search

Машинобудування

2016

 1. Плєтньов, М. В. Удосконалення гідромоніторів для підвищення ефективності гідровидобутку корисних копалин [Текст] : навч. посібник / М. В. Плєтньов, В. В. Тугай ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 204 с. – Бібліогр.: с. 201 (14 назв). – ISBN 978-617-11-0000-8.

2015

 1. Костюк, Е. Г. Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа : конспект лекций. Ч. 1 / Е. Г. Костюк ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. металлорежущего оборудования и транспортных систем. - Х. : [б. в.], 2014. - 99 с. – Шифр 622.34(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
 2. Костюк, Е. Г. Технология бурения скважин и буровое оборудование [Текст] : конспект лекций для иностр. студ. дневной и заоч. форм обучения по направлению подготовки 6.010104 "Проф. образование. Нефтегазовое дело". Ч. 2 / Е. Г. Костюк ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. металлорежущего оборудования и транспортных систем. - Х. : [б. в.], 2014. - 95 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 94 (8 назв.) . – Шифр 622.24. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Ловыгин, А. А. Современный станок с ЧПУ и CAD/САМ-система / А. А. Ловыгин, Л. В. Теверовский. - М., 2012. - 281 с. : рис., табл. – Інв № 482982. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Лудченко, О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів. Організація, планування і управління : підручник для студ. вищих навч. закл. / О. А. Лудченко, Я. О. Лудченко ; Нац. транспортний ун-т. - 2-ге вид., перероб. . - К. : Логос, 2014. - 464 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 441-444 (70 назв). –Інв. № 481934. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Малащенко, В. О. Деталі машин. Конспект лекцій : навч. посібник : в 2 ч. Ч. 1. Ч. 2 / В. О. Малащенко, Б. В. Сологуб ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". - Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2013. - 152 с. : табл., рис. - (Дістанційне навчання ; № 60). - Бібліогр.: с. 144-148 (102 назви). – Інв. № 481940. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Малащенко, В. О. Методи графічних розрахунків деталей машин : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за напрямом підготовки "Машинобудування" / В. О. Малащенко, В. М. Стрілець, О. Р. Стрілець ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 318 с. : табл., рис. – Інв. №. 481946. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Маліцький, І. Ф. Технологія машинобудування. Розрахунок припусків і граничних розмірів заготовки для механічної обробки : навч. посібник для студ. машинобуд. спец. / І. Ф. Маліцький, М. К. Резніченко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. - Харків : [б. в.], 2015. - 110 с. : ил., табл. – Інв. № 482363-482364. – Экземпляры: всего:18 - Н/Аб(2), Аб.2(15), ЧЗ(1)
 8. Машинобудування = Машиностроение = Engineering : збірник наук. праць : вид. 2 рази на рік. Вип. 15 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Харків : УІПА, 2015. - 182 с. : табл., рис. – Інв. № 482661. – Экземпляры: всего:2 - ІБВ(1), Н/Аб(1).
 9. Романюк, В. В. Металеві конструкції. Розрахунок елементів і з'єднань : навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / В. В. Романюк ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 449 с. : табл., рис. – Інв. № 481913. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Сизый, Ю. А. Основы научных исследований в технологии машиностроения : учеб. пособие для студ. спец. 7.090202 Технология машиностроения, 7.090203 Металлорежущие станки и системы / Ю. А. Сизый, Д. В. Сталинский ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : УкрДНТЦ "Енергосталь" : Вид-во "САГА", 2007. - 212 с. : табл., рис. – Інв. № 481732. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 11. Структурный анализ в физическом материаловедении [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гладких [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 384 с. : табл., рис. – Інв. № 481981. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 12. Тарасюк, А. П. Технологии механической обработки полимерных композитов : монография / А. П. Тарасюк, О. Л. Кондратюк, Н. В. Верезуб. - Харьков : [Точка], 2015. - 228 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 207-226 (229 назв.). – Інв. № 482346-482350, 482730. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(6).
 13. Хомяк, О. М. Підйомно-транспортні пристрої : навч. посібник / О. М. Хомяк, Б. Ф. Піпа, А. І. Марченко. - К. : КНУТД, 2014. - 165 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 142 (27 назв). – Інв. № 481918. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 14. Ядерно-физические методы в материаловедении : учеб. пособие / Н. А. Азаренков [и др.] ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ, 2013. - 300 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 294-295 (22 назв.). – Інв. № 481976. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

