search

Інтелектуальна власність

2015

 1. Валдайцев, С. В. Оценка интеллектуальной собственности : учебник / С. В. Валдайцев. - М. : Экономика, 2009. - 472 с. : рис., табл. - (Учебники экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 467-471 (55 назв.). – Шифр 67.304.3я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Журахівський, А. В.  Основи технічної творчості та наукових досліджень : навч. посібник / А. В. Журахівський, А. Я. Яцейко, Н. Б. Дьяченко ; Нац. ун-т "Львiвська полiтехніка". - Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2012. - 380 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 310 (15 назв). – Інв. № 481973. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2013 рік : стат. збірник / Державна служба статистики України, Гол. упр. статистики у Харкiв. обл. ; за ред. М. О. Тур ; відп. за вип. О. І. Толочко. - Х. : [б. в.], 2014. - 98 с. : табл., рис. – Інв. № 481818. –  Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 4. Колосюк, В. П. Патентование и лицензирование : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. П. Колосюк, В. В. Дорофиенко. - Харьков : Основа, 2000. - 194 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 156 (16 назв.). – Шифр 67.304.3я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности : практикум / Н. М. Коршунов, Ю. С. Харитонова ; под общ. ред. Н. М. Коршунова. - М. : Норма, 2009. - 176 с. : рис., табл. – Шифр 67.304.3я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Крайнєв, П. П. Інтелектуальна економіка. Управління промисловою власністю : монографія / П. П. Крайнєв ; Наук.-дослід. ін-т інтелектуальної власності АПН України. - Київ : ін Юре, 2004. - 446 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 431-444 (164 назв.). – Шифр 67.304.3я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 7. Машкин, Б. И. Справочник для предпринимателей по изобретательству и рационализации / Б. И. Машкин ; Рос. агентство по патентам и товарным знакам, Информ.-издат. центр Роспатента. - М. : ИНИЦ Роспатента, 2000. - 234 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 185-186 (28 назв.). – Шифр 67.304.3я2. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 8. Наукова діяльність у Харківській області за 2013 рік : стат. збірник / Державна служба статистики України, Гол. упр. статистики у Харкiв. обл. ; за ред. М. О. Тур ; відп. за вип. О. І. Толочко. - Х. : [б. в.], 2014. - 120 с. : табл., рис. – Інв. № 481817. –  Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1).
 9. Основи інтелектуальної власності : навч.-метод. посібник для проведення практ. занять / Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; уклад.: В. С. Поліщук, С. В. Пірожак. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2014. - 43 с. : табл., рис. – Інв. №  481954. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Шемаєва, Г. В. Інтелектуальна власність : конспект лекцій для студ. вищих навч. закл. за напрямами підготовки "Культура" та "Мистецтво" / Г. В. Шемаєва. - Харків : Мадрид, 2014. - 268 с. - Бібліогр.: с. 95-101 (74 назви). – Шифр 67.9(4Укр)304.3я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

 

2014

 1. Лазарєв, М. І. Методика навчання неруйнівного контролю майбутніх інженерів-педагогів з використанням каузальних мереж : монографія / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2014. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 142-157 (230 назв).– Інв. № 481443. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : метод. посібник / М. М. Петрушенко [та ін.] ; за ред. М. М. Петрушенка ; Командування повітр. сил збройних сил України, Харків. ун-т повiтр. сил ім. Івана Кожедуба. - Х. : ХУПС ; Вінниця, 2011. - 140 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 101-102 (18 назв). – Інв. № 481197. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Право інтелектуальної власності : навч. посібник у запитаннях та відповідях / Нац. ун-т "Одеська юридична акад." ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПН України О. І. Харитонової. - Х. : Одiссей, 2012. - 192 с. – Шифр 67.9(4Укр)3043я73. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2013

