search

Фізико-математичні науки

2016

 1. Глухов, В. В. Математические методы и модели для менеджмента [Текст] : учеб. пособие для студ. по спец. 060800 – Экономика и управление на предприятии / В. В. Глухов, М. Д.  Медников, С. Б. Коробко. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2005. – 528 с. : рис., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр.: с. 518 (25 назв.). – ISBN 5-8114-0278-3.
 2. Гоменюк, О. В. Теоретична фізика. Основи квантової механіки [Текст] : навч. посібник / О. В. Гоменюк ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. - 176 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 175 (7 назв).
 3.  Григорук, В. І. Прикладна фізична оптика [Текст] : навч. посібник / В. І. Григорук, В. І. Кисленко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. – 112 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 103 (15 назв). – ISBN 978-966-439-570-7.
 4. Гріш і математика [Текст] : математико-економіко-соціологічний вісник. № 14 / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О. С. Столярчука. – Львів ; Луцьк : Вид-во Тараса Сороки, 2014. – 23 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 5. Диференціальні рівняння. Збірник задач підвищенної складності [Текст] : навч. посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. О. В. Капустян [та ін.] ; за ред. акад. НАН України М. О. Перестюка. - Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 80 с. - Бібліогр.: с. 78-79 (20 назв). - ISBN 978-966-439-373-4.
 6. Зима, В. Г. Физика частиц от атомов до кварков [Текст] : монография / В. Г. Зима, А. Ю. Нурмагамбетов ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, НАН Украины, Ин-т теорет. физики им. А. И. Ахиезера, ННЦ "Харьк. физ.-тех. ин-т". - Харьков : [б. и.], 2014. - 266 с. : рис. - Библиогр.: с. 261-265 (14 назв.). - ISBN 978-966-285-042-0.
 7. Карнаух, Т. О. Комбінаторика [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. за напрямом "Прикладна математика" / Т. О. Карнаух ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 144 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 138 (12 назв). – ISBN 978-966-439-428-1.
 8. Клюшин, Д. А. Функціональний аналіз [Текст] : навч. посібник / Д. А. Клюшин ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. – 128 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-507-3.
 9. Литвин, О. М. Інтерполяція, інтерлінація та змішана апроксимація функцій в моделюванні соціально-економічних процесів [Текст] : монографія / О. М. Литвин, О. В. Ярмош ; Укр. інж.-пед. акад. – Київ : Наукова думка, 2015. – 246 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 224–242 (203 назви). – ISBN978-966-00-1217-2.
 10. Математика для економістів. Збірник задач [Текст] : навч. посібник / С. В. Білоусова [та ін.] ; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. - Київ : [б. в.], 2015. - 504 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 502-503 (17 назв). - ISBN 978-966-629-736-8.
 11. Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014) [Текст] : тези доповідей 12 міжнар. наук.-прак. конф., 19-21 листоп. 2014р., Дніпропетровськ / Дніпропетровський національний університет ім. О.Т. Гончара, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т приклад. систем. аналізу НТУУ "КПІ" МОН України та НАН України, Компания Noosphere Ventures USA, Inc, Тов-во з обмеж. відпов. та інозем. інвестиц. "Ай Ес Ді" ; міжнар. наук. ком. І. В. Сергієнко [та ін.] ; голова орг. ком.: М. В. Поляков, О. М. Кісельова. - Днiпропетровськ : [б. в.], 2014. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
 12. Математичний аналіз. Завдання для самостійної роботи студентів [Текст] : навч.-метод. посібник. Ч. 1 / С. А. Кривошея [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2013. – 324 с. : рис. – Бібліогр.: с. 227–228 (15 назв). – ISBN 978-966-439-689-6.
 13. Нарисна геометрія. Короткий курс з навчальними контрольними тестами [Текст] : навч. посібник / А. В. Краснюк [та ін.] ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна . - Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. - 153 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 151 (8 назв.). - ISBN 978-917-7109-73-9.
 14. Словник-довідник з методики навчання математики [Текст] : навч. посібник для студ. спец. 6.010100 "Початкове навчання", ОКР "бакалавр" / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; уклад. Л. М. Мироновська. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. – 40 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39 (9 назв).
 15. Федорчук, В. А. Інтегральні рівняння в задачах математичного моделювання [Текст] : навч. посібник / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк, Д. А. Верлань ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2014. - 144 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-142 (32 назв).
 16. Хусаінов, Д. Я. Моделювання динамічних систем [Текст] : навч. посібник для студ. ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д. Я. Хусаінов, І. І. Харченко, А. В. Шатирко ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 136 с. : рис. – Бібліогр.: с. 129–131 (28 назв). – ISBN 978-966-439-483-0.
 17. Шкільняк, С. С. Теорія алгоритмів. Приклади й задачі [Текст] : навч. посібник / С. С. Шкільняк ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киiв : ВПЦ "Київ. ун-т", 2012. – 152 с. – Бібліогр.: с. 150–151 (21 назва). – ISBN 978-966-439-523-3.