 

2014

 1. Павлова, А. А. Нормативное обеспечение технологий тепловой сборки соединений с натягом : монография / А. А. Павлова ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2013. - 121 с. : табл., рис. -  Інв. № 481281-481282. – Экземпляры: всего:18 - Н/Аб(2), Аб.2(15), ЧЗ(1)
 2. Мовшович, А. Я. Переналаживаемые штампы на основе композиционных материалов для разделительных операций листовой штамповки : монография / А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, М. М. Буденный ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2013. - 135 с. : рис., табл. – Інв. № 481580. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2013

 1. Аналитические и механистические модели механики резания материалов : учеб. пособие для студ. спец. 6(7)10104 "Профессиональное образование. Машиностроение", 6(7)090202 "Технология машиностроения" / А. П. Тарасюк [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2013. - 136 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:76 - Н/Аб(2)–Інв. №478487-478488; Аб.2(73), ЧЗ(1)
 2. Блохин Е. П.Высокоскоростной наземный транспорт мира : учебник для студ. высш. техн. учеб. заведений / Е. П. Блохин, А. Н. Пшинько ; Днепропетровский нац. ун-т железнодорожного транспорта им. академика В. Лазаряна. - Днепропетровск : Изд-во ДНУЗТ, 2009. - 240 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 656.2(075.8).
 3. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва Української інженерно-педагогічної академії (2003-2013 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад. О. І. Єрьоміна [та ін.] ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : [б. в.], 2013. - 205 с. : фот. - (Праці кафедр УІПА). – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1). – Шифр 74.584л3
 4. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії (1993-2013 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : [б. в.], 2013. - 182 с. : фот. - (Праці кафедр УІПА). – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1) – Шифр 74.584л3
 5. Горбатенко В. П. Кольорові метали та сплави : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямком підготовки "Інженерне матеріалознавство" / В. П. Горбатенко, В. В. Горбатенко ; Держ. вищий навч. заклад "Донецкий нац. техн. ун-т". - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - 300 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1) – Інв. № 476544.
 6. Дерех З. Д. Правила дорожного движения с иллюстрациями основных положений : печатается по согласованию с ЦБДД и АС при МВД Украины / З. Д. Дерех, Ю. Е. Заворицкий. - К. : Арий, 2012. - 72 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 656.05.
 7. Лазарєв М. І. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Мадрид, 2012. - 160 с. : табл., рис. -  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 620.179(075.8).
 8. Лазарєв М. І. Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей : монографія / М. І. Лазарєв, І. І. Герніченко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 174 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 162-174 (211 назв). – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(3) – Інв. № 477275-477276; 477882.
 9. Математическое моделирование на транспорте: процессы и структуры : монография / П. Б. Комов [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 328 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 308-327 (291 назв.) –  Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2) – Інв. № 479437-479438.
 10. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 11 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Х. : [б. в.], 2013. - 172 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(1)– Інв. № 479576, ІБВ(1), ЧЗ(1).
 11. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : збірник наук. праць : вид. 2 рази на рік. Вип. 12 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Х. : [б. в.], 2013. - 173 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1)–Шифр. 621
 12. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 1 : Теоретическая механика / Н. В. Ладогубец, Э. В. Лузик ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 128 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 531(075.8).
 13. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 2 : Сопротивление материалов / В. В. Астанин ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 160 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 531(075.8).
 14. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 3 : Основы теории механизмов и машин / Я. Т. Киницкий ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 104 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 531(075.8).
 15. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 4 : Детали машин и основы проектирования / Д. В. Чернилевский ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 160 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)– Шифр 531(075.8).
 16. Технологія машинобудування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта". Ч. 1. Основи технології та технологічних процесів механообробки / І. Ф. Маліцький [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. - Х. : НТМТ, 2013. - 204 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 203 (16 назв). - Экземпляры: всего:16 - Н/Аб(2)– Інв № 480836-480837, Аб.1(2), Аб.2(9), Аб.3(2), ЧЗ(1)
 17. Технологія машинобудування [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів напряму підготовки "Професійна освіта". Ч. 2. Основні технологічні процеси виготовлення апаратів та машин хімічних і нафтогазових виробництв / І. Ф. Маліцький [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. - Х. : НТМТ, 2013. - 230 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 229 (13 назв). – Экземпляры: всего:16 - Н/Аб(2)– Інв. №  480852-480853, Аб.1(2), Аб.2(9), Аб.3(2), ЧЗ(1)
 18. Фідровська Н. М. Канатні барабани : монографія / Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : НТМТ, 2011. - 195 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2)– Інв. № 477378-477379; Аб.2(8)
 19. Шахтные скребковые конвейеры. Конструкция и перспективы. Проектирование. Изготовление. Эксплуатация : монография / Г. В. Высоцкий [и др.] ; под ред. А. З. Ульяновского ; Публичное акционерное о-во "Харьк. машиностроит. завод "Свет шахтера"", Харьк. нац. автомобильно-дорожный ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - Х. : Золотые страницы, 2012. - 832 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 478127.

