search

Друковані видання професорсько-викладацького складу і співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БІБЛІОТЕКА

До 50-ї річниці заснування академії

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

ТА СПІВРОБІТНИКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

(2003–2007рр.)

Бібліографічний покажчик

Ювілейний випуск

Харків

УІПА

2007

ББК 74.584л3я1

УДК 378.637(477.54)УІПА.06.055.2

Д 76

Рекомендовано

Вченою Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

(Протокол №10

від 18.12.2007 р.)

Укладачі :

Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.

Відповідальний редактор Н. М. Ніколаєнко

Д 76 Друковані видання професорсько-викладацького складу і співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.) [Текст] : до 50-річчя заснування академії : ювіл. вип. : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфріїва ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2007. – 117 с.

УДК

ББК

Бібліографічний покажчик присвячено 50-й річниці заснування академії. Покажчик містить нормативні, наукові, навчальні, довідкові та ін. видання, створені викладачами і співробітниками академії в 2003–2007 р. Відбір матеріалу закінчено 30 листопада 2007 р.

Видання буде корисним для спеціалістів у сфері освіти: викладачам, аспірантам і студентам вузів.

© УІПА, 2007

ПЕРЕДМОВА

Вища школа завжди була і залишається основою розвитку суспільства. Професорсько-викладацький склад академії створює необхідну основу для наукових досліджень та постійно працює над удосконаленням навчального процесу, впровадженням нових освітніх технологій, підвищенням викладацької майстерності, формуванням сучасної методичної бази згідно вимог Болонської декларації.

Підняття потенціалу академії в умовах діючої системи вищої освіти, постійна турбота про престиж академії, по суті єдиного в Україні інженерно-педагогічного ВНЗ IV рівня акредитації, є головним завданням колективу.

Необхідною умовою отримання якісних результатів науково-дослідницької і науково-методичної роботи є її інформаційне і аналітичне обслуговування, яке виконує бібліотека академії.

Складений бібліографічний покажчик – це своєрідний підсумок наукової діяльності академії за 5 років (2003–2007рр.). Кожна друкована праця, що знайшла відображення в покажчику, – це цеглина, що в сукупності створює фундамент великої будівлі яка називається – ЗНАННЯ.

При підготовці покажчика були використані каталоги, картотеки та фонд бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліоргафіічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12-93 «Библиоргафическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». В покажчику представлені нормативни матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання, автореферати дисертацій, збірники та матеріали конференцій, довідкови видання, бібліографічні покажчики. Матеріали подано за видами видань, у межах розділу за абеткою авторів та назв творів. Даний покажчик не претендує на повноту інформації і містіть видання, які надійшли до бібліотеки до 1 грудня 2007 р.

Сьогодні напередодні знаменної дати в історії академії – 50-річчя з дня заснування ми підбиваємо підсумки своєї роботи та намічаємо шляхи подальшого розвитку своєї Альма-матер. Я впевнена, що кожний наступний рік буде більш плідним, ніж попередній.

Хочу подякувати авторам наших видань, а також укладачам цього покажчика та висловити впевненість в тому, що ця скарбниця досвіду наукової думки викладачів академії стане в пригоді широкому колу читачів.

Ректор УІПА

Доктор наук, професор Коваленко О.Е.

ЗМІСТ

Передмова.................................................................................3

Нормативні матеріали...................................................................5

Монографії.................................................................................7

Підручники.................................................................................9

Навчальні посібники.....................................................................11

Навчально-методичні видання........................................................32

Автореферати дисертацій............................................................103

Збірники.................................................................................104

Матеріали конференцій і звіти......................................................106

Словники.................................................................................111

Бібліографічні покажчики............................................................111

Додаток...................................................................................111

Іменний покажчик......................................................................112

НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

1. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; кер. авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с.

2. Положення про магістратуру [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с.

3. Система управління якістю надання послуг у сфері вищої освіти [Текст] : сертифікат на систему управління якістю / Нац. орган України з сертифікації, Укр. інж.-пед. акад. – № UA 2.051.02002 ; зареєстр. 31 лип. 2006 р. – Х. : [б. в.], 2007. – 12 с.

4. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 1 : Положення про ректорат академії ; Положення про деканат факультету ; Положення про кафедру академії ; Положення про факультет академії ; Положення про приймальну комісію академії / кер. груп: В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, І. Г. Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

5. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 2 : Положення про Вчену раду академії ; Положення про організацію навчального процесу в академії ; Положення про організацію методичної роботи в академії та науково-методичну раду академії ; Положення про порядок затвердження розробленої кафедрами академії навчально-методчної літератури ; Положення про науково-дослідну роботу студентів ; Положення про науково-технічну раду академії / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: А. П. Тарасюк, С. М. Вілков, В. Д. Доброновський, Н. В. Шумілова.

6. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 3 : Положення про навчально-методичне управління академії ; Положення про науково-дослідну частину академії ; Положення про адміністративно-господарчу частину академії ; Положення про інформаційно-обчислювальний центр академії ; Положення про бібліотеку академії ; Положення про центральну бухгалтерію академії ; Положення про відділ кадрів академії ; Положення про канцелярію академії / кер. груп С. Ф. Артюх [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. – Кер. груп також: В. І. Лобунець, Л. А. Попова, А. П. Тарасюк, Л. С. Цимбал, Л. А. Гаврилова, В. Д. Доброновський, О. І. Зарубін, Т. Я. Полухіна.

7. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 4 : Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ; Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 111-1V рівнів акредитації ; Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників академії ; Положення про академічне звання «Приват-професор» та «Приват-доцент» Української інженерно-педагогічної академії ; Положення про порядок обрання деканів факультетів ; Положення про працевлаштування випускників академії / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 53 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх, М. К. Кравцов, О. М. Бітченко.

8. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 5 : Положення про підготовку бакалаврів ; Положення про підготовку магістрів ; Методика розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу кафедр ; Методика розрахунку чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр / кер. груп С. М. Вілков [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 51 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх. О. А. Худяєв, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

9. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 6 : Форма робочої навчальної програми ; Форма плану роботи кафедри ; Форма звітності факультетів (загальні вимоги до річних звітів про роботу факультетів академії) ; Форма звітності кафедр (загальні вимоги до річних звітів про роботу кафедр академії) ; Графік надання постійних планових і звітніх матеріалів кафедрами і деканатами факультетів відділам управління ; Розпорядок навчальних занять / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: І. Г. Шелепов, О. А. Худяєв, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

10. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 7 : Методичні рекомендації з розробки методичних вказівок по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисципліні при кредитно-модульній організації навчального процесу ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності кафедри ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності факультету ; Методичні вказівки до перевірки якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять ; Положення про організацію атестаційних контролів поточної успішності студентів денної форми навчання ; Концепція гуманітарної освіти студентів інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей ; Концепція комп'ютеризації навчального процесу Української інженерно-педагогічної академії ; Концепція розвитку бібліотеки на 2006–2007 рр. / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 65 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, А. Т. Ашеров, В. В. Будко, Б. Ю. Юхнов, Н. М. Ніколаєнко.

11. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 8 : Методичні вказівки по організації обрання та прийому на роботу науково-педагогічних працівників академії ; Положення по Навчально-методичній відділ ; Комплексна програма розвитку факультетів УІПА ; Науково-методичні основи відкриття (обґрунтування) нових спеціальностей, профілів підготовки фахівців ; Внутрівузівська система півищення кваліфікації викладачів ; Положення про структуру, зміст та обсяг підручників і навчальних посібників для організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи ; Форма і зміст індивідуального плану студента при кредитно-модульній системі організації навчального процесу ; Положення про проведення огляду-конкурсу «Краща магістерська кваліфікаційна робота / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 47 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, Л. Д. Фесенко, О. А. Худяєв, О. В. Гоман.

