search

Інформатика та комп'ютерні системи

2016

 1. Вінічук, І. М. Інтернет-технології та ресурси [Текст] : навч. посібник / І. М. Вінічук ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : [б. в.], 2014. – 172 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 163–169 (96 назв). – ISBN978-966-452-173-1.
 2. Коцаренко, В. А. Visual Basic.NET. Программирование математических вычислений на примерах [Текст] : текст лекций дистанционного курса "Вычислительная математика и программирование" для студ. хим. спец. и иностр. студ. / В. А. Коцаренко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 188 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 187 (9 назв.). - ISBN 978-617-05-0136-3.
 3. Теорія прийняття рішень: метод. вказ. до викон. лабораторних робіт / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т", Навч.-наук. комплекс "ІПСА" ; уклад.: О. Ю. Безносик, В. В. Ладогубець, О. Д. Фіногенов. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. - 76 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 76 (10 назв). - ISBN 978-617-607-471-7.
 4. Терентьев, А. Н. SAS BASE: основы программирования [Текст] : [учеб. пособие] / А. Н. Терентьев. – Киев : Эдельвейс, 2014. – 304 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 231 (7 назв.). – ISBN 978-966-2748-49-9.
 5. Технічне креслення та комп'ютерна графіка [Текст] : навч. посібник / П. П. Волошкевич [та ін.]. - Львів : Вид-во "Світ", 2014. - 224 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 218 (25 назв). - ISBN 978-966-603-906-7.

 

2015

 1. Бондаренко, Т. С. Методи і моделі формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до розробки та використання комп`ютерних навчальних систем : монографія / Т. С. Бондаренко, Г. К. Кожевніков ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2013. - 342 с. : ил., табл. - Бібліогр.: с. 193-230 (365 назв). – Інв. № 482519. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Бонч-Бруєвич, Г. Ф. Організація та обробка електронної інформації : навч. посібник / Г. Ф. Бонч-Бруєвич, Т. І. Носенко ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. Каф. інформатики. - К. : [б. в.], 2013. - 92 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 91 (13 назв). – Інв. № 481942. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Забезпечення єдності електрорадіовимірювань : підручник для студ. вищих техн. навч. закл. / Ю. Ф. Павленко [та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Ф. Павленко ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПI", 2014. - 236 с. : табл., рис. – Інв. № 481927. –  – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Зелинский, С. Э. Windows Vista / С. Э. Зелинский ; худ.-оформ. И. В. Осипов. - Харьков : Фолио, 2007. - 410 с. : табл., рис. - (Учебный курс). – Інв. № 482716. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Інформатика. Візуальне програмування : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. С. Булгакова [та ін.] ; за ред. О. С. Булгакової ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 312 с. : табл., рис. – Інв. № 481938. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Лосев, Ю. І. Комп'ютерні мережі : навч. посібник / Ю. І. Лосев, К. М. Руккас, С. І. Шматков ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2013. - 248 с. : табл., рис. – Шифр 004.7(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Нейромережеві технології в системах управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Б. І. Кузнецов [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2014. - 232 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 215-222 (129 назв) – Інв. № 482622. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(1), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 8. Сопронюк, Т. М. Об'єктно-орієнтоване програмування на C++ : навч. посібник / Т. М. Сопронюк ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 176 с. : табл., рис. – Інв. № 481969. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Теоретические основы информационно-измерительных систем : учебник / В. П. Бабак [и др.] ; под ред. чл.-кор. НАН Украины, В. П. Бабака. - К. : [б. и.], 2014. - 832 с. : табл., рис. – Інв. № 481857. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підручник для вищих навч. закл. / П. Ф. Олексенко [та ін.] ; Ін-т фізики напівровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. техн. ун-т України "КПI", Держ. ун-т телекомунікацій. - К. : Наукова думка, 2014. - 152 с. : табл., рис. – Інв. № 481925. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 11. Шпагін, В. Ф. Моделювання середовища. AutoCAD + SketchUP : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. Ф. Шпагін ; Київський ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т мистецтв. - К. : [б. в.], 2013. - 228 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 222 (23 назви). – Інв № 481929. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

 

2014

 1. Бітченко, О. М. Електроніка і мікросхемотехніка. Аналогова електроніка : піручник для студ. вищих навч. закладів напряму підготовки "Проф. освіта" / О. М. Бітченко. - Х. : [б. в.], 2013. - 346 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 334-337 (68 назв). – Інв № 481275-481276. –  Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2).
 2. Гуревич, Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посібник для студ. пед. ВНЗ і слухачів ін-тів післідипломної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. - К. : Освіта України, 2006. - 390 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 376-381 (71 назва). – Інв № 481572. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Лелюк, А. И. Мобильная связь. Краткий обзор / А. И. Лелюк. - Х. : [б. в.], 2009. - 248 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 243-247 (104 назв.). – Інв. № 481278. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Основи вимірювань і автоматизації технологічних процесів : підручник для студ. вищих навч. закл. / А. К. Бабіченко [та ін.] ; за заг. ред. А. К. Бабіченко ; Нац. фарм. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Х. : Вид-во "С.А.М.", 2009. - 613 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 607-608 (23 назви). – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1)
 5. Прокопенко, Е. А. Комплекс и методы контроля технического состояния газоперекачивающих агрегатов по спектру виброскорости : монография / Е. А. Прокопенко, Е. А. Игуменцев ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. систем управления технологическими процессами и объектами. - Х. : [б. и.], 2013. - 131 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 120-130 (167 назв.). – Інв № 481581. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Фесенко, Л. Д. Теоретичні основи електротехніки : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. електротехн. спец. Модуль 3 : Трифазні кола, кола із взаємною індуктивністю, чотириполюсники, фільтри / Л. Д. Фесенко, Л. І. Васильєва ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. фізики, теоретичної та загальної електротехніки. - Х. : [б. в.], 2014. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 153 (4 назви). – Шифр 621.3(075.8) – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 7. Швейкін, О. Л. Вимірювальна система для визначення показників якості природного газу  : монографія / О. Л. Швейкін, О. О. Прокопенко, А. В. Пономарьов ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. систем управління технологічними процесами і об'єктами. - Харків : Вид-во "НТМТ", 2013. - 132 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 122-131 (149 назв).– Інв № 481574. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2013

