності ; Економічної теорії та фінансів : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О.Е.Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 46 с.

338. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 6. Секції: Економіки промислового підприємства та маркетингу ; Менеджменту : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с.

339. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 7. Секції: Технології та якості в машинобудуванні ; Автоматизованого виробництва в машинобудуванні ; Опору матеріалів та теоретичної механіки : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с.

Науково-технічні конференції

340. ІІІ научно-техническая конференция, г. Харьков, 7–12 мая 1962г. [Текст] : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1962. – 167 с.

341. ІVнаучно-техническая конференція, г. Харьков, 5 июня 1963 г. [Текст] : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1963. – 67с.

342 VIнаучно-техническая конференція, Харьков, 1965 г. [Текст] : сб. материалов / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : Изд-во ХГУ, 1966. – 304 с. : ил.

343. VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля 1966 г. [Текст]. Вып. 1 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966.– 106с. : ил.

344VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля.1966 г. [Текст]. Вып. 2 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966.– 143с.

345. VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля 1966 г. [Текст]. Вып. 3. : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966.– 85с.

346. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 1 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 136 с. : ил.

347. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 2 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 109 с. : ил.

348. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 3 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 118 с. : ил.

349. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 5 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 115 с. : ил.

350. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 6. Металургия. Математика : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х.: [б. в.], 1967. – 62 с. : ил.

351. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1968 г. [Текст] : сб. материалов / Укр. заоч. политехн. ин-т ; ред. кол. : Б. Л. Давыдов [и др.]. – Х.: [б. в.], 1968. – 240 с.

352. МатериалыIX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 2 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 234 с.

353. МатериалыIX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 2 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 199 с.

354. МатериалыIX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 3 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 243 с.

355. МатеріалиX науково-технічної конференції, Харків, 1969 р. [Текст]. Вип.1 / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Х. : [б. в.], 1969. – 332с.

356. Матеріали X науково-технічної конференції, Харків, 1969 р. [Текст]. Вып. 1 / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Х. : [б. в.], 1969. – 268с.

357. ПрограммаXXII научно-технической конференции, Харьков, 28 марта–2 апреля 1983 г. [Текст] : [посвящается 25-летию УЗПИ] / Укр.заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1983. – 136 с.

358. Научные достижения и опыт отраслей машиностроения–народному хозяйству [Текст] : Проблемы прочности, надежности и долговечности зубчатых передач и редукторов : тез. докл. респ. науч.-техн. конф. ( Харьков, 19–21 сент.) / Харьк. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1991. – 162 с.

359. Ефективні методи контролю рівня знань та умінь студентів [Текст]: матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 28 трав. 1998 р. / Укр. інж.-пед.акад. – Х. : [б. в.], 1999. – 76 с.

Студентські конференції

360. Материалы VII научно-технической студенческой конференци, Харьков, 1968 г. [Текст]/ Укр. заоч. политехн. и-нт. – Х. : [б. в.], 1968. – 162 с.

361. Матеріали VIII науково-технічної студентської конференції, Харків, 1968 р. [Текст] / Укр. заоч. політехн. ін-т.– Х. : [б. в.], 1969.– 171 с.

362. Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. (Харків, 23–25 лист. 2004 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко та ін. – Х. : [б. в.], 2004. – 83с.

363. Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. (Харків, 12–13 квіт. 2006 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко та ін. – Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.

364. XL студентська наукова конференція, Харків, грудень 2005 р.-січень 2006 р. [Текст]. Ч. 1 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б.в.], 2006. – 74 с.

365. XL студентська наукова конференція, Харків, грудень 2005 р.-січень 2006 р.) [Текст]. Ч. 2 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б.в.], 2006. – 78 с.

366. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006р.-січень 2007 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Технологічна ; Механіко-технологічна : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с.

367. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006р.-січень 2007 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Автоматики і радіоелектроніки ; Математичних наук, Електроенергетики ; Інформатики та комп’ютерних технологій ; Фізики ; Теплоенергетичних установок ТЕС і АЕС ; Теоретичної та загальної електротехніки ; Українознавства, політології і філософії : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 75 с.

368. XLIcтудентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Економічних наук ; Педагогіки та психології: зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 60 с.

369. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007р. [Текст]. Ч.4. Секції: Електротехнологічного факультету (м.Слов’янськ) ; Гірничого факультету (м. Стаханів) : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 54 с.

***

370. Теоретическая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1964. – 22 сент.

371. Бондарь, В. Теоретическая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бондарь // Знамя индустрии. – 1968. – 7мая.

372. Присвячено 35-річчю Перемоги : наук.-практ. конф. [Текст] : [про виступ доцента УЗПІ В. Д. Доценко з доповіддю “Про партійне і комсомольське підпілля на Харківщині”] // Вечір. Харків. – 1980. – 30 квіт.

373. Рой, Л. Студенческая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / Л. Рой // Знамя индустрии. – 1981. – 19 мая.

