search

Охорона праці, цивільний захист, охорона навколишнього середовища, безпека життєдіяльності

2016

 1. Батлук, В. А. Охорона праці в галузі телекомунаційних мереж і систем [Текст] : навч. посібник / В. А. Батлук, М. М. Климаш, Р. А. Яцюк ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 352 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 347–350 (88 назв). – ISBN978-617-607-563-9.
 2. Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : навч. посібник для вищих закладів освіти України і–іV рівнів акредитації / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний ; ред. Є. П. Желібо, В. М. Піч. – 2–е вид., перероб. i доп. – Київ : Каравела ; Львів : Новий Свiт–2000, 2002. – 328 с. – Бібліогр.: с. 312–315 (132 назви). – ISBN966–96076–0–4.

 

2015

 1. Кіпоренко, Г.С. Моніторинг середовища існування : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. інж.-пед. спец. / Г. С. Кіпоренко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2014. - 401 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 396-400 (54 назви). – Інв. № 482074. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 2. Курок, В. П.  Стандартизація, управління якістю та сертифікація : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. П. Курок, В. М. Галай ; за заг. ред. В. П. Курок ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : ГНПУ, 2013. - 193 с. : табл., рис. – Шифр 658.6(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Люманов, Е. М. Безпека технологічних процесів та обладнання на мащинобудівних підприємствах : навч. посібник / Е. М. Люманов ; Республік. вищий навч. закл. Кримський "Інж.-пед. ун-т". - Сімферополь : ВАТ "Сімферопольська міська друк.", 2008. - 128 с. : табл., рис. – Інв. № 482075. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 4. Міхеєнко, О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. І. Міхеєнко. - Суми : Унiверситетська книга, 2009. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 393-399 (158 назв). – Шифр 613(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Метрологія та стандартизація : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Р. М. Тріщ [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2014. - 443 с. : табл., рис. - Загл. обл. : Метрологія, стандартизація, сертифікація. - Бібліогр.: с. 438-442 (95 назв). – Інв. № 482072- 482073. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 6. Організація роботи з охорони праці на підприємстві. Атестація робочих місць, розслідування та судова експертиза нещасних випадків : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Р. М. Тріщ [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2014. - 350 с. : табл., рис. – Інв. № 482070-482071. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 7. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, Л. А. Катренко. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми : Унiверситетська книга, 2009. - 396 с. : табл., рис. – Інв. № 482062. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 8. Пожежна безпека підприємств, установ, організацій [Электронный ресурс] : станом на 2 квітня 2015 року. № 1 (6) / Укр. наук.-дослід. ін-т цивільного захисту ; ред. кол. О. І. Волошаненко [та ін.] ; голов. ред. Т. С. Мироненко. - Практичне вид. у зручному форматі. - Київ : Медіа-ПРО, 2015. - 736 с. – Шифр 614.84. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 9. Техноекологія : підручник / М. С. Мальований [та ін.] ; за ред. М. С. Мальованого ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Одеський держ. еколог. ун-т, Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Херсон : Олді-плюс, 2014. - 616 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 606-615 (124 назви) – Шифр 574(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

 

2014

 