 1. Бабенко, К. Є. Інформаційні системи і технології  [Електронний ресурс]: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. напрям підготовки 6.030601 Менеджмент і адміністрування. Ч. 1 / К. Є. Бабенко, О. В. Лукінов ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 318 с.
 2. Барсов В. І. Математичні методи та технічні засоби АСУ : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Барсов, В. А. Краснобаєв, З. В. Барсова ; під заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 302 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Інв. № 478262-478263; Аб.2(72), ЧЗ(1–
 3. Бондаренко М. А. Напрямки розвитку та інновації в комп'ютерній галузі : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : ФОП Александрова К. М., 2013. - 518 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1) – Інв. № 478596; ЧЗ(1)
 4. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри інформатики та комп`ютерних технологій Української інженерно-педагогічної академії (2003-2013 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : [б. в.], 2013. - 170 с. : фот. - (Праці кафедр УІПА). – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1). – Шифр 74.584
 5. Латинін Ю.М. Електротехніка та електроніка : навч. посібник для студ. інж.-пед. спец. Ч. 2 : Електричні машини та основи електроніки / Ю. М. Латинін, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 281 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:77 - Н/Аб(2)– Інв. № 478337-478338; Аб.1(32), Аб.3(42), ЧЗ(1)
 6. Свістельник І. Інформаційна культура студента : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів фізичного виховання і спорту / І. Свістельник. - К. : Кондор, 2012. - 182 с. : табл. - Бібліогр.: с. 154-163 (103 назви). – Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), Н/Аб(2), Інв. № 479342-479343.
 7. Сергієнко, І. В. Наукові ідеї В. М. Глушкова та розвиток актуальних напрямів інформатики : [монографія] / І. В. Сергієнко ; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. - К. : Наукова думка, 2013. - 287 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 275-285 (207 назв) –– Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(4).– Інв. № 479922-479925.
 8. Тарасенко О. П. Нейронно-мережеві моделі якості : монографія / О. П. Тарасенко, С. М. Трохимчук ; Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2013. - 115 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 107-114 (73 назви). – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2), Інв. № 479069-479070 .
 9. PhotoshopCS5. Креативные инструменты для творчества / А. А. Прохоров [и др.]. - СПб. : Наука и Техника, 2011. - 221 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 004.42.
 10. Цвіркун Л. І. Розробка програмного забезпечення комп'ютерних систем. Програмування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. І. Цвіркун, А. А. Євстігнєєва, Я. В. Панферова ; Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2009. - 222 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 004.43(075.8) .
 11. Шеховцова В. І. Автоматизовані системи організаційного управління : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.06 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. інформатики та комп'ютерних технологій. - Х. : [б. в.], 2013. - 181 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).– Шифр 65.050.28я73.
 12. Шеховцова В. І. Основи автоматизованого проектування складних систем : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104.06 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / В. І. Шеховцова ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. інформатики та комп'ютерних технологій. - Х. : [б. в.], 2013. - 188 с. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). – Шифр 681.51.001(075.8)

