search

Історія Наукової бібліотеки

Найбільш яскравою

характеристикою бібліотеки майбутнього

буде не стільки її зовнішній вигляд,

скільки інтелектуальна діяльність в її стінах –

та діяльність, яка була одмінною рисою

кожної бібліотеки у всі часи, починаючи з Олександрійської...

                                                       Дж. Х. Шира.

 

 

Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (НБ УІПА) є її структурним підрозділом, який забезпечує освітній, виховний і науково-дослідницький процеси в академії. Тематика комплектування: проблеми педагогіки та методики професійного навчання, машинобудування, енергетики, автоматики і радіоелектроніки, легкої промисловості, поліграфічного виробництва тощо.

НБ УІПА засновано у 1958 р. як бібліотеку Українського заочного політехнічного інституту (УЗПІ), створеного за постановою №62 Ради Міністрів України від 24.01.1958 р. та наказом №78 Мінвуза України від 21.02.1958 р. Інститут розмістився у будівлі – пам’ятнику архітектури 18 в., частину приміщень займала бібліотека (2 кімнати). Будівля була збудована у 1766-1777 рр. на місці садиби графа Давієра як палац генерал-губернатора за проектом відомого архітектора Растреллі. Губернський дім був найкращим з харківських казенних споруд того часу. Поступово до нього пристроювалися нові будівлі, які мали своє призначення. З 1805 р. у цих будівлях був розміщений один з перших університетів країни – Харківський університет, нині Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Першим бібліотекарем була Шагаєва Н.Д., пізніше на роботу до бібліотеки прийшли Савченко Г.М., Богатова Л.Я., Варуха Н.М., Кутова С.М., Володько В.Я., Глазкова В.Ф., Суворова Л.С., Сосипатрова В.І. Очолював бібліотеку Сафронов П.С.

Бібліотека починалася з невеликої кількості літератури, отриманої з фондів Харківського політехнічного інституту. Обслуговування читачів розпочалося з кінця 1958 р. двома абонементами. Завдяки зусиллям ректора УЗПІ Воробйова С.А. та проректора з навчальної та наукової роботи Раздовського І.Е. у перші роки існування бібліотеки здійснювалось інтенсивне поповнення її фонду. На кінець 1959 р. фонд бібліотеки нараховував приблизно 240 тис. прим., на кінець 1964 р. – вже 622 тис. прим.

Розвиток інституту та щорічне збільшення студентів, організація загальнотехнічних факультетів у Донецькій обл., навчально-консультативних пунктів у містах України сприяло збільшенню контингенту студентів, поступовому розвитку і реорганізації бібліотеки. В 70-ті роки значно зростає штат співробітників бібліотеки, збільшується кількість приміщень, реорганізується система зберігання фондів, удосконалюється технологія обслуговування читачів, що діє до сьогодення. Поступово розвивалась виховна, інформаційна, довідково-бібліографічна робота. Бібліотека приймала активну участь в роботі міського міжвузівського методичного об’єднання.

У 1990 р. УЗПІ перейменовано у Харківський інженерно-педагогічний інститут (ХІПІ), у 1994 р. – в Украінську інженерно-педагогічну академію (УІПА).

У 2010 р. рішенням Вченої ради академії та наказом ректора №166 від 01.06.2010 р. назву бібліотеки змінено на «Наукова бібліотека УІПА». У зв’язку з цим проведені зміни у структурі бібліотеки.

Бібліотека  сьогодні – це науково-інформаційний центр з інформаційного забезпечення наукового, навчально-педагогічного, виховного процесів академії,   що сприяє підвищенню конкурентоспроможності академії на ринку освітніх послуг.

В основу роботи бібліотеки на сучасному етапі  покладено принципи і положення «Концепції розвитку Наукової бібліотеки на 2011-2015 рр.», яка визначає стратегічні напрямки  розвитку, цілі та завдання по їх реалізації, роль бібліотеки у загальному контексті розвитку академії і бібліотечно-інформаційному просторі бібліотек вищих навчальних закладів України.

До структури бібліотеки належать і бібліотеки-філії при іногородніх інститутах академії: Навчально-науковому, професійно-педагогічному інституті (мм. Артемівськ, Слов’янськ) і Стахановському навчально-науковому інституті гірничих та освітніх технологій (м. Стаханов).

Обслуговування користувачів в автоматизованому режимі здійснюється  8-ома абонементами та 4-ма читальними залами.

 Всіма підрозділами бібліотеки щорічно обслуговується більше 22 тис. користувачів,  читачів за ЄРО – 11700 чол., книговидача складає біля 700 тис. прим., відвідування – більше 280 тис.

Пріоритетними напрямками діяльності  НБ є формування інформаційних ресурсів та надання широкого доступу до них усім категоріям користувачів. Разом з бібліотеками-філіями при іногородніх інститутах НБ створює єдиний інформаційний ресурс, який забезпечує усі напрямки навчально-виховного та наукового процесів академії.

Обсяг єдиного інформаційного ресурсу НБ станом на 01.01.2013 р.  складає 889015 прим., з них книг – 717518 прим., журналів – 110034 прим., газет – 299 річних комплекти. Від дня свого заснування НБ створює в основному фонді унікальну колекцію навчальних та навчально-методичних видань професорського - викладацького складу академії, яка виконує функцію архіву. Фонд НБ містить дисертації та автореферати дисертацій, які захищені у спеціалізованих радах УІПА, звіти НДР, дипломні роботи студентів, що рекомендовані кафедрами для довготривалого зберігання.