 1. Артюх, С. Н. Повышение качества профессионального отбора операторов ТЭС : монография / С. Н. Артюх ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2014. - 106 с. : рис. - Библиогр.: с. 94-106 (125 назв.). – Інв № 481582. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Варламов, Г. Б. Теплоенергетика та екологія : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом "Енергетика" / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко ; Харків. нац. акад. міського госп-ва, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Х. : Вид-во САГА, 2008. - 234 с. : табл., рис. - (Науково-технічна освіта: енергетика, довкілля, енергозбереження). - Інв. № 479361,481562. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 3. Лазарєв, М. І. Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж : монографія / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2014. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 142-157 (230 назв). – Інв. № 481443. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Піскунова, Л. Е. Безпека життєдіяльності : підручник / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - К. : Академiя, 2012. - 224 с. : табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 219-222. –  Шифр 658.382.3 (075.8) Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі освіти : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ, С. М. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2014. - 388 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці глав – Інв № 481302.–  Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(3), ЧЗ(1).
 6. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство і торгівля : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Б. Смирнитська, Р. М. Тріщ ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Світ книг, 2014. - 362 с. : табл., рис. - Бібліогр. в кінці глав. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1)
 7. Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об'єктів на підставі досвіду в Карпатах / Ф. Деодатус [та ін.] ; ред.: Ф. Деодатус, Л. Проценко ; пер. М. Хазан ; Держ. служба заповідної справи М-ва охорони навколишнього природного середовища України, Благодійна орг. "ІнтерЕкоЦентр", "Altenburg & Wymenga Ecological Consultants". - Х. : [б. в.], 2010. - 160 с. : табл., рис., фот.цв. - Бібліогр.: с. 107-110. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Тріщ, Р. М. Взаємозамінність та технічні вимірювання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. : робоча прогр., практ., самост. та контр. роботи, курсове проектування / Р. М. Тріщ, Е. А. Пащенко. - Х. : [б. в.], 2013. - 93 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 78 (6 назв) Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1) Інв № 481299
 9. Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Qualityoftechnologiesandeducation : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з червня 2011 р. - Х. : [б. в.], 2013. - 89 с. : табл., рис. – Шифр 006.78. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 10. Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 3 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з червня 2011 р. - Х. : [б. в.], 2013. - 94 с. : табл., рис. – Шифр 006.78. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)

 

2013

 1. Борейко В. Є. Екологічна естетика : метод. посібник для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт ; Київський еколого-культурний центр, Ін-т проблем виховання НАПН України, Лабораторія екологічного виховання. - К. : Логос, 2012. - 72 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 478853.
 2. Вілянський. В. М. Будівництво власного здоров'я: від філософії до практики : навч. посібник / В. М. Вілянський, О. Є. Висоцька, В. В. Приходько ; за ред. О. Є. Висоцької ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 196 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 74.580.054я73
 3. Голінько В. І. Безпека людини у життєвому середовищі : навч. посібник / В. І. Голінько, М. В. Шибка, О. В. Безщасний ; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. І. Голінька ; Нац. гірничий ун-т. - 4-те вид., перероб. і доп. - Дніпропетровськ : НГУ, 2008. - 192 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 614.075.8
 4. Голінько В. І. Основи охорони праці : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Голінько ; Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2010. - 272 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 65.248я73
 5. Долгова Т. И. Словарь-справочник по экологической безопасности. Термины и определения. Т. 1 : А - М / Т. И. Долгова ; Нац. горный ун-т. - Днепропетровск : НГУ, 2010. - 252 с. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 574(03)
 6. Долгова Т. И. Словарь-справочник по экологической безопасности. Термины и определения. Т. 2 : Н-Я / Т. И. Долгова ; Гос. высшее учеб. заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : ГВУЗ НГУ, 2011. - 224 с. -  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 574(03)
 7. Колесов Д. В. Курение как педагогическая проблема : учеб.-метод. пособие / Д. В. Колесов ; гл. ред. Д. И. Фельдштейн ; чл. ред. кол. Ш. А. Амонашвили [и др.] ; Рос. Академия образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - М. : Моск. психолого-соц. ин-т, 2011. - 168 с.– Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Шифр 613.84
 8. Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих : монографія / В. І. Голінько [та ін.] ; Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ : ЧП Федорченко, 2010. - 106 с. : табл., рис. -Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 628.511
 9. Сертифікація продукції : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р. М. Тріщ [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Харк. торгівельно-економічний ін-т КНТЕУ. - К. : Освіта України, 2012. - 520 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:32 - Н/Аб(2), Інв. № 478002-478003; Аб.1(5), Аб.2(12), Аб.3(12), ЧЗ(1)
 10. ТарасенкоВ. Г. Основи метрології та електричні вимірювання : навч. посібник / В. Г. Тарасенко, О. Ю. Долга ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т", Електротехн. ф-т. - Дніпропетровськ : НГУ, 2011. - 214 с. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 621.317.3(075.8)
 11. Тріщ Р. М. Системи захисту середовища існування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / Р. М. Тріщ, Г. С. Кіпоренко ; [Укр. інж.-пед. акад.]. - К. : Освіта України, 2012. - 272 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:12 - Н/Аб(2), Інв. № 479073-479074; Аб.2(9), ЧЗ(1)
 12. Янушкевич, Д. А. Основи стандартизації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д. А. Янушкевич, Р. М. Тріщ, Л. Ю. Шубіна ; Укр. інж.-пед. акад., Харк. торгівельно-економічний ін-т КНТЕУ. - К. : Освіта України, 2013. - 320 с. : табл., рис. -  Экземпляры: всего:28 - Н/Аб(2), Інв. № ;478567-478568; Аб.1(5), Аб.3(20), ЧЗ(1)