12. Статут Української інженерно-педагогічної академії Державної форми власності і підпорядкованої Міністерству освіти і науки України [Текст] : прийнято Конференцією трудового колективу 8 квітня 2003р. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

МонографІЇ

13. Алгоритмы расчетов шахтных скребковых конвейеров [Текст] : моногр. / С. В. Корнеев [и др.]. – Луганськ : Кн. світ, 2006. – 96 с. : ил. – (Науч.-техн. л-ра). – Авт. также: И. В. Косарев, М. В. Плетнев, Н. И. Стадник, Л. Н. Ширин.

14. Ашеров, А. Т. Методи i моделi оцiнки педагогiчного впливу на розвиток пiзнавальної самостiйностi студентiв [Текст] : моногр. / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 164 с. : iл. – (Iнженерна педагогiка).

15. Ашеров, А. Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : моногр. / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 186 с. : іл. – (Інженерна педагогіка).

16. Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла [Текст] : моногр. / А. Т. Ашеров, В.Г. Логвиненко, И. В. Федоров ; под ред. В. М. Приходько, В. М. Жураковского ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2007. – 189 с.

17. Бакуменко, О. О. Земства Російської імперії : історіографія проблеми (II половина ХIХ-ХХ ст.) [Текст] : моногр. / О. О. Бакуменко. – Х. : Колорит, 2006. – 172 с.

18. Бочарова, С. П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы [Текст] / С. П. Бочарова. – Х. : Гуманит. центр, 2007. – 384 с. : ил.

19. Диагностирование состояния и условий эксплуатации энергооборудования ТЭС и АЭС [Текст] : моногр. / М. А. Дуэль [и др.] ; Под общ. ред. М. А. Дуэль. – Х. : [б. и.], 2006. – 284 с. : ил. – Авт также: А. Л. Дуэль, В. А. Кострыкин, А. В. Павленко, И. Г. Шелепов.

20. Дуэль, М. А. Автоматизация теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций [Текст] : моногр. / М. А. Дуэль, И. Г. Шелепов. – Х. : [б. и.], 2007. – 312 с. : ил.

21. Кисель, С. Г. Память и личность [Текст] : моногр. / С. Г. Кисель ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 424 с.: ил.

22. Коваленко, О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : моногр. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 162 с. : табл., граф.

23. Кострикiн, В. О. Конструкцiя i розрахунки на мiцнiсть елементiв парових турбiн [Текст] : моногр. / В. О. Кострикiн, В. П. Сухінін, О. Л. Шубенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 136 с. : іл.

24. Кострыкин, В. А. Теория тепловых процессов и современные проблемы реновации паротурбинных установок [Текст] : моногр. / В. А. Кострыкин, И. Г. Шелепов, А. Л. Шубенко. – Х. : [б. и.], 2007. – 208 с. : ил.

25. Лазарєв, М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загально інженерних дисциплін [Текст] : моногр. / М. І. Лазарєв ; Нац. фарм. ун-т ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 356 с. : іл. – (Наука).

26. Литвин, О. М. Дивідіріальні та мультигральні числення [Текст] : моногр. / О. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2006. – 144 с.

27. Нечуйвітер, М. М. Дослiдження i оптимiзацiя змiнних i перехiдних режимiв роботи елементiв теплових схем турбоустановок [Текст] : моногр. / М. М. Нечуйвiтер, Б. А. Аркад'єв, I. Г. Шелепов. – Х. : УIПА, 2006. – 98 с. : iл.

28. Нечуйвитер, М. М. Исследование и оптимизация переменных и переходных режимов работы элементов тепловых схем турбоустановок [Текст] : моногр. / М. М. Нечуйвитер, Б. А. Аркадьев, И. Г. Шелепов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2005. – 104 с. : ил.

29. Педагогiчна спрямованiсть навчального процесу в iнженернiй педагогiцi [Текст]: моногр. / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 123 с. : iл. – (Iнженерна педагогiка). – Авт. також: А. Т. Ашеров, Є. В. Громов; Т. В. Ящун, Г. I. Сажко.

30. Реализация педагогической направленности учебного процесса средствами информационных технологий [Текст] : моногр. / А.Т. Ашеров [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2007. – 140 с. – Авт. также: Е. В. Громов, Г. И. Сажко, И. В. Федоров, Т. В. Ящун.

31. Физико-технические основы технологии управления труднообрушаемой кровлей при ведении горных работ [Текст] : моногр. / В. Ф. Овчинников [и др.] ; под ред. В. Ф. Овчинникова. – Луганск : Кн. світ, 2003. – 239 с. : ил. – Авт. также: Ю. М. Халимендик. В. Д. Петренко, В. П. Романенко.

32. Человек в измерениях ХХ века [Текст] : Прогресс человечества в двадцатом столетии. Т. 6 / ред. совет: А. Т. Ашеров [и др.] ; Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике ; Регион. межвуз. науч.-исслед. центр по проблемам человеческого фактора. – М. ; Кировоград : Изд-во Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике, 2003. – 409 с.

33. Человек в измерениях XX века [Текст] : Прогресс человечества в двадцатом столетии. Т. 7. Педагогика и образовательные системы XX столетия / А. Н. Барно [и др.] ; гл. ред. совет: Р. Н. Макаров [и др.] ; Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике ; Регион. межвуз. науч.-исслед. центр по проблемам человеческого фактора. – М. : Изд-во Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике, 2005. – 648 с. – Авт. также: В. В. Беликова, Е. К. Белова, Е. В. Громов, Н. И. Иванова, Е. Э. Коваленко, К. В. Людвичек, А. М. Михайличенко, И. С. Посохова, Г. И. Сажко, И. В. Синельник, Л. В. Штефан, Т. В. Ящун. ; гл. ред. совет также : А. Т. Ашеров.

34. Шкилько А. М. Физические методы неразрушающего контроля толщины покрытий и тонких пленок [Текст] / А. М. Шкилько, И. К. Муренцева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2006. – 48 с. : ил.

ПІДРУЧНИКИ

35. Алексєєнко, С. Ф. Моделювання технічних систем [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Професійне навчання» / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич. – Х. : [б. и.], 2006. – 234 с. : іл.

36. Алексєєнко, С. Ф. Фізика гірських порід [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич, В. П. Мележик. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : [б. и.], 2006. – 359 с. : іл.

37. Гриньов, Б. В. Аналітична геометрія [Текст] : пiдруч. для вищ. техн. навч. закл. / Б. В. Гриньов, I. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2003. – 342 с. : iл.

38. Гриньов, Б. В. Вища алгебра [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. – Х. : Гімназія, 2003. – 182с. : іл.

39. Горобець Ю. І. Векторна алгебра [Текст] : підруч. для вищ. техн. навч. закл. / Ю. I. Горобець, Б. В. Гриньов, I. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2003. – 164 с. : iл.

40. Єфіменко, М. Г. Зварювання спеціальних сталей і сплавів [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. напрямку «Зварювання» / М. Г. Єфіменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 166 с. : іл.

41. Єфіменко, М. Г. Металознавство i термiчна обробка зварних з'єднань [Текст] : пiдруч. для вищ. навч. закл. зварювал. спец. / М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзiвiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 488 с. : iл.

42. Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы проф.-техн. и высшего образований / Е. Э. Коваленко. – Х. : Штрих, 2003. – 480 с. : ил.

43. Коваленко, О. Е. Методика професiйного навчання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 360 с.

44. Кузнєцов, Б. І. Статистичнi методи дослiдження електромеханiчних систем [Текст] : пiдруч. для вищ. навч. закл. / Б. I. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, Т. Б. Нiкiтiна. – Х. : [б. в.], 2005. – 272 с. : iл.

45. Кузьмич, О.К. Основи гірничої справи [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Кузьмич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : [б. в.], 2006. – 239 с. : іл.

46. Прерис, А. М. Инженерная графика [Текст] : пiдруч. для iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Прерiс, М. В. Репетенко. – Х. : [б. и.], 2007. – 196 с. : iл.