374. Артюх, С. Ф. Профтехосвіта – куди і як? [Текст] : [про участь УЗПІ в Міжнар. конф. у Ташкенті і Бухарі “Професійно-технічна освіта в умовах переходу до ринкової економіки] / С. Ф. Артюх // Вечір. Харків. – 1991.– 18жовт.

375. Музалевская, Т. Большой ученый совет в г. Артемовске [Текст] : [о междунар. науч.-практ. конф. «Управление качеством профессионального образования, 24–27 апр. 2001 г., г. Артемовск] / Т.Музалевская // Вперед. – 2001. – 1–4 мая. – С. 1.

376. Десятов, Т.Шляхи вирішення кадрових проблем [Текст] : [за матеріалами доповіді на Всеукраїнській нараді, 16.06.2004 р., м.Харків, УІПА] / Т. Десятов // Проф.-техн. освіта. – 2004. – № 4. – С. 15–18.

377. Об’єктивно–кадри вирішують усе [Текст] : [про Всеукр. нараду «Кадрове забезпечення системи проф.-пед. освіти, яка відбулася на базі УІПА в трав. 2004 р.] // Вісн. УІПА. – 2004. – №5.– С. 1–2.

378. Галушка, Р. Підготовка професійних кадрів для виробництва–основа економічного зростання України [Текст] : [про Всеукр. нараду з питань кадрового забезпечення проф.-пед. кадрів, яка відбулася 17–18 черв. на базі УІПА] / Р. Галушка // Освіта України. – 2004. – 29 черв. – С. 2.

379. Васюта, Н. Вища школа на виїзді: [Фотоматеріали] : [ректор УІПА О. Е. Коваленко на виставці-презентації УІПА в Краснокутському районі] / Н.Васюта // Слобід. край. – 2006. – 11 квіт. – С. 12.

ПЕРСОНАЛІЇ

Ректори

Андреев Г. Я.

380. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] : [некролог] // Крас. знамя.– 1978. – 9февр.

381. Гайков, А. А. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] / А. А. Гайков // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.»; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 29–31.

382. Арпентьєв, Б. М. Андрєєв Георгій Якович [Текст] / Б. М. Арпентьєв // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 477.

383. Арпентьев, Б. М. Достичь невозможного! [Текст] : (Андреев Георгий Яковлевич (1910–1978) : ректор Укр. инж. -пед. акад. (1964–1978) / Б.М.Арпентьев, Е.В.Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004 гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В.И. Астаховой, Е.В.Астаховой.– Х., 2004. – С. 672–674. – (Харьк. биогр. словарь).

384. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову– 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194.

Артюх С. Ф.

385. Академія інженерних наук України [Текст] : підсумки виборів: [відділення інженерної освіти – С. Ф. Артюх] // Уряд. кур’єр. – 1993. – № 4–5.– С. 14–15.

386. Гайков, А. А. Артюх Станислав Федорович [Текст] / А. А. Гайков, С.Н.Маркелова // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 35–37.

387. С. Ф. Артюх – командир енергетики [Текст] // Обдарована дитина. – 2000. – №4. – С. 29–31.

388. Артюх Станислав Федорович [Текст] : [ректор УИПА С. Ф. Артюх] // 500 влиятельных личностей Харькова : нформ.-биогр. справ. – Х., 2001.– С.368.

389. Генералы харьковских вузов [Текст] : [ректор УИПА С. Ф. Артюх работает в должности ректора более 20 лет] // Время. – 2001. – 24 февр. – С. 1.

390. Станиславу Федоровичу Артюху – ректору Украинской инженерно-педагогической академии с 1978 года – 65 лет! [Текст] : основные жизненные вехи // Интеллектуал. собственость. – 2001. – 23 июля (№ 1). – С. 1.

391. Тарасюк, А. П. Педагог, ученый, руководитель [Текст] : [к 65-летию со дня рождения ректора УИПА С. Ф. Артюха] / А. П. Тарасюк // Интеллектуал. собственость.– 2001. – 23 июля (№ 1). – С. 1.

392. Шелепов, І. Г. Артюх Станіслав Федорович [Текст] / І. Г. Шелепов // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 683.

393. Ясинский, В. Первый европейский педагог [Текст] : [к 65-летию ректора УИПА С.Ф. Артюха] / В. Ясинский // Время. – 2001. – 24 июля. – С. 2.

394. Станіславу Артюху – 65 [Текст] // Освіта України. – 2001. – 8 серп.– С. 2.

395. Шелепов, И. Г. Лидер европейской педагогики [Текст] : (Артюх Станислав Федорович, 1936 г. р.) : ректор Украинской инженерно-педагогческой академии (1978–2003) / И. Г. Шелепов, Е. В. Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е.В.Астаховой.– Х., 2004. – С. 675–676. – (Харьк. биогр. словарь).