2012

 1. Антоненко, Н. С. Проектування і програмування мікропроцесорних систем : навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. 7.05020101, 8.05020101 "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" / Н. С. Антоненко, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 82 с. – Інв. № 477417. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Бондаренко, Н. А. Web-дизайн и презентация : учеб. пособие / Н. А. Бондаренко ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 280 с. - Інв. № 473926-473927. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 3. Глибовець А. М. Практикум з мови програмування Ci : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А. М. Глибовець, М. М. Глибовець, В. С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 212 с. : табл., рис. – Шифр 004.43(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Доля, В. Г. Комп'ютерні системи штучного інтелекту : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Г. Доля ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2011. - 296 с. : табл., рис. – Шифр 004.8(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Електроніка і мікросхемотехніка : у 4-х т. : підручник для студ. вищих навч. закладів, що навчаються за напрямами "Електромеханіка" та "Електротехніка". Т. 3 : Цифрові пристрої / В. І. Сенько [та ін.] ; за ред. В. І. Сенька. - К. : Каравела, 2008. - 400 с. : табл., рис. – Шифр 621.38(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Клименко, Б. В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс : навч. посібник / Б. В. Клименко. - Х. : Точка, 2012. - 320 с. : рис., табл. –Інв № 476608. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Колисниченко, Д. Н. Администрирование Unix-сервера и Linux-станций / Д. Н. Колисниченко. - М., СПб., Нижний Новгород, Воронеж, Роснов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, К., Х., Минск : Питер, 2011. - 397 с. : табл., рис. – Інв № 475430. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Кравченко, В. И. Электромагнитный терроризм : монография / В. И. Кравченко. - Х. : НТМТ, 2012. - 390 с. – Інв. № 477268. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Мазиди, М. А. Микроконтроллеры PIC и встроенные системы. Применение ассемблера и C для PIC18 / М. А. Мазиди, Р. Д. МакКинли, Д. Кусэй ; пер. с англ. В. В. Литвин. - К. : МК-Пресс ; СПб. : КОРОНА-ПРИНТ, 2009. - 784 с. : табл., рис.– Інв. 475429. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учебник для студ. учреждений среднего проф. образования, обучающихся по группе спец. "Информатика и вычислительная техника" / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2010. - 512 с. : табл., рис. - (Профессиональное образование). – Інв. № 473431-473432. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 11. Михайлов, С. Р. Системи контролю, реєстрації та відображення інформації. Цифрові телевізійні системи : навч. посібник / С. Р. Михайлов, Н. В. Слободян ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2010. - 152 с. : табл. – Інв.. № 621.397.13(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 12. Островський, Д. О. Комп'ютерні мережі [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.010104.01.34 “Професійне навчання. Видавничо-поліграфічна справа” / Д. О. Островський, О. С.Островський ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 116 с. : рис. – Інв. № 474850-474851. – Экземпляры: всего: 3– Н/Аб (2), ЧЗ (1).
 13. Рихтер, С Г. Кодирование и передача речи в цифровых системах подвижной радиосвязи : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 201200 (210402) "Средства связи с подвижными объектами" направления подготовки дипломир. спец. 654400 "Телекоммуникации" / С. Г. Рихтер. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 304 с. : табл., рис. – Шифр 621.391(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 14. Розорінов Г. М. Високошвидкісні волоконно-оптичні лінії зв'язку : навч. посібник для вищих навч. закладів за спец. "Радіотехніка" та "Електроніка" / Г. М. Розорінов, Д. О. Соловйов ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : Ліра-К, 2007. - 198 с. : іл. – Інв. 475436-475437. – Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), Н/Аб(2), Аб.2(8).
 15. Сажко, Г. И. Информатика и вычислительная техника. Курс лекций : учеб. пособие для иностр. студ. / Г. И. Сажко, В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 205 с. : табл., рис. – Шифр 004(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 16. Сорока, К. О. Теорія автоматичного керування і комп'ютерне моделювання (неперервні лінійні системи). Ч. 1 : Основи теорії систем автоматичного керування : навч. посібник для вищих навч. закладів / К. О. Сорока ; Харківська нац. академія міського господарства. - Х. : Тимченко А. М., 2010. - 218 с. : граф., табл. – Інв. № 473355. – Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Н/Аб(1).
 17. Сорока, К. О. Теорія автоматичного керування і комп'ютерне моделювання. Ч. 2 : Аналіз систем автоматичного керування засобами комп'ютерного моделювання : навч. посібник для вищих навч. закладів / К. О. Сорока ; Харківська нац. академія міського господарства. - Х. : Тимченко А. М., 2010. - 156 с. : рис., табл. –Інв. № 473356. – Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), Н/Аб(1).
 18. Теорія інформації та кодування : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Барсов [та ін.] ; заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2011. - 281 с. : ил. – Інв. № 473841-473842. – Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Аб.1(35), Аб.3(37), ЧЗ(1).
