search

Мовознавство

2016

 1. Modalityinpatterns [Текст] : навч. посібник із граматики / І. О. Свердлова [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2015. – 168 с. : рис., табл., фот. – Бібліогр.: с. 161 (10 назв). – ISBN978-966-285-203-5.
 2. Ділова англійська мова [Текст] = Businessenglish : навч. посібник. Ч. 3 / Н. В. Зінукова [та ін.] ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 2-ге вид.,  доп. і перероб. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2014. – 116 с. : рис., табл. – Обклад. англ. – Бібліогр.: с. 114–115 (23 назви). – ISBN 978-966-434-324-1.
 3. Короткий російсько-український тлумачний словник юридичних термінів [Текст] / Дніпропетровський ун-т економіки та права ; упоряд. О. М. Турчак. - Днiпропетровськ : [б. в.], 2009. - 144 с. - Бібліогр.: с. 142 (2 назви). - ISBN 978-966-434-071-4.
 4. Мельник, Р. А. Англійська для міжнародного маркетингу [Текст] : навч. посібник / Р. А. Мельник, Т. В. Свиридюк ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. – 304 с. : рис., табл. – Текст англ. мовою. – Бібліогр.: с. 303 (20 назв). – ISBN 978-966-439-624-7.
 5. Ржевская, А. С. Русский язык. Научный стиль речи [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. 3-4 курсов инж. и инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / А. С. Ржевская, Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. украиноведения и политологии. - Харьков : [б. и.], 2014. - 87 с. : рис. - Библиогр.: с. 86 (5 назв.)
 6. Томілін, О. М. Англійська мова для студентів, які вивчають медіа-комунікації [Текст] = Media communication: english for media students : навч. посібник / О. М. Томілін, Л. М. Саліонович ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 208 с. : рис. – Англ. мовою. – ISBN 978-617-05-0133-2.

 

2015

 1. Бріцин, В. М. Українсько-російський і російсько-український словник сфера ділового і професійного спілкування / В. М. Бріцин, О. О. Тараненко ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. - К. : Вища шк., 2011. - 551 с. – Шифр 811.161.1/2(03). –  Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 2. Данилова, З. В. Англійська мова. Практика перекладу : навч. посібник / З. В. Данилова, Р. Р. Мельник, Л. Р. Мудрик ; Львiвська комерційна академiя. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. - 252 с. : табл., рис. - Інв.№481949. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Ковбасюк, Л. А. Практична граматика німецької мови : навч. посібник для студ. 3 курсу вищ. навч. закл. за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (нім., англ. мова та л-ра) / Л. А. Ковбасюк ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 204 с. : табл. - Бібліогр.: с. 195-200 (69 назв). – Інв. № 481953. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Мюллер, В. К. Великий англо-український словник. У новій редакції. Понад 250000 слів, словосполучень, ідіоматичних виразів, прислів'їв та приказок = Complete english-ukrainian dictionary. New edition. About 250000 words, word combinations, idioms, proverbs and sayings / В. К. Мюллер ; спец. наук. ред. пер., журналіст-міжнар. А. А. Фролов. - Київ : Арій, 2012. - 624 с. – Інв. № 482974. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Петрушова О. В. Учебное пособие по русскому языку. Научный стиль : учеб. пособие для студ. иностранцев 1 курса техн. спец. / О. В. Петрушова, И. И. Черненко, Г. А. Славтич. - Харьков : Компания СМИТ, 2004. - 314 с. : рис., табл. – Інв. № 482997. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. - 2-ге вид., стереотип. - Киів : Академія, 2012. - 216 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 207-213. – Шифр 811.161.2(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Солдатова, С. М. Німецька мова для студентів факультетів іноземних мов : навч. посібник / С. М. Солдатова, І. В. Гоштанар ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. - Інв. № 481952. –  Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Ставицька, Леся. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Обсценізми. Евфемізми. Сексуалізми / Л. Ставицька ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т критики, Ін-т укр. мови НАН України. - К. : Критика, 2008. - 456 с. : рис. - Бібліогр.: с. 435-454. – Шифр 811.161.2(03). –  Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 9. Українсько-англійський педагогічний словник. Близько 20000 слів і словосполучень : словник / уклад. Т. К. Полонська. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 448 с. – Шифр 811.111:37(03). – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 10. Шевелєва Л. А. Український правопис. Правила і таблиці. Практикум : навч. посібник / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; за ред. проф. А. О. Свашенко. - 2-е вид., доп. - Харків : Парус, 2004. - 464 с. : табл. - Бібліогр.: с. 457-458 (20 назв) – Інв. № 482631. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

 