 1. Баранов П. Ю. Організаційно-економічні засади створення і реалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / П. Ю. Баранов ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 90 с. : табл. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 67.9(4укр)304.3я73.
 2. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії (2003-2013 рр.) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко, Н. П. Рубан ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : [б. в.], 2013. - 89 с. : фот. - (Праці кафедр УІПА). - Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1). –Шифр. ББК 74.584.
 3. Дубовец А. Н. Основы научных исследований : учеб. пособие для студ. спец. 8.18010011 Интеллектуальная собственность / А. Н. Дубовец ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2013. - 152 с. : табл. - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 001.891(075.8).
 4. Законодательные акты Украины по интеллектуальной собственности : учеб. пособие для иностр. студ. дневной и заоч. форм обучения инж.-пед. спец. / Н. И. Лазарев [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. креативной педагогики и интеллектуальной собственности. - Х. : [б. и.], 2013. - 147 с. - Библиогр.: с. 146 (11 назв). – Экземпляры: всего:5 - Н/Аб(1)- Інв № 479453 ; Аб.2(3), ЧЗ(1)
 5. Лазарєв М. І. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Мадрид, 2012. - 160 с. : табл., рис. -  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 620.179(075.8).
 6. Лазарєв М. І. Оформлення магістерської дипломної роботи : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / М. І. Лазарєв, В. М. Тіманюк, О. М. Дубовець ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 86 с. : іл. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 74.580.252.4я73
 7. Перелік наукових праць та навчально-методичних видань, розроблених працівниками УІПА за останні 5 років, що є наявними в фонді Наукової бібліотеки УІПА : в 2 ч. Ч. 1 / Укр. інж.-пед. акад., Наукова б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - 112 с.– Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1), Шифр 74.584л3я1 .
 8. Перелік наукових праць та навчально-методичних видань, розроблених працівниками УІПА за останні 5 років, що є наявними в фонді Наукової бібліотеки УІПА : в 2 ч. Ч. 2 / Укр. інж.-пед. акад., Наукова б-ка. - Х. : [б. в.], 2012. - 194 с. – Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1), Шифр 74.584л3я1.
 9. Рубашка В. П. Введення до інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / В. П. Рубашка ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 36 с. : рис. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 67.9(4УКР)304.3я73
 10. Рубашка В. П.Маркетинг інтелектуальної власності : навч. посібник для студ. спец. 8.18010011 Інтелектуальна власність / В. П. Рубашка ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - 88 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 67.9(4УКР)304.3я73
 11. Тарапов, И. Е. Интеллектуальный труд, наука и образование. Кризис в Украине / И. Е. Тарапов. - Х. : Тимченко А. Н., 2008. - 512 с.. –. –  Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1). – Інв № 478245

2012

 1. Бьюзен, Тони. 10 способов развить креативность / Т. Бьюзен ; пер. с англ. С. И. Ананин. - Минск : Попурри, 2010. - 160 с. : рис. + 4 л. цв. ил. – Інв. № 470983. . – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Парасюк, О. Слава української науки. Пропам'ятназбірка / О. Парасюк. - К. : [б. в.], 2011. - 590 с.. – Інв № 477401. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2011

 1. Гринев, Б. В. Инноватика : учеб. пособие / Б. В. Гринев, В. А. Гусев ; НАН Украины, НТК "Ин-т монокристаллов", Ин-т сцинтилляционных материалов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х. : ИСМА, 2010. - 352 с. : рис. – Шифр 001.895. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Кислий, В. М. Організація наукових досліджень : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. М. Кислий. - Суми : Унiверситетська книга, 2011. - 224 с. – Шифр 001.89. – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 3. Міжнародні угоди про охорону авторських і суміжних прав : навч. посібник для студентів денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є.В. Лекомцева, В.М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 96 с. – Інв. № 470907-470908. – Экземпляры: всего: 10: Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 4. Міжнародні угоди про охорону промислової власності : навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, Є.В. Лекомцева, В.М. Лекомцев ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2011. - 252 с. – Інв. № 470921-470922. – Экземпляры: всего: 10: Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1)
 5. Наукова та інноваційна діяльність, інтелектуальна власність : тлумачний українсько-російський словник / Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва АМПУ ; уклад. Н. О. Артамонова [та інші] ; за ред. академіка Академії мед. наук України Л. Г. Розенфельда. - Х. : [б. в.], 2007. - 172 с. - (Б-ка УРЖ). – Інв. № 469412. – Экземпляры: всего: 1: ІБВ(1).
 6. Тлумачний російсько-українсько-англійський словник з інтелектуальної власності. Основні терміни : понад 2 000 термінів / Науково-дослідний та проектно-конструкторський ін-т автоматизованих систем управління транспортом газу, Укр. нафтогазова академія ; за заг. ред. академіка УНГА А. А. Рудніка ; уклад. М. Д. Гінзбург [та інші]. - Х. : [б. в.], 1999. - 560 с. – Інв. № 470773-470774. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), ІБВ(1), Аб.2(16), ЧЗ(1).

2010

 1. Аристер Н. И.Управление диссертационным советом : практическое по-собие / Н. И. Аристер, С. Д. Резник ; под общ. ред. чл.-корр. РАН, д-ра экон. наук, проф. Ф. И. Шамхалова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИН-ФРА-М, 2010. - 464 с. : табл. - (Менеджмент в науке). – Інв. № 465360-465361. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ДБВ(1).Законодавчі акти України з інтелектуальної власності :навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 220 с. – Інв. № 465948-465949. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1). Нормативні документи України щодо складання та подання заявок на об'єкти інтелектуальної власності :навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : [б. в.], 2010. - 168 с. – Інв. № 465945-465946. – Экземпля-ры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1).
 2. Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості :монографія / Лабораторія психології творчості Ін-та психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; наук. кер. В. О. Моляко. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 208 с. - Бібліогр.: с. 206-207 (30 назв) – Інв. № 465535. – Экземп-ляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 3. Психологічні особливості творення наукового тексту :метод. рекомендації / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. В. В. Андрієвської. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 216 с. – Інв. № 465360-465361. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ДБВ(1).