 19. Фесенко, Л. Д. Теоретические основы электротехники [Текст] : тексты лекций. Ч. 1 / Л. Д. Фесенко, И. А. Соскова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 175 с. : рис. – Інв. № 4764707,474796. – Экземпляры: всего 90–Н/Аб(2), Аб 3 (87), ЧЗ (1).
 20. Шахгильдян, В. В. Проектирование устройств генерирования и формирования сигналов в системах подвижной радиосвязи : учеб. пособие для вузов,обучающихся по направлению подготовки "Телекоммуникации" / В. В. Шахгильдян, В. Л. Карякин ; под ред. акад. В. В. Шахгильдяна. - М. : СОЛОН-Пресс, 2011. - 389 с. : табл., рис. – Шифр 621.396.61(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 21. Шеховцова, В. И. Автоматизированные системы организационного управления. Курс лекций : учеб. пособие для студ. спец. 6.010104.06 "Профессиональное образование. Компьютерные технологии" / В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2012. - 249 с. : табл., рис. – Шифр 004:658(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 22. Шеховцова, В. И. Основы автоматизированного проектирования сложных систем. Конспект лекций : учеб. пособие для иностр. студ. / В. И. Шеховцова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2012. - 90 с. : табл., рис. - Шифр 004:658(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2011

 1. Ашеров, А. Т. Ергономіка інформаційних технологій. Модульно-рейтингова організація навчального процесу [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко, В. О. Свірко ; Укр. інж.-пед. академія, Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки. - К. : УНДІДЕ, 2010. - 119 с. : рис., табл. – Інв № 468218-468219. – Экземпляры :всего 2 : Н/Аб(2).
 2. Безрук, В. М. Теоретические основы проектирования систем распознавания сигналов для автоматизированного радиоконтроля : монография / В. М. Безрук, Г. В. Певцов. - Х. : Коллегиум, 2007. - 429 с. : рис., табл. – Інв. № 469377. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 3. Бондаренко, М. А. Обчислювальна техніка та програмне забезпечення : конспект лекцій для спец. 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" / М. А. Бондаренко, В. А. Жилін ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 60 с. – Інв. № 470441-70442. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.1(2), ЧЗ(1)
 4. Гринев, Б. В. Инноватика : учеб. пособие / Б. В. Гринев, В. А. Гусев ; НАН Украины, НТК "Ин-т монокристаллов", Ин-т сцинтилляционных материалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : ИСМА, 2010. - 352 с. : рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Громов, Є. В. Комп'ютерне документознавство : навч. посібник для вищих пед. навч. закладів / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Точка, 2010. - 170 с. : рис., табл. - (Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні). – Інв № 467785-467786. – Экземпляры: всего: 33 : Н/Аб(2), Аб.2(5), Аб.3(24), ЧЗ(2).
 6. Карпуша, В. Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Д. Карпуша, Б. Є. Панченко ; Сумський держ. університет. - Суми : [Вид-во СумДУ], 2010. - 386 с. : рис., табл. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Лунтовський, А. О. Проектування та дослідження комп'ютерних мереж : навч. посібник для вищих навч. закладів за напрямом підготовки "Комп'ютерна інженерія" / А. О. Лунтовський, І. В. Мельник ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : [б. в.], 2010. - 362 табл. : рис. – Інв. № 469348, шифр 004.7(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 8. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Обчислювальна техніка та автоматизація. Вип. 18 (169) : збірник наук. пр. / Донецький нац. технічний ун-т ; гол. ред. О. А. Мінаєв ; голова ред. кол. Є. О. Башков. - Заснований у 1998 році. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 250 с. – Інв. № 468872. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 9. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Обчислювальна техніка та автоматизація. Вип. 19 (171) : збірник наук. пр. / Донецький нац. технічний ун-т ; гол. ред. О. А. Мінаєв ; голова ред. кол. Є. О. Башков. - Заснований у 1998 році. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 224 с. – Інв. № 468873. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 10. Норт, Бэрри. Joomla! 1.5. Практическое руководство / Б. Норт ; пер. с англ. А. Киселев. - 2-е изд. - СПб. ; М. : Символ-Плюс, 2010. - 464 с. : рис. - (High tech). - Тит. л. парал. рус., англ. – Інв № 468363. –Экземпляры: всего:1 – Н/аб(1).
 11. Основи побудови АСУ : підручник для вищих навч. закладів / В. І. Барсов [та інші] ; під заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 400 с. : рис., табл. – Інв № 467301-467302. –Экземпляры всего 74 : ЧЗ(1), Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.2(24), Аб.3(27).
 12. Петров, С. В. Комп'ютерна електроніка – мікропроцесорні системи : навчально-метод. посібник з курсового проектування для спец. 6.050201 "Системи управління і автоматики" / С. В. Петров, Н. С. Єрьоміна ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 44 с. : рис. – Інв. № 470429-470430. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.3(4), ЧЗ(2)
 13. Соколов, С. В. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ : навч. посібник для вищих навч. закладів за напрямом підготовки "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / С. В. Соколов, Л. Д. Писаренко, В. О. Журба ; за заг. ред. Г. С. Воробйова. - Суми : Сумський держ.ун-т, 2011. - 394 с. – Шифр 621.3.013. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 14. Управління інформаційними зв'язками : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 84 с. – Інв. № 470299-470300. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)