2012

 1. Геврик, Є. О. Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є. О. Геврик. - К. : Ельга-Н : КНТ, 2007. - 384 с. : табл., рис. – Шифр 658.382.3(075.8). –Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Кипоренко, А. С. Эксплуатационная безопасность трубопроводных систем атомных электростанций и ее нормативное обеспечение : монография / А. С. Кипоренко. - Х. : Тимченко А. Н., 2011. - 120 с. : табл., рис. – Інв. № 475530. – Экземпляры:всего :1– Н/аб.
 3. Михайлюк, В. О. Цивільна безпека : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 158 с. : табл., рис. – Інв. № 473776-473777. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 4. Смирнитська, М. Б. Основи теорії управління в БЖД [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 148 с. : табл., рис. – Шифр 65.248я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Смирнитська, М. Б. Охорона праці в галузі [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 116 с. : табл., рис. – Шифр 65.248я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Смирнитська, М. Б. Проектування систем промислової безпеки [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.010104 "Професійна освіта. Охорона праці" / М. Б. Смирнитська ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 68 с. – Шифр 65.248я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Солдатов, О. В. Валеологія. Практикум [Текст]: навч.-метод. посібник / О. В. Солдатов ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 155 с. – Інв № 477459-477560. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.3(2), ЧЗ(1).

2011

 1. Андрусевич, А. Конвенція Еспо: транскордонна оцінка впливу на на-вколишнє середовище : практичний посібник для громадян та НУО / А. Андрусевич ; Європейське Екологічне Бюро (ЕЕВ), Ресурс-но-аналітичний центр "Суспільство і дозвілля". - Львів : Укрпол, 2010. - 28 с. : іл. – Інв № 469762. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)
 2. Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів / відповід. за вип., упоряд. М. В. Васильчук, упоряд. Ю. В. Бадюк. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Основа, 2010. - 1024 с. : табл. - Інв. № 468417-468419. – Экземпляры : всего 5 : Н/Аб(3), ДБВ(1), ЧЗ(1).
 3. Бойчук, Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти формування : монографія / Ю. Д. Бойчук ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Суми : Унiверситетська книга, 2008. - 357 с. : рис., табл. – Інв. № 469369. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 4. Иванов В. Г. : к 80-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / УИПА ; сост.: Е.И. Еремина [и др.] ; науч. ред. Н.Н. Николаенко. – Х. :УИПА, 2011. – 49 с. – (ученые УИПА – юбиляры). - Інв № 472397-472398 – Экземпляры: всего:2 - ІБВ(2)
 5. Иванов, В. Г. Теория и практика электробезопасности : монография / В. Г. Иванов, С. В. Иванов, И. А. Филенко ; под общ. ред. проф. В. Г. Иванова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2010. – 352 с. : рис., табл. – Інв. № 468878-468881. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(4), ЧЗ(1)
 6. Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Суми : Унiверситетська книга, 2009. - 540 с. : табл. – Інв № 468374, шифр 65.248я73 – Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1)
 7. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2007 році / Мін-во охорони навколишнього природного середовища України. - К. : [б. в.], 2008. - 301 с. : табл.. –Шифр 502.3 / Н 35.--Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)
 8. Пожежна безпека. Т. 14 : нормативно-правові акти та інші докумен-ти. - К. : Пожинформтехника, 2008. - 480 с. : табл.. – Інв. № 468274. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Пожежна безпека. Т. 15 : нормативно-правові акти та інші докумен-ти. - К. : Пожинформтехника, 2009. - 480 с. : табл. – – Інв. № 468275 . – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Соціальна та екологічна безпека діяльності : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи» ; 8.000009 «Управління навч. закладом» / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. Р.М. Тріщ. – Х. :[б. в.], 2011. – 88 с. – Інв. № 470029-470030. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб. 2(7),ЧЗ(
 11. Сухарев, С. М. Основи екології та охорони довкілля : навч. посібник для вищих навч. закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева ; Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навч. лiтератури, 2006. - 395 с. : рис. - Інв № 468552., шифр 574(075.8). – Экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ(1)
 12. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни : близько 3 500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 2000. - 736 с. – Інв. № 470843-470844. – Экземпляры: всего:12 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.1(4), Аб.3(4), ЧЗ(1)
 13. Цивільний захист області. Т. 4 ; ч. 1 : підручник / Д. І. Мазоренко [та інші] ; відповід. за вип. М. М. Кирієнко ; Харківський нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка, Ун-т Цивільного захисту України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, Ін-т Державного управління у сфері Цивільного захисту, Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області, Регіональний ін-т НАДУ при Призедентові України. - Х. : [б. в.], 2010. - 572 с. : рис., табл. – Інв. №. 469364 – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 14. Цивільний захист області. Т. 4 ; ч. 2 : підручник / Д. І. Мазоренко [та інші] ; відповід. за вип. М. М. Кирієнко ; Харківський нац. техн. ун-т сільського госпо-дарства ім. Петра Василенка, Ун-т Цивільного захисту України, Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т, Ін-т Державного управління у сфері Цивільного за-хисту, Навч.-метод. центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області, Регіональний ін-т НАДУ при Призедентові України. - Х. : [б. в.], 2010. - 574 с. : табл. – Інв. №.469365. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)