З 2009 р. бібліотека розпочала роботу по виокремленню зі своїх фондів рідкісних та цінних видань. Створено колекцію українських видань, надрукованих до 1949 року, яка станом на 01.01.13 р. нараховує 499 прим. Це унікальні за змістом видання виробничо-технічної тематики: гідравліки, теплотехніки, електрообладнання, прокатки і прокатних станів, кування, штампування, електричних машин, електроплавлення, підйомно-транспортних машин тощо.

Електронний каталог створюється з 1999р. з використанням програмного забезпечення «ІРБІС». Обсяг ЕК НБ складає біля 100 тис. записів. ЕК містить БД «Книгозабезпеченість», яка представлена для користування на сайті бібліотеки у вигляді спеціальних рубрикаторів. Окремо створюються БД: «Авторські свідоцтва, патенти та інші охоронні документи вчених УІПА», яка містить 943 зап., та «Праці вчених УІПА», яка містить 15406 зап. (станом на 01.01.13 р.).

Обсяг електронної бібліотеки складає 3012 видань та документів (станом на 01.01.13р.). Електронна бібліотека НБ включає ресурси власної генерації:  повнотекстову БД «Електронні навчально-методичні видання кафедр»(у складі ЕК), документи електронного архіву (репозіторію)ElAr UIPA(http://repo.uipa.edu.ua/jspui ), електронні версії фахових збірників наукових праць академії (2 назви), електронний архів авторефератів дисертацій науковців УІПА, повнотекстовий ресурс «Вища освіта в світлі європейських реформ», бібліографічну та біобібліографічну продукцію НБ. До електронної бібліотеки належать передплачені БД «Ліга-Еліт» та РЖ ВІНІТІ. До ресурсів електронної бібліотеки організовано різні види доступу на сайті НБ (http://library.uipa.edu.ua ) Щорічно через освітню мережу  URAN та асоціацію «Інформатіо-Консорціум» бібліотека отримує тріал-доступи до наукових освітніх ресурсів.

Наукова робота: участь у дослідженнях Спільної з інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих  НАПН України навчально-методичної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти,  участь у щорічній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників УІПА окремою секцією «Сучасні інформаційно-бібліотечні технології», організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів.

З метою забезпечення науковців інженерно-педагогічного профілю оперативною пертинентною інформацією у  доступній та зручній для використання формі на сайті НБ УІПА  створено новий електронний ресурс галузевого спрямування «Інженерно – педагогічна освіта» з єдиною точкою доступу (http://library.uipa.edu.ua/engeneers-pedagogik.html )

Наукова бібліотека бере участь у корпоративних проектах: «Система реферування української наукової літератури», який забезпечує формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова», випуск галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело» і підтримку он-лайнового доступу до повнотекстової БД «Наукова періодика України», що створюються НБУ ім. В. І. Вернадського. НБ надає реферативну і аналітичну  інформацію (розпис статей  з періодичних видань) для формування інформаційного галузевого ресурсу ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. В межах проекту «E – Catalog України» ЕК НБ надається хостінг до світової мережі Інтернет. З 2012 р. НБ долучилася до  проектів: корпоративної каталогізації «Придніпровський корпоративний каталог» Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Першовчителів слов’янських Кирила і Мефодія (ДОУНБ),  та «Програма сприяння Парламенту України університету штату Огайо (Програма розвитку законотворчої політики ПСП ІІ)»

     Важливою часткою роботи бібліотеки є культурно-просвітницька діяльність, яка спрямована на пропагування, загальнолюдських цінностей, формування у студентів національної самосвідомості, активної громадянської позиції, моральних якостей, духовної зрілості та любові до свого рідного краю і його спадщини

В бібліотеці працює висококваліфікований колектив, штат якої бібліотеки нараховує 46 чол.

Сьогодні Наукова бібліотека УІПА шукає нові підходи до процесу обслуговування користувачів, удосконалює свою діяльність, розширюючи спектр бібліотечно-інформаційних он-лайн послуг.

 

Керівний склад Наукової бібліотеки:

 

 

Nikolaenko Ніколаєнко Наталія Миколаївна, директор Наукової бібліотеки

 

 

Pyatkova

Пяткова Ірина Миколаївна, заступник директора

 

 

Ribalchenko

Рибальченко Олена Миколаївна, вчений секретар

 

 Karpenko

Карпенко Світлана Володимирівна, зав. відділом наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

 

 Abakumova Абакумова Тетяна Вікторівна, зав. відділом наукового формування,опрацювання і каталогізації бібліотечно-інформаційних ресурсів

 

 Panarina Панаріна Оксана Сергіївна, зав. відділом обслуговування навчальними фондами

 

 

Romantnko Романенко Наталія Анатоліївна, зав. відділом обслуговування науковими фондами

 

 

Lukavenko Лукавенко Тетяна Яківна, зав. відділом наукової організації та збереження фондів

 

 

Chertischeva Чертищева Наталія Михайлівна, зав. сектором  новітніх бібліотечно-інформаційних технологій

 

 

 

Нові надходження