search

Поліграфія

2016

 1. Поліграфія і видавнича справа [Текст] = Printing and publishing : наук.-техн. збірник : вих. двічі на рік. Вип. 1 (69) / Укр. акад. друкарства ; гол. ред. д-р техн. наук, проф. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. - 164 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0554-4866.
 2. Поліграфія і видавнича справа [Текст] = Printing and publishing : наук.-техн. збірник : вих. двічі на рік. Вип. 2 (70) / Укр. акад. друкарства ; гол. ред. д-р техн. наук, проф. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. - 160 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 0554-4866.

 

2015

 1. Інженерна графіка. Стандартні елементи з'єднання деталей : варіанти завдань - умови, зразки та метод. вказ. до їх викон. для самост. роботи студ. немашинобуд. спец. / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т" ; упоряд.: І. В. Середа, І. І. Сукачов, І. Б. Шеліхова. - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 48 с. : табл., рис. – Інв. 481956. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Островський, О. С. Інноваційні технології додрукарської підготовки видань : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.01010401 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Островський О. С. ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. - Х. : [б. в.], 2013. - 83 с. : табл., рис. – Шифр 655.2(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад. П. О. Киричок [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. - К. : НТУУ "КПІ", 2011. - 896 с. –Шифр 655(03). – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).

2014

 1. Островський, О. С. Макетування поліграфічної продукції : навч. посібник для студ. вищих навч. заклад. спец. 7.01010401 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Островський О. С. ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. - Х. : Золота миля, 2014. - 247 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 238-241 (42 назви). – Інв. № 481595. –  Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(1), Аб.2(8), ЧЗ(1)
 2. Поліграфія і видавнича справа : наук.-тех. збірник : виходить 4 рази на рік. Вип. 1-2 (61-62) / Укр. акад. друкарства ; голов. ред. д-р техн. наук Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 100 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці ст. – Інв. № 481529. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Поліграфія і видавнича справа : наук.-тех. збірник : виходить 4 рази на рік. Вип. 3-4 (63-64) / Укр. акад. друкарства ; голов. ред. д-р техн. наук Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. - 98 с. - Бібліогр. в кінці ст. – Інв. № 481530. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Формирование навыков технического творчества у инженеров-педагогов полиграфического профиля : монография / А. С. Гордеев [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2014. - 144 с.– Інв. № 481586. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2013

 

 1. Голубєва Н. В. Технологія обробки графічної інформації. Еволюція графічного дизайну в процесі розвитку поліграфічних технологій : навч.-метод. посібник для студ. усіх форм навч. спец. 6.010104.34 Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Н. В. Голубєва, Островський О. С. ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. полігр. вир-ва та комп'ютер. графіки. - Х. : [б. в.], 2013. - 100 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), Інв. № 478180; ЧЗ(1).
 2. Гордєєв, А. С. Статистичний контроль якості друкарської продукції : навч. посібник для студ. спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 138 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 119-123 (75 назв) –  Экземпляры: всего:15 - Н/Аб(2) – Інв. № 480868-480869, Аб.2(12), ЧЗ(1)
 3. Островський, О. С. Використання народних орнаментів при оформленні поліграфічної продукції : монографія / Островський О. С., А. С. Яценко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 120 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 113-115 (53 назви). – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2) – Інв. № 479585-479586.
 4. Островський, О. С. Еволюція художньо-образної виразності об'єктів графічного дизайну в процесі розвитку поліграфічних технологій : монографія / Островський О. С., Н. В. Голубєва ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 104 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 94-98 (70 назв). – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2) – Інв. № 479583-479584.
 5. Поліграфія і видавнича справа : науково-техн. збірник. Вип. 3 (59). - Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. - 115 с. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 479395.
 6. Поліграфія і видавнича справа : науково-техн. збірник. Вип. 4 (60). - Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. - 133 с. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 479395.
 7. Святуха А. Я. Проектування видавничо-поліграфічних комплексів : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 7.010104.34 Професіна освіта. Видавничо-поліграфічна справа / А. Я. Святуха ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 160 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 655.2(075.8).