47. Преріс, А. М. Нарисна геометрiя [Текст] : пiдруч. для iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Прерiс. – Х. : Крок, 2004. – 184 с. : iл.

48. Сосков, А. Г. Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. Г. Сосков, И. А. Соскова. – К. : Каравелла, 2005. – 343 с. : ил.

49. Статистические методы исследования электромеханических систем [Текст] : учебник / Е. Е. Александров [и др.]. – Х. : НТУ «ХПИ», 2006. – 304 с. – Авт. также: Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, А. Н. Сиротинко, Т. Е. Василец.

50. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Текст] : підручник / Є. Є. Александров [та ін.]. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 304 с. – Авт. також: Б. І. Кузнєцов, Т. Б. Нікітіна, А. М. Сиротинко, Т. Ю. Василець.

51. Устемиров, К. У. Методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам [Текст] : учеб. / К. У. Устемиров, И. Б. Васильев, Т. А. Девятьярова. – Алмааты : РАДиАЛ, 2006. – 304 с.

навчальні посібники

52. Автоматизованi системи управлiння спецпризначення [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; авт.-упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2006. – 34 с . : iл.

53. Александров, Є. Є. Автоматичне керування рухомими об'єктами і технологічними процесами [Текст] : навч. посіб. : У 4 т. Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів / Є. Є. Александров, Е. П. Козлов, Б. І. Кузнєцов; за заг. ред. Є. Є. Александрова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 528 с.

54. Алексєєв, Ю. А. Пiдшипники кочення [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. i iнж.-пед. спец. / Ю. А. Алексєєв, О. М. Титов, Л. Ф. Ізюмська. – Х. : УIПА, 2003. – 62 с. : iл.

55. Алексєєв, Ю. А. Прикладна механiка [Текст] : навч. посіб. по курсовому проектуванню для студ. немехан. спец. / Ю. А. Алексєєв, Н. Н. Фiдровська, О. М. Титов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2003. – 185 с. : iл.

56. Алексєєнко, С. Ф. Управління станом масиву гірських порід [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. ф-тів вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич. – Х. : [б. в.], 2006. – 239 с. : іл.

57. Алексєєнко, С. Ф. Фізика гірських порід [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. ф-тів вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич, В. П. Мележик. – Х. : [б. в.], 2005. – 306 с. : іл.

58. Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посіб. з проф. англ. мови для студ.-технологів текстил. та легкої пром.-сті 6.01.01.00(23) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Гаплевська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 256 с. – Упоряд. також: С. С. Склярова, С. Е. Сероштанова, Ю. О. Ковальова, Г. В. Ларіна.

59. Артюх, С. Ф. Вступ до спецiальностi "Електричнi станцiї" [Текст] : навч. посіб. для вузiв / С. Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2006. – 224 с. : iл.

60. Артюх, С. Ф. Навчальний посiбник з курсового проектування [Текст] : для студ. iнж.-пед. спец. 7.010104.09 – Проф. навчання. Металургiя в машинобудуваннi i приладобудуванні ; 7.010104.10 – Проф. навчання. Технологiя й устаткування зварювального виробництва / С. Ф. Артюх, О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 72 с. : iл.

61. Артюх, С. Ф. Современная теория управления = Modern control theory [Текст] : учеб. пособие для электротехн. и энерг. спец. втузов / С. Ф. Артюх, Б. И. Кузнецов, В. П. Соляник. – Х. : [б. и.], 2003. – 412 с. : ил.

62. Ашеров, А. Т. Введение в специальность инженера-педагога компьютерного профиля [Текст] : курс лекций / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 178 с.

63. Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–2 : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 51 с.

64. Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» [Текст]. Ч. 2. Лекции 3–5 : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 47 с.

65. Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии вуправлении и обучении» [Текст]. Ч. 3 : Лекции 6, 7 [Текст] : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 60 с.

66. Ашеров, А. Т. Введение в специальность "Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении"[Текст]. Ч. 4. (Лекции 8, 9) : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 56 с. : ил.

67. Ашеров, А. Т. Введення в спецiальнiсть iнженера-педагога комп'ютерного профiлю [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. комп'ют. профілю / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 224 с. : iл.

68. Ашеров, А. Т. Влияние компьютерных игр на человека: психологические и физиологические аспекты [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. компьютерного профиля для дисциплины „Введение в спец. „Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" / А. Т. Ашеров. Ю. Н. Полякова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 88 с. : ил.

69. Ашеров, А. Т. Дослiдження операцiй [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–4 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / А. Т. Ашеров ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 54 с. : iл.

70. Ашеров, А. Т. Дослiдження операцiй [Текст]. Ч. 3. (Лекцiї 9–12) : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в керуваннi i навчаннi / А. Т. Ашеров; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 48 с. : iл.

71. Ашеров, А. Т. Ергономiка iнформацiйних технологiй : оцiнка, проектування, експертиза [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. комп'ютерного профiлю / А. Т. Ашеров, Г. I. Сажко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 244 с. : iл.

72. Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–4 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 52 с. : ил.

73. Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–8 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 50 с. : ил.

74. Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 3. (Лекции 9–12) : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 48 с. : ил.

75. Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст] : курс лекций для будущих магистров проф. обучения спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 112 с. : ил.

76. Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 1. (Лекции 1–3) : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 56 с.

77. Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 2. (Лекции 4–6) : курс лекций для студентов спец. 8.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с.

78. Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 3: (Лекции 7–8) : курс лекций для студентов спец. 8.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 30 с. : ил.

79. Ашеров, А. Т. Программирование и компьютерные технологии решения экономических задач [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–4 : курс лекций для студентов спец. 6.010100.30 – Проф. обучение. Экономика предприятий, маркетинг, менеджмент / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 58 с.

80. Ашеров, А. Т. Программирование и компьютерные технологии решения экономических задач [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–9 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.30 – Проф. обучение. Экономика предриятий, маркетинг, манеджмент / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 56 с. : ил.

81. Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–4 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 54 с.

82. Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–8 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. –Х. : [б. и.], 2004. –56 с.

83. Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 3. Лекции 9–12 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. –Х. : [б. и.], 2004. –68 с.

84. Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 4. Лекции 13–16 [Текст] : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. –Х. : [б. и.], 2004. –40 с.

85. Бабенко, К. Є. Основи економічної безпеки [Текст] : конспект лекцій для вищ. навч. закл. екон. спец. / К. Є. Бабенко, О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 64 с. : іл.

86. Бандурка, А. М. Психология управления [Текст] : учеб. пособие / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : Титул, 2007. – 532 с.

87. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов Укр. инж.-пед. акад. / В. Г. Иванов [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Иванов. – Х. : [б. и.], 2003. – 404 с. : ил. – Авт. также: Ю. С. Лис, М. Б. Смирнитская, С. Д. Тулупов, И. А. Филенко, А. К. Грицай.

88. Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 70 с.

89. Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.0000.09 – Управління навч. закладом / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 63 с.

90. Березовський, В. В. Соцiологiя [Текст] : конспект лекцiй для студ. усiх спец. / В. В. Березовський, О. О. Бакуменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 144 с.

91. Бєлова, О. К. Методика проектування i органiзацiї лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с.

92. Бєлова, О. К. Методика проектування i органiзацiї лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с.

93. Бєлова, О. К. Методика професiйного навчання [Текст] : Практикум з дидактичного проектування : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 60 с. : iл.

94. Белова, Е. К. Системы и системный подход в обучении [Текст] : учеб. пособие для студ. магистратуры по спец. 5.0000.09 – Управление высшими учеб. заведениями / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 100 с.

95. Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 1. Основні положення : навч. посіб. для студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с. : іл.

96. Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 2. Визначення рівня інформаційної культури : навч. посіб. самост. роботи студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 24 с. : іл.

97. Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 3. Рекомендації із самоосвіти в області інформаційної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 68 с. : іл.

98. Бондаренко, В. И. Системы разработки пластовых месторождений. [Текст]. Ч. 1. Практикум : учеб. пособие для студентов горных спец. / В. И. Бондаренко, Л. А. Штанько, Н. А. Овчаренко. – Луганськ : Кн. світ, 2003. – 159 с. : ил.