2012

 1. Бадагуев, Б. Т. Грузоподъемные краны. Безопасность при эксплуатации: приказы, инструкции, журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - М. : Альфа-Пресс, 2011. - 318 с. : табл., рис. – Шифр 621.873:658.382.3. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Горбатенко, В. П. Кольорові метали та сплави : підручник для студ. вищих навч. закл., які навч. за напрямком підготовки "Інженерне матеріалознавство" / В. П. Горбатенко, В. В. Горбатенко ; Держ. вищий навч. заклад "Донецкий нац. техн. ун-т". - Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - 300 с. : табл., рис. – Інв № 476544 . – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Дмитриченко, М. Ф. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами : монография / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Вікович ; Нац. транспортний ун-т, Нац. ун-т "Львiвськаполiтехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2008. - 496 с. : табл., рис. – Інв. № 473813. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Ємельянова, І. А. Баштові крани для сучасного будівництва : навчально-довідковий посібник / І. А. Ємельянова, О. С. Сорокотяга, Д. В. Супряга ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архитектури. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 160 с. : рис., табл. – Інв. № 473817. - Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(2), Н/Аб(3)
 5. Ємченко, О. А. Основи надійності і довговічності промислового обладнання [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. А. Ємченко, С. Л. Смоляков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 180 с. : ил. – Інв. № 475160-475161. – Экземпляры: всего:12 – Н/Аб (2), Аб.2 (8), ЧЗ (2).
 6. Кудрявцев, А. И. Пневматические системы и устройства в промышленности : справочник / А. И. Кудрявцев, А. А. Кудрявцев. - Х. : Изд-во "Формат", 2011. - 480 с. : табл., рис. – Шифр 62-522.7(03). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Ларин, А. А. Прогнозирование и анализ надежности машиностроительных конструкций : учеб.-метод. пособие для студ. машиностр. спец. / А. А. Ларин ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : НТУ "ХПИ", 2011. - 128 с. : табл., рис. – Шифр 621.002.019.3(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 8. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering : зб. наук. пр. Вип. 6 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Х. : УIПА, 2010. - 237 с. : рис., табл. –. Інв № 476637. – Экземпляры: всего: 1 : ІБВ(1).
 9. Машинобудування [Текст] = Машиностроение = Engineering: зб. наук. пр. Вип. 9 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р - Х. : УІПА, 2012. - 256 с. : рис. – Інв. № 477388- 477390. – Экземпляры: всего: 3 : ІБВ(1). Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 10. Мовшович, Александр Яковлевич. Нанесение упрочняющих покрытий : монография / А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, Б. В. Горелик. - Х. : [б. в.], 2012. - 171 с. : рис., табл. – Інв № 477394-477396. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(3).
 11. Резание металлов с объемной нано- и субмикрокристаллической структурой : монография / А. И. Грабченко [и др.]. - Х. : [Точка], 2012. - 217 с. – Інв. № 477264. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 12. Серебряник, И. П. Автовакуумная некапиллярная конструкционная пайка / И. П. Серебряник. - К. : Альфа Реклама, 2011. - 68 с. : табл., рис.– Інв. № 473929-473932 .– Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(4), ЧЗ(1)