2010

 1. Акимова, Н. А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования : учеб. пособие для сред. проф. образования по спец. 140613 "Техниче-ская эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-ханического оборудования" / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, Н. Сентюрихин ; под ред. Н. Ф. Котеленца. - 6-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009. - 304 с. : рис., табл. - (Среднее профессио-нальное образование. Электротехника). – Інв. № 465220-465221. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 2. Ашеров, А. Т. Влияние компьютерных игр на человека: психо-логические и физиологические аспекты : введение в спец. "Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" : учеб. пособие для инж.-пед. спец. компьютерного профиля / А. Т. Ашеров, Ю. Н. Полякова ; Укр. инж.-пед. акаде-мия. - Х. : [б. в.], 2008. - 85 с. : ил. – Інв. № 464671-464672. –Экземпляры: всего:11 - Н/Аб(2), Аб.3(8), ЧЗ(1).
 3. Ашеров, А. Т. Вплив комп'ютерних ігор на людину: психологічні та фізіологічні аспекти : введення до фаху "Проф. навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" : навч. посібник для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю / А. Т. Ашеров, Ю. М. Полякова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2008. - 88 с. : іл. – Інв. № 464668-464669.– Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 4. Белов А. В. Самоучитель разработчика устройств на микрокон-троллерах AVR / А. В. Белов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Наука и техника, 2010. - 528 с. : рис., табл. - (Радиолюбитель). – Інв. № 465315. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Бондаренко, М. А. Основи інформаційних технологій та програмування : підручник для студентів вищ. навч. закладів / М. А, Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2010. – 535 с. – Інв. № 468204. – – Экземпляры: всего:1 – Н/Аб(1).
 6. Браславский, И. Я. Энергосберегающий асинхронный электро-привод : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 180400 "Электропривод и автоматика пром. установок и техно-лог. комплексов" направления 654500 "Электротехника, элек-тромеханика и электротехнологии" / И. Я. Браславский, З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков ; под ред. И. Я. Браславского. - М. : Ака-демия, 2004. - 256 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Электротехника). – Інв. № 465260-465261. – Эк-земпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 7. Бурштинський, М. В. Апарати захисту та керування в електричних установках низької напруги : навч. посібник для електромехан. та електротехн. профілю вищих навч. закладів / М. В. Бурштинський, Л. С. Копчак, М. В. Хай ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2007. - 184 с. : рис., табл. – Інв № 465204. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 8. Герман-Галкин, С. Г. Matlab&Simulink. Проектирование меха-тронных систем на ПК [Комплект] : учеб. пособие для вузов / С. Г. Герман-Галкин. - СПб. : Корона-Век, 2008. - 368 с. : рис., табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Інв. № 465307. – Экземпляры: все-го:1 - ЧЗ(1).
 9. Герман-Галкин, С. Г. Силовая электроника. Лабораторные работы на ПК / С. Г. Герман-Галкин. - СПб. : Корона-принт, 2009. - 304 с. : ил. - (Компьютерная лаборатория). – Інв. № 465308. – Эк-земпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 10. Грушвицкий, Р. И. Проектирование систем на микросхемах с программируемой структурой : [пособие для техн. вузов и ср. спец. учеб. заведений] / Р. И. Грушвицкий, А. Х. Мурсаев, Е. П. Угрюмов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 736 с. : рис., табл. – Інв. № 465240-465241. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 11. Дьяконов, В. П. MATLAB R2006/2007/2008+Simulink 5/6/7. Ос-новы применения / В. П. Дьяконов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Солон-Пресс, 2008. - 800 с. : рис., табл. - (Б-ка профессионала). – Інв. № 465202. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 12. Зимовин, А. Я. Основы электротехники. Ч. 1 = Basic electrical engineering : учеб. пособие / А. Я. Зимовин, В. Н. Постников, Л. И. Волчанская ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х. : ХАИ, 2008. - 106 с. : рис., табл. – Інв. № 465449. – Экземпляры: всего:16 - Н/Аб(1), Аб.2(15).
 13. Модели и методы параллельной реализации логических опе-раций в АСУ ТП : монография / В. И. Барсов [и др.]; под ред. канд. техн. наук В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : НТМТ, 2009. - 140 с. : табл. – Інв. № 462922. – Экземпляры: все-го:1 - Н/Аб(1).
 14. Нестеров А. Л. Проектирование АСУТП. Кн. 2 : методическое пособие / А. Л. Нестеров. - СПб. : ДЕАН, 2009. - 944 с. : рис., табл. – Інв. № 465196. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 15. Основи побудови АСУ : підручник для вищих навч. закладів / В. І. Барсов [та інші] ; під заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 400 с. : рис., табл. – Інв. № 467301-467302. – Экземпляры: всего:70 - ЧЗ(1), Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.2(20), Аб.3(27).
 16. Розанов, Ю. К. Силовая электроника : учебник для вузов по на-правлению подготовки "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Ю. К. Розанов, М. В. Рябчицкий, А. А. Квас-нюк. - 2-е изд., стереотип. - М. : ИД МЭИ, 2009. - 632 с. : рис. – Інв. № 465309-465311. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 17. Современные компьютерные технологии в организации самостоятельного изучения информатики : монография / В. П. Степанов [и др.]. - Х. : Изд-во ХНЭУ, 2008. - 304 с. : рис., табл. – Інв. № 466318. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 18. Сулима, В. С. Електрорадіоматеріали : навч. посібник для ви-щих пед. навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. С. Сулима ; Укр. інж.-пед. академія. - 2-ге вид. - Х. : [б. в.], 2010. - 128 с. : рис., табл. – Інв. № 465701-465702. – Экземпляры: всего:127 - Н/Аб(2), Аб.3(65), Аб.1(59), ЧЗ(1).
 19. Тарасенко, А. І. Методи і засоби вимірювання електричних ве-личин. Задачі і приклади розрахунків : навч.-метод. посібник для електротехн. та електроенерг. спец. / А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2009. - 110 с. : рис., табл. – Інв. № 464727-464728. – Экземпляры: всего:40 - Н/Аб(2), Аб.1(6), Аб.2(15), Аб.3(15), ЧЗ(2).
 20. Топильский, В. Б. Схемотехника измерительных устройств / В. Б. Топильский. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 232 с. : рис., табл. - (Электроника). – Інв. № 465316. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 21. Федоров Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: Проектирова-ние и разработка : учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Федоров. - М. : ИНФРА-Инженерия, 2008. - 928 с. : рис., табл.. – Інв. № 465203. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 22. Церна И. А. Электрооборудование машин кузнечно-прессового производства : учеб. пособие / И. А. Церна, А. С. Пасхалов, А. В. Гунин ; Ростовская-на-Дону гос. академия сельскохозяйственно-го машиностроения. - Ростов-на-Дону : Мини Тайп, 2008. - 128 с. : рис., граф. – Інв. № 465205. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 23. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустано-вок промышленных механизмов : учеб. пособие для сред. проф. образования / В. П. Шеховцов. - М. : Форум, 2010. - 352 с. : табл., рис. – Інв. № 464370. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 24. Шишмарев, В. Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : учебник для сред. проф. образования по спец. 220301 "Автоматизация технологических процессов и произ-водств (по отраслям)" / В. Ю. Шишмарев. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009. - 304 с. : рис. - (Среднее профессиональное образование. Автоматизация и управление). – Інв. № 465200. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 25. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное про-ектирование систем автоматизации и управления : учебник для высш. учеб. заведений по направлению подготовки "Автомати-зация и управление" / С. Г. Григорьян [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. И. Лачина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 576 с. - (Высшее образование). – Інв. № 465230-465231. –Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).