2010

 1. Бойчук, Ю. Д. Екологія і охорона навколишнього середовища : навч. посібник для вищих навч. закладів / Ю. Д. Бойчук, Е. М. Солошенко, О. В. Бугай. - 4-те вид., випр. і доп. - Суми : Унiверситетська книга, 2007. - 316 с. : табл. – Інв № 467663-467664. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 2. Грибан, В. Г. Валеологія : підручник для вищих навч. закладів / В. Г. Грибан ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 214 с. – Інв. № 467155–467156. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.3(7), ЧЗ(1).
 3. Грицик В. ((мол)). Екологія довкілля. Охорона природи : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. І. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. - 292 с. : табл. – Інв. № 467639-467640. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 4. Долина, Л. Ф. Стандартизація та метрологія у сфері охорони довкілля : навч. посібник / Л. Ф. Долина. - К. : Знання, 2007. - 200 с. : рис., табл. - (Вища освіта XXI століття). – Інв. № 466944. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. А. Потіш [та інші]. - 3-тє вид., стереотип. - Львiв : Магнолiя 2006, 2008. - 322 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 466558-466559. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(5), Аб.3(2), ЧЗ(1).
 6. Екосередовище і сучасність. Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації : монографія / С. І. Дорогунцов [та інші]. - К. : Кондор, 2006. - 444 с. – Інв. № 467666. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Заверуха, Н. М. Основи екології : навч. посібник для вищих навч. закладів / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 2-ге вид. - К. : Каравела, 2008. - 304 с. - (Вища освіта в Україні). – Інв. 467648-467649. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 8. Кизима, Р. А. Екологія : навч. посібник / Р. А. Кизима ; Рiвненський держ. гуманiтарний ун-т, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Х. : Бурун Книга, 2010. - 304 с. : табл. – Інв. № 467633-467634. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 9. Корсак, К. В. Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; Міжрегіон. академія управління персоналом. - 6-те вид., доп. - К. : ВД "Персонал", 2009. - 400 с. : рис., табл. – Інв. № 467651-467652. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 10. Кучма, М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посібник / М. М. Кучма. - 3-тє вид., доп. і випр. - Львiв : Магнолiя 2006, 2009. - 360 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 466583. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 11. Кучма, М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посібник / М. М. Кучма. - 3-тє вид., доп. і випр. - Львiв : Магнолiя 2006, 2010. - 360 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 466584. – Экземпляры: всего:9 - Н/Аб(1), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 12. Міронова Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. - Львiв : Новий Свiт-2000, 2009. - 140 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 467628. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 13. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посібник з курсу "Безпека життєдіяльності" для екон. вузів / С. П. Сонько [та інші] ; за ред. С. П. Сонько ; Криворізький економ. ін-т КНЕУ. - Львiв : Магнолiя 2006, 2006. - 232 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 466578-466580. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 14. Основи екології : підручник для вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації / О. В. Солошенко [та інші] ; за ред. проф. О. В. Солошенка. - Х. : Парус, 2008. - 376 с. : рис., табл. – Інв. № 467645-467646. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 15. Основи охорони праці : навч. посібник / Я. І. Бедрій [та інші] ; за заг. ред. Я. І. Бедрія. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Львiв : Магнолiя 2006, 2010. - 238 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 466568-466569. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 16. Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів України : усі нормативно-правові акти надано станом на 1 лютого 2010 р. / Харк. обл. організація Профспілки працівників освіти і науки України ; упоряд. Є. Ю. Стецюра. - 3-тє вид., доп. та випр. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 384 с. : табл. – Інв. № 466306. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 17. Петриченко, Т. В. Перша медична допомога : підручник для вищих мед. навч. закладів I-III рівнів акредитації / Т. В. Петриченко. - К. : Медицина, 2010. - 272 с. : рис., табл. – Інв. № 466269. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 18. Потіш, Л. А. Екологія : навч. посібник / Л. А. Потіш. - К. : Знання, 2008. - 272 с. : рис., табл. - (Вища освіта XXI століття). – Інв. № 467642-467643. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 19. Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. - К. : Кондор, 2010. - 550 с. : рис., табл. – Інв. № 467654- 467655. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 20. Сухарев, С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посібник для вищих навч. закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - Львiв : Новий Свiт-2000, 2008. - 256 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 467657-467658. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 21. Тарасова, В. В. Екологічна статистика (з блочно-модульною формою контролю знань) : підручник для вищих навч. закладів / В. В. Тарасова ; Держ. агроекологічний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 392 с. : рис., табл. – Інв. № 467630-467631. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 22. Фізико-хімічні основи надзвичайних ситуацій : навч. посібник дя вищих навч. закладів за спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / А. Є. Гай [та інші]. - К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. - 192 с. : рис., табл. – Інв. № 467660-467661. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 23. Юрченко Л. І. Екологія : навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. І. Юрченко. - К. : Видавничий дім "Професіонал" ; К. : Центр учбової літератури, 2009. - 304 с. : рис., табл. – Інв. № 467636-467637. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).