 13. Смоляков, С. Л. Транспортирующие машины : учеб. пособие для студ. спец. 6.010118, 6.090503, 8.010118, 8.090503 / С. Л. Смоляков, И. И. Исьемини ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2011. - 277 с. – Шифр 621. 867(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 14. Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум / Ю. Г. Сухенко [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2011. - 160 с. : табл., рис. – Інв. № 473801-473802. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 15. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. "Техн. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Кн. 2 : Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта / И. С. Туревский. - М. : Форум : ИНФРА - М, 2011. - 256 с. : табл., рис. - (Профессиональное образование). Шифр 629.113(075.3). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 16. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. 1705 "Техн. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". Кн. 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей / И. С. Туревский. - М. : Форум : ИНФРА - М, 2011. - 432 с. : табл., рис. - (Профессиональное образование).– Шифр 629.113(075.3). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 17. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства : учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. 1705 "Техн. обслуживание и ремонт автомобильного трансп." / И. С. Туревский. - М. : Форум : ИНФРА - М, 2012. - 208 с. : табл., рис. - (Профессиональное образование). –Шифр 629.113(075.3). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 18. Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учеб. пособие для студ. учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. 1705 "Техн. обслуживание и ремонт автомобильного трансп." / И. С. Туревский, В. Б. Соков, Ю. Н. Калинин. - М. : Форум : ИНФРА - М, 2011. - 368 с. : табл., рис. - (Профессиональное образование). – Шифр 629.113(075.3). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 19. Фельдштейн, Е. Э. Обработка деталей на станках с ЧПУ : учеб.пособие для студ. машиностроит. спец. учреждений, обеспечивающих получения высш. образ. / Е. Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. - 3-е изд., доп. - Минск : Новое знание, 2008. - 299 с. : ил. - (Техническое образование). – Шифр 621.9.06-529(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 20. Фідровська, Н. М. Канатні барабани [Текст] : монографія / Н. М. Фідровська ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 195 с.– Інв. № 477378-477379. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(8).
 21. Цвіркун, Л. І. Робототехніка та мехатроніка : навч. посібник / Л. І. Цвіркун, Г. Грулер ; Нац. гірничий ун-т. - 2-ге вид., випр. - Днiпропетровськ : НГУ, 2010. - 224 с. : табл., рис. – Шифр 621.865.8(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 22. Шахтные скребковые конвейеры. Конструкция и перспективы. Проектирование. Изготовление. Эксплуатация [Текст] : монография / Г. В. Высоцкий [и др.] ; под ред. А. З. Ульяновского ; Харьк. нац. автомобильно-дорожный ун-т, ОАО "Харьк. машиностроительный завод "Свет шахтера". - Х. : ХНАДУ, 2011. - 568 с. : табл., рис. – Інв № 475524. – Экземпляры: всего:1 – Н/Аб (1).