2014

 1. Баранова, С. В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навч. посібник / С. В. Баранова. - Суми : СДУ, 2011. - 132 с. : табл. – Інв № 481179. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Воронова Є. М. Transportation : навч. посібник до практ. занять з англ. мови для студ. усіх курсів, магістрантів, аспірантів спец. "Організація перевезень" / Є. М. Воронова, О. А. Кальниченко ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - 2-е вид., перероб. і доп. - Х. : ХНАДУ, 2006. - 168 с. : табл. – Інв № 481182. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Тюленев-Лисовик, Л. П. Словарные множества. 1 / Л. П. Тюленев-Лисовик. - К. : Фенiкс, 2008. - 444 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 438-442 (94 назв.) – Інв. № 481181. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)

2013

 1. Лінгвокраїнознавство Великобританії : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології ; уклад.: М. В. Кашуба, Н. В. Реконвальд. - Одеса : Фенiкс, 2011. - 83 с. : ил. - Бібліогр.: с. 83 (15 назв). – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 476554.
 2. Переклад англомовної психологічної літератури : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти, що навчаються за психолог. спец. та спец. "Переклад" / за ред. Л. М. Черноватого [та ін.]. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 512 с. : табл. - (Dictum factum. Translation course).– Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 478130 .
 3. Рогоза Б. П. Уроки державної мови : [навч. посібник] / Б. П. Рогоза. - К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2012. - 544 с. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 479379.
 4. Українсько-англійський навчальний словник з педагогіки : словник. - К. : Педагогічна думка, 2013. - 512 с.– Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2) – Інв. № 480883-480884; Аб.3(1), ІБВ(1), ЧЗ(1).

2012

 1. Голицынский, Ю. Б. Великобритания = Great Britain : [учеб.пособие] / Ю. Б. Голицынский. - СПб. : КАРО, 2006. - 477 с. : рис. - (Страноведение). – Інв. №. 475946. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. British Literature. Professiona lEnglish for Literature Students : навч. посібник з англ. мови / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. канд. філол. наук, доц. А. А. Матійчак. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. - 312 с. : табл., рис. – Інв № 476599. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Higher education in Ukraine. Education the best you can be. 2009-2010 = Вища освіта в Україні. - Odessa : [s. n.], 2010. - 70 с. :il. – Шифр 74.58(4Укр). –Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).