99. Бондаренко, М. А. Основні напрямки розвитку в комп'ютерній галузі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2007. – 696 с. : іл.

100. Бондаренко, М. А. Програмування на Object Pascal у середовищi Delphi 6 [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : Бiзнес Iнформ, 2003. – 704 с. : iл.

101. Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Delphi [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2007. – 600 с. : іл.

102. Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Mathcad 12 [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – 232 с. : іл.

103. Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст] Ч. 1 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : КАНКОМ, 2004. – 496 с. : іл.

104. Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст]. Ч. 2 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : СПДФ ФЛ Лібуркіна Л. М., 2005. – 318 с. : іл.

105. Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст]. Ч. 2 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : КАНКОМ, 2006. – 644 с. : іл.

106. Бондаренко, М. А. Web-дизайн і презентація інтелектуальної діяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2006. – 424 с. : іл.

107. Брюханова, Н. О. Управління навчальним закладом: діяльнісний підхід в освіті [Текст] : конспект лекцій та метод. рек. щодо вивчення курсу / Н. О. Брюханова, Д. В. Коваленко ; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 292 с.

108. Варич, О. П. Правоохранительная деятельность в сфере защиты интеллектуальной собственности [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.00000.1 – Менеджер интеллектуальной собственности / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 52 с.

109. Васильева, И. Г. Основы теории права [Текст] : конспект лекций для всех форм обучения / И. Г. Васильева, Е. В. Зинченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 26 с.

110. Величко, П. М. Теми курсових та дипломних робіт (сучасні проблеми теорії наближених обчислень) [Текст] : метод. посіб. для студ. спец. "Механіка" та "Прикладна математика" / П. М. Величко, О. М. Литвин ; Донецьк. нац. ун-т ; за ред О. М. Литвина. – Донецьк : [б. в.], 2004. – 60 с.

111. Вища математика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Басманов [та ін.]. – Х. : АПБУ, 2003. – 136 с. – Авт. також : І. К. Кириченко, Л. В. Мігунова, О. П. Сознік.

112. Вища математика [Текст]. Ч. 1. Елементи алгебри та аналiтичної геометрiї, диференцiальне та iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. та iнж. спец. /; Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. А. Баранова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 156 с. : iл. – Упоряд. також: Н. Ф. Бедрицька, Л. I. Гулiк, О. М. Литвин, А. Л. Литвинов, Л. С. Лобанова, В. В. Міхалкін, О. П. Нечуйвітер.

113. Гайворонський, В. Ф. Технологічне обладнання хімічних виробництв [Текст]. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. спец. 7.090220 – Обладнання хім. виробництв і підприємств буд. матеріалів / В. Ф. Гайворонський. А. І. Посторонко, С. Л. Смоляков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 121 с. : іл.

114. Голоденко, М. М. Курс фізики [Текст] : Механіка. Молекулярная фізика : короткий виклад / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко. – Х. : УІПА, 2006. – 139 с.

115. Григоров, О. В. Вантажопідйомні машини [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямку «Інженерна механіка» спец. 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машини» / О. В. Григоров, Н. О. Петренко ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 304 с. : іл.

116. Громов, Є. В. Педагогiчна спрямованiсть спецiальних дисциплiн [Текст]. Лекцiї 1–8 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Є. В. Громов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 88 с. : iл.

117. Губін, М. С. Задачі з фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. денної форми навчання інж. та інж.-пед. спец. / М. С. Губін, А. М. Шкілько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 104 с. : граф., мал.

118. Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателя / Е. Э. Коваленко [и др.] ; под ред. В. М. Приходько, В. М. Жураковский ; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ) ; Укр. инж.-пед. акад. ; Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2006. – 151 с. – Авт. также: Е. К. Белова, В. В. Беликова, И. В. Федоров.

119. Домбровська, Г. П. Витрати, доходи, ефективність інвестицій (енергетичне виробництво) [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Домбровська, О. С. Пархоменко ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 52 с. : іл.

120. Домбровська, Г. П. Курс фінансового аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. П. Домбровська, М. С. Пантєлєєв, О. С. Пархоменко ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 64 с. – На тит. арк. авт. подано М. С. Пантелєєв.

121. Економiка електроприладобудiвних пiдприємств i маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. по організації самост. роботи студ. спец: 7.010101.01 – Проф. навчання (профілі Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок, АСУ пром. установками) ; 7.092208 – Електропривод і автоматизація пром. установок и технологічних комплексів ; 7.091401 –Автомат. управління і тех. і орг. системах / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: В. I. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2006. – 80 с.

122. Економiка електроприладобудiвних пiдприємств та маркетинг [Текст] : конспект лекцiй з дисц. для електромехан. фак-ту спец. 7.010101.01 – Проф. навчання профiлi: 7.010104.05 – Електронiка, радiотехнiка, електрона схемотехнiка та зв'язок ; 7.010104.29 –Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; авт.-уклад. В. I. Лобунець. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с.

123. Ємельянова, Т. В. Дискретне програмування [Текст]. Ч. 2. Приклади та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / Т. В. Ємельянова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 58 с. : iл.

124. Ємець, М. В. Проектування зубонарiзного та обкаточного iнструменту з застосуванням ЕОМ [Текст] : навч. посіб. / М. В. Ємець ; Укр. iнж.-пед. академiя. – Х. : Модель Всесвiту, 2003. – 176 с. : iл.

125. Єфіменко, М. Г. Зварювання спеціальних сталей і сплавів [Текст] : конспект лекцій / М. Г. Єфіменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 108 с. : іл.

126. Єфiменко, М. Г. Металографія зварних з'єднань [Текст] : навч. посіб. для студ. спец.: 6.092301 – Технологія та устаткування зварювання ; 6.010104 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзівілові ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 92 с. : іл.

127. Єфіменко, Н. П. Основи екології [Текст] : Вплив промислового виробництва на атмосферу і гідросферу : навч.-метод. посіб. для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Н. П. Єфіменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 72 с. : іл. – На тит. арк. авт. подано Єфименко Н. П.

128. Іванов, В. М. Стрічкові конвеєри [Текст] : Огляд конструкцій, проектування і безпечна експлуатація: навч. посіб. для студ. спец. 7.090214 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і устаткування і 7.010104 – Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту / В. М. Іванов. – Х. : Форт, 2007. – 94с. : іл.

129. Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : Самостійні графічні роботи : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. спец. 6.010104.034 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка [та ін.]. – 3-е вид., перероб. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с. : іл. – Упоряд. також: А. М. Преріс, В. П. Маршуба, А. Я. Святуха, М. В. Репетенко, І. Б. Плахотнікова.

130. Iнформатика [Текст]. Ч. 1. Алгоритмiзацiя та програмування на мовi Паскаль : конспект лекцiй з циклу дисциплин для студ. всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. В. Бiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с. : iл.

131. Iнформатика [Текст]. Ч. 3. Iнформацiйнi технології : конспект лекцiй з циклу дисциплин для студ. всiх спец. /; Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. В. Бiлова, Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2003. – 132 с. : iл.

132. Карчевський, В. П. Інформатика й обчислювальна техніка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Карчевський. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 454 с. : іл.

133. Книш, С. Ю. Iнвестицiйна дiяльнiсть. Фiнансовi активи та iнструменти [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.010104.30 – Проф. навчання. Економiка пiдприємств, маркетинг i менеджмент ; 7.050201 – Менеджмент органiзацiй / С. Ю. Книш ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 140 с.

134. Коваленко, Е. Э. Лабораторная дидактика [Текст] : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 56 с.

135. Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения: инженерная педагогика [Текст] / Е. Э. Коваленко ; пер. Л. В. Гаплевская. – 1-е изд. – Х. : УИПА, 2004. – 158 с.