2009

 1. Алексеев В. С. Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций / В. С. Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. - М. : ЭКСМО, 2008. - 160 с. - (Экзамен в кармане) – Інв. № 460299. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(1), Аб.3(23), ЧЗ(1).
 2. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи [Текст] : навч. посібник / С. О. Апостолюк [та інші]. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Знання, 2007. - 216 с. : рис., табл. – Інв № 464254-464255. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 3. Белов, П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению 656500 "Безопасность жизнедеятельности" (спец. 330100 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере") / П. Г. Белов. - М. : Academia, 2003. - 512 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). – Інв № 464338-464339. – Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 4. Бровдій, В. М. Закони екології : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Бровдій, О. О. Гаца ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Освiта України, 2007. - 378 с. – Інв. № 462666. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Вальтер, Д. Зеленый бизнес - миллиардная сделка! На смену доткомам приходят дотгрины [Текст] / Д. Вальтер ; пер. с нем. В. Хартман ; Ин-т экономики и прогнозирования НАН Украины. - К. : Б. и., 2009. - 296 с. : табл. - Пер. изд. : Green Business - das Milliardengeschaft / Walther Dietrich. - Berlin, 2009. – Інв. № 463739 – Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).
 6. Величко, О. М. Контроль забруднення довкілля [Текст] : навч. посібник / О. М. Величко, Д. В. Зеркалов ; Нац. транспортний ун-т, Транспортна академія України, Міжнар. академія наук екології та безпеки життєдіяльності. - К. : Основа, 2002. - 256 с. : табл. – Інв. № 464278-464279. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 7. Вентиляция [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Теплоснабжение и вентиляция" направления "Строительство" / В. И. Полушкин [и др.]. - М. : Academia, 2008. - 416 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Строительство). – Інв. № 464332-464333. –Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 8. Говдяк, Р. М. Кількісний аналіз аварійного ризику газотранспортних об'єктів підвищеної небезпеки. Практичні рекомендації [Текст] : посібник / Р. М. Говдяк, Ю. М. Коснирєв. - Львів : Б. в., 2007. - 160 с. : рис., табл., фото – Інв. № 464274-464275. – Экземпляры: всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 9. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учеб. пособие по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Е. А. Горбашко. - М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 384 с. : табл., рис. - (Учебное пособие). – Інв. № 463361. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 10. Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Гогіташвілі, Є. -Т. Карчевські, В. М. Лапін. - К. : Знання, 2007. - 368 с. : табл., рис. – Інв. № 464314-464315. –Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), Аб.2(1), ЧЗ(1).
 11. Голицын, А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды [Текст] : учебник для сред. проф. образования / А. Н. Голицын. - М. : Оникс, 2007. - 334 с. : рис., табл. - (Для среднего профессионального образования). – Інв. № 464367-464368. – Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 12. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / А. О. Андрусевич, Н. І. Андрусевич, З. Я. Козак ; Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і дозвілля". - Львів : Б. в., 2009. - 203 с. – Інв. № 462725. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(1), ДБВ(1), ЧЗ(1).
 13. Зеркалов, Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль [Текст] : посібник / Д. В. Зеркалов. - К. : КНТ ; К. : Дакор ; К. : Основа, 2007. - 412 с. : табл. - (Міжнародна і національна безпека). – Інв. № 464262-464263. – Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 14. Костанян, В. Р. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. Вимоги безпеки [Текст] : питання та відповіді: посібник / В. Р. Костанян. - Х. : Індустрія, 2009. - 34 с. - (Інформація для праці). – Інв № 464258-464259. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 15. Костанян, В. Р. Правила пожежної безпеки (питання та відповіді) [Текст] : посібник / В. Р. Костанян ; Спецiалiзована фiрма з охорони працi ППФ "Злагода". - 3-тє вид. - Х. : Б. в., 2005. - 48 с. – Інв. № 464295-464296. –Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 16. Костанян, В. Р. Технічне обслуговування та експлуатація електроустановок. Вимоги безпеки (Питання та відповіді) [Текст] : посібник / В. Р. Костанян ; Спецiалiзована фiрма з охорони працi ППФ "Злагода". - Х. : Б. в., 2007. - 31 с. – Інв. № 464304-464305. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 17. Кузнецов, В. Пожарная безопасность [Текст] / В. Кузнецов. - Х. : Фактор, 2008. - 592 с. : рис., табл. –Інв. № 464291-464292. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 18. Ле Хак, В. В. Стиль здоровой жизни [Текст] = Healthy Lifestyle / В. В. Ле Хак. - К. : Б. в., 2008. - 282 с. : ил. – Інв. № 463742 – Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).
 19. Мазур, И. И. Управление качеством [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Управление качеством" / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро. - 3-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2006. - 400 с. : рис., табл. - (Высшая школа менеджмента). –Інв № 464038. – Экземпляры : всего 1 : Н/Аб(1).
 20. Методичні рекомендації щодо організації роботи з охорони праці в закладах (установах) освіти : усі нормативно-правові акти наведено станом на 1 березня 2009 року / Харк. обл. організація Профспілки працівників освіти і науки України ; уклад. Є. Ю. Стецюра ; відповід. за вип. С. О. Борисенко. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 48 с. – Інв. № 463384-463385. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(6), ЧЗ(2).
 21. Михайлов, Ю. М. Корпоративная система охраны труда. Функционирование. Аттестация. Сертификация. Экспертиза [Текст] / Ю. М. Михайлов. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 200 с. : табл. – Інв. № 464374-464375. – Экземпляры: всего 6 : Н/Аб(2), Аб.2(3), ЧЗ(1).
 22. Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст] : учебно-справ. пособие / C. B. Бурцев [и др.] ; под общ. ред. В. Е. Минина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2007. - 371 с. : рис., табл. – Інв. № 464371-464372. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 23. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. І. Павлов [та інші] ; Тернопільська академія народного господарства. - 2-ге вид., доп. - К. : Кондор, 2009. - 230 с. : табл., рис. – Інв. № 464307-464308. – Экземпляры: всего 4 : Н/Аб(2), Аб.2(1), ЧЗ(1).
 24. Пожежна безпека. Вип. 13 : збірник наук. пр. / Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Укр. наук.-дослід. ін-т пожежної безпеки МНС України ; гол. ред. В. В. Ковалишин. - Заснований у 2002 році. - Львів : Б. в., 2008. - 184 с. : табл., рис. – Інв. № 462674. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 25. Полiщук, В. П. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя [Текст] : навч. посібник / В. П. Полiщук, О. В. Молчанець, Г. В. Коротєєва. - К. : Б. в., 2008. - 176 с. : рис., табл. - Авт. вказані на звороті тит. л.. – Інв. № 463657-463659. – Экземпляры: всего 70 : Н/Аб(3), Аб.2(10), Аб.3(55), ЧЗ(2).
 26. Правила пожежної безпеки в Україні [Текст] . - Довідкове вид. - Х. : Одiссей, 2007. - 216 с. : табл. – Інв. № 463641. –Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1).
 27. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях [Текст] / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. - К. : Пожiнформтехнiка, 2007. - 20 с. – Інв. № 464298. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 28. Практикум з промислової екології [Текст] : навч. посібник / С. О. Апостолюк [та інші]. - К. : Основа, 2005. - 224 с. : граф., табл. – Інв № 464300-464301. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), Аб.2(1), ЧЗ(1).
