search

2008: Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу (науково-практична конференція)

Відкриття ХVНауково-практичної конференції «Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу» (проректор з наукової роботи проф. Лазарєв М.І.).

Президіум конференції (зліва направо): Ніколаєнко Н.М., директор бібліотеки, Лазарєв М.І., проректор з наукової роботи, Артюх С.Ф., почесний ректор, Шкілько А.М., зав. кафедрою загальної і експериментальної фізики, Кравцов М.К., зав. кафедрою опору матеріалів і теоретичної механіки.

Почесний ректор академії Станіслав Федорович Артюх зі святковим привітанням.

Проректорз наукової роботи Микола Іванович Лазарєвзі святковим привітанням.

Директор бібліотекиНаталія Миколаївна Ніколаєнко з доповіддю «Вузівська бібліотека в умовах реформування вищої освіти».

Заступник директора бібліотеки Ірина Миколаївна Пяткова з доповіддю «Автоматизація бібліотеки УІПА: стан і перспективи».

Зав. відділом наукової обробки документів бібліотеки УІПА Олена Миколаївна Подковиріна з доповіддю «Електронний каталог сучасної вузівської бібліотеки: до питання якісного забезпечення інформаційнихпотреб користува-чів».

Зав. відділомЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна Людмила Іванівна Подзолкова з доповіддю «ЦНБ: традиції і сучасні технології»

Зав. сектором ІБВ бібліотеки УІПА Олена Миколаївна Рибальченко з доповіддю «Створення авторитетного файлу індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITYв бібліотеці УІПА».

Заст. директораз нових інформаційних технологійНТБНТУ «ХПІ»Наталія Миколаївна Решетнік з доповіддю«Сучасна бібліотека в контексті корпоративноїдіяльності».

Зав. відділом ЦНБ ХНУ ім. В.Н. Каразіна Алла Олександрівна Давидова з доповіддю «Бібліографічне обслуговування – новий підхід».

Зав.відділом навчальної літератури бібліотеки УІПА Оксана Сергіївна Панаріназдоповіддю «Електронна база «Книгозабезпеченість» як складова інформаційної системи ВУЗу: досвід роботи».

Зав. Відділом бібліотеки НФаУ Олена Павлівна Васильєва з доповіддю«Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу бібліотеки НФаУ до потреб користувачів».

Зав. відділом НБ ХНУРЕ Тетяна Євгенівна Шевченко здоповіддю«Новіінформаційні технології бібліотеки на допомогу навчальному процесу.ЕК».

Шемаєва Г.В., доцент ХДАК «Роль бібліотеки у формуванні науково-освітнього інформаційного простору в контексті Болонської конвенції».

Пасмор Н.П., канд. пед. наук, директор бібліотеки Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого «Бібліотека в інформаційному навчальному середовищі ВНЗ».

Нікітенко О.М., доц. кафедри "Метрології та вимірювальної техніки" ХНУРЕ «Характеристики якості інформаційного забезпечення навчального процесу».

Главчева Ю.Н., зав. відділом сучасних бібліотечних технологій НТБ ХПІ «Алгоритм формирования электронного каталога».

Непран Н.В., зав. інформаційно-бібліографічним відділом НТБ ХПІ «Использование современных технологий в работе информационно-библиографического отдела НТБ НТУ».

Кравченко С.А., зав. інформаційно-бібліографічним відділом НБ ХНМУ «Библиографическая справка в современных информационных условиях».

Карпенко С.В., зав. сектором відділу комплектування бібліотеки УІПА «Автоматизована підтримка технологічних процесів роботи відділу комплектування з обліку видань в АБІС «ІРБІС».

Дурєєва Т.А., викладач кафедри "Бібліотекознавства та соціальних комунікацій" ХДАК «Сучасна бібліотечна освіта в контексті розвитку технологій інформаційного суспільства».

Голубєва Н.В., викладач кафедри "Міжнародні відносини" Інституту східнознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» «Роль інформатизації в удосконаленні оцінення та контролю знань студентів».

Булах Т.Д., старший викладач кафедри "Книгознавства та фондознавства" ХДАК «Роль видавничих стандартів в епоху інтенсивного розвитку інформаційних технологій».

Соколовская Т.Б., зав. відділом автоматизації бібліотеки ХНТУСХ «Реформирование образования и трансформационные процессы в информационной среде».

Мазур Іван, студент 4 курсу кафедри "Інформаційних комп’ютерних технологій" УІПА з докладом «Создание информационной системы стандартов в области компьютерных технологий».

Директор бібліотеки дає інтерв’ю для каналу ОТБ Харківського телебачення.
Учасники конференції
Ніколаєнко Н.М., директор бібліотеки з заключним словом.
Привітання від методоб’єднання вузівських бібліотек міста (Журавльова І.К., директор, Лазаренко Н.І., зав. метод. відділом ЦНБ ХНУ ім.. В.Г. Карабіна).
Привітанні від ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ІДЕЯ» (Ігор Якобсон).
Привітання від НТУ ХПІ (заст. директора НТБ Решетнік Н.М.)
Привітання від НФаУ (директор бібліотеки Лісовол Н.Б.)
Привітання від ХДАК (директор бібліотеки Шикаленко Т.О.)
Виставка видань учасника конференції книжкового магазина «ЛІТЕРА-НОВА».

Нові надходження