136. Коваленко, О. Е. Методика професiйного навчання [Текст] : Тестовi завдання для самостiйної роботи : навч.-метод. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков. – Х. : [б. в.], 2005. – 440 с.

137. Компьютерные технологии исследования лекарственных средств [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Н. И. Лазарев [и др.] ; Нац. фарм. ун-т. – Х. : Вид-во НФАУ; Золотi сторiнки, 2003. – 100 с. : iл. – Авт. также: О. С. Островський, С. В. Вельма, Т. Д. Нессонова.

138. Конспект лекций по дисциплине "Проектирование и эксплуатация информационных систем для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" [Текст] / Авт.-сост. Г. К. Кожевников ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 58 с.

139. Кравцов, М. К. Опiр матерiалiв [Текст] : Методика розв'язання типових задач i контрольнi завдання : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / М. К. Кравцов, В. Т. Акiмов, Н. О. Зiнченко. – Х. : [б. в.], 2005. – 103 с.

140. Кравченко, В. Я. Iсторiя України [Текст] : Козацька доба в iсторiї української державностi : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / В. Я. Кравченко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 112 с.

141. Круковська, В. А. Культурологія [Текст] : навч.-метод. посіб. з самостійної роботи студ. для інж. та інж.-пед. спец. усіх форм навчання / В. А. Круковська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с.

142. Кузьмич, О. К. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. / О. К. Кузьмич, В. П. Романенко, С. Ф. Артюх. – Луганськ : Книжк. світ, 2004. – 215 с.

143. Кузьмич, О. К. Основи гірничої справи [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. за фахом 6.010100.22 – Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів видобутку корисних копалин / О. К. Кузьмич. – Луганськ : Кн. світ, 2005. – 232 с. : іл.

144. Кузьмич, О. К. Основи проектування гірничих підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. за спец. «Професійне навчання» / О. К. Кузьмич. – Х. : [б. в.], 2006. – 208 с. : іл.

145. Кулешова, В. В. Формування пошуково-дослідніцьких умінь майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів та самост. роботи студ. інж.-пед. спец. / В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 88 с.

146. Купріянов, О. В. Основи систем автоматизованого проектування [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. машинобуд. профілю / О. В. Купрiянов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 56 с. : iл.

147. Купріянов, О. В. Автоматизованi системи технологiчної пiдготовки виробництва [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. машинобуд. профiлю / О. В. Купрiянов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 52 с. : iл.

148. Лагутцев, А. Р. Основи економiчної безпеки [Текст] : навч.-метод. посіб. для денної та заоч. форми навчання / А. Р. Лагутцев ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 156 с.

149. Лагутцев, А. Р. Основи економiчної безпеки [Текст] : навч.-метод. посіб. для денної та заоч. форми навчання / А. Р. Лагутцев ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 156 с.

150. Лазарєв, М. І. Загальна хімічна технологія [Текст] : Основи теорії хімічних реакторів : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, О. В. Кутова, О. І. Зайцев. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – 180 с.

151. Лазарєв, М. І. Система автоматизованого проектування AutoCAD [Текст] : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, Л. В. Соловей, Б. О. Зулін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2004. – 120 с.

152. Лекцiйнi демонстрацiї з фiзики [Текст] : для студ. всiх спец. / В. I. Хохлов [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 176 с. : iл. – Авт. також: А. М. Шкілько, Ю. В. Нікітін, Л. I. Колесник.

153. Литвин, О. М. Методи обчислень. Додатковi роздiли [Текст] : навч. посіб. / О. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2005. – 332 с.

154. Литвин, О. М. Основи економетрики [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: 7.010104.30 ; 7.050201 / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 100 с. : іл.

155. Литвин, О. М. Практикум з курсів "Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ" і "Чисельні методи" (із застосуванням системи MATHCAD) [Текст] : навч. посіб. для асп., магістрів, студ. інж., інж.-пед. та мат. спец. / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 156 с. : іл.

156. Литвинов, А. Л. Математичнi методи та моделi в розрахунках на ЕОМ [Текст] : Система Maple та її використання для моделювання технiко-економiчних систем : навч. посіб. для студ. спец. "Тепловi електричнi станцiї", а також для магiстрiв i асп. / А. Л. Литвинов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 104 с. : iл.

157. Лобунець, В. І. Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.010100.30 – Проф. освіта. Економіка підприємства, маркетинг і менеджмент / В. І. Лобунець ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 86 с.

158. Локальные системы электроавтоматики [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Г. А. Лещинский. – Х. : [б. и.], 2003. – 84 с. : ил.

159. Людвичек, К. В. Математика [Текст] : учеб. пособие для иностр. студентов подготовит. фак. вузов / К. В. Людвичек ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 255 с. : ил.

160. Маліцький, I. Ф. Електрофiзичнi та електрохiмiчнi методи розмiрної обробки матерiалiв [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец.: 7.010104.37 – Комп'ютернi технологiї в машинобудуванні ; 7.010104.08 – Технологiя та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуваннi та приладобудуваннi / I. Ф. Маліцький ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 20 с. : iл.

161. MATHCAD в курсі вищої математики [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. пед., інж.-пед. та інж. спец. ВНЗ / О. М. Литвин [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Бердянськ : [б. в.], 2004. – 76 с. : іл. – Авт. також: В. П. Вержиговський, Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвітер.

162. Методы конструирования измерительных систем [Текст] / А. Н. Дубовец [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Х. : Торнада, 2003. – 160 с. : ил. – Авт. также: Б. Г. Лях, Л. Л. Товажнянский, И. И. Литвиненко.

163. Нарисна геометрія. Робочий зошит [Текст] : зб. задач / А. М. Преріс [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – 17-е вид., доп. та перероб. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : іл. – Авт. також: А. Я. Святуха, В. П. Маршуба, В. П. Рубашка, І. Б. Плахотнікова.

164. Нетрадицiйнi джерела енергiї [Текст] : навч. посіб. / В. П. Морозов [та ін.] ; Харк. вiйськовий ун-т. – Х. : [б. в.], 2004. – 155 с. : iл. – Авт. також: С. Ф. Артюх, В. Є. Пустоваров, М. В. Комаров.

165. Опір матеріалів [Текст] : Методика розв'язування типових задач і контрольні завдання : навч.-метод. посіб. для студ. інж. та інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 103 с. : іл. – Авт. також: В. Т. Акімов, В. П. Романенко, Н. О. Зінченко.

166. Оптимальні та адаптивні системи [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2007. – 44 с. : іл.

167. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Ф. Артюх [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 280 с. : іл. – Авт. також: І. Я. Лізан, І. В. Голопьоров, Н. А. Несторук.

168. Основи охорони праці [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2006. – 112 с.

169. Основи побудови АСУ [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2006. – 15 с.

170. Островський О. С. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : Початок роботи : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: 6.010104.37 – Комп'ютерні технології машинобуд. виробництва ; 6.010104.34 – Поліграфічне виробництво / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 144 с. : іл.

171. Охорона праці в галузі [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2006. – 72 с. : іл.

172. Охрана труда [Текст] : Инженерные решения практических задач : учеб. пособие для вузов / В. Г. Иванов [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 284 с. – Авт. также: А. В. Солдатов, В. Н. Клименко, И. А. Филенко, Н. К. Резниченко, С. Д. Тулупов; А. К. Грицай, М. Б. Смирнитская, С. Н. Артюх.

173. Охрана труда [Текст] : Сборник задач : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Б. В. Дзюндзюк [и др.] ; Науч.-метод. центр высш. образования, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : [б. в.], 2006. – 244 с. : ил. – Авт. также: В. Г. Иванов, В. Н. Клименко, А. В. Солдатов, Т. Е. Стыценко, С. Д. Тулупов, И. А. Филенко.

174. Пащенко, Е. А. Взаємозамiннiсть, стандартизацiя та технiчнi вимірювання [Текст] : Практичнi, самостiйнi та курсовi роботи : навч. посіб. / Е. А. Пащенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 72 с. : iл.