2011

 1. Андреев, Г. Я. Тепловая сборка в машиностроении : [монография] / Г. Я. Андреев ; науч. ред. Н. К. Резниченко ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 350 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав ; Биобиблиографический указатель дальнейших исследований в области тепловой сборки : с 322-349. – Інв № 469671. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Андрейків, О. Є. Механіка руйнування та довговічність металевих матеріалів у водневмісних середовищах : [монографія] / О. Є. Андрейків, О. В. Гембара ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. - К. : Наукова думка, 2008. - 344 с. : рис. – Інв. № 469290. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Значення найпростіших механізмів при конструюванні металорізального устаткування [Текст] : монографія / Ю. І. Сичов, Б.Г. Лях, В.І. Неко, В.І. Лазаренко, С. М. Кучеренко, В. В. Самчук, І. В. Білецька, Н.С. Кучеренко ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : УIПА, 2010. - 67 с. : рис., табл. –– Інв. № 470897. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Кондратюк, О. Л. Детали машин и основы конструирования : конспект лекций для иностранных студентов дневной формы обучения всех спец. / О. Л. Кондратюк ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 56 с. : рис. – Інв. № 472469-472470. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.2(17), ЧЗ(1).
 5. Кондратюк, О. Л. Оборудование ремонтного производства : конспект лекций для иностранных студентов дневной формы обучения спец. 7.01.01.0418ин / О. Л. Кондратюк ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 44 с. : рис. – Інв. № 472449-472450. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.2(17), ЧЗ(1).
 6. Маліцький, І. Ф. Технологія машинобудування : навч. посіб. для машинобуд. спец. / І. Ф. Маліцький ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Точка, 2011. - 153 с. : рис., табл. – Інв. № 469511-469512. – Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Аб.2(72), ЧЗ(1)
 7. Машинобудування. Вип.5 [Текст] = Машиностроение = Engineering : зб. наук. пр. : вид. 2 рази на рік / Укр. інж.-пед. академія ; гол. ред. А. П. Нестеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Х. : УIПА, 2010. - 183 с. : рис., табл. –. Інв № 468663. – Экземпляры: всего: 3 : Н/Аб(1), ІБВ(1), ЧЗ(1).
 8. Михайлов, А. Н. Основы синтеза поточно-пространственных технологических систем непрерывного действия / А. Н. Михайлов. - Донецк : ДонНТУ, 2002. - 380 с. : рис. –Інв № 468883. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Назаренко, І. І. Вантажопідіймальна техніка. Конструкції, ефективне використання, сервіс : навч. посібник для вищих навч. закладів / І. І. Назаренко, Ф. О. Німко. - К. : Слово, 2010. - 400 с. : рис., табл. – Інв. № 468723. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 10. Нестеров, А. П. Триботехника транспортных машин : конспект лекций для иностранных студентов / А. П. Нестеров, Т. Н. Осипова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 140 с. : рис., табл. – Інв. № 472429-472430. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.2(17), ЧЗ(1).
 11. Підйомно-транспортні машини. Розрахунки підіймальних і транспортувальних машин [Текст] : підручник для вищих навч. закладів за напрямом "Інженерна механіка" / В. С. Бондарєв [та інші]. - К. : Вища шк., 2009. - 736 с. : рис., табл. – Інв. № 468241,468733. –Экземпляры: всего 3 : Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 12. Пневмоударная и статикодинамическая штамповка сложнорельефных листовых деталей упругими средами [Текст] : монография / Е. А. Фролов [и др.] ; Укр. гос. академия железнодорожного транспорта, Донбасская гос. машиностроительная академия. - Х. : [б. и.], 2010. - 288 с. : рис., табл. – Інв № 468884. – Экземпляры : всего 1 : Н/Аб(1)
 13. Полянський, С. К. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів : у 3 ч. Ч. 1 : Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи : підручник для вищих навч. закладів за напрямом "Машинобудування" / С. К. Полянський, М. О. Білякович. - К. : Слово, 2010. - 384 с. : рис., табл., граф. – Інв. № 468726. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 14. Технологія наукових досліджень (на прикладах автомобільного транспорту) : навч. посібник для ВНЗ / В. П. Волков [та інші] ; під заг. ред. В. П. Волкова ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2008. - 384 с. : табл., рис. – Шифр 001.891(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