 

2012

 1. Додатко, О. І. Інженерна графіка в гірництві : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Додатко ; Нац. гірничий ун-т. - 3-тє вид., доп. та випр. - Днiпропетровськ : НГУ, 2011. - 282 с. : рис., табл. – Інв. № 472577. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Назаркевич, М. А. Методи підвищення ефективності поліграфічного захисту засобами Ateb-функцій / М. А. Назаркевич ; Нац. ун-т "Львiвськаполiтехніка". - Львiв : Вид-во Львівської політехніки, 2011. - 188 с. : табл., рис. – Інв. № 472580. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Островський, Д. О. Комп'ютерні мережі [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. всіх форм навч. спец. 8.010104.01.34 “Професійне навчання. Видавничо-поліграфічна справа” / Д. О. Островський, О. С.Островський ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 116 с. : рис. – Інв. № 474850-474851. – Экземпляры: всего: 3– Н/Аб (2), ЧЗ (1).
 4. Яценко, Л. О.Теоретичні основи формних процесів. Аналоговітехнології : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навч. спец. 6.01010434 "Професійна освіта. Видавничо-поліграфічна справа" / Л. О. Яценко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 52 с.– Шифр 655.2(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2011

 1. Бакуменко, В. М. Електронні пристрої в поліграфії : навч. посіб-ник для вищих навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта" / В. М. Бакуменко, Ю. М. Латинін, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Точка, 2011. - 144 с. : рис., табл. – Інв. № 469586-469587. – Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Аб.1(17), Аб.2(5), Аб.3(50), ЧЗ(1).
 2. Василишин, Д. В. Технологія набору та верстки : навч. посібник / Д. В. Василишин, О. М. Василишин. - 2-е вид. - Львів :Укр. академіядрукарства, 2011. - 272 с. : табл., рис. – Шифр 655.28(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Гордєєв, А. С. Основні напрямки розвитку та інновації в галузі : навчально-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 91 с. : табл. - Інв. № 472278-472279. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 4. Гордєєв, А. С. Системний аналіз : навчально-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / А. С. Гордєєв ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 84 с. : рис., табл. – Інв. № 472293-472294. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 5. Коллін, П. Г. Англо-український словник друкарської і видавничої справи / П. Г. Коллін ; пер. с англ. С. І. Фатія. - К. : Каравела, 2002. - 424 с. - Пер. изд. : Dictionaryofprinting&publishing. – Інв № 469387. –Экземпляры: всего:1 : ІБВ(1)
 6. Назар, І. М. Параметри відбитків рулонного офсетного друку: фактор управління і впливу : монографія / І. М. Назар, Е. Т. Лазаренко, С. Якуцевич ; Укр. академiя друкарства. - Львів : Укр. академія друкарства, 2009. - 128 с. : табл., рис. – Шифр 655.3.022. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 7. Островський, О. С.Високі інформаційні технології та програмування : навчально-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічневиробництво / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 196 с. : рис., табл. – Інв № 472288-472289. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1)
 8. Островський, О. С. Основи комп'ютерного проектування електронних видань [Текст] : навчально-метод. посібник для спец. : 6.010104.34 Проф. навчання. Поліграфічне виробництво; 6.010104.37 Проф. навчання. Комп'ютерні технології машинобуд. виробництва / Островський О. С. ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 104 с. : рис., табл. – Інв № 468426-468427. – Экзем-пляры: всего: 16 : Н/Аб(2), Аб.2(13), ЧЗ(1).
 9. Пащенко, Е. А.Експертиза та корегування документів : навчально-метод. посібник для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 76 с. – Інв. № 472315-472316. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 10. Пащенко, Е. А.Комплексн ітехнологічні процеси поліграфічного виробництва : конспект лекцій для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 32 с. – Інв. № 472268-472269. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 11. Пащенко, Е. А. Розвиток видавничо-поліграфічного комплексу : конспект лекцій для студентів спец. 8.010104.34 "Проф. навчання. Видавничо-поліграфічна справа" / Е. А. Пащенко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 47 с. – Інв. № 472258-472259. –Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 12. Поліграфія і видавнича справа. Вип. 1 (53) : науково-практичнийзбірник : виходить 4 рази на рік / Українськаакадеміядрукарства ; гол. ред. д-р техн. наук, проф. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Вид-во Укр. академіїдрукарства, 2011. - 212 с. : іл. – Інв. № 471067. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 13. Поліграфія і видавнича справа. Вип. 2 (54) : науково-технічнийзбірник : виходить 4 рази на рік / Українськаакадеміядрукарства ; гол. ред. д-р техн. наук, проф. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Вид-во Укр. академіїдрукарства, 2011. - 197 с. : табл., рис. – Інв № 471068. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 14. Святуха, А. А. Инженерная и компьютерная графика. Раздел : Начертательная геометрия [Текст] : учебно-метод. пособие для иностранных студентов всех спец. ф-та междунар. образовательных программ / А. А. Святуха, И. Б. Плахотникова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 64 с. : рис., табл.– Інв. № 472168-472169. – Экземпляры: всего:80 - Н/Аб(2), Аб.2(35), Аб.3(40), ЧЗ(3)
 15. Соболь, Л.А.Технологія післядрукарських процесів : навчально-метод. посібник для студентів спец. 6.01010434 "Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа" денної та заочноїформинавчання / Л. А. Соболь ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 108 с. : рис.. –Інв. № 472248-472249. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 16. Типові навчальні плани та програми для курсового професій-но-технічного навчання робітників (підготовка та підвищення кваліфікації) [Текст] : професія : Палітурник; код професії : 7345.2; кваліфікація : 1-6 розряди / Дніпропетровський держ. ін-т техн. навчання робітників (ДІТНР) ; уклад. Т. Ю. Ільїна. - Днiпропетровськ : [б. в.], 2002. - 95 с. –Інв. № 468425. - Экземпляры: всего: 1 : Н/Аб(1).
 17. Яценко, Л. О.Поліграфічні матеріали. Ч. 1 : навчально-метод. посібник за напрямом 6.010104.34 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Л. А. Яценко, О. В. Теплик ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 124 с. : рис., табл. – Інв. № 472303-472304. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.1(2), Аб.2(2), Аб.3(3), ЧЗ(1)