175. Попов, В. В. Бiохiмiя та фiзiологiя харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. технолог. та iнж.-пед. спец. вищ. навч. закладiв / В. В. Попов, В. В. Стешенко; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 172 с. : iл.

176. Попова, Т. І. Виробнича практика у професійно-технічних училищах швейного профілю [Текст] : Історико-педагогічний аспект : [нав. посіб.] / Т. І. Попова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 181 с.

177. Потрашков, В. И. Основы химической технологии [Текст] : задания для постановки лаборатор. практикума, проведения практ. занятий и организации самостоят. работы с применением ЭВМ для студентов спец. 6.090200 – Оборудование хим. производств и предприятий строит. материалов ; 6. 010100(28) – Проф. обучение. Машины и аппараты хим. пр-в / В. И. Потрашков, Н. В. Демидова, А. И. Посторонко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 173 с. : ил.

178. Потрашков, В. I. Основи хiмiчної технологiї [Текст] : Завдання для практ. занять i самост. роботи студ. : навч. посіб. для студ. хiмiко-технолог. i iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 98 с.

179. Потрашков, В. I. Проектнi дослiдження хiмiко-технологiчних процесiв [Текст] : Елементи оптимiзацiї апаратурного оформлення i параметрiв режиму хiмiчних передiлiв на стадiї проектування : навч. посіб. для студ. хiмiко-технолог. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 116 с. : iл.

180. Преріс, А. М. Основи комп'ютерної технологiї створення конструкторської документацiї [Текст] : навч. посіб. / А. М. Прерiс. – Х. : УIПА, 2005. – 168 с. : iл.

181. Прерис, А. М. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. высш. учеб. заведений / А. М. Прерис. – Х. : Крок, 2004. – 276 с. : ил.

182. Прерис, А. М. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж. и инж.-пед. спец. вузов: авт. пер. с укр. / А. М. Прерис. – Х. : Штрих, 2003. – 256 с. : ил.

183. Прерис, А.М. Solidworks 2005/2006 [Текст] / А. М. Прерис. – СПб. : Питер, 2006. – 528 с. : ил. – (Учебный курс).

184. Проектування у середовищi VISUAL BASIC [Текст] : курс лекцiй з дисц. "Iнформатика та обчислювальна технiка" для студ. спец.: 6.010100.36 ; 6.010100.30 / авт.-уклад. Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 120 с. : iл.

185. Проектування у середовищi Visual Basic [Текст] : курс лекцiй з дисц. "Iнформатика та обчислювальна технiка" для студ. спец. 6.010100.36 – Комп'ютернi технологiї в управлiннi та навчаннi / авт.-уклад. Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 120 с. : iл.

186. Психологія менеджменту [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Г. Кисіль. – Х. : [б. в.], 2006. – 46 с.

187. Пташний, О. Д. Дискретна математика. Алгебраїчнi структури. Булевi функції [Текст] : Питання та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / О. Д. Пташний; Ю. О. Касаткiн ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 32 с.

188. Пташний, О. Д. Дискретна математика. Множини та вiдношення [Текст] : Питання та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / О. Д. Пташний, Ю. О. Касаткiн ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 32 с.

189. Райок, В. Г. Підземний транспорт вугільних шахт [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.010104 – Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація видобутку корисних копалин / В. Г. Райок. – Х. : [б. в.], 2004. – 200 с. : іл.

190. Рапин, В. В. Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств [Текст]. Ч. 1. Схемотехническое моделирование : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 44 с. : ил.

191. Рапин, В. В. Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств. [Текст]. Ч. 2. Графический редактор печатных плат : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. –36 с. : ил.

192. Рапин, В. В. Надежность систем контроля и диагностики [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 41 с. : ил.

193. Рапин, В. В. Технология искусственного интеллекта в управлении [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 8.091401 – Системы управления и автоматики / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 48 с.

194. Релiгiєзнавство [Текст] : конспект лекцiй для студ. усiх спец. денної та заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. М. М. Братко. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с.

195. Реука, О. Г. Вільні гармоничні коливання [Текст] : конспект лекції з дисципліни „Загальна фізика" для студ. усіх спец. / О. Г. Реука ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 20 с. : іл.

196. Реука, О. Г. Свободные гармонические колебания [Текст] : конспект лекций по дисциплине „Общая физика" для студентов всех спец. / О. Г. Реука ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 20 с. : ил.

197. Робототехнiчнi системи i технологiчнi комплекси АСУ [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 28 с. : iл.

198. Ротова, Н. В. Українська мова професiйного спiлкування [Текст] : метод. посіб. для студ. денної та заоч. форм навчання всiх спец. / Н. В. Ротова, Г. В. Яременко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 160 с.

199. Рудакова, Г. А. Модульные задания по 1 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 98 с. : ил.

200. Рудакова, Г. А. Модульные задания по 2 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 116 с. : ил.

201. Рудакова, Г. А. Модульные задания по 3 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов всех спец. / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 57 с.

202. Рудакова, Г. О. Путiвник з курсу фiзики [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Г. О. Рудакова, А. М. Шкілько ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 132 с.

203. Рябчиков, М. Л. Розрахунок і конструювання машин легкої промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Рябчиков, І. Г. Дейнека, С. Ю. Сапронова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 76 с.

204. Рябчиков, М. Л. Сучасні методи утворення машинних стібків і строчок [Текст] : / М. Л. Рябчиков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 266 с. : іл.

205. Самойлова, К. В. Інтернет-технології та телекомунікації в бізнесі [Текст] : курс. лекцій для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 70 с. : іл.

206. Синельник, И. В. Введение в естествознание: программа-путеводитель с комментариями, указателем литературы в Интернет-ресурсами [Текст] : учеб. пособие для студентов, преподавателей и для самообразования / И. В. Синельник. – Х. : Факт, 2006. – 152 с.

207. Смоляков, С. Л. Основи розрахунку i конструювання хiмiчного обладнання [Текст] : навч. посіб. для студ. спец.: 7.010104 ; 7.090220 / С. Л. Смоляков, А. I. Посторонко, I. М. Главатських. – Х. : [б. в.], 2005. – 126 с. : iл.

208. Смоляков, С. Л. Експлуатацiя хiмiчного обладнання [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.090220 / С. Л. Смоляков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 98 с. : iл.

209. Сукачова, Г. П. Українська мова (за професiйним спрямуванням) теоретичнi та практичнi матерiали, зразки сучасних дiлових паперiв [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Г. П. Сукачова, I. I. Царенко, О. В. Чуєшкова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 84 с.

210. Сулима, В. С. Електрорадiоматерiали [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Сулима. – Х. : УIПА, 2004. – 140 с. : iл.

211. Тарасенко, А. П. Принятие решений и интеллектуальные системы [Текст] : курс лекций для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. П. Тарасенко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2006. – 78 с. : ил.

212. Тарасенко, О. П. Системний аналіз. [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–6 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi" / О. П. Тарасенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 47 с. : iл.

213. Тарасенко, О. П. Системний аналiз [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 7–12 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / О. П. Тарасенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 54 с. : iл.

214. Тестовi завдання для самостiйної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / М. С. Губін [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 274 с. : iл. – Авт. також: Л. М. Загоруйко, О. Г. Реука, Г. О. Рудакова, А. Ю. Фролова, В. I. Хохлов, В. В. Шевченко, А. М. Шкілько.

215. Тесты по физике [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / сост. преподавателей каф. общей и эксперимент. физики ; отв. за вып. А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 150 с.

216. Управління навчальним закладом [Текст] : Контроль в системі освіти : робоча прогр, метод. рек. по опрацюванню курсу та контрол. завдання для студ. денної та заоч.форми навчання спец. 8.000009 – Управління навчальним закладом / В. В. Бєлікова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 290 с. : іл.

