search

Професійно-технічна освіта

Професійно-технічна освіта

1Жигірь, В.І. Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів / В. І. Жигірь, О. Чернєга ; за ред. М. В. Вачевського. - К. : Кондор, 2012. - 338 с. - Бібліогр. в кінці глав.

Навчальний посібник висвітлює теоретичні, методичні й методологічні основи професійної педагогіки.

У посібнику розкриваються основні проблеми сучасної неперервної професійної освіти (професійно-технічної, вищої та додаткової): тенденції розвитку, зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення, підготовка висококваліфікованого фахівця XXI ст. і виховання його гармонічної, креативної й гуманної особистості.

  

2Педагогика профессионального образования [Текст] : учеб.пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Педагогика" / Е. П. Белозерцев [и др.]; под ред. В. А. Сластенина ; Междунар. академия наук пед. образования. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

В учебном пособии, написанном специалистами МПГУ, Белгородского и Курского госуниверситетов, раскрываются теоретико-методологические, психолого-педагогические и организационно-содержательные основы непрерывного профессионального образования как социокультурного института; прослеживается единство и взаимосвязь основных этапов этого образования; характеризуются профессионально-личностное воспитание и развитие специалиста, а также профессионально-педагогическая культура преподавателя. Большое внимание уделяется вопросам экономики профессионального образования, представлены материалы, касающиеся его нормативного правового обеспечения.

Для студентов высших педагогических учебных заведений. Может быть полезно аспирантам, преподавателям и руководителям системы образования.

  

3Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві [Текст] : монографія / Н. Г. Ничкало [та ін.] ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 158 с. - Бібліогр.: с. 156-157 (19 назв).

У колективнії  монографії висвітлено особливості професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві як складової системи неперервної освіти. Проаналізовано сучасні проблеми і перспективи розвитку підготовки виробничого персоналу в умовах ринку праці, викладено критерії якості підготовки робітничого персоналу на виробництві (на прикладі професійної компетентності), концептуальні засади формування екологічної компетентності майбутніх фахівців. Викладено організаційно-педагогічні засади професійного навчання незайнятого населення на виробництві, схарактеризовано сучасний стан підготовки педагога професійної школи в умовах інформаційно-технологічного розвитку суспільства. Висвітлено методичні засади професійно-педагогічного вдосконалення викладачів і майстрів виробничого навчання професійно-художньої школи, психологічний аспект неформальної освіти дорослих, проблеми підготовки викладачів економічних дисциплін у ВПУ і коледжах, особливо стірозвитку графічної грамотності робітників машинобудівної галузі.

Для науковців, педагогів-практиків, представників громадських організацій, фахівців у галузіпрофесійної освіти, зайнятості населення.

 

4Тархан, Л.З. Организация производственного обучения в ПТУЗе [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. З. Тархан, М. И. Мыхнюк. - Симферополь :Крымучпедгиз, 2003. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с.156-157 (36 назв.)

Пособие предназначено для преподавателей инженерных дисциплин, мастеров производственного обучения, которые не имеют специального педагогического образования и студентов инженерно-педагогических специальностей. Целью написания пособия авторы считали помощь инженерам-педагогам, мастерам производственного обучения в овладении новыми подходами в обучении учащихся профессионально-технических училищ. Студентам пособие поможет изучить и овладеть методикой преподавания и проведения производственного обучения в ПТУЗе.

  

5Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность [Текст] : учеб.пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Проф. обучение (по отраслям)" / В. В. Кузнецов. - М. : Академия, 2007. - 176 с. - (Высшее профессиональное образование. Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 172-173.

В учебном пособии освещена профессионально-педагогическая деятельность преподавателя и мастера производственного обучения; изложены требования к личности педагога профессиональной школы; охарактеризована специфика учебного центра предприятия, профессионально-педагогических учебных заведений; рассмотрены вопросы карьерного роста педагога начальной профессиональной школы.

Для студентов высших учебных заведений, приобретающих специальность «Профессиональное обучение».

  

6Кондратюк, О.П. Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі [Текст] : навч.-метод. посібник для пед. працівників проф.-техн. навч. закладів / О. П. Кондратюк ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К. : Кондор, 2006. - 216 с. - Бібліогр.: с. 196-199 (52 назви).

У посібнику подано науково-педагогічне обгрунтування системного підходу до виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

 

 

7Скакун, В. А. Организация и методика профессионального обучения [Текст] : учеб.пособие для образовательных учр-ний сред. проф. образования / В. А. Скакун. - М. : Форум ; М. : ИНФРА - М, 2007. - 336 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 328-330.

В учебном пособии изложены основы обшей методики и организации профессионального (производственного, практического) обучения учащихся в учебных заведениях профессионального образования: сущность и дидактические особенности учебного процесса, система методов, организационных форм и средств обучения; рассмотрены основные вопросы и проблемы технологии и методики осуществления процесса практического профессионального обучения учащихся на различных его этапах. Раскрыты пути и основные способы формирования и развития педагогической квалификации мастеров профессионального (производственного) обучения, отражено содержание и организация методической работы в профессиональных учебных заведениях, а также основы методики преподавания специальных предметов.