 

2015

 

 1. Авдонін, К. В. Фізика. Механіка. Коливання і хвилі : навч. посібник для студ. хім.-техн. спец. Ч. 1 / К. В. Авдонін, В. Ф. Лапшин, В. К. Максимов ; Київський нац. ун-т технологiї та дизайну. - К. : КНУТД, 2014. - 178 с. : табл., рис. – Інв. № 481937. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 2. Бережной, Ю. А. Квантова теорія розсіяння : підручник для студ. фізич. спец. вищ. навч. закл. / Ю. А. Бережной ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2013. - 206 с. : табл., рис. – Інв. № 481972. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Васілевський, О. М. Основи теорії невизначності вимірювань : навч. посібник / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 224 с. – Інв. № 481751 (Шифр 53.08(075.8). –  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Дубовик, В. М. Лекції з молекулярної фізики та термодинаміки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ, 2013. - 160 с. : табл., рис. – Інв. № 481920. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Ильин, В. А. Линейная алгебра : учебник для студ. физ. спец. и спец. "Прикладная математика" / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд., стер. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 278 с. : рис. - (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 4). - (Классический университетский учебник). – Інв. № 482339. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Казанский, В. Б. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / В. Б. Казанский, В. В. Хардиков ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Х. : ХНУ, 2013. - 292 с. : табл., рис. – Інв. № 481919. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Кононюк, А. Ю. Вища математика. Модульна технологія навчання [Электронный ресурс]: навч. посібник : в 2 кн. Кн. 1 / А. Ю. Кононюк. - К. : КНТ, 2009. - 698 с. - Бібліогр.: с. 697 (13 назв).
 8. Кононюк, А. Ю. Вища математика. Модульна технологія навчання [Электронный ресурс]: навч. посібник : в 2 кн. Кн. 2 / А. Ю. Кононюк. - К. : КНТ, 2009. - 771 с. - Бібліогр.: с. 786-787 (14 назв).
 9. Кононюк, А. Е. Обобщенная теория моделирования [Электронный ресурс]: монография. Кн. 1 : Начала. Ч. 1 / А. Е. Кононюк. - Киев : Освіта України, 2012. - 604 с. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 591-602.
 10. Кононюк, А. Е. Обобщенная теория моделирования [Электронный ресурс]: монография. Кн. 1 : Начала. Ч. 2 / А. Е. Кононюк. - Киев : Освіта України, 2012. - 708 с. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 695-707.
 11. Кононюк, А. Е. Основы научных исследований. Общая теория эксперимента : монография : в 4 кн. Кн. 4 / А. Е. Кононюк. - Киев : КНТ, 2011. - 506 с. : рис., табл. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 486-504 (223 назв.).
 12. Кононюк, А. Е. Основы научных исследований. Общая теория эксперимента [Электронный ресурс]: монография : в 4 кн. Кн. 1 / А. Е. Кононюк. - К. : КНТ, 2010. - 510 с. : рис., табл. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 509 (20 назв.).
 13. Кононюк, А. Е. Основы научных исследований. Общая теория эксперимента [Электронный ресурс]: монография : в 4 кн. Кн. 2 / А. Е. Кононюк. - К. : КНТ, 2010. - 454 с. : рис., табл. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 452 (20 назв.).
 14. Кононюк, А. Е. Основы научных исследований. Общая теория эксперимента [Электронный ресурс]: монография : в 4 кн. Кн. 3 / А. Е. Кононюк. - К. : КНТ, 2011. - 456 с. : рис., табл. - (Парадигма развития науки : Методологическое обеспечение). - Библиогр.: с. 436-455 (238 назв.).
 15. Математичне та комп'ютерне моделювання : збірник наук. пр. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; відповід. ред. Ю. Г. Кривонос [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2013. - 120 с. : табл., рис. - (Технічні науки ; Вып. 9). – Інв. № 481906. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 16. Скибінська Л. С. Гідравліка в тестах : навч. посібник / Л. С. Скибінська ; Екол. коледж Львів. нац. аграрного ун-ту. - Львів : [б. в.], 2014. - 120 с. : табл., рис. – Інв. № 481936. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 17. Структурный анализ в физическом материаловедении [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Гладких [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 384 с. : табл., рис. – Інв. № 481981. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 18. Тевяшев, А. Д. Вища математика у прикладах та задачах. Алгебра та геометрія із застосуванням MathCad : навч. посібник для студ. техн. ун-тів. Ч. 1 / А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин. - Х. : Мадрид, 2015. - 346 с. : табл., рис. - (Математика в технічному університеті). – Інв. 481129. –  Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 19. Тихонов, А. Н. Дифференциальные уравнения : учебник для студ. физ. спец. и спец. "Прикладная математика" / А. Н. Тихонов, А. Б. Васильева, А. Г. Свешников ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., стер. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 254 с. : табл., рис. - (Курс высшей математики и математической физики ; Вып. 6). - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 249-250 (28 назв.) – Інв. № 482340. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 20. Черномаз, В. Н. Дискретная математика : практикум для студ. направления подготовки 6.050101 Компьютерные науки / В. Н. Черномаз, Л. В. Васильева, О. А. Медведева ; Донбас. гос. машиностроит. акад. - Краматорск : ДГМА, 2014. - 79 с. : табл., рис. – Інв. № 481965. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