2009

 1. Бошицький, Ю. Л. Комерційні найменування:основні правові аспекти / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук; за заг. ред. Ю. С. Шемшу-ченка ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності, Київський ун-т права НАН України. - К. : Юридична думка, 2006. - 216 с. –Інв. № 461569-461570.– Экземпляры: всего:19 - Н/Аб(2), Аб.2(16), ЧЗ(1).
 2. Закони України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; "Про охорону прав на зазначення походження товарів" :за станом на 21 листо-пада 2008 року / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 2008. - 40 с. - (Закони України). –Інв. № 462032.– Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1).
 3. Основи інтелектуальної власності :програма навч. дисц.: 10 кл. / Н. А. Побірченко, О. П. Сергеєнкова ; Держ. департамент інтелектуальної власності. - К. : Прок-Бізнес, 2008. - 24 с. : табл. –Інв. № 462915.– Экзем-пляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Основи інтелектуальної власності :підручник для учнів старших класів загальноосвітніх навч. закладів / М. В. Паладій [та інші] ; Держ. департа-мент інтелектуальної власності. - К. : Прок-Бізнес, 2008. - 208 с. –Інв. № 462905-462906.– Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.2(7), ЧЗ(1).
 5. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Вип. 2 (17) :науково-техн. збірник / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; відповід. ред. В. І. Найденко. - Заснова-ний у 2000 р. - К. : Б. в., 2008. - 110 с. : рис., табл. –Інв. № 463114.– Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1) .
 6. Розробка об'єкта інтелектуальної власності в дипломному проектуванні [Текст] :навч. посібник для денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / М. І. Лазарєв [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 128 с. : табл., рис.– Інв. №465466-465468.– Экземпляры: всего 355 : Н/Аб(3), ЧЗ(2), Аб.2(350).

2008

 1. Кредитно-модульна організація вивчення курсу"Педагогіка" : навч.-метод. посібник для II-III курсів / М. І. Соловей [та інші] ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. - 2-ге вид., випр. і перероб. - К. : Ленвiт, 2007. - 80 с. – Інв.№ 455135-455136.– Экзем-пляры: всего:5 - ЧЗ(2), Н/Аб(3)
 2. Кудіна В. В.Педагогіка вищої школи : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Ленвiт, 2007. - 194 с. –Інв. № 455083-455084.– Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 3. Курс лекційз порівняльної педагогіки [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / С. В. Білецька [та інші]; заг. заг. ред. чл.-кор. АПН України, д-ра пед. наук, проф. Г. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : Б. в., 2007. - 264 с. –Шифр 74.6я73.–Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Мікульонок, І. О.Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / І. О. Міку-льонок ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : Ліра-К ; К. : Полiтехнiка, 2008. - 232 с. –Інв. № 455176.– Экземпляры: всего:1 - Аб.2(1).
 5. Моляко, В. А.Творческая конструктология (пролегомены) / В. А. Моляко. - К. : Освита Украины, 2007. - 388 с. –Інв. № 454179-454180.– Экземпляры: всего:48 - Н/Аб(2), Аб.2(44), ЧЗ(2).
 6. Мясникова Т. С.Система дистанционного обучения MOODLE. Подробное тех-ническое описание и дополнение к электронной документации / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. - Х. : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. - 232 с. : рис. –Інв. № 459560-459561.– Экземпляры: всего:51 - Н/Аб(2), Аб.2(48), ЧЗ(1).
 7. Правове, нормативне таметрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Вип. 2(15) : науково-техн. збірник / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; відповід. ред. В. І. Найденко. - Заснований у 2000 р. - К. : Б. в., 2007. - 118 с. : граф., табл. –Інв. № 458126.– Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Сисоєва, С. О.Основи педагогічної творчості : підручник для вищих пед. навч. закладів / С. О. Сисоєва ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с. іл. –Інв. № 455109.– Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 9. Стратегії творчої діяльності.Школа В. О. Моляко : монографія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; за заг. ред. В. О. Моляко. - К. : Освiта України, 2008. - 702 с. –Інв. № 455241-455242.– Экземпляры: всего:48 - Н/Аб(2), Аб.2(14), Аб.3(30), ЧЗ(2).
 10. Шейко, В. М.Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підру-чник для вищих навч. закладів / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 312 с. –Інв. № 458967-458971.– Экземпляры: всего:5 - ДБВ(1), Аб.2(3), ЧЗ(1).

Нові надходження