2010

 1. Березин, С. В. Справочник автомеханика / С. В. Березин. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. - 352 с. : рис., табл. - (Б-ка автомобилиста). – Інв. № 466314. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Ємельянова, І. А. Баштові крани для сучасного будівництва : на-вч.-довідковиий посібник / І. А. Ємельянова, О. С. Сорокотяга, Д. В. Суп-ряга ; Харк. держ. техн. ун-т будівництва та архитектури. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 160 с. : рис., табл. – Інв. № 466919. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Иванов, В. Н. Техническое диагностирование подъемно-транспортных машин : учеб. пособие / В. Н. Иванов. - Х. : Форт, 2009. - 272 с. : рис., табл., фото. – Інв. № 465529. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 4. Іванов, В. М. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Іванов. - Х. : Форт, 2010. - 276 с. : табл., рис. – Інв. № 465944. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Коваленко, І. В. Вдосконалення процесів розбирання з'єднань з натягом з використанням термовпливу : монографія / І. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. академія. - Горлівка : Ліхтар, 2009. - 120 с. : рис. – Інв. № 464692-464695. – Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(4).
 6. Кодра, Ю. В. Контрольно-вимірювальні пристрої технологічних машин : навч. посібник для напрямів "Прикладна механіка", "Інженерна механіка", Машинобудування" і "Зварювання" / Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько ; за ред. проф. З. А. Стоцька ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2008. - 312 с. : рис., табл. – Інв. № 465210-465211. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 7. Машинобудування. Вип. 3 = Машиностроение = Machine building : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік / Укр. інж.-пед. академія ; гол. ред. А. П. Нестеров. - Видається з 2007 року. - Х. : УIПА, 2008. - 172 с. : рис., табл. – Інв. № 465347. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(1), ДБВ(1), ЧЗ(1).
 8. Машинобудування. Вип. 4 = Машиностроение = Engineering : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік / Укр. інж.-пед. академія ; гол. ред. А. П. Не-стеров. - Вид. з грудня 2007 р. - Х. : УIПА, 2009. - 220 с. : рис., табл. – Інв. № 467619-467621. – Экземпляры: всего:29 - Н/Аб(3), ДБВ(1), ЧЗ(1), Аб.2(24).
 9. Новейший справочник автомобилиста / сост. А. В. Бедин. - Х. ; Бел-город : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2008. - 352 с. : рис. – Інв. № 466310. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 10. Резніченко, М. К. Якість та енергозбереження в процесах складання та розбирання з'єднань індукційним нагрівом : монографія / М. К. Резніченко ; Укр. інж.-пед. академія. - Горлівка : Ліхтар, 2009. - 180 с. : рис., табл. – Інв. № 464704-464707. – Экземпляры: всего:4 - Н/Аб(4).
 11. Савуляк, В. В. Пластичне деформування тонколистового матеріалу в умовах значних локалізацій деформацій та напружень : монографія / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 150 с. : рис. – Інв. № 462859. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 12. Управління якістю [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Д. П. Лойко [та інші] ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 2-е вид. - Львiв : Магнолiя 2006, 2010. - 336 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні) – Інв. № 466538–466539. – Экзем-пляры: всего : 20 : Н/Аб(2), Аб.2(17), ЧЗ(1).
 13. Ушаков, И. А. Курс теории надежности систем : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. 010500 Механика / И. А. Ушаков. - М. : Дрофа, 2008. - 240 с. : табл. - (Высшее образование). – Інв. № 464344. – Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), Н/Аб(1).
 14. Фідровська, Н. М. Спеціальні крани : навч. посібник для спец.: 7.090213; 8.090214 / Н. М. Фідровська, І. І. Ісьєміні ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2009. - 76 с. : рис., табл. – Інв. № 465732. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 15. Федорченко, А. А. Автослесарь по ремонту двигателей : учеб. пособие / А. А. Федорченко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 352 с. : рис. - (На-чальное профессиональное образование). – Інв. № 466311. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2009