396. Артюх Станислав Федорович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову– 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 193.

397. Артюх, С. Ф. Автобиографический очерк [Текст] / С. Ф. Артюх // Станислав Федорович Артюх. К 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина. – Х. : [б. и.], 2006. – С. 3–14.

398. Артюх Станислав Федорович [Текст] : (к 70-летию со дня рождения почетного ректора УИПА, д-ра техн. наук, проф.) // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 6. – С. 2(обл.).

Воробьев С. О.

399. Воробьев, Ю. С. Высшее образование без отрыва от производства [Текст] (Воробьев Сергей Александрович (1906–1992) : ректор Украинского заочного политехнического института (1958–1963) / Ю. С. Воробьев, Е.В.Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е.В.Астаховой.– Х., 2004. – С. 669–671. – (Харьк. биогр. словарь).

Коваленко О. Е.

400. Артюх, С. Ф. По стопам учителя [Текст] : Коваленко Елена Эдуардовна (г. р. 1959) : ректор Украинской инженерно-педагогической академии (с 2003 г.) / С.Ф.Артюх, Е.В.Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.)/ Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В.И.Астаховой, Е.В.Астаховой.– Х., 2004. – С. 677–678. – (Харьк. биогр. словарь).

401. Коваленко Елена Эдуардовна [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову– 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 193.

Професори

402. Титов, О. М. Арпентьєв Борис Михайлович [Текст] / О. М. Титов // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 660.

403. Худяєв, О. А. Ашеров Аківа Товійовіч [Текст] / О. А. Худяєв // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 821.

404. Артюх, С. Ф. Барський Віктор Олексійович [Текст] / С. Ф. Артюх // Енцикл. сучас. України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 280–281.

405. Гайков, А. А. Безуглый Василий Данилович [Текст] / А. А. Гайков // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; И. Астахова [и др.] – Х., 1998. – С. 81–83.

406. Джурка, Г. Ф. Безуглий Василий Данилович [Текст] // Видатні хіміки Полтавщини : метод. посіб. / Г. Ф. Джурка, Н. І. Шиян ; Полтав. держ. пед. ін-т.– Полтава, 1999. – С. 17–20.

407. Перцев, І. М. Безуглий Василь Данилович [Текст] / І. М. Перцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 421.

408. Добридень, В. О. Боличевцев Олексій Дмитрович [Текст] / В.О.Боличевцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 232.

409. Ярмыш, А. Н. Бочарова Светлана Петровна [Текст] / А. Н. Ярмыш // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харкова : биогр. словарь / Харьк. гуманит ин-т «Нар. укр. акад.»;В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 134–135.

410. Ярмиш, О. Н. Бочарова Світлана Петрівна [Текст] / О. Н. Ярмиш // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 403.

411. Шкода, В. В. Будко Володимир Васильович [Текст] / В. В. Шкода // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 540.

412. Боличевцев, О. Д. Вайхброт Езро Йосипович [Текст] / О. Д. Боличевцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4 : В – Вог. – С. 30.

413. Райок, В. Г. Валуконіс Генрікас Юозович [Текст] / В. Г. Райок, М.А.Шегута // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4. : В – Вог. – С. 30.

414. Варсак, М. І. Вессельман Симон Григорович [Текст] / М. І. Версак // Енцикл. сучас. України. Т. 4 : В – Вог. – К., 2005. – С. 317.

415. Шаповалов, В. С. Вишневський Ілля Ізраілевич [Текст] / В.С.Шаповалов // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4 : В – Вог. – С. 480.

415-а. Дмитрик, В. В. Горушкіна Любов Петрівна [Текст] / В. В. Дмитрик // Енцикл. сучас. України. – К., 2006. – Т. 6 : Го– Гю. – С. 312.

416. Гайков, А. А. Давыдов Борис Львович [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк.гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ;В. И. Астахова[и др.]. – Х., 1998. – С. 217–218.

417. Головнева, И. В. Дмитренко Тамара Александровна [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк.гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ;В. И.Астахова[и др.]. – Х., 1998. – С. 234–235.

418. Гайков, А. А. Ковальский Борис Самойлович [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова и др. – Х., 1998. – С. 312–314.

419. Стахова Е. Осень патриарха [Текст] : [ к 90-летию со дня рожд. и 70-летию науч.-пед. деятельности засл. деят. науки и техники УССР, д-ра техн. наук, проф. Б.С.Ковальского] // Время. – 1994. – 6 сент. – С. 1.

420. Профессор Борис Самойлович Ковальський [Текст] : к 90-летию со дня рожд. и 65-летию инж., науч. и пед. деятельности : библиогр. указатель / Харьк. инж. -пед. ин-т.; сост. : Ю.М.Ляховицкий, В. Б. Голубко, Н.Н.Фидровская. – Х., 1994. – 47 с.