 

2014

 1. Самойленко, А. М. Якісний та асимптоматичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями : монографія / А. М. Самойленко, О. М. Станжицький ; Ін-т математики НАН України. - К. : Наукова думка, 2009. - 336 с. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 319-330 (168 назв). – Інв. № 481180. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).

2013

 1. Барсов В. І. Математичні методи та технічні засоби АСУ : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Барсов, В. А. Краснобаєв, З. В. Барсова ; під заг. ред. В. І. Барсова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 302 с. : табл., рис. - Экземпляры: всего:75 - Н/Аб(2), Інв. № 478262-478263; Аб.2(72), ЧЗ(1)
 2. Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії (2003-2013 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко. - Х. : [б. в.], 2013. - 161 с. : фот. - (Праці кафедр УІПА). –  Экземпляры: всего:1 - ІБВ(1). – Шифр ББК 74.584
 3. Лазарєв М. І. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Мадрид, 2012. - 160 с. : табл., рис. -  Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 620.179(075.8).
 4. Лосєва, Н. М. Інтерактивні технології навчання математики : навч.-метод. посібник для студ. / Н. М. Лосєва, Т. В. Непомняща, А. Ю. Панова. - К. : Кафедра, 2012. - 228 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 221-226 (66 назв). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). – Шифр ББК 74.480.
 5. Математическое моделирование на транспорте: процессы и структуры : монография / П. Б. Комов [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. - Донецк : Ноулидж, 2012. - 328 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 308-327 (291 назв.) –  Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2). – Інв. № 479437-479438.
 6. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 1 : Теоретическая механика / Н. В. Ладогубец, Э. В. Лузик ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 128 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 531(075.8).
 7. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 2 : Сопротивление материалов / В. В. Астанин ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 160 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 531(075.8).
 8. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 3 : Основы теории механизмов и машин / Я. Т. Киницкий ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 104 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 531(075.8).
 9. Техническая механика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Агроинженерия" : в 4 кн. Кн. 4 : Детали машин и основы проектирования / Д. В. Чернилевский ; под ред. Д. В. Чернилевского. - М. : Машиностроение, 2012. - 160 с. : табл., рис. - (Для вузов). - Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1), Шифр 531(075.8).
 10. Шкіль М. І.Вища математика : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів : у 2 кн. Кн. 1 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, В. М. Котлова. - К. : Либiдь, 2010. - 592 с. : табл., рис. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 476708.
 11. Шкіль М.І. Вища математика : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів : у 2 кн. Кн. 2 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. - К. : Либiдь, 2010. - 496 с. : табл., рис. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1), Інв. № 476709.