2011

 1. Англійська мова : навч.-метод. посібник для проведення практичних занять з англ. мови зі студентами 2 курсу заоч. форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. академія ; упоряд.: С. Л. Самойлова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко. - Х. : [б. в.], 2011. - 111 с. – Інв. № 471314. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 2. Артеменко, Л. А. Tips on Economics : учеб. пособие для студентов и аспирантов эконом. спец. / Л. А. Артеменко ; Народная укр. академия. - Х. : [б. в.], 2003. - 160 с. : табл. – Інв. № 469230. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 3. Богданова, Н. Н. Учебник немецкого языка для технических уни-верситетов и вузов (с интерактивными упражнениями и тестами на компакт-диске) : учебник для техн. вузов / Н. Н. Богданова, Е. Л. Семенова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 448 с. : рис., табл. - (Иностранный язык в техни-ческом вузе). – Інв. № 469726-469727. – Экземпляры: всего:25 - Н/Аб(2), Аб.3(22), ЧЗ(1).
 4. Етика в редакційному повсякденні / Німецька пресова рада, Академія Української Преси, Фонд Фрінріха Науманна "За свободу" ; пер. А. Баканов ; наук. ред. В. Іванов. - К. : К.I.С., 2010. - 232 с. : іл. – Інв. № 469250. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 5. Зеленін, Г. І. Навчальний посібник з розвитку навичок усного мовлення з німецької мови [Текст] : для інж. та інж.-пед. спец. / Г. І. Зеленін, М. В. Романенко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. - 184 с. – Інв № 467815-467816. –Экземпляры : всего 42 : Н/Аб(2), Аб.1(10), Аб.3(24), Аб.2(5), ЧЗ(1)
 6. Коваленко, Г. П. Методи аналізу і синтезу афоризмів та їх застосування : монографія / Г. П. Коваленко. - Суми : Унiверситетська книга, 2010. - 798 с. – Інв. № 469368. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 7. Орловская, И. В. Учебник английского языка для технических университетов и вузов: учебник для студентов, обучающихся по техн. спец. / И. В. Орловская, Л. С. Самсонова, А. И. Скубриева. - 11-е изд. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 448 с. : табл. - (Иностранный язык в техническом вузе). – Інв. № 469431-469432. –Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.3(47), ЧЗ(1)
 8. Російсько-українсько-англійський словник з газовимірювань, якості газу та метрології. Основні терміни : близько 3 000 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; заг. ред. В. В. Розгонюк ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 1998. - 312 с. – Інв. № 470809-470810. – Экземпляры: всего:12 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(4), Аб.3(4), ЧЗ(1).
 9. Ротова, Н. В. Русский язык. Научный стиль речи : учебно-метод. пособие для иностранных студентов 3-4 курсов инж. и инж.-пед. спец. дневной и заоч. формы обучения / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 72 с. – Інв. № 471966-471967/ – Экземпляры: всего:200 - Н/Аб(2), Аб.2(196), ЧЗ(2)
 10. Савченко, Л. Г. Російсько-український словник словосполучень. Труднощі перекладу [Текст] / канд. філол. наук, доц., проф. Л. Г. Савченко. - К. : Національний книжковий проект, 2010. - 512 с. - (Великий український словник). – Шифр 811.161. – Экземпляры: всего:2 - ІБВ(1), ЧЗ(1).
 11. Склярова, С. С. Англійська мова : навч.-метод. посіб. для самоконтролю з дисц. "Англійська мова" для студ. І курсу денної форми навч. інженерних та інж.-пед. спец. / С. С. Склярова, Ю. О. Ковальова ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 95 с. – Інв. № 472412-472413. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.3(2), ЧЗ(1)
 12. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з екології. Основні терміни [Текст] : близько 3 500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 2000. - 736 с. – Інв. № 470843-470844. – Экземпляры: всего:12 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.1(4), Аб.3(4), ЧЗ(1)
 13. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни : понад 2 000 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 1999. - 560 с. – Інв. № 470773-470774. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(16), ЧЗ(1).
 14. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з надійності газотранспортного обладнання та систем. Основні терміни : понад 2 500 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 1999. - 560 с. –Інв № 470793-470794 Экземпляры: всего:16 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(12), ЧЗ(1)
 15. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник із протикорозійного захисту газопроводів. Основні терміни : близько 2 800 термінів / за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 2000. - 616 с. – Інв. № 470821-470822. – Экземпляры: всего:12 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(4), Аб.3(4), ЧЗ(1).
 16. Тлумачний словник-довідник з автоматизації, телемеханізації та використання обчислювальної техніки для працівників газової промисловості. Основні терміни : близько 4 000 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред.: М. Д. Гінзбург, З. П. Осінчук, Б. І. Педько ; уклад. В. В. Дубровський [та інші]. - Х. : [б. в.], 1997. - 536 с. – Інв № 470833-470834. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(3), Аб.3(3), ЧЗ(1).
 17. Українська мова : энциклопедия / Г. А. Губарева [та інші] ; за ред. І. В. Муромцев. - К. : Майстер-клас, 2011. - 399 с. : іл. - (Великий український словник). – Шифр 811.161. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 18. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : документи і матеріали / упоряд.: Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька ; ред. Л. Масенко. - К. : ВД "Києво-Могилянська академiя", 2005. - 400 с. – Інв. № 470496. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 19. Филатов, Л. К. Русский язык для иностранных студентов : учеб. пособие для студентов-иностранцев подготовительных ф-тов / Л. К. Филатов, В. Л. Филатова, М. А. Башкирова ; науч. ред. С. Н. Смоленский. - 3-е изд., испр. и доп. - К. : ИНКОС, 2008. - 358 с. – Інв. № 468930-468931. – Экземпляры: всего:301 - Н/Аб(2), Аб.2(77), Аб.3(221), ЧЗ(1)

2010

 1. Головко, Ж. С.Современное языковое строительство в Восточной Славии (вторая половина XX - начало XXI веков) : монография / Ж. С. Головко. - Х. : Факт, 2010. - 176 с. : рис., табл. – Інв № 466751. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Давиденко, А. О.Навчання креативного читання та письма / А. О. Давиденко, І. І. Бекреньова. - Х. : Основа, 2009. - 128 с. - (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 5 (77) ). – Інв. № 465614. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Ротова, Н. В.Русский язык для иностранных студентов : учеб.-метод. пособие для иностранных студентов инж. и пед.-инж. спец. дневной формы обучения / Н. В. Ротова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2010. - 163 с. : табл. – Інв. № 466745-466747. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(3), Аб.3(1), ЧЗ(1)
 4. Французька мова :навч.-метод. посібник за проф. спрямуванням для проведення практичних занять зі студентами I-II курсів денної форми навчання для спец. : 6.010101.23; 6.010104.38 / Укр. інж.-пед. академія ; упоряд. М. А. Богданова. - Х. : [б. в.], 2010. - 63 с. – Інв. № 466754. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)

Нові надходження