2010

 1. Лазановський, П. П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-метод. посібник / П. П. Лазановський ; Укр. академiя друкарства. - Львiв : Магнолiя 2006, 2010. - 152 с. : табл. – Інв № 466940. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Поліграфія і видавнича справа. Вип. 1 (49) : науково-технічний збірник : вих. двічі на рік / Укр. академiя друкарства ; гол. ред. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : [б. в.], 2009. - 128 с. : рис., табл. –Інв. № 466013. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Стельмащук С. Г. З'єднання деталей поліграфічних машин : навч. посібник з дисц. "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" для вищих навч. закладів 4-го рівня акредитації за напрямком "Інженерна механіка" (спец.: 7.090202 - "Технологія поліграфічного машинобудування"; 7.090223 - "Машини та теїнологія пакування"; 7.090224 - "Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси" / С. Г. Стельмащук, О. С. Гончарук ; Укр. академiя друкарства, Каф. Інженерної механіки. - Львів : УАД, 2008. - 80 с. : рис., табл. – Інв. № 465829. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Швайка, Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. - Львів : Укр. академія друкарства, 2008. - 480 с. : табл. – Інв № 464597-454600. – Экземпляры :всего: 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 5. Штангрет, А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) : навч. посібник для ВНЗ / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів. - Львів : Укр. академія друкарства, 2008. - 410 с. : табл. – Інв. № 464622-464623. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).