217. Управлiння навчальним закладом [Текст]. У 2 ч. Ч. 1. Абетка менеджера освiти: навч.-метод. посіб. / В. В. Григора [та ін.] ; Харк. держ. пед. ун-т iм. Г. С. Сковороди. – Х. : Ранок : Веста, 2004. – 160 с. : iл. – (Управлiння школою ). – Авт. також: О. М. Касьянова, О. I. Мармиза, I. С. Посохова, Р. I. Черновол-Ткаченко.

218. Управлiння навчальним закладом [Текст]. У 2 ч. Ч. 2 : Ключ до професiйного успiху [Текст]: навч.-метод. посiб. / В. В. Григора [та ін.] ; Харк. держ. пед. ун-т iм. Г. С. Сковороди. – Х. : Ранок : Веста, 2004. – 152 с. : iл. – (Управлiння школою ). – Авт. також: О. М. Касьянова, О. I. Мармиза, I. С. Посохова, Р. I. Черновол-Ткаченко.

219. Фесенко, Л. Д. Гармонiчний режим в електричних колах [Текст] : Теоретичнi основи електротехнiки : Модуль 2 : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. iнж. i iнж.-пед. спец. електротехн. профiлю / Л. Д. Фесенко, З. С. Черкашина, I. О. Соскова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 125 с. : iл.

220. Фізичне виховання та психофізіологічний тренінг [Текст]: конспект лекцій для студ.спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 38 с.

221. Харитонов, О. І. Історія України [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. інж. та інж.-пед. спец. / О. І. Харитонов, І. В. Щербина ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 179 с.

222. Худяев, А. А. Моделирование электромеханических систем [Текст]. Ч. 1. Средства и методы моделирования. Оперативные преобразования уравнений динамики : учеб. пособие для студентов спец. 6.092200 – Электромехан. системы автоматизации и електропривод ; 6.010100.29 – Проф. обучение. АСУ пром. установками / А. А. Худяев ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2004. – 90 с. : ил.

223. Худяєв, О. А. Алгоритмiчнi та програмнi засоби автоматизованих систем керування [Текст] : Застосування програмних засобiв "IDENTIFICATION" i "ROBOT 2" : навч.-метод. посіб. для самост. роботи при вивченнi курсу дисц. та виконання лаборатор., практ. i курс. робiт, диплом. завдань, проведеннi НДРс / О. А. Худяєв, О. О. Прокопенко, С. С. Великодний ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 120 с. : iл.

224. Худяєв, О. А. Методика пiдготовки магiстерських квалiфiкацiйних робiт [Текст] : навч. посiб. для вищ. навч. закладiв / О. А. Худяєв ; Укр. iнж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. i доп. – Х. : [б. в.], 2004. – 72 с.

225. Худяєв О. А. Моделювання електромеханічних систем [Текст]. Ч. 1. Засоби і методи моделювання. Операторні перетворення рівнянь динаміки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. А. Худяєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2007. – 88 с. : іл.

226. Худяєв О. А. Моделювання електромеханічних систем [Текст]. Ч. 1. Засоби і методи моделювання. Операторні перетворення рівнянь динаміки : навч. посіб. для студ. спец.: 6.092200 – Електромехан. системи автоматизації та електропривод ; 6.010100.29 – Проф. навчання Автоматизовані системи керування пром. установками / О. А. Худяєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2004. – 86 с. : іл.

227. Чугреєва, Н. О. Педагогiка вищої школи [Текст] : Управлiння вищим навчальним закладом : короткий змiст курсу / Н. О. Чугреєва ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 28 с.

228. Шелепов, I. Г. Методика розрахунку принципових теплових схем паротурбiнних електростанцiй [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 7.090521 –Тепловi електричнi станцiї / I. Г. Шелепов, Т. I. Бикова, В. О. Кострикiн. – Х. : [б. в.], 2005. – 216 с. : iл.

229. Шелепов, И. Г. Методика расчета принципиальных тепловых схем паротурбинных электростанций [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 7.090521 – Тепловые электрические станции / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова, В. А. Кострыкин ; Укр. инж.-пед. акад. – Изд. испр. и доп. – Х. : [б. и.], 2005. – 232 с. : ил.

230. Шелепов, И. Г. Методика расчета принципиальных тепловых схем паротурбинных электростанций [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 7.090521 – ТЭС / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова, В. А. Кострыкин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 228 с. : ил.

231. Шкилько, А. М. Естественно-научные аспекты энергетики [Текст] : учеб. пособие для студентов и магистров инж. и инж.-пед. спец. по дисциплине "Концепции современного естествознания" / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 90 с. : ил.

232. Шкилько, А. М. Физика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж. и инж.-пед. спец. / А. М. Шкилько, Г. А. Рудакова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 428 с. : ил.

233. Шкилько, А. М. Эволюция научно-технических знаний о материалах [Текст] : учеб. пособие для студентов и магистров инж. и инж.-пед. спец. по дисц. "Концепции современного естествознания" / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2006. – 96 с.

234. Электродвигатель постоянного тока [Текст] : учеб. пособие по выполнению курсового проекта для студентов дневной и заоч. форм обучения спец.: 6.010100 ; 6.090601 ; 6.090603 ; 6.092200 / Укр. инж.-пед. акад ; сост. В. В. Шевченко. – Х. : [б. и.], 2006. – 69 с.

235. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 2. Распределение функций между человеком и техникой в СЧТС : практикум для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / авт.-сост.: А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, Ю. Н. Капустенко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 34 с. : ил.

236. Эргономика информационных технологий в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. компьютерного профиля / А. Т. Ашеров [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 213 с. : ил. – Авт. также: Г. И. Сажко, Е. А. Лавров, В. Г. Хоменко, Ю. Н. Полякова.

237. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст]. Ч. 1. (Лекцiї 1–9) : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 84 с. : iл.

238. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi. [Текст].Ч. 1. Лекцiї 1–9 : навч. посіб. для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун, В. В. Хазiєв ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. : iл.

239. Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 10–19 : навч. посіб. для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун, О. В. Бiлова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. : iл.

240. Ящун, Т. В. Основи дистанційного навчання [Текст] : курс лекцій для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 62 с. : іл.

241. Ящун, Т. В. Прикладне програмування [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–8 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 72 с. : iл.

242. Ящун, Т. В. Прикладне програмування [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 1–10 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 132 с.

НАВЧАЛЬНО-методичні видання

243. Автоматизацiя електротехнологiчного устаткування [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Малиновський [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 20 с. – Упоряд. також: I. М. Некрасов, Ю. М. Шкоріна.

244. Автоматизацiя теплоенергетичних установок та АСУ ТП енергоблокiв ТЕС [Текст] : робочi матерiали, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090.521 – ТЕС / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. М. О. Дуель. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл.

245. Автоматизоване проектування електромеханiчних систем [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання, бакалаврiв спец. 6.092203 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. : iл.

246. Автоматизований електропривод типових промислових механiзмiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.092200 ; 7.092203 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. : iл. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

247. Автоматизований електропривод типових промислових механiзмiв [Текст] : метод. вказiвки до курсового проекту на тему "Електроприводи основних механiзмiв роторного екскаватора" для студ. заоч. форми навчання спец. 7.092203 – Електромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с. : ил. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

248. Автоматизованi системи керування технологiчними процесами в енергетицi [Текст] : метод. рек. до вивчення тем дисц. для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Краснопьоров. – Х. : [б. в.], 2003. – 18 с.

249. Автоматизованi системи управлiння типових промислових установок [Текст] : метод. вказiвки до курсового проекту на тему "Системи управлiння електроприводами основних механiзмiв роторного екскаватора" для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 7.010104(29) – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.] , 2003. – 50 с. : ил. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

250. Автоматизованi системи управлiння типових промислових установок [Текст] : робоча прогр, метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.01010100(29) ; 7.010104(29) – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 35 с. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

251. Автономнi джерела електроенергiї [Текст] : метод. вказівки, робочі прогр., контрольні завдання для студ. усiх форм навчання спец. 7.090601 ; 7.090603 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Ф. Артюх, О. Ю. Кондратюк, С. А. Усата. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

252. Актуальнi питання педагогiки вищої освiти [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 8.000005 – Педагогiка вищої школи / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. I. С. Посохова. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с.

253. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки до тем з розвитку навичок усного мовлення для студ. 2 курсу інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед акад. ; упоряд.: К. О. Попова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. – Упоряд. також: Н. М. Шеверницька, О. В. Кравченко, Л. В. Гаплевська.

254. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки з розвитку навичок усного мовлення за темою „Харків" для студ. 1 курсу денної форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. О. Ковальова, О. В. Кравченко. – Х. : [б. в.], 2004. – 34 с.

255. Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 1 курсу iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Самойлова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 40 с. – Упоряд. також: К. О. Попова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко.

256. Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 2 курсу для iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Самойлова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 42 с. – Упоряд. також: К. О. Попова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко.

257. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для самост. роботи 2 курсу денної форми навчання для студ. спец. 6.01.01.00(08) – Проф. навчання. Технологія та обладанння автоматизованного вир-ва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Гаплевська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 67 с. – Упоряд. також: О. О. Чернушевич, О. Є. Ріхтер.

258. Англійська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для самост. роботи 2 курсу заоч. форми навчання для студ. спец. 6.01.01.00(08) – Проф. навчання. Технологія та обладанння автоматизованного вир-ва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Чернушевич. – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с.

259. Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для студ. спец. "Експлуатацiя та ремонт пром. та мiсцевого транспорту" iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Гаплевська. – Х. : [б. в.], 2006. – 116 с.

260. Англійська мова [Текст] : метод. матеріали та завдання по проведенню практ. занять з англ. мови для аспірантів інж. та екон. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Пономарьова, Г. I. Зеленiн. – Х. : [б. в.], 2007. – 28 с.

261. Англiйська мова [Текст] : метод. рек. та тексти по проведенню практ. занять зi студ. 2 курсу заоч. форми навчання спец. 6.09.23.00 – Технологiя та устаткування зварювання ; 6.01.01.00(10) – Проф.-техн. обладнання зварювального вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Чернушевич. – Х. : [б. в.], 2006. – 40 с.

262. Англійська мова [Текст] : тексти та метод. вказівки для проведення практ. занять денної форми навчання зі студ. спец. 7.01.01.04.38 – Моделювання, коструювання та дизайн швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. О. Ковальова, О. В. Кравченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 74 с.

263. Антенно-фiдернi пристрої та розповсюдження радiохвиль [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 07.010101.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : iл.

264. Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки з екон. оцінки підвищення якості машинобуд. продукції для студ. спец. : 8.0101435 ; 7.0101435 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 36 с.

265. Антипцева, О. Ю. Маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять з курсу для студ. спец. 6.010104(30) / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 19 с.

266. Антипцева, О. Ю. Управління маркетингом [Текст] : метод. вказівки до виконання контрольних робіт з курсу для студ. спец. 6.05200 / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 36 с.

267. Артюх, С. Ф. Общие методические указания по дипломному проектированию [Текст] / С. Ф. Артюх, В. И. Потрашков ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 10 с.

268. Атестацiя i сертифiкацiя у зварювальному виробництвi [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.092301 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 18 с.

269. Бакалаврська кваліфікаційна робота [Текст] : метод. вказівки до виконання для студ. спец. 6.092300 – Технологія та устаткування зварювання ; 6.010100 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: С. О. Лузан [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 57 с. – Уклад. також: М. А. Калін, Л. В. Ширяєва.

270. Бакуменко, О. О. Кадровий менеджмент та соцiологiя управлiння [Текст] : метод. вказівки до курсу для студ. денної та заоч. форми навчання / О. О. Бакуменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

271. Безпека життєдіяльності [Текст] : додатки до метод. вказівок по виконанню практ. заняття «Рослідування нещасних випадків на виробництві» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. академія ; уклад. М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 51с. : іл. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх, В. В. Сабадаш, А. Т. Лебедєв.

272. Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказiвки для виконання контрольної роботи за курсом для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. С. Д. Тулупов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. – Уклад. також: А. К. Грицай, М. Б. Смирнитська, В. М. Клiменко, Ю. С. Лис, В. Г. Iванов, I. О. Фiленко.

273. Безпека життєдіяльності [Текст] = Безопасность жизнедеятельности : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 7 «Надання першої долікарської домопоги» для студ. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. К. Грицай, І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 18 с. : іл.

274. Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказівки по виконанню лаборатор. роботи "Iнтегральна оцiнка функцiонального стану оператора пiд впливом рiзних факторiв середовища" для студ. усiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: Ю. С. Лис [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. : iл. – Уклад. також: С. М. Артюх, М. Б. Смирнитська.

275. Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказівки по виконанню лаборатор. роботи № 15 "Дослiдження бiоритмiв" для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 36 с. – Упоряд. також: I. О. Фiленко, Т. Б. Краснокутська.

276. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки по виконанню практ. заняття «Диференційна оцінка та методи корекції психофізіологічного стану інженера-педагога» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 31с. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх.

277. Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки по виконанню практ. заняття «Розслідування нещасних випадків на виробництві» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 39с. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх, В. В. Сабадаш, А. Т. Лебедєв.

278. Безпека життєдіяльності [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2006. – 33с.

279. Бєлова, О. К. Методичнi рекомендацiї з виконання магiстерської (дипломної) роботи [Текст] : для студ. (слухачiв) спец.: 8.000005 – Педагогiка вищої школи ; 8.010104 – Проф. навчання / О. К. Бєлова, I. С. Посохова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 17 с.

280. Бєлова, О. К. Педагогiчнi технологiї в сучаснiй освiтi [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по самост. роботi, завдання для самоперевiрки i контрольних робiт для студ. спец. 8.000005 – Педагогiка вищої школи / О. К. Бєлова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 30 с.

281. Бєлова, О. К. Методичнi вказiвки по виконанню методичної частини дипломних проектiв (робiт) [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец.: 7.01.01.04.09 ; 7.01.01.04.10 ; 7.01.01.04.28 / О. К. Бєлова, Г. В. Iзюмська; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. : iл.

282. Блинов, Ю. I. Рисунок [Текст] : Рисування геометричних тіл : робоча прогр. i метод. вказівки по виконанню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010138 – Моделювання, конструювання i дизайн швейних виробiв / Ю. I. Блинов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

283. Брюханова, Н. О. Методика навчання викладачiв технiчних дисциплiн проектуванню дидактичних матерiалiв [Текст] : метод. рек. для викладачів / Н. О. Брюханова; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 145 с. : іл.

284. Варич, О. П. Мiжнародне законодавство в галузi iнтелектуальної власностi [Текст] : плани практ. занять та метод. вказівки з курсу для студ. спец. 7.00000.1 – Менеджер iнтелектуальної власностi / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 14 с.

285. Варич, О. П. Право iнтелектуальної власностi [Текст] : прогр., плани практ. занять та метод. вказівки до курсу для студ. денної форми навчання спец. "Менеджер iнтелектуальної власностi" спец. 7.000002 / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

286. Васильев, И. Б. Профессиональная педагогика [Текст] : метод. рекомендации к семинарско-практическим занятиям по разделу: "Теория и методика воспитательной работы в ПТЗО" / И. Б. Васильев, О. А. Макаренко. – 2-е изд., перераб. – Х. : [б. и.], 2003. – 48 с.

287. Васильєв, I. Б. Професiйна педагогiка [Текст] : Теорiя i методика виховної роботи у ПТЗО : метод. рек. до семiнар.-практ. занять з розд. для студ. iнж.-пед. спец. / I. Б. Васильєв, О. А. Макаренко; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с.

288. Васильєва, I. Г. Основи конституцiйного права України [Текст] : метод. вказівки до курсу для студ. денної форми навчання / I. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

289. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Визначення шорсткості поверхні деталей» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Латишев, С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2006. – 14 с.

290. Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказