search

Інформаційні та бібліотечно-бібліографічні знання на допомогу інженеру-педагогу

 

Сучасний фахівець знаходиться в багатовимірному інформаційному, культурному та освітньому просторі. Уміння орієнтуватися в документально-інформаційних ресурсах суспільства і використовувати їх у навчальному процесі , науковій та професійної діяльності є обов'язковим елементом підготовки інженера-педагога .

I. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.

 Особливістю системної організації інформаційно-бібліографічного забезпечення інженерно-педагогічної освіти  є поєднання  інформаційних потоків  інженерних знань і інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики, так як інженерно-педагогічна освіта за своєю сутністю є інтегративною між суто педагогічною і традиційною інженерною (професійною). Ця багатоаспектна складна динамічна система має цільові функції, одночасно спрямовані  на навчання професії, оволодіння новими технологіями у предметній сфері і на опанування методиками їх викладання.

Підготовка випускника інженерно-педагогічного напрямку, як і діяльність інженера-педагога,  спрямована на:

- вироблення кваліфікаційних умінь щодо здійснення збору, обробки, аналізу та систематизації інноваційної науково-технічної інформації;

-  здійснення професійно-освітніх функцій у сфері професійно-технічної та вищої професійної освіти.

Інформація, що  утворює базу для навчальної, наукової, науково-дослідної діяльності, «розсіяна» у десятках видах інформаційних видань, утримувачами яких є різі інформаційні установи. Орієнтуватися у системі науково-технічної і науково-педагогічної  інформації  допоможе ознайомлення із системою НТІ України, головним завданням якої є створення державного ресурсу науково-технічної інформації та здійснення на його основі науково-інформаційної та науково-аналітичної діяльності, спрямованої  на формування державної інформаційної політики. Головною організацією державної системи НТІ Міністерства освіти і науки України  є Український інститут науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). Повноправними учасниками системи науково-технічної інформації виступають провідні універсальні та спеціальні бібліотеки України, серед яких  Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Національна парламентська бібліотека України ,   Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського , Наукова бібліотека УІПА тощо.

Так як інженерно-педагогічна освіта є синтезом інженерної та педагогічної освітніх систем, то умовою ефективного інформаційно-бібліографічного супроводу педагогічної діяльності інженерного спрямування стає системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти, особливістю якої є поєднання  інформаційних потоків  інженерних знань і інноваційного розвитку педагогічної науки, освіти і практики.

Для забезпечення науковців інженерно-педагогічного профілю оперативною інформацією у доступній та зручній  для використання формі Науковою бібліотекою УІПА  створено галузевий гібридний  інформаційний ресурс «Інженерно–педагогічна освіта  з єдиною точкою доступу на сайті бібліотеки.

Інженерно-педагогічна освіта в Україні має свою наукову школу  «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» (професор О.Е.Коваленко). Результати наукових досліджень в галузі інженерно-педагогічної і професійної освіти, питання стратегії і методології, методики і змісту підготовки фахівців, професійної психології висвітлюються на сторінках  збірника наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», в монографіях,  на сторінках фахових видань.

Оперативну інформацію про важливі публікації науковців в галузі педагогічної науки і освіти вітчизняних науковців та  вчених країн СНД надає вторинний бібліографічний ресурс у вигляді науково-допоміжних, тематичних покажчиків та рекомендаційних списків літератури.  Відстежити динаміку наукових досліджень, виділити активний розвиток їх напрямків   користувачеві допоможе  бібліографічна продукція бібліотеки, яка розглядається як  інформаційно-бібліографічний засіб управління розвитком знань в системі інженерно-педагогічної освіти. Покажчики серії «Праці кафедр УІПА» надають уявлення про УІПА як наукову організацію (у т.ч. покажчик кафедри педагогіки та методики професійного навчання - про розвиток наукової школи  «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»»).  Біобібліографічні видання серії «Вчені УІПА - ювіляри» - про провідних  вчених УІПА і авторів наукових публікацій (у т.ч. біобібліографічний покажчик  «Коваленко Олена Едуардівна:до 50-річчя від дня народж. » (2009) - про науковий доробок засновника    наукової школи «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»). Науково-допоміжні покажчики  «Інженерно-педагогічна освіта», «Інновації в освіті», «Якість технологій та освіти», «Інженерно-педагогічна освіта. Підготовка інженерно - педагогічних кадрів» визначають основоположні публікації  та надають орієнтири нових аспектів вивчення теми.

ІІ.  БІБЛІОТЕКА ЯК ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ І ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА .

Бібліотека вищого навчального закладу -  інформаційний центр, що забезпечує оптимальну освітню і наукову діяльність закладу. Наукова бібліотека УІПА - складова інформаційного середовища академії  і  посередник між постійно зростаючим потоком інформації та її користувачами. 

В своїй роботі по розвитку галузевого інформаційного ресурсу з інженерної педагогіки бібліотека керується основними принципами побудови системи професійно-технічної освіти в Україні, що  обумовлюють певну інтеграцію технічних та гуманітарних знань. Інформаційно-бібліографічний супровід навчального процесу  спрямовано на навчання професії, оволодіння новими технологіями у предметній сфері і одночасно на опанування методиками їх викладання для здійснення  професійно-освітніх функцій у сфері професійно-технічної та вищої професійної освіти. Для інформаційної підтримки навчального процесу функціонує єдиний інформаційний простір, складовою частиною якого є  інформаційно-бібліографічна система бібліотеки. Для читачів працюють абонементи навчальної, наукової і художньої літератури,  читальний і електронний зал з урахуванням  технології Wi-Fi,  надається пошук в традиційних (алфавітному ,  систематичному) і електронному каталогах бібліотеки,  а також в повнотекстових та реферативних базах даних (Ліга, ВІНІТІ),  здійснюється кваліфікована консультаційна допомога  з пошуку інформації для навчальної і наукової діяльності (у т.ч. віртуальна довіка).

Наукова бібліотека УІПА надає інформаційну підтримку основним напрямкам наукових досліджень УІПА з питань стратегії та методології розвитку інженерно-педагогічної освіти в нових соціально-економічних умовах, удосконалення її змісту, професійного становлення особистості майбутнього інженера-педагога на основі інноваційних педагогічних технологій . З 1995 року в Українській інженерно-педагогічній академії функціонує Спільна з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України науково-дослідна лабораторія з проблем інженерно-педагогічної освіти, яка в 2010 році стала навчально-методичною лабораторію. У 2012-2014 рр Наукова бібліотека приєдналася до науково-дослідницької діяльності і в межах співпраці з цієї лабораторією  виконала  науково-дослідну роботу «Системна організація інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти» (  № ),  в межах якої було обґрунтовано теоретичні та методичні основи системної  організації інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку інженерно-педагогічної освіти при вирішенні професійних завдань підготовки компетентних інженерно-педагогічних кадрів відповідно до світових вимог.

Запорукою кваліфікованої та успішної трудової діяльності інженера-педагога є його інформаційна компетентність, яка формує систему знань, необхідних для прийняття рішень з організації самостійного пошуку інформації. Тому  бібліотека в межах занять з інформаційної культури проводить  навчання ефективним технологіям інформаційно-бібліографічного пошуку , обробки і оформлення знайденої інформації, ознайомлення з класифікаційними системами УДК, ББК,  правилами бібліографічного опису, правилами оформлення пристатейної бібліографії, списків літератури до наукових робіт, а також вимогами до оформлення статей для наукових журналів та збірників наукових праць.

Важливою часткою роботи бібліотеки є культурно-просвітницька діяльність, яка покликана виховувати в інженерах-педагогах загальнолюдські цінності та патріотизм. Основний  наголос робиться на пропаганді науки, освіти, навчанні протягом життя, вихованню художньо-естетичних смаків, чому сприяють і віртуальні виставки.

Сьогодні  основним навігатором  у системі інформаційних потоків для студентів інженерно-педагогічного напрямку освіти є сайт бібліотеки. Крім загальної інформації про бібліотеку і її послуг на сайті розміщено розділ «Інженерно-педагогічна освіта», в якому представлено первинні  і вторинні ресурси, що забезпечують інформаційну підтримку інженерно-педагогічній спрямованості навчального процесу.

Знайти і замовити потрібний  документ з фонду бібліотеки сьогодні можна не тільки безпосередньо в бібліотеці, але й дистанційно – через електронний каталог, авторизація в якому дозволить переглянути свій електронний читацький формуляр, здійснити електронне замовлення, отримати  повні тексти навчально-методичних видань кафедр.   

ІII.Електронні ресурси НБ УІПА.