2009

 1. Гавенко, С. Ф. Логістика в поліграфічному виробництві [Текст] : навч. посібник / С. Ф. Гавенко, Б. В. Дурняк, Р. С. Зацерковна. - Львів : Укр. академія друкарства, 2006. - 144 с. : іл. – Інв. № 464602-464604. – Экземпляры: всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 2. Гавенко, С. Ф. Технологія ламінування друкарських відбитків [Текст] : навч. посібник для поліграфічних спец. вищих навч. закладів / С. Ф. Гавенко, М. С. Мартинюк ; Укр. академiя друкарства. - Львів : Б. в., 2008. - 80 с. : рис., табл. – Інв № 464616-464617. – экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 3. Гавенко, С. Ф. Технологія окантування корінців книжкових блоків [Текст] : навч. посібник для поліграфічних спец. вищих навч. закладаів / С. Ф. Гавенко, Л. Кулік, Г. Йордан ; Укр. академiя друкарства. - Львів : Б. в., 2008. - 92 с. : рис., табл. –Інв № 464619-464620. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 4. Поліграфічні матеріали [Текст] : підручник для вищих навч. закладів за спец. "Видавничо-поліграфічна справа" / Ю. Ц. Жидецький [та інші]; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. О. В. Лазаренка ; Науково-метод. центр вищої освіти, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Львiв : Афiша, 2001. - 328 с. : рис., табл. – Інв. № 464512-464515. –Экземпляры: всего 35 : Н/Аб(4), Аб.2(28), ЧЗ(3).
 5. Поліграфія і видавнича справа. Вип. 2 (48) [Текст] : науково-технічний збірник: вих. двічі на рік / Укр. академiя друкарства ; гол. ред. Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Вид-во Укр. академії друкарства, 2008. - 174 с. : рис., табл. – Інв. № 463627. – Экземпляры: всего: 1 - Н/Аб(1).
 6. Предко, Л. С. Проектування додрукарських процесів [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів напряму підготовки 0927 "Видавничо-поліграфічна справа" / Л. С. Предко. - Львів : Укр. академія друкарства, 2009. - 352 с. : табл. –Інв № –464625-464626. –Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 7. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в SolidWorks : учеб. пособие / А. М. Прерис, А. И. Зарубин. - Х. : Б. и., 2009. - 64 с. : рис., табл. – Інв. № 462528. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(1), Аб.1(10), Аб.3(13), ЧЗ(1).
 8. Прерис, А. М. Создание конструкторских документов в SolidWorks [Текст] : учебно-метод. пособие по курсу "Компьютерная графика" / А. М. Прерис, А. И. Зарубин, И. Б. Плахотникова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : УИПА, 2009. - 68 с. : рис., табл. – Інв. № 465471-465472. – Экземпляры: всего 50 : Н/Аб(2), Аб.1(15), Аб.2(22), Аб.3(10), ЧЗ(1).
 9. Сеньківський, В. М. Автоматизоване проектування книжкових видань [Текст] : монографія / В. М. Сеньківський, Р. О. Козак. - Львів : Укр. академія друкарства, 2008. - 224 с. : рис., табл. – Інв № 464587-464589. – Экземпляры : всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 10. Технологія виготовлення етикетки. Допоміжні матеріали [Текст] / Е. Т. Лазаренко, І. М. Назар, Н. В. Ярка ; під ред. проф., д-ра техн. наук С. Ф. Гавенко ; Укр. академiя друкарства. - Львів : Б. в., 2008. - 60 с. : табл., рис. – Інв. № 464610-464611. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 11. Технологія газетно-журнального виробництва. Ч. 1: Технологія газетного виробництва [Текст] : навч. посібник / С. Ф. Гавенко [та інші] ; Укр. академiя друкарства. - Львів : Укр. академія друкарства, 2009. - 304 с. : рис., табл. – Інв. № 464613-464614. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 12. Топольницький, П. В. Обрізування книжкових блоків під час транспортування. Різальний інструмент [Текст] : монографія / П. В. Топольницький. - Львів : Укр. академія друкарства, 2009. - 190 с. : рис., табл. – Інв. № 464607-464609. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(3).
 13. Хведчин, Ю. Й. Брошувально-палітурне устаткування. Ч. 2: Палітурне устаткування [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / Ю. Й. Хведчин ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Укр. академiя друкарства. - Львів : УАД, 2007. - 393 с. : рис., табл. – Інв. № 464592-464594. – Экземпляры: всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 14. Швайка, Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. - Львів : Укр. академія друкарства, 2008. - 480 с. : табл.– Інв. № 464597-464598, 464600. – Экземпляры: всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 15. Штангрет, А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) [Текст] : навч. посібник для ВНЗ / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів. - Львів : Укр. академія друкарства, 2008. - 410 с. : – Інв. № 464622-464623. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).