 1. Атаманюк, В. В. Технологія конструкційних матеріалів [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. В. Атаманюк. - К. : Кондор, 2006. - 528 с. : рис., табл. – Інв. № 464547-464550. – Экземпляры: всего 40 : Н/Аб(4), Аб.2(33), ЧЗ(3).
 2. Бочков, В. М. Металорізальні верстати [Текст] : навч. посібник для механ. спец. вищих навч. закладів / В. М. Бочков, Р. І. Сілін, О. В. Гаврильченко ; за ред. засл. працівника нар. освіти України, д-ра техн. наук, проф. дійсного члена МАІ, академіка АІНУ та УТА Р. І. Сіліна ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехника", Хмельницький нац. ун-т. - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2009. - 268 с. : рис., табл. – Інв. № 465317-465319. – Экземпляры : всего 25 : Н/Аб(3), Аб.2(21), ЧЗ(1).
 3. Гаврилов, К. Л. Дорожно-строительные машины иностранного и отечественного производства: устройство, диагностика и ремонт = Road-building mashines of foreign and domestic make: construction, diagnostics and repair / К. Л. Гаврилов, Н. А. Забара ; издатель, ред. А. И Осипенко. - М. : Майор, 2006. - 480 с. : ил. – Інв. № 459152. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 4. Горбашко, Е. А. Управление качеством : учеб. пособие по спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" / Е. А. Горбашко. - М. ; Спб. ; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 384 с. : табл., рис. - (Учебное пособие). – Інв. № 463361. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Зацепина, Т. А. Станки инструментального производства [Текст] : учеб. по-собие / Т. А. Зацепина ; Моск. гос. индустриальный ун-т. - М. : МГИУ, 2005. - 116 с. : рис. – Інв. № 459114-459115. – Экземпляры : всего 11 : Н/Аб(2), Аб.2(7), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 6. Иванов, В. Н. Устройство, монтаж и демонтаж современных строительных башенных кранов [Текст] : монография / В. Н. Иванов. - Х. : Форт, 2008. - 278 с. : фото, рис., табл. – Інв. № 463655. – Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).
 7. Карпусь, В. Є. Ефективне використання верстатів з ЧПК у авіаційному агрегатобудуванні [Текст] : монографія / В. Є. Карпусь, В. О. Границя. - Х. : Б. в., 2009. - 226 с. : рис., табл. –Інв. № 463634. – Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).
 8. Костанян, В. Р. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. Вимоги безпеки [Текст] : питання та відповіді: посібник / В. Р. Костанян. - Х. : Індустрія, 2009. - 34 с. - (Інформація для праці). – Інв. № 464258-464259. – Экземпляры : всего 4 : Н/Аб(2), ЧЗ(2).
 9. Лудченко, О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів. Технологія : підручник для вищих навч. закладів / О. А. Лудченко. - К. : Вища шк., 2007. - 528 с. : рис. – Інв. № 459794-459795. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 10. Матеріалознавство [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / С. С. Дя-ченко [та інші] ; за ред. проф. С. С. Дяченко ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2007. - 440 с. : рис., табл. – 463977-463978. – Экземпляры : всего 5 : Н/Аб(2), Аб.2(1), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 11. Мокін, Б. І. Ідентифікація параметрів моделей та оптимізація режимів системи електропривода трамвая з тяговими електродвигунами постійного струму : монографія / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 92 с. – Інв. № 462087. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 12. Робочі процеси високих технологій у машинобудуванні [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / А. І. Грабченко [та інші] ; за ред. д-ра техн. нук, проф. А. І. Грабченка ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Запорізький нац. техн. ун-т, Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2003. - 456 с. : рис., табл. – Інв № 465521-465523. – Экземпляры: всего 5 : Н/Аб(3), ЧЗ(2).
 13. Середюк В. С. Основи обробки матеріалів різанням та інструмент : збірник завдань та метод. реком. до виконання самост. і практ. робіт: навч. посібник для вищих навч. закладах за спец. "Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування" / В. С. Середюк. - К. : Освiта України, 2006. - 187 с. : табл., рис. – Інв. № 462665, 463365. – Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), Н/Аб(2), Аб.2(2).
 14. Сокол, Н. А. Основы конструкции и расчета автомобиля : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Н. А. Сокол, С. И. Попов. - Ростов-на-Дону : Фе-никс, 2006. - 304 с. : рис. - (Высшее образование). – Інв. № 462421. – Эк-земпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 15. Типові навчальні плани та програми для професійно-технічного навчання робітників (підготовка та підвищення кваліфікації) за професією контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) : код професії: 7223.1: кваліфікація: 2-6 розряди / Дніпропетровський держ. ін-т техн. навчання робітників (ДІТНР) ; уклад. І. І. Козицька ; відповід. за вип. С. В. Погорєлова. - К. : Б. в., 2004. - 94 с. – Інв. № 462810. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 16. Типові навчальні плани та програми для професійно-технічного навчання робітників (підготовка та підвищення кваліфікації) за професією контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи) : код професії: 8211.1: кваліфікація: 2-6 розряди / Дніпропетровський держ. ін-т техн. навчання робітників (ДІТНР) ; уклад. І. І. Козицька ; відповід. за вип. С. В. Погорєлова. - К. : Б. в., 2004. - 129 с. – Інв. № 462809. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 17. Эксплуатация оборудования, безопасность работ и охрана труда в строительстве [Текст] / В. Н. Иванов [и др.]. - Х. : Форт, 2009. - 336 с. : рис., табл. – Інв. № 463741. –Экземпляры: всего 1 : Н/Аб(1).