421. Гайков, А. А. Лобунец Владимир Иванович / А. А. Гайков, С.Н.Маркелов // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова [Текст] : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В.И.Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С.371–373.

422. Лобунец Владимир Иванович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-биогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194.

423. Страницы биографии [Текст] // Владимир Иванович Лобунец. К 80-летию со дня рождения и 54-летию научно-педагогической деятельности : страницы биографии и библиография трудов / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е.К.Белова, Е.И.Еремина. – Х., 2005. – С. 3–7.

424. Малицький, І. Ф. Боролись і перемогли [Текст] : [спогади про перебування в німецькому концтаборі] / І. Ф. Малицький // Ленін. зміна. – 1980. – 5 квіт.

425. Скрипко, В. Голос живої пам’яті [Текст] : [зустріч колишніх в’язнів концтаборів, на фото – І. Ф. Малицький, зав. каф. УЗПІ] / В. Скрипко // Вечір. Харків. – 1980. – 5 квіт.

426. Котляр, В. Из Ада в ад [Текст] : [о «путешествии», которое совершил летом 1944-го года И. Ф. Малицкий, доц. ХИПИ] / В. Котляр // Крас. знамя. – 1990. – 20мая.

427. Корсунский, В. Свидетели гитлеровских преступлений [Текст] : [о И.Ф. Малицком] / В. Корсунский // Время. – 1997. – 12апр. – С. 2.

428. Малицкий, И. Ф. Слово ветерана [Текст] : [интервью с проф. каф. “Технология машиностроения” И. Ф. Малицким / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – № 2. – С. 2.

429. Борисов, А. Игорь Малицкий: “Мы оставались и в лагере смерти патриотами” [Текст] : [к 60-летию освобождения Красной Армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)] / А. Борисов // Время. – 2005. – 27 янв. – С. 3.

430. Малицкий, И. Ф. Путевка в Освенцим [Текст] : [беседу с узником Освенцима проф. каф. ТУЯМ И. Ф. Малицким / записал И. Лопатин] // Клочок правды. – 2005. – 16 апр. – 22 апр. (№ 16). – С. 16.

431. Малицкий, И. Ф. Тернистый путь [Текст] / И. Ф.Малицкий // Мы победили смерть: воспоминания харьковчан – бывших узников фашистских концлагерей. – Б.м. : [б.и.], 2005. – С. 95–107

432. Подлесный Николай Иванович [Текст] : [некролог] // Интеллектуал. собственность. – 2004. – 3 сент. (№ 25). – С. 1.

433. Белей, Е. Поэзия... Она будет всегда [Текст] : [биография и творчество И.Г.Шелепова – декана энергет. фак., зав. каф. ТЭС] / Е. Белей // Вісн. УІПА. – 2004.– № 3. – С. 2.

434. Основные даты жизнедеятельности И. Г. Шелепова // Игорь Григорьевич Шелепов [Текст] : библиогр. указатель / Укр. инж.-пед. акад. б-ка ; сост. : С. Ф.Артюх, Е.И.Еремина. – 2-е изд., доп. – Х., 2006. – С. 5–6.

435. Як поєднати лірику і фізику [Текст] : [бесіда з зав. каф. деканом енергетичного ф-ту УІПА І. Шелеповим / записав письменник А. Перерва] // Слобід. край. – 2005. – 3 груд. – С. 17.

Викладачі, співробітники, випускники вузу

436. Барда, Е. По следам 18-й легендарной [Текст] : [о выступлениях в ГПТУ–15 полковника в отставке Г. П. Дука] / Е. Барда / Правда Украины.– 1982. – 7 янв.

437. Ивашко Владимир Антонович [Текст] : [годы работы в УЗПИ 1967–1972 гг.] // 500 влиятельных личностей. Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 98.

438. Памяти Владимира Ивашко [Текст] : [установление мемориальной доски на фасаде ХНУРЭ в честь 70-летия В. Ивашко, доцента каф. экономики отраслей промышленности УЗПИ] // Вечер. Харьков. – 2002. – 29 окт. – С. 1.

439. Шеховцова, Н. Он рано ушел из жизни [Текст] : [к 80-летию со дня смерти В.А.Ивашко] / Н.Шеховцова // Время. – 2002. – 12 нояб.– С. 3.

440. Ивашко Владимир Антонович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову– 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 52.

441. Корсун, С. Его называли “дуче” [Текст] : к 75-летию со дня рожд. В. Ивашко / С. Корсун // Харьк. известия. – 2007. – 17 мая (№ 43). – С. 14.

442. Панасянц, О. Жива у серці пам’ять [Текст] : [спогади доцента УЗПІ про оборону Заполяр’я у роки Великої вітчизняної війни] // Вечір. Харків. – 1978. – 16берез.

443. Сергієнко, Є. Герої нескореної Арктики [Текст] : [про О. Г. Панасянца, доц. канд. техн. наук, учасника боїв у Великій Вітчизняній війні в Арктиці] / Є.Сергієнко // Ленін. зміна. – 1980. – 9 лют.