2009

 1. Азаров, О. Д. Багатоканальні ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю : монографія / О. Д. Азаров, А. В. Снiгур ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 139 с. : рис., табл. – Інв № 462097. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами IBM PC : навч. посібник / А. М. Гуржiй [та інші]. - Х. : Компанiя СМIТ, 2003. - 512 с. : рис., табл. – Інв. № 463337-463338. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 3. Ашеров, А. Т. Автоматизовані системи організаційного управління. Ч. 2 [Текст] : курс лекцій для спец. 6.010100 "Проф. освіта. Комп'ютерні технології в управлінні і навчанні" / А. Т. Ашеров ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 68 с. : табл., рис. – Інв. № 463950. – Экземпляры: всего 3 : ЧЗ(2), Н/Аб(1).
 4. Ашеров, А. Т. Эргономический анализ промышленных изделий и систем в примерах [Текст] : учеб. пособие для дисц. "Эргономика информационных технологий" / А. Т. Ашеров, М. С. Озерова, А. А. Павленко ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : УИПА, 2009. - 35 с.. – Інв. № 463938-463939. –Экземпляры : всего 10 : Н/Аб(2), Аб.3(7), ЧЗ(1).
 5. Бабич, Н. П. Основы цифровой схемотехники / Н. П. Бабич, И. А. Жуков. - М. : ИД "Додэка-XXI" ; К. : МК-Пресс, 2007. - 480 с. : рис. – Інв. № 462993.– Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), Н/Аб(1), Аб.3(1), Аб.2(1).
 6. Барсов, В. И. Методология параллельной обработки информации в модулярной системе счисления [Текст] : монография / В. И. Барсов, Л. С. Сорока, В. А. Краснобаев ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. в., 2009. - 268 с. : табл., рис. – Інв. № 463859-463861. –экземпляры: всего 3 : Н/Аб(3).
 7. Бондаренко, М. А. Інформатика, обчислювальна техніка та програмування : навч. посібник / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 448 с. : рис., табл. – Інв. № 462130, 462917. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2).
 8. Василець, Т Ю. Автоматизовані системи управління спеціального призначення : навч. посібник для вузів / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. - Х. : Б. в., 2008. - 254 с. : рис. – Інв. № 462204- 462205. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 9. Василець, Т. Ю. Автоматизовані системи управління типових промислових устаткувань : навч. посібник для вузів / Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. - Х. : Сучасний друк, 2008. - 254 с. : рис. –Інв. № 462189-462190. – Экземпляры: всего:15 - Н/Аб(2), Аб.2(12), ЧЗ(1).
 10. Ганзенко, І. В. Формування і розвиток інформаційної культури студентів економічних спеціальностей у процесі їхньої професійної підготовки. Ч. 1: Основні положення [Текст] : навч. посібник для самост. роботи фінансово-екон. спец. / І. В. Ганзенко; під ред. д. т. н., проф. А. Т. Ашерова ; Стахановський машинобуд. технікум. - Стаханов : Б. в., 2009. - 32 с. – Інв. № 463798. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 11. Ганзенко, І. В. Формування і розвиток інформаційної культури студентів економічних спеціальностей у процесі їхньої професійної підготовки. Ч. 2: Визначення рівня інформаційної культури [Текст] : навч. посібник для самост. роботи фінансово-екон. спец. / І. В. Ганзенко; під ред. д. т. н., проф. А. Т. Ашерова ; Стахановський машинобуд. технікум. - Стаханов : Б. в., 2009. - 22 с. : табл. – Інв. № 463800. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 12. Горбенко, І. Д. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Ч. 1: Криптографічний захист інформації : навч. посібник для спец. "Комп'ютерні науки", "Комп'ютерна інженерія", "Прикладна математика", "Інформаційна безпека" вищих навч. закладів / І. Д. Горбенко, Т. О. Гріненко ; Науково-метод. центр вищої освiти, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : Б. в., 2004. - 370 с. : рис., табл. – Інв. № 463334-463335. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 13. Гутманс, Э. PHP 5. Профессиональное программирование / Э. Гутманс, С. Баккен, Д. Ретанс; пер. с англ. А. Киселев. - СПб. ; М. : Символ-Плюс, 2006. - 704 с. : ил. - (High tech). - Пер.изд.: PHP 5. Power Programming / Gutmans Andi, Bakken Stig, Retbans Derick, 2005 – Інв. № 462567. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 14. Дизайн і ергономіка [Текст] : термінологічний словник для самост. роботи студентів інж.-пед. спец. / А. Т. Ашеров [та інші] ; за заг. ред. В. О. Свірка, А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. академія, Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Харк. держ. академiя дизайну і мистецтв, Сумський нац. аграрний ун-т. - Х. : Б. в., 2009. - 97 с. Інв. № 463934. – Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(1), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 15. Дизайн та ергономіка [Текст] : термінологічний словник для самост. роботи студентів інж.-пед. спец. / А. Т. Ашеров [та інші] ; за заг. ред. В. О. Свірка, А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. академія, Укр. наук.-дослід. ін-т дизайну та ергономіки, Харк. держ. академiя дизайну і мистецтв, Сумський нац. аграрний ун-т. - Х. : Б. в., 2009. - 100 с. – Інв. № 463937. – Экземпляры : всего 1 : ЧЗ(1).
 16. Дудар, З. В. Моделювання систем : навч. посібник для техн. спец. вищих навч. закладів / З. В. Дудар ; Науково-метод. центр вищої освiти, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : Б. в., 2004. - 112 с. : рис., табл. – Інв. № 463344. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)..
 17. Зимовин, А. Я.Основы электротехники. Ч. 1 [Text] = Basic electrical engineering : учеб. пособие / А. Я. Зимовин, В. Н. Постников, Л. И. Волчанская ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х. : ХАИ, 2008. - 106 с. : рис., табл. - Текст на англ. языке. – Інв. № 465449. – Экземпляры : всего 16 : Н/Аб(1), Аб.2(15).