2008

 1. Бочков, В. М. Розрахунок та конструювання металорізальних верстатів : підручник для вищих навч. закладів / В. М. Бочков, Р. І. Сілiн, О. В. Гаврильченко; за ред. засл. працівника нар. освіти України, д-ра техн. наук, проф., дійсного члена МАІ, академіка АІНУ та УТА Р. І. Сіліна ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. - Львiв : Бескид Бiт, 2008. - 448 с. : іл. – Інв. № 457941-457942. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.2(17), ЧЗ(1).
 2. Григорьев, С. Н. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ : справочник / С. Н. Григорьев, М. В. Кохомский, А. Р. Маслов; под общ. ред. д-ра техн. наук А. Р. Масло-ва. - М. : Машиностроение, 2006. - 544 с. : рис., табл. - (Б-ка инструментальщика). – Інв. № 459112. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 3. Гузеев, В. И. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А. Ба-туев, И. В. Сурков; под ред. В. И. Гузеева. - 2-е изд. - М. : Машиностроение, 2007. - 368 с. – Інв. № 459107. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 4. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин : підручник для вищих навч. закладів / Є. С. Поліщук [та інші]; за ред. проф. Є. С. Поліщука ; Ін-т інно-ваційних технологій і змісту освіти МОН України. - Львiв : Бескид Бiт, 2008. - 620 с. : рис., табл. – Інв. № 459847-459848. – Экземпляры: всего:30 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.2(10), Аб.3(12), ЧЗ(1).
 5. Зацепина Т. А. Станки инструментального производства : учеб. пособие / Т. А. Зацепина ; Моск. гос. индустриальный ун-т. - М. : МГИУ, 2005. - 116 с. : рис. – Інв. № 459114-459115. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(6), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 6. Кугультинов, С. Д. Технология обработки конструкционных материалов : учебник для высш. учеб. заведений по машиностроит. спец. / С. Д. Кугультинов, А. К. Ковальчук, И. И. Портнов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 672 с. : рис., табл. – Інв. № 4590722-459073. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.1(2), Аб.3(3), ЧЗ(1).
 7. Лудченко, Олександр Артемович. Технічна експлуатація і обслуговування ав-томобілів. Технологія : підручник для вищих навч. закладів / О. А. Лудченко. - К. : Ви-ща шк., 2007. - 528 с. : рис. – Інв. № 459794-459795. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 8. Маслов, А. Р. Инструментальные системы машиностроительных производств : учебник для высш. учеб. заведений по направлению подготовки диплом. спец. "Кон-структорско-технологическое обеспечение машиностроит. производств" / А. Р. Мас-лов. - М. : Машиностроение, 2006. - 336 с. : рис., табл. - (Для вузов). – Інв. № 459109-459110. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 9. Подураев, Ю. В. Мехатроника. Основы, методы, применение : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Мехатроника" направления подготовки "Меха-троника и робототехника" / Ю. В. Подураев. - 2-е изд., стереотип. - М. : Машинострое-ние, 2007. - 256 с. : рис. - (Для вузов). – Інв. № 459145-459146. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 10. Соколов, Сергей Алексеевич. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлениям подготовки бакалавров и магистров 551800 "Технологические машины и оборудова-ние" / С. А. Соколов. - СПб. : Политехника, 2005. - 424 с. : рис., табл. - (Учебное посо-бие для вузов). – Інв. № 459631-459632. – Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), Н/Аб(2).
 11. Тайц, В. Г. Ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец. "Подъемно-транспортные, строи-тельные, дорожные машины и оборудование" направления "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / В. Г. Тайц. - М. : Академия, 2007. - 332 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт). – Інв. № 459150. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 12. Тарануха, Н. А. Разработка дипломного проекта для транспортных специально-стей вузов. Требования, рекомендации, справочные материалы : учеб. пособие для спец. 190701 "Организация перевозок и управление на транспорте (Водный транс-порт)" направления подготовки 190700 "Организация перевозок и управление на транспорте" / Н. А. Тарануха, И. В. Каменских. - М. : Солон-Пресс, 2008. - 204 с. : рис., табл. - (Б-ка студента). – Інв. № 459139. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(1), Аб.2(1), ЧЗ(1).
 13. Физико-технологические основы методов обработки : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению подготовки диплом. спец. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроит. производств" / А. П. Бабичев [и др.]; под ред. А. П. Бабичева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 411 с. : рис. - (Высшее об-разование). – Инв. № 459080-459081. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.1(1), Аб.2(2), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 14. Черпаков, Б. И. Металлорежущие станки : учебник для образовательных учре-ждений начального проф. образования / Б. И. Черпаков, Т. А. Альперович. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 368 с. : рис., табл. - (Начальное профессиональное образование. Металлообработка). – Інв. № 459124-459125. – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(2), Аб.2(1), Аб.3(1), ЧЗ(1).
 15. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин : учебник для высш. учеб. заведений по спец. "Подъемно-транспортные, строитель-ные, дорожные машины и оборудование" направления подготовки "Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" / А. В. Рубайлов [и др.]; под ред. проф. Е. С. Локшина. - М. : Академия, 2007. - 512 с. : ил. - (Высшее профессиональ-ное образование. Транспорт). – Інв. № 459148. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 16. Яцук, В. О. Методи підвищення точності вимірювань : підручник для вищих навч. закладів / В. О. Яцук, П. С. Малачівський ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - Львiв : Бескид Бiт, 2008. - 368 с. : рис., табл. – Інв. № 459812-459813. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.2(5), Аб.3(7), ЧЗ(1).
Читайте також: Мовознавство »

Нові надходження