444. Чижик, А. А. “Спас советский разведчик” [Текст] / А.А. Чижик // Мы победили смерть: воспоминания харьковчан – бывших узников фашистських канцлагерей. – Б. м. : [б. и.], 2005. – С. 176–178.

***

445. Славянова, А. Труженицы факультета [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Славянова // Знамя индустрии. – 1965. – 6 марта.

446. Сосипатрова, В. И. От Сталинграда до Альп [Текст] : [о директоре библиотеки УИПА, участнице ВОВ А. Н. Ивановой] / В. И. Сосипатрова // Вісн. УІПА. – 2005. – № 2. – С. 3–4.

447. Кондратов, В. Е. В воздухе не сгорел, в воде не утонул, на земле не погиб [Текст] : [беседа с зам. начальника НИСа УИПА, полковником в отставке В. Е. Кондратовым] / записал С.Руденко // Вісн. УІПА. – 2005.–№2.– С. 2–3.

448. Лобунец, В. Не стареют душой ветераны [Текст] : [о сотрудниках УИПА – ветеранах Великой Отечественной войны] / В. Лобунец // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 2.

449. Коваленко, О. Із святом Перемоги [Текст] : [поздоровлення ветеранів ВОВ УІПА] / О. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2005. – № 2. – С. 1.

***

450. Шеховцова, Н. Стратегия поиска : как НПО “Турбоатом” выживает в условиях кризиса [Текст] : [о генеральном директоре обьединения А.А.Бугайце – выпускнике УЗПИ 1971 г.] / Н. Шеховцова // Время. – 1994. – 20 янв. – С. 2.

451. Горбачева, В. Лідер енергетики [Текст] : [до 60-річчя від дня народж. голови правління ВАТ “Турбоатом” А. Бугайца, випускника УЗПІ] / В.Горбачева // Обрій-ПІБ. – 2000. – № 10. – С. 8–9.

452. Шевцова, Н. Сегодняшний “Турбоатом” – это плацдарм для большой работы в будущем [Текст] : [к 60-летию со дня рождения А. Бугайца] / Н. Шевцова // Время. – 2000. – 31 окт. – С. 1–2.

453. Бугаец Анатолий Александрович [Текст] : [ген. директор ОАО «Турбоатом». Закончил УЗПИ в 1971 г.] // 500 влиятельных личностей Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 238.

454. Бугаец Анатолий Александрович [Текст] : [ген. директор ОАО «Турбоатом». Закончил УЗПИ в 1971 г.] // 500 влиятельных личностей. Харькову 350 : информ.-биогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 124.

455. Буденный Михаил Михайлович [Текст] : [канд. техн. наук Лауреат Гос. премии по науке и технике. Главный инженер ГП «Завод им. Малышева». Закончил УЗПИ в 1972 г.] // 500 влиятельных личностей Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 239.

456. Челышева, С. Как реализовать себя [Текст] : [о выпускнике академии Кирилле Гасилине – ведущем дизайнере Дома моды Москвы «Анна Росса»] / С. Челышева // Вісн. УІПА. – 2004. – № 5. – С. 4.

457. Потапов Василий Иванович [Текст] : [зам. председателя облгосадминистрации. Закончил УЗПИ в 1972 г. ] // 500 влиятельных личностей Харькова : нформ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 174.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

458. Ващенко, М. Значну допомогу [Текст] : [про надання допомоги студентами УЗПІ колгоспу ім. К. Маркса у збиранні врожаю і культурно-просвітницьку роботу] / М. Ващенко // Нове життя. – 1979. – 23 жовт. – С. 1.

459. Вузовская парторганизация [Текст] : [об улучшении работы кафедр общественных наук УЗПИ и др. вузов ] // Крас. знамя. – 1984. – 29 марта.

460. Резерви прискорення в дію[Текст] : [про виступ секретаря парткому УЗПІ І. Г. Шелепова на пленумі Дзержинського райкому Компартії України] // Вечір. Харків. – 1986. – 5 серп.

461. Бабенко, І. Завдання на завтра : [Текст] : [ про комсомольські збори енергетичного факультету УЗПІ] / І. Бабенко, В. Романовський // Ленін. зміна.– 1987 .– 21 лист.

462. Романов, С. Ты стал членом профсоюза? [Текст] / С. Романов // Вісн. УІПА. – 2004. – берез.-квіт (№ 1). – С. 2.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

463. Винокурова, А. Студенческий бал [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А.Винокурова // Знамя индустрии. – 1964.– 2 янв.

464. Муратов, Ю. А. Из культурной жизни УИПА [Текст] : [о команде КВН УИПА “Три толстяка”] / Ю. А. Муратов // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 4.

465. Чугреева, Н. Праздник, который всегда с вами, женщины [Текст] : [фестиваль студенческих театров мод, в котором принимал участие театр мод УИПА] / Н. Чугреева // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт.(№ 1.). – С. 2.