2008

 1. Бакуменко, В. М. Електроніка в поліграфії : навч.-метод. посібник для самост. роботи спец. 6.010100.34 "Проф. навчання. Поліграфічне виробництво" / В. М. Баку-менко, Ю. М. Латинін, С. В. Петров ; Укр. інж.-пед. академiя. - Х. : Б. в., 2009. - 92 с. – Інв. № 461614-461615- Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 2. Балдин, Е. М. Компьютерная типография Latex / Е. М. Балдин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2008. - 304 с. - (Б-ка Линуксцентра). – Інв. № 458720-458721. – Экземпля-ры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 3. Вовк, Е. Т. Верстка для начинающих: PageMaker, Photoshop и CorelDraw / Е. Т. Вовк. - М. : Кудиц-образ, 2006. - 402 с. : ил. – Інв. № 458726-458727. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 4. Дроздов В. Н. Модели полиграфических устройств и сигналов / В. Н. Дроздов ; Северо-Западный ин-т печати СПГУТД. - СПб. : Петербургский ин-т печати, 2002. - 100 с. : рис., табл. –Інв. № 458729. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Карпенко, В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник для вищих навч. закладів за спец.: "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В. О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2007. - 431 с. – Інв. № 458731. – Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(1), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 6. Кузьмичев, И. С. Редакционно-издательский процесс : учеб. пособие / И. С. Кузьмичев, Е. М. Гушанская ; Санкт-Петербургский гос. ун-т технологии и дизайна , Северо-Западный ин-т печати. - СПб. : СПГУТД, 2006. - 231 с. – Інв. № 458730. – Эк-земпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Мак-Кью, К. Допечатная подготовка. Реальный мир / К. Мак-Кью ; пер. с англ., ред. В. А. Коваленко. - М. ; СПб. ; К. : ИД "Вильямс", 2007. - 368 с. : ил. - Пер.изд.: Real Word Print Production / McCue Claudia. - Berkeley, 2007. – Інв. № 458714-458715. – Эк-земпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 8. Поліграфія і видавнича справа. Вип.1 (47) : науково-технічний збірник: вих. двічі на рік / Укр. академiя друкарства ; гол. ред. проф., д-р техн. наук Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Вид-во Укр. академії друкарства, 2008. - 140 с. –Інв. № 458637. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Поліграфія і видавнича справа. Вип.2 (46) : науково-технічний збірник: вих. двічі на рік / Укр. академiя друкарства ; гол. ред. проф., д-р техн. гаук Б. В. Дурняк. - Засновано у 1964 році. - Львів : Вид-во Укр. академії друкарства, 2007. - 232 с. – Інв. № 458638. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Попов Ю. Г. QuarkXPress 7. Верстка на компьютере с нуля : Книга + Видеокурс / Ю. Г. Попов. - М. : Лучшие книги, 2008. - 352 с. : ил. - (Книга + Видеокурс). –Інв. № 458717-458718. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 11. Стефанов, Стефан. Качество печатной продукции / С. Стефанов; под ред. Ю. Стефановой. - М. : Ретроцент М, 2005. - 76 с. - (Полиграфия: процессы, машины, ма-териалы ; №17). – Інв. № 458702-458703. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 12. Стефанов, Стефан. Технология офсетной печати / С. Стефанов; под. ред. М. Бредиса. - М. : Ретроцент М, 2005. - 52 с. - (Полиграфия: процессы, машины, мате-риалы ; №20 ) – Інв. № 458708-458709. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 13. Фентон, Ховард М. Основы цифровой печати и печати по требованию / Х. М. Фентон; пер. с англ. М. Бредиса. - М. : Изд-во МГУП, 2004. - 131 с. : ил. - (Технологии ПРИНТ-МЕДИА). - Пер.изд.: On-Demand and Digital Printing Primer / Fenton Howard M. - Pittsburgh(Pa), 1998. –Iнв. № 458696- 458697. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).

Нові надходження