 18. Клочко, В. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В. І. Клочко, Н. І. Праворська ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 140 с. : рис., табл. – Інв. № 462094. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 19. Компьютерное моделирование бизнес-процессов [Текст] : учеб. пособие / А. В. Сериков [и др.] ; Харьк. гос. техн. ун-т строительства и архитектуры. - Х. : Бурун Книга, 2007. - 304 с. : ил. –Інв. № 456781. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 20. Костін, М. О. Теоретичні основи електротехніки: у 3 т. Т. 1 : підручник для вищих навч. закладів / М. О. Костін, О. Г. Шейкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна . - Днiпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2006. - 336 с. : рис. – Інв. № 463408. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 21. Костін, М. О. Теоретичні основи електротехніки: у 3 т. Т. 2 : підручник для вищих навч. закладів / М. О. Костін, О. Г. Шейкіна ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна . - Днiпропетровськ : Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. - 280 с. : рис. – Інв. № 463409. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 22. Кузнєцов, Б. І. Статистичні методи дослідження електромеханічних систем : навч. посібник для вузів / Б. І. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, О. О. Варфоломієв. - Х. : Б. в., 2008. - 176 с. – Інв. № 462211-462212. – Экземпляры: всего:15 - Н/Аб(2), Аб.2(12), ЧЗ(1).
 23. Кузнецов, Б. И. Синтез системы автоматического регулирования толщины полосы реверсивных станов холодной прокатки : монография / Б. И. Кузнецов, Л. Б. Курцева ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. и., 2008. - 100 с. : рис. – Інв. № 461523-461525. – Экземпляры: всего:46 - Н/Аб(3), Аб.2(42), ЧЗ(1).
 24. Лєсна, Н. С. Інтелектуальний аналіз даних : навч. посібник для техн. спец. вищих навч. закладів / Н. С. Лєсна, В. Б. Рєпка, Т. Б. Шатовська ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : Б. в., 2003. - 112 с. : рис., табл. – Інв. № 463342. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 25. Лєсна, Н. С. Багатовимірний аналіз статистичних даних : навч. посібник для техн. спец. вищих навч. закладів / Н. С. Лєсна ; Науково-метод. центр вищої освiти, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : Б. в., 2004. - 120 с. : табл., рис. – Інв. № 463343. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 26. Мартинюк, Т. Б. Систоличні структури для багатооперандної обробки векторних даних : монографія / Т. Б. Мартинюк, А. В. Кожем'яко ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 116 с. : рис., табл. – Інв. № 462862. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 27. Образний відео-комп'ютер око-процесорного типу : монографія / В. П. Кожем'яко [та інші] ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 215 с. : рис. – Інв № 462857. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 28. Половко, А. М. Основы теории надежности. Практикум [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению подготовки 230100 (654600) "Информатика и вычислительная техника" / А. М. Половко, С. В. Гуров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 560 с. : рис., табл –Інв. № 464327- 464328. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 29. Поплавська, О. М. Ергономіка [Текст] : навч. посібник / О. М. Поплавська ; Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2006. - 318 с. : рис., табл. –Інв № 464270-464271. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 30. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Вип. 2 (17) :науково-техн. збірник / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; відповід. ред. В. І. Найденко. - Заснований у 2000 р. - К. : Б. в., 2008. - 110 с. : рис., табл. – Інв. № 463114. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 31. Сажко, Г. И. Информатика и вычислительная техника : курс лекций для инж.-пед. спец.: 6.010100.20 "Проф. обучение. Технология пищевой промышленности и организация общественного питания"; 6.010100.23 "Проф. обучение. Технология текстильной и легкой промышленности"; 6.010100.38 "Проф. обучение. Моделирование, конструирование и дизайн швейных изделий" / Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. и., 2008. - 195 с. : рис., табл. – Інв. № 462243. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(1), Аб.1(2), Аб.3(2), ЧЗ(1).
 32. Самойлова, К. В. Теорія і практика надання освітніх комп'ютерних послуг [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 114 с. : рис., табл. – Інв. № 463740.– Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1).
 33. Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст] : учебник для начального проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Начальное профессиональное образование. Электротехника). – Інв. № 464341. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 34. Таймэн, Б. FreeBSD 6. Полное руководство / Б. Таймэн; пер. с англ. Я. П. Волковой, Д. Я. Иваненко, Н. А. Мухина; под ред. Ю. Н. Артеменко. - М. ; СПб. ; К. : ИД "Вильямс", 2008. - 1056 с. : ил. - Пер.изд.: FreeBSD 6. Unleashed / Tiemann Brian. - Indianapolis, 2006. – Інв. № 462568. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 35. Точчи, Р. Дж. Цифровые системы. Теория и практика / Р. Дж. Точчи, Н. С. Уидмер; пер. с англ. М. В. Бойко, А. В. Высоцкого, С. А. Огородника; под ред. В. В. Марченко. - 8-е изд. - М. ; СПб. ; К. : ИД "Вильямс", 2004. - 1024 с. : рис. - Пер.изд.: Digital Sistems Principles and Applications / Tocci Ronald J., Widner Neal S. - New Jersey, 2001. – Інв. № 458858. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 36. Філинюк, М. А. Елементи та пристрої автоматики на основі нелінійних властивостей динамічних негатронів : монографія / М. А. Філинюк, О. В. Войцеховська ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 189 с. : рис., табл. – Інв. № 462863. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2008