466. Солдатов, А. Выставка зимнего букета [Текст] : […студенческих работ в канун Нового года] / А. Солдатов // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1).– С. 4.

467. Сорокина, В. И красиво и умно [Текст] : [о новогоднем вечере на факультете РЭКС] / В. Сорокина // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 4.

468. Учітеся, навчайтеся... нічого не цурайтесь [Текст] : [про дозвілля і гуртки в УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 8.

469. Казанцева, Е. Интервью с «кисками», или о том, как создаются коллекции [Текст] : [о коллекции одежды, созданной коллективом каф. “Технологии легкой промышленности] / Е. Казанцева // Вісн. УІПА. – 2005.– серп. (№ 3). – С. 7.

470. Фестиваль, який завжди з тобою[Текст] : [беcіда з керівником театру мод УІПА “ Се ля ві” К. Нарисовой] // Вісн. УІПА. – 2006. – берез. (№ 1). – С.4.

Бібліотека

471. Сосипатрова, В. И. Информация о VIII научно-практической конференции УЗПИ [Текст]/ В. И. Сосипатрова // Науч. и техн.б-ки СССР.– 1981. – №12.–С. 30–31.

472. Сосипатрова, В. И. Информация о IX научно-практической конференции УЗПИ [Текст] / В. И. Сосипатрова // Науч. и техн. б-ки СССР.– 1982. – №3. – С.35–37.

473. Иванова, А. Н. День библиотеки – действенная форма связи с кафедрами вуза [Текст] / А. Н. Иванова // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1982.– №10. – С. 31 – 33.

474. Корсунский, В. Сводный каталог библиотек [Текст] : [об участие библиотеки УИПА в создании сводного каталога ХГУ, ХФА на базе “Liber”] / В. Корсунский // Время. – 1999. – 8 июня. – С. 3.

475. Цымбал, Л. С. Путь длиною в сорок лет[Текст]: Библиотека Украинской инженерно-педагогической академии / Л. С. Цымбал, В.И.Сосипатрова // Очерки истории вузовских библиотек г.Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 444–463.

476. Сосіпатрова, В. І. Трудівники “Скарбниць знань”! [Текст]: [бібліотека УІПА напередодні Всеукраїнського дня бібліотек]/ В.І.Сосіпатрова // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5). – С. 1.

477. Цимбал, Л. С. Бібліотека Української державної інженерно-педагогічної академії / Л. С. Цимбал // Енцикл. сучас. України. – К., 2003.– Т.2 : Б– Біо. – С. 716.

478. Сукачьова, Т. І. Шляхи співпраці бібліотеки ВНЗ з кафедрами у вихованні майбутньої духовної еліти держави [Текст] / Т.І.Сукачьова // Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : матеріали наук.-практ. конф., 30 лист.-1 груд. 2004р. – Х., 2004. – С. 80–85.

479. Сукачева, Т. Муза в храме науки [Текст] : [о встрече сотрудников б-ки с деканом Энергетического фак. поэтом И. Г. Шелеповым] / Т. Сукачева // Вісн. УІПА. – 2005. – № 1. – С. 3.

480. Цимбал, Л. Шлях довжиною в 40 років [Текст] : Бібліотека української інженерно-педагогічної академії / Л. Цимбал, В. Сосіпатрова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського. – К. : Вирій, 2006. – С. 262. – 274.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

481. Фалькович, А. Сохраните память [Текст] : [о презентации книги Ю.М. Ляховицкого “Попранная мезуза”] / А. Фалькович // Слобода.–1991.– 16нояб.

482. Владимиров, К. Непреходящая боль [Текст] : [о презентации книги Ю. М. Ляховицкого “Попранная мезуза”] / К. Владимиров // Время. – 1991.– 20 дек.

483. Салімонович, Л. Хвилина мовчання у Дробицькому Яру / Л.Салімонович // Панорама. – 1992. – № 1. – С. 9.

484. Стахова, Е. «Холокауст на Украине и антисемитизм в перспективе» [Текст] : [рецензия на книгу, изд. под общ. ред. Ю.Ляховицкого] / Е.Стахова // Время. – 1993. – 8 мая. – С. 2.

485. Подлесный, Н.И. Вступительное слово [Текст] : [о презентации 1-го номера газеты “Интеллектуал. собственность”, изд. каф. АТПиП УИПА] /Н.И.Подлесный //Интеллектуал. собственость. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 1.

486. Артюх, С. Шановний читачу! [Текст] : [звернення гол. ред. першого вип. зб. “Пробл. інж.-пед. освіти” С.Артюха] // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 1. – С. 3.

487. Артюх, С. Ф. Доброї дороги “Віснику”! [Текст] : [про видання газети “Вісн. УІПА”] // Вісн. УІПА. – 2002. – № 1. – С. 1.