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей профессионально-педагогических колледжей и техникумов, мастеров производственного обучения, а также для педагогических работников других образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов.

8Жуков, Г. Н. Основы общей и профессиональной педагогики [Текст] : учеб.пособие для сред. проф. образования по спец. 0308 Проф. обучение (по отрасли) / Г. Н. Жуков, П. Г. Матросов, С. Л. Каплан ; ред. Г. П. Скамницкая. - М. :Гардарики, 2005. - 384 с. : ил. - (Fundamenta). - Библиогр.: в конце глав.

Изложены обшие основы педагогики и теоретико-методологические основы педагогики профессионального образования. Рассмотрены вопросы дидактики профессиональной подготовки рабочих профессий, современные концептуальные подходы к воспитанию квалифицированных рабочих, проблемы управления образовательным учреждением в условиях рыночной экономики. Раскрыты особенности образовательно-воспитательной деятельности мастера профессионального обучения и его подготовки с учетом современных требований. Каждый параграф завершается вопросами и заданиями для самопроверки, в конце глав приведен список рекомендуемой литературы.

Предназначено для студентов, мастеров профессионального обучения и преподавателей среднихп рофессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку рабочих по профессиям и мастеров профессионального обучения.

 

9Никитина, Н. Н.Основы профессионально-педагогической деятельности [Текст] : учеб.пособие для образовательных уч-ний ср. проф. образования по спец. 0308 "Проф. обучение" / Н. Н. Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петухов. - М. : Мастерство, 2002. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с.276-280 (123 назв.).

В учебном пособии приведены характеристики сущности, специфики и структуры педагогической преподавательской деятельности. Изложены основные концептуальные подходы к профессиональной подготовке будущих специалистов. Рассмотрена организация процесса обучения в виде дидактической системы, все компоненты которой представлены в логике планирования и реализации преподавательской деятельности.

Может быть полезно для повышения квалификации преподавателей средних профессиональных учебных заведений.

  

10Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом [Текст] : учеб.пособие / Г. И. Кругликов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2007. - 288 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование.Профессиональное обучение). - Библиогр.: с. 268-270.

В учебном пособии приведены сведения по истории развития отечественной системы профессиональногоо бучения, рассмотрены современные подходы к подготовке высококвалифицированных рабочих, раскрыты дидактические принципы, методы и средства производственного обучения. Особое внимание уделено профессионально-личностным качествам рабочего. Дан обширный систематизированный материал для лабораторно-практических работ студентов.

Для студентов высших педагогических учебных заведений. Может быть полезно мастерам производственного обучения системы начального профессионального образования, педагогам профессионального обучения, преподающим в учреждениях НПО, СПО, центрах службы занятости населения.

  

11Эрганова, Н.Е. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб.пособие для высш. и сред. учеб. заведений по спец. 050501 - Проф. обучение (по отраслям), а также для мастеров произв. обучения и педагогов проф. обучения образовательных уч-ний системы НПО / Н. Е. Эрганова. - М. : Академия, 2007. - 160 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 155 (19 назв.).

В учебном пособии представлена теория методического знания и методической деятельности педагога, рассматриваются основные проблемы методики профессионального обучения: методического проектирования и конструирования средств обучения, взаимосвязи и взаимообусловленности методик и технологий профессионального обучения, — что позволяет целостно представить современную модель методического знания. Предлагаются конкретные методические разработки и технологии конструирования различных средств обучения: предметно-знаковых систем, логических регулятивов обучающей деятельности педагогов и форм организации познавательной и учебно-производственной деятельности учащихся.

Для студентов профессионально-педагогических специальностей. Будет также полезно мастерам и педагогам профессиональной школы.

  

12Волков, Б. С. Основы профессиональной ориентации [Текст] : учеб.пособие для вузов / Б. С. Волков ; Моск. регион. ин-т высш. социально-экон. образования. - М. : Академический проект, 2007. - 333 с. : граф., табл. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 327-330 (65 назв.).

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы профессионального самоопределения учащейся молодежи. Обсуждаются мотивы выбора профессии и те ошибки, которые могут иметь место при определении молодежью своего места в жизни.

Рассматривается большое количество практических ситуаций, задач и ориентировочных ответов на них.

Имеются контрольные вопросы и задания по решению задач профессиональной ориентации. Приводятся темы рефератов и курсовых работ, а также терминологический словарь и список литературы.

Предназначается для студентов учебных заведений очного, заочного и дистанционного обучения, специализирующихся в психологии и педагогике.

Бакатанова, В.Б.Виховання учнів ПТУ на підставі вивчення ціннісних орієнтацій [Текст] / В. Б. Бакатанова // Пробл.інж.-пед. освіти : зб. наук.…

Нові надходження