 29. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлениям подготовки и спец. высш. проф. образования / А. В. Вяльцев [и др.] ; под общ. ред. проф. А. В. Фролова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 496 с. : рис., табл. - (Высшее образование). – Інв. № 464357-464358. – Экземпляры: всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 30. Промышлення экология [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. В. Гутенев [и др.] ; под ред. В. В. Денисова. - Ростов-на-Дону : Феникс ; М. ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2009. - 720 с. : рис., табл. - (Учебный курс). – Інв. № 464335-464336. – Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 31. Рожков, А. П. Відповідальному за пожежну безпеку (документи для практичної роботи) [Текст] / А. П. Рожков. - 2-ге вид., доп. й перероб. - К. : Пожiнформтехнiка, 2009. - 180 с. : табл. – Інв. № 464312. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 32. Рожков, А. П. Пожарная безопасность [Текст] : учеб. пособие для высш. учебных заведений / А. П. Рожков. - К. : Пожинформтехника, 1999. - 256 с. : рис., табл. – Інв № 464284-464285. – Экземпляры: всего 7 : Н/Аб(2), Аб.2(4), ЧЗ(1).
 33. Семенова, И. В. Промышленная экология [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И. В. Семенова. - М. : Academia, 2009. - 528 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Безопасность жизнедеятельности). – Інв № 464330. – Экземпляры : всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 34. Семехин, Ю. Г. Управление безопасностью жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности" / Ю. Г. Семехин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 224 с. : табл. - (Высшее образование).– Інв № 464364-464365. –Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 35. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация, сертификация : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению "Метрология, стандартизация и сертификация" и спец. "Метрология и метрологическое обеспечение" / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. - М. : Логос, 2003. - 526 с. : рис., табл. - (Учебник XXI века). – Інв. № 463419-463420. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 36. Сибикин, Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность [Текст] / Ю. Д. Сибикин. - М. : РадиоСофт, 2009. - 408 с. : рис., табл.. – Інв № 464352. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 37. Сибикин, Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий [Текст] : учебник для начального проф. образования / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Academia, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Начальное профессиональное образование. Электротехника). – Інв № 464341. – Экземпляры: всего 2 : Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 38. Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг [Текст] : опорний конспект для вищих навч. закладів / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка ; Мукачівський технологічний ін-т. - К. : Кондор, 2007. - 152 с. – Інв. № 464311. – Экземпляры: всего 1 : ЧЗ(1)
 39. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению 050100 "Естественно-научное образование" (профиль подготовки "Безопасность жизнедеятельности") / Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - М. : Academia, 2009. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности) – Інв № 464349-464350. – Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 40. Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посібник / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Львiв : Магнолiя-2006, 2009. - 212 с. : табл., граф. - (Вища освіта в Україні). – Інв. № 464318-464319. – Экземпляры : всего 5 : Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 41. Черняховский, Э. Р. Управление экологической безопасностью [Текст] : учебно-практическое пособие / Э. Р. Черняховский. - М. : Альфа-Пресс, 2007. - 248 с. : табл. – Інв № 464380-464382. – Экземпляры: всего 7 : Н/Аб(3), Аб.3(2), ЧЗ(2).
 42. Экологический мониторинг [Текст] : учебно-метод. пособие для преподавателей, студентов, учащихся / Т. Я. Ашихмина [и др.] ; под ред. проф.Т. Я. Ашихминой. - 4-е изд. - М. : Академический проект ; М. : Альма Матер, 2008. - 416 с. : рис., табл. - (Gaudeamus).– Інв № 464346-464347 Экземпляры : всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 43. Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве [Текст] / В. Н. Иванов [и др.]. - Х. : Форт, 2009. - 336 с. : рис., табл. – Інв. № 463741. – Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).
 44. Якимчук, Г. К. Взаємозамінність, стандартизація, метрологія та технічні вимірювання [Текст] : підручник для вищих техн. навч. закладів / Г. К. Якимчук, Ю. Є. Кирилюк, Г. А. Саранча ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : Основа, 2006. - 560 с. : рис., табл. – Інв. № 464447-464450. – Экземпляры : всего 30 : Н/Аб(4), Аб.2(23), ЧЗ(3).