Створені електронні бібліотеки вищих навчальних закладів дозволяють користувачам оперативно і в зручній формі отримувати необхідну інформацію, необхідну в науковому та навчальному процесах. У складі електронної бібліотеки УІПА користувачам доступні колекції упорядкованих бібліографічних та повнотекстових баз даних. ­Перш за все - це  електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середовища академії і майже стовідсотково відображає документні фонди як книжкові так і електронні. Доповнює його база даних (БД) «ЕК бібліотеки ННППІ м. Бахмут», який  забезпечує можливість використовувати документні масиви віддаленого ресурсу – фондів бібліотеки ННППІ  м. Бахмут.  В  науковому електронному архіві (репозиторії) ElAr UIPA накопичується, зберігається, розповсюджується та забезпечується постійний і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій  викладачів УІПА. Рубрикатор електронного каталогу «Факультет-кафедра-дисципліна» та БД  електронних  навчально-методичних видань (у складі ЕК) надають точні відомості про всі дисципліни, що вивчаються  в академії, кількість навчальної літератури в фонді бібліотеки а такожмістять бібліографічну інформацію та повнотекстові версії навчально-методичних видань кафедр.. З метою популяризації наукових надбань  вчених академії створено і постійно поповнюються БД “Праці вчених УІПА”, «БД «Авторських свідоцтв, патентів та інших охоронних  документів», БД «Автореферати дисертацій»,   БД збірників наукових праць «Проблеми інженерно-пеагогічної освіти», «Машинобудування»  тощо. Значне місце в обслуговуванні користувачів посідають придбані в доступ БД. Насамперед – це повнотекстова БД «Ліга-Еліт» та реферативні бази даних РЖ ВІНІТІ (10 випусків на CD). Доповненням до  електронної бібліотеки  УІПА є дистанційні форми бібліотечного та інформаційного обслуговування: віртуальна довідки, електронна доставка документів, електронні форми популяризації літератури з фондів – віртуальні виставки, презентації  тощо. Одним із напрямків покращення інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки  є створення вторинного інформаційного ресурсу і надання його  користувачам в електронному вигляді. Електронний інформаційний ресурс «Праці вчених в УІПА в дзеркалі бібліографії» містить електронні версії бібліографічних та біобібліографічних покажчиків «Праці кафедр УІПА» та «Вчені УІПА – ювіляри».

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ НАУКО МЕТРИЧНИХ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ ЗАВДАНЬ

При великому розмаїтті інформації доцільно визначити  розумне обмеження джерел, за якими буде вестись детальний пошук.  Одне з найпростіших пошукових завдань – знайти всі публікації , що мають посилання на деяку певну статтю , або публікації певного автора. 

Нині оцінка дослідницької діяльності засновується на застосуванні бібліометричних методів, за допомогою яких науковий внесок вченого або установи визначається виходячи із кількості публікацій в наукових журналах і кількості цитувань. Бібліометричні системи, що існуюють більш ста років, еволюціонували в наукометричні системи, що дозволяють прогнозувати розвиток наукових напрямів, визначати політику наукових досліджень університетів, академій, держав, наднаціональних організацій. В якості одного із інструментів прийняття рішень відносно ефективності і важливості тих чи інших наукових розробок в певних галузях досліджень створюються міжнародні та національні індекси наукових цитувань. Дані глобальних індексів наукового цитування, серед яких провідними є міжнародні бази даних Scopus видавництва Ельзевір (Голландія) та  Web of Science компанії Томпсон рейтерс (США) визначено як цільові параметри для оцінки якості і продуктивності наукової діяльності окремих вчених, організацій, країни в цілому.

З 2014 Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі "УРАН" на замовлення та за фінансової підтримки Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України здійснює розробку програмно-апаратного комплексу для забезпечення наукометричного моніторингу суб'єктів наукової діяльності України - "Український індекс наукового цитування".

Кожен науковець,  що вже  відбувся як автор наукових статей, а також  і майбутній  автор повинен мати не тільки уявлення про існуючі наукометричні системи, але і повинен  контролювати відображення власної активності в цих системах з тим, щоб підвищувати свою інтелектуальну капіталізацію, працювати на підвищення конкуренто-спроможності свого університету і країни. Для ефективного представлення власних наукових публікації, знаходження нових колег, відкриття нових можливостей для фінансування, та щоб дізнатись про свої наукометричні показники  необхідно  створювати  віртуальний профіль науковця в різних БД (Scopus, РІНЦ, GoogleScholar, ORCID).

Загальнодержавною системою моніторингу та відстеження тенденцій розвитку української науки є інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки" — проект, який розвивається за безпосередньої участі наукової спільноти України.

Для забезпечення науковців, студентів, аспірантів УІПА сучасними інформаційними послугами на рівні світових стандартів НБ УІПА проводить інформаційно-аналітичну діяльність, результатом якої є  розділ сайту «Наукометричні показники діяльності УІПА». Він  включає матеріали «Позиції УІПА у міжнародних і вітчизняних рейтингах»; «Scopus: Статистичні показники публікацій науковців в БД SCOPUS; Рейтинг авторів УІПА за даними БД SCOPUS; Перелік рейтингових публікацій; Перелік рейтингових видань в яких опубліковані праці авторів УІПА; Базовий пошук за автором без передплати Scopus; Google Scholar (Google Академія): Пошук у GoogleScholar (інструкція користувача) , Авторські профілі вчених УІПА у системі «Бібліометрика української науки»; «Web of Science(WoS); Пошук інформації в Web of Science; Українські журнали в Web of Science». 

Нові надходження