 1. Ашихмин, А. С. Цифровая схемотехника. Современный подход / А. С. Аших-мин. - М. : ДЕСС, 2007. - 288 с. : рис., табл. – Інв. № 461628. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 2. Бойт, Клаус. Цифровая электроника / К. Бойт ; пер. с нем. М. М. Ташлицкого. - М. : Техносфера, 2007. - 472 с. : рис., табл. - (Мир электроники ; Т.7, кн.31). - Пер.изд.: Digitaltechnik / Beuth Klaus. – Wirzbug. – Інв. № 461624-461625. – Экземпля-ры: всего:4 - Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 3. Братко, И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG / И. Брат-ко; пер. с англ., ред. К. А. Птицина ; Факультет компьютерных наук и информатики Люблянского ун-та , Ин-т Йожефа Штефана. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; К. : ИД "Вильямс", 2004. - 640 с. : рис. - Пер.изд.: PROLOG Programming for Artificial Intelligence / Bratko Ivan. - London, 2001. – Інв. № 458071. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Головицына, М. В. Информационные технологии проектирования радиоэлек-тронных средств : учебник для высш. учеб. заведений по спец. 210201 "Проектирова-ние и технология радиоэлектронных средств" / М. В. Головицына. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий ; М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. - 432 с. : табл., рис. - (Основы информационных технологий). – Інв. № 458758-458759. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 5. Гребенюк, Е. И. Технические средства информатизации : учебник для сред. проф. образования по группе спец. 2200 "Информатика и вычислительная техника" / Е. И. Гребенюк, Н. А. Гребенюк. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 272 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника ). – Інв. № 460245. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(1), Аб.3(4), ЧЗ(1).
 6. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищих навч. закладів / Є. С. Поліщук [та інші]; за ред. проф. Є. С. Поліщука ; Ін-т інно-ваційних технологій і змісту освіти МОН України. - Львiв : Бескид Бiт, 2008. - 620 с. : рис., табл. – Інв. № 459847-459848. – Экземпляры: всего:30 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.2(10), Аб.3(12), ЧЗ(1).
 7. Избачков, Ю. С. Информационные системы : учебник для вузов / Ю. С. Избач-ков, В. Н. Петров. - 2-е изд. - М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 656 с. : ил. - (Учебник для вузов). – Інв. № 458868-458869. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 8. Крухмалев, В. В. Цифровые системы передачи : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Многоканальные телекоммуникационные системы", "Сети связи и системы коммуникации", "Физика и техника оптической связи" и "Защитные системы связи" направления "Телекоммуникации" / В. В. Крухмалев, В. Н. Гордиенко, А. Д. Моченов; под ред. А. Д. Моченова. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 352 с. : рис., табл. – Інв. № 458745. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(1), Аб.2(6), ЧЗ(1).
 9. Кузнецов, Б. И. Синтез системы автоматического регулирования толщины поло-сы реверсивных станов холодной прокатки : монография / Б. И. Кузнецов, Л. Б. Кур-цева ; Укр. инж-пед. академия. - Х. : Б. и., 2008. - 100 с. : рис. – Інв. № 461523-461525. – Экземпляры: всего:46 - Н/Аб(3), Аб.2(42), ЧЗ(1).
 10. Модели и методы повышения отказоустойчивости и производительности управляющих вычислительных комплексов специализированных систем управления реального времени на основе применения непозиционных кодовых структур моду-лярной : монография / В. И. Барсов [и др.]; под общ. ред. декана ф-та радиоэлектро-ники , электротехники и компьютерных систем УИПА канд. техн. наук, доц. В. И. Бар-сова. - Х. : УИПА, 2008. - 148 с. : табл., граф. – Інв. № 459200-459201. – Экземпляры: всего:49 - Н/Аб(2), Аб.2(46), ЧЗ(1).
 11. Мясникова Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE. Подробное тех-ническое описание и дополнение к электронной документации / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. - Х. : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. - 232 с. : рис. – Інв. № 459560-459561. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.2(47), ЧЗ(1).
 12. Организация и программирование микроконтроллеров : учебник для высш. учеб. заведений / И. А. Фурман [и др.]. - Х. : Эспада, 2005. - 248 с. : рис., табл. – Інв № 458735-458736. – Экземпляры: всего:14 - Н/Аб(2), Аб.2(11), ЧЗ(1).
 13. Основи технічної електроніки: У 2 кн. Кн.1: Теорія електронних кіл : підручник для вищих техн. навч. закладів / М. Б. Гумен [та інші]. - К. : Вища шк., 2007. - 728 с. : рис., табл. – Інв. № 460047-460048. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(2), Аб.1(10), Аб.3(12), ЧЗ(1).
 14. Основи технічної електроніки: У 2 кн. Кн.2: Схемотехніка : підручник для ви-щих техн. навч. закладів / В. І. Бойко [та інші]. - К. : Вища шк., 2007. - 512 с. : рис., табл. – Інв. № 460072-460073. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.2(5), Аб.3(12), ЧЗ(1).
 15. Основы Web-технологий : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 351400 "Прикладная информатика" / П. Б. Храмцов [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Ин-тернет-Университет Информационных Технологий ; М. : БИНОМ. Лаборатория зна-ний, 2007. - 376 с. : рис., табл. - (Основы информационных технологий). – Інв. № 458843-458844. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 16. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей : учебник для высш. учеб. заведений по направлению подготовки диплом. спец. 654400 - "Телеком-муникации" и направлению подготовки бакалавров и магистров 550400 - "Телекомму-никации" / В. В. Крухмалев [и др.]; под ред. д-ра техн. наук, проф. В. Н. Гордиенко, канд. техн. наук, проф.В. В. Крухмалева. - 2-е изд., испр. - М. : Горячая линия - Теле-ком, 2008. - 424 с. : рис. – Інв. № 458804. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 17. Островський, О. С. Інформатика та обчислювальна техніка. Електронні таблиці : навч.-метод. посібник для спец: 6.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробниц-тво; 6.010104.37 Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобудівного виробниц-тва / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2008. - 104 с. : рис., табл. – Інв. № 460631-460632. – Экземпляры: всего:95 - Н/Аб(2), Аб.1(35), Аб.3(56), ЧЗ(2).
 18. Плескач, В. Л. Інформаційні технології та системи : підручник для екон. спец. вищих навч. закладів / В. Л. Плескач, Ю. В. Рогушина, Н. П. Кустова ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - К. : Книга, 2004. - 520 с. : рис., табл. – Інв. № 458860-458861. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 19. Раскин, Д. Интерфейс. Новые направления в проектировании компьютерных систем / Д. Раскин ; пер. с англ. Ю. Асотова. - СПб. ; М. : Символ-Плюс, 2007. - 272 с. : ил. - (Профессионально). - Пер.изд.: The humane interface / Raskin, Jef. - New York, 2000. – Інв. № 458797. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 20. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский; пер. с польск. И. Д. Рудинского. - М. : Горячая линия - Телеком, 2008. - 384 с. : рис., табл. - Пер.изд.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte / Rutkowska, Danyta, Pilinski, Maciej, Rutkowski, Leszek. - Warszawa, 1997. – Інв. № 458829-458830. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 21. Сальников, Ю. Н. Программирование. Базовый курс : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и др. меж-дисц. спец. / Ю. Н. Сальников. - М. : Маркет ДС, 2007. - 336 с. - (Университетская се-рия). – Інв. № 460125. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(1), Аб.3(4), ЧЗ(1).
 22. Сергиенко, А. Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению подготовки диплом. спец. "Информатика и вычислитель-ная техника" / А. Б. Сергиенко. - 2-е изд. - М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 752 с. : рис. - (Учебник для вузов). – Інв. № 458806-458807. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 23. Синчак, С. Windows XP. Настройка и разгон / С. Синчак ; пер. с англ. А. Попов. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород : Питер, 2006. - 352 с. : ил. - Пер.изд.: Hacking Windows XP / Sinchak Steve, 2004. – Інв. № 459558. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 24. Система обработки информации и управления АСУ ТП на основе применения кодов модулярной арифметики : монография / В. И. Барсов [и др.]; под ред. канд. техн. наук В. И. Барсова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. и., 2009. - 160 с. : рис., табл. – Інв. № 461760-461762. – Экземпляры: всего:46 - Н/Аб(3), Аб.2(42), ЧЗ(1).
 25. Смоленцев Н. К. MATLAB: программирование на Visual C#, Borland JBuilder, VBA : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец.: "Математика", "Прикладная математикаи и информатика", "Механика" / Н. К. Смоленцев. - М. : ДМК Пресс ; М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2009. - 464 с. : ил. - (Учебный курс). – Інв. № 458853-458854. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 26. Степанов, А. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Математическое обеспечение и администрирование информационных систем" / А. Н. Степанов. - М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 509 с. : рис., табл. - (Учебное пособие). – Інв. № 458851. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 27. Суворов, А. Б. Телекоммуникационные системы, компьютерные сети и Интер-нет : учеб. пособие для студентов, магистров и аспирантов по направлениям "Ин-форматика и вычислительная техника", "Прикладная математика и информатика", "Автоматизация и управление" / А. Б. Суворов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 384 с. : рис. - (Высшее образование). – Інв. № 458813-458814. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 28. Хетагуров, Я. А. Проектирование автоматизированных систем обработки ин-формации и управления (АСОИУ) : учебник для высш. учеб. заведений по спец "Ав-томатизированные системы обработки информации и управления" направления под-готовки диплом. спец. "Информатика и вычислительная техника" / Я. А. Хетагуров. - М. : Высш. шк., 2006. - 224 с. : рис. – Інв. № 458821-458822. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 29. Ярочкина, Г. В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы. Монтаж и регулиров-ка : учебник для учреждений начального проф. образования / Г. В. Ярочкина. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Начальное профессио-нальное образование. Радиоэлектроника). – Інв. № 458766-458767. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).

Нові надходження