488. Подлесный, Н.И. Уважаемые читатели! [Текст] : [о презентации 1-го номера Всеукр. газеты “Интеллектуал. собственность”, созданной сотрудниками кафедры “Интеллектуал. собственность и системы автоматизации” Укр. инж.-пед. акад.] / Н.И. Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 10 янв. (№1). – С. 1.

489. Подлесный, Н.И. О значении еженедельной газеты «Интеллектуал. собственность» в практической подготовке студентов по специальности 7.000002 “Інтелектуальна власність” [Текст]/Н.И.Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 4 апр. – С.1.

490. Брюховецкий, А.А. Уважаемые читатели! [Текст] : [обращение гл. ред. газеты Интеллектуал. собственность, по поводу выхода газеты под № 100] / А.А. Брюховецкий // Интеллектуал. собственность. – 2005. – 16 сент.(№ 12 (100). – С.1.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

491. У команді – тільки студенти [Текст] : [про команду регбістів ХІПІ] // Вечір. Харків. – 1992. – 15 жовт.

492.. Брынза, Н. Старты и финиши [Текст] : Шахматы : [о команде УИПА, чемпионе города по шахматам ] / Н.Брынза, Р.Пехлецов // Время.– 1997. – 15 марта. – С. 4.

493. Литовченко, В. Ю. 4-е место в мире! Поздравляем! [Текст] : [о выступлении старшого преподавателя каф. физ. воспитания Литовченко В. Ю. на 10-м первенстве мира по гиревому спорту] //Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5).

494. Литовченко, В. Коротко обо всем [Текст] : [о достижениях спортсменов УИПА] / В. Литовченко // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. (№ 3). – С.2.

495. Литовченко, В. От сезона к сезону [Текст] : [о достижениях спортсменов УИПА] / В. Литовченко // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 2.

496. Явдошенко, О. Час розкидати камені й час збирати “трофеї” [Текст] : [про команду регбістів УІПА] / О. Явдошенко // Вісн. УІПА. – 2005. – груд. (№ 4). – С. 4.

497. Ми – найсильніші в Україні [Текст] : [про досягнення збірної команди по регбі УІПА у 2005 р.] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№3). – С. 1.

498. Регбі, гирьовий спорт, аеробіка й не лише [Текст] : [про досягнення спортсменів УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3 ). – С. 8.

499. УИПА победил земляков [Текст] : [о победе в соревновании по регби над командой “Тех-А-С”] // Вечер. Харьков. – 2006. – 18 мая. – С. 11.

ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬ ВУЗу

500. Потокин, А. А. Перспективные направления проектирования вузов в СССР [Текст] : [о проектировке и застройке вузовских городков в т. ч. УЗПИ в составе вузовского городка г. Харкова ] / А. А. Потокин // Соврем. высш. шк. – 1980. – № 1. – С. 187–202.

501. Коли є спільна зацікавленість... [Текст] : [про рейд газети «ЛЗ» та готовність гуртожитків до прийому студентів у т. ч. про гуртожиток УЗПІ] // Ленін. зміна. – 1987. – 29 серп.

502. Замовлення беруть студенти [Текст] : [студенти інститута інженерів комунального будівництва ведуть обстеження у корпусах УЗПІ з метою їх реконструкції] // Вечір. Харків. – 1988. – 2 черв.

503. Солдатенков, А. У спільному домі – інтереси спільні [Текст] : [про вирішення проблеми розширення УЗПІ] / А. Солдатенков // Вечір. Харків.– 1989. – 13 лист.

504. Смоленський, В. Що споруджувати в центрі [Текст] : [про необхідність будівництва нового комплекс для УЗПІ] / В. Смоленський // Вечір. Харків. – 1989. – 23 лист.

505. Божко, В. Нове місце для пам’ятника [Текст] : [про пропозицію установити пам’ятник В. Н. Каразіну поблизу УЗПІ] / В. Божко // Вечір. Харків. – 1990. – 22 лют.

506. Левоненко, А. От вуза до Цума [Текст] : [о стоительстве Химического корпуса ХИПИ] / А. Левоненко // Время. – 1991. – 4 сент.

507. Куранова, С. Старый Харьков [Текст] : [из истории архитектуры здания ХИПИ] / С.Куранова // Позиция. – 1991. – № 1. – С.110–113.

508. Мац, Н. Чужие стены [Текст] : [о решении проблем в общежитие № 2 ХИПИ] / Н. Мац // Время. – 1993. – 5 авг. – С. 2.

509. Басов, А. Встрелились в бронзе [Текст] : [из истории установления мемориальной доски А. Мицкевича и П. Гулака-Артемовского в 1825 г. в здании бывшего Харьковского университета, ныне гл. корпусе УИПА]/ А.Басов // Вечер. Харьков. – 1998. – 24 дек. – С. 1.