2008

 1. Екологічна енциклопедія: У 3 т. Т.1: А-Е / Всеукр. екологічна ліга ; гол. ред. А. В. Толстоухов. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 432 с. : іл. – Інв. № 459274. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 2. Екологічна енциклопедія: У 3 т. Т.2: Є-Н / Всеукр. екологічна ліга ; гол. ред. А. В. Толстоухов. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. - 416 с. : іл. – Інв. № 459275. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 3. Екологічна енциклопедія: У 3 т. Т.3: О-Я / Всеукр. екологічна ліга ; гол. ред. А. В. Толстоухов. - К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2008. - 472 с. : іл. – Інв. № 459276. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 4. Закон України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" : за станом на 12 вересня 2008 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України). – Інв. № 458644. – Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 5. Зубик, Степан Васильович. Техноекологія. Джерела забруднення і захист на-вколишнього середовища : навч. посібник / С. В. Зубик. - Львiв : Орiяна-Нова, 2007. - 400 с. : рис., табл. – Інв. № 459832. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(1), Аб.1(2), Аб.2(3), Аб.3(3), ЧЗ(1).
 6. Коробкин, Владимир Иванович. Экология : конспект лекций / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 224 с. - (Зачет и эк-замен). – Інв. № 460251. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(1), Аб.3(5), ЧЗ(1).
 7. Лапін, Віктор Миколайович. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Лапін ; Львів. банк. коледж. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання ; Львiв : ЛБК НБУ, 2000. - 188 с. – Інв. № 460354. – Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), Н/Аб(1).
 8. Масияускене, Ольга Владимировна. Валеология : учеб. пособие для сред. проф. образования / О. В. Масияускене, Ж. Г. Муравянникова; под общ ред. заслуж. врача РФ, канд. мед. наук Б. В. Карабухина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 256 с. : табл. - (Медицина). – Інв. № 460274. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(1), Аб.3(23), ЧЗ(1).
 9. Настольная книга работодателя. Руководство по охране труда / В. Н. Иванов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : Форт, 2008. - 312 с. – Інв. № 459630-459631. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 10. Охорона праці : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. П. Кучерявий [та інші]; за ред. В. П. Кучерявого. - Львiв : Орiяна-Нова, 2007. - 368 с. : рис., табл. – Інв. № 459780-459781. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 11. Пожежна безпека. Вип.12 : збірник наук. пр. / Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Укр. наук.-дослід. ін-т пожежної безпеки МНС України ; гол. ред. В. В. Ковалишин. - Заснований у 2002 році. - Львів : Б. в., 2008. - 200 с. : іл. – Інв № 458636. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

Нові надходження