510. Левоненко, А. На память о встрече в декабре 1825-го…[Текст] : [об открытии мемориального знака на фасаде бывшего здания университета (ныне УИПА) в честь встречи А. Мицкевича и П. Гулака-Артемовского]/ А.Левоненко // Время. – 1998. – 26 дек. – С. 1.

511. От пожара пострадало здание Инженерно-педагогической академии // Вечер. Харьков. – 1999. – 28 янв. – С. 1.

512. Коваленко, О. Ювілей міста – наш ювілей [Текст] : [про реставрацію фасадів будівель УІПА до 350-річчя заснування м. Харкова] / О. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 1

513. Наш дім [Текст] : [про історію будування головного корпусу УІПА] // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. – С. 1.

514. Можейко, И. Как дворец губернатора превратился в колыбель науки [Текст] : [об истории здания административного корпуса УИПА] / И. Можейко // Вечер. Харьков. – 2005. – 25 янв. – С. 6.

514-а. Меліхов, В. Дорога до храму науки [Текст] : [історія будівлі головного корпусу УІПА] / В. Мелехов // Слобод. край. – 2007.– 24листоп.(№131). – С. 5.

КРИТИКА НА АДРЕСУ ВУЗУ

515. Гражданский долг ученого [Текст] : [о недостаточном участии преподавателей УЗПИ в лекционной пропаганде] // Крас. знамя. – 1969.– 2дек.

516. Полиивец, Ю. По ложным следам [Текст] / Ю. Полиивец // Правда.– 1970. – 11 марта.

517. Лемешев, К. Три кита для соискателя [Текст] : [критикуется методика подготовки к защите диссертации разработ. бывшим преподавателем УЗПИ Ф. Вейсманом] / К. Лемешев // Крас. знамя. – 1976. – 13 июня.

518. В областном комитете народного контроля [Текст] : [о нарушении постановлений правительства по службе и привлечении временних и сезонних работников, а также расходовании фондов зарплаты работников нештатного состава в УЗПИ] // Крас. знамя. – 1976. – 9 сент.

519. Тарасенко, А. Коли цвітуть... лопухи [Текст] : [роздуми про те чи бути Харкову зразковим містом] / А. Тарасенко // Вечір. Харків. – 1978.– 8липня.

520. Пазаныч, П. По скользкой дорожке [Текст] : [о привлечении к уголовной ответственности студентов 1-го курса УЗПИ] // П.Пазаныч, Ю.Петров // Крас. знамя. – 1980. – 9 янв.

521. «По скользкой дорожке» [Текст] : [сообщение ректора УЗПИ о мерах, принятых после опубликования в газете одноименной статьи ] // Крас. знамя. – 1980. – 2 апр.

522. Кононенко, В. Творчість молодих [Текст] : Виробничому і науковому потенціалу – найвищу віддачу! : [про недоліки шефської роботи в УЗПІ] / В. Кононенко // Вечір. Харків. – 1981. – 27 лист.

523. Єремеєв, А. Як підкорити атом [Текст] : [про недостатньо кваліфіковану підготовку кадрів в УЗПІ] / А. Єремеєв // Соціаліст. Харківщина. – 1984. – 29 січ.

524. Олександров, В. Людина в оболонці [Текст] : [про студента-вечірника УЗПІ, який опинився на лаві підсудних] / В. Олександров // Ленін. зміна. – 1985. – 14 лют.

525. Шлях до диплома [Текст] : [про відсутність науково-виробничих загонів в УЗПІ] // Соціаліст. Харківщина. – 1985. – 19 лист.

526. Романовський, В. Аномімка [Текст] : [про безпідставне обвинувачення викладача нарисної геометрії УЗПІ А. І. Сафронюка]/ В.Романовський // Ленін. зміна. – 1987. – 10 берез.

527. Галаур, С. Брак грошей чи совісті [Текст] : [про незадовільне становище в гуртожитку № 3 ХІПІ] / С. Галаур // Вечір. Харків. – 1990.– 1груд.

528. Галаур, С. Общага не тюряга, но жить в ней не сладко [Текст] : [о неудовлетворительном состоянии в общежитии на ул. Краснодарской] / С. Галаур // Вечер. Харьков. – 1994. – 17 февр. – С. 1.

529. Погрібний, А. Державна мова і вища школа в сучасній Україні [Текст] : [про офіційну довідку, яка була підготовлена ректоратом ХІПІ на виконання державної програми «Про стан виконання Державної програми розвитку української мови »] / А. Погрібний // Освіта. – 1999. – № 24–25.– С.2.; Слово просвіти. – № 5. – С. 3–5.

530. Финансовые нарушения в вузах: по информации зам. начальника КРУ в Харьк. обл. С. А. Трунова [Текст] : [результаты проверки КРУ обоснованности начисления зарплаты в УИПА за 2004-2005 гг.] // Вечер. Харьков. – 2007. – 11 дек. (№137). – С. 3.

Нові надходження