2012

 1. Власенко, К. В.Вища математика для майбутніх інженерів : навч. посібник / К. В. Власенко ; за ред. проф. О. І. Скафи. - Донецьк: Ноулідж, 2010. - 430 с. : табл., рис. – Шифр 51(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 2. Высшая математика [Текст] : учеб.-метод. пособие к самост. работе для иностр. студ. всех спец. Ч. 2 / О. Н. Литвин [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2012. - 116 с. : табл., рис. – Інв № 475838-475839. – Всего 70 : Н/Аб (2), Аб 2 (67), ЧЗ (1).
 3. Игуменцев, Е. А. Гироскопическая модель спина электрона : монография / Е. А. Игуменцев ; Укр. инж.-пед. акад.. - Х. : ХУПС, 2012. - 223 с. –Інв № 476616. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 4. Лазарев, Н. И. Неруйнуючий контроль технічних об'єктів у схемах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н. И. Лазарев, Д. І. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Мадрид, 2012. - 159 с. – Інв. № 477268. –Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 5. Моделювання систем у середовищі MATLAB : навч. посібник для студ. вищих навч. закдалів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп'ютерні науки" / С. С. Забара [та ін.] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2011. - 137 с. : табл., рис. – Шифр 519.6(075.8). – Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 6. Олексенко, В. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія : підручник для вищих техн. навч. закладів / В. М. Олексенко ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Х. : [б. в.], 2006. - 372 с. – Інв. № 471312. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 7. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : монографія : в 2 т. Т. 2 : Застосування / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2011. - 346 с. –Інв. № 477271. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування : монографія : в 2 т. Т. 1 : Алгоритми / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 447 с. – Інв № 477270. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 9. Сергієнко, І. В. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання : монографія / І. В. Сергієнко, В. К. Задірака, О. М. Литвин. - К. : Наукова думка, 2012. - 403 с. – Інв № 477272. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Техническая механика : учеб. пособие для иностр. студ. инж. и инж.-пед. спец. Ч. 1 : Теоретическая механика / М. К. Кравцов [и др.] ; М-во образования и науки, молодёжи и спорта Украины, Укр. инж.-пед. акад., Каф. "Сопротивление материалов и теоретич. механика". - Х. : [б. и.], 2012. - 152 с. : рис. –Інв № 477168-477169. – Экземпляры: всего:90 - Н/Аб(2), Аб.2(87), ЧЗ(1).
 11. Технічна механіка в прикладах і задачах. Ч. 1: Теоретична механіка : навч. посібник для студ. інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - Луганск : Промдрук, 2011. - 144 с. : табл., рис. – Інв. № 474266-474267. –Экземпляры: всего:78 - Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.3(55), ЧЗ(1).
 12. Шкіль, М. І. Вища математика : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів : у 2 кн. Кн. 2 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. - К. :Либiдь, 2010. - 496 с. : табл., рис. – Інв. № 476709. – ;Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 13. Шкіль, М. І. Вища математика : підручник для студ. вищих пед. навч. закладів : у 2 кн. Кн. 1 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, В. М. Котлова. - К. :Либiдь, 2010. - 592 с. : табл., рис. – Інв. № 476708. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 14. Шкілько, А. М. Довідник з курсу фізики : для студ. інж.-пед. спец. / А. М. Шкілько, Г. О. Рудакова ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 124 с. – Інв № 475566-475567. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.3(12), ЧЗ(1).
 15. Шкілько, А. М.Фізика. Механіка. Молекулярна фізика та термодинаміка : навч. посібник для студ. інж.-пед. спец. / А. М. Шкілько, Д. В. Руденко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 140 с. : табл., рис. –Інв. № 475471-475472. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.3(12), ЧЗ(1).

2011

 1. Васецкий, Ю. М. Асимптотические методы решения задач электродинамики в системах с массивными криволинейными проводниками : [монография] / Ю. М. Васецкий ; Ин-т электродинамики НАН Украины. - К. : Наукова думка, 2010. - 271 с. : рис., табл. – Інв. № 469286. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 2. Высшая математика. Ч. 1 : учебно-метод. пособие по самостоятельной работе для иностранных студентов всех спец. / О. Н. Литвин [и др.] ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : [б. и.], 2011. - 112 с. – Інв. № 473263-473264. – Экземпляры: всего:70 - Н/Аб(2), Аб.2(35), Аб.3(32), ЧЗ(1)
 3. Герасимчук, В. С. Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах : навч. посібник для техн. і технолог. спец. вищих навч. закладів / В. С. Герасимчук, Г. С. Васильченко, В. І. Кравцов ; за ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. В. С. Герасимчука. - К. : Книги України ЛТД, 2009. - 578 с. : рис. – Інв. № 470505. –Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М. : Высшее образование, 2008. - 480 с. : табл., рис. - (Основы наук). – Інв № 468556, шифр 519.2(075.8). –Экземпляры:;; всего 1 : ЧЗ(1).
 5. Долинский, А. А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах / А. А. Долинский, Г. К. Иваницкий ; Ин-т технической теплофизики НАН Украины. - К. : Наукова думка, 2008. - 382 с. – Інв. № 469287-469288. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(2)
 6. Литвин, О. М. Інтерфлетація функцій при розв'язуванні тривимірної задачі теплопровідності [Текст] / О. М. Литвин, Л. І. Гулік ; за ред. акад. НАН України І. В. Сергієнка ; Укр. інж.-пед. академія. - К. : Наукова думка, 2011. - 210 с. : рис. ;– Інв. № 471028-471029, 472402. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(3).
 7. Литвин, О. М. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій [Текст] / О. М. Литвин, Н. І. Штепа, О. О. Литвин ; за ред. акад. НАН України І. В. Сергієнка ; Укр. інж.-пед. академія. - К. : Наукова думка, 2011. - 228 с. : табл., рис. – Інв. № 472403. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Литвин, О М. Математичне програмування з елементами інформаційних технологій : навч. посібник для спец. "Менеджмент організацій" / О. М. Литвин, А. Л. Литвинов ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 196 с. : рис., табл. – Інв. № 469481-46948. – Экземпляры: всего:30 - Н/Аб(2), Аб.1(7), Аб.3(20), ЧЗ(1)
 9. Лямец, В. И. Основы корреляционного и регрессивного анализа в экономике : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / В. И. Лямец, В. И. Успаленко. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 112 с. : рис., табл. – Інв. № 470668. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 10. Математика : учеб.-метод. пособие для студентов-иностранцев всех спец.; / О.Н. Литвин [и др.] : Укр. инж.-пед. акад. – Харьков, 2011. –124 с. – Інв. № 471691-471692/ – Экземпляры: всего:94 - Н/Аб(2), Аб.3(89), ЧЗ(3).
 11. Олемской, А. И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем : монография / А. И. Олемской, И. А. Шуда ; Сумской гос. ун-т. - Сумы : Изд-во СумГу, 2010. - 377 с. : рис. – Інв. № 470575. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 12. Проценко, І. Ю. Технологія одержання і фізичні властивості плівкових матеріалів та основи мікроелектроніки (практикуми) : навч. посібник / І. Ю. Проценко, Л. В. Однодворець. - Суми : Сумський держ.ун-т, 2011. - 231 с. : рис., табл. – Інв. № 470576. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 13. Тевяшев, А. Д. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 1 : Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної : навч. посібник для техн. ун-тів / А. Д. Тевяшев, О. Г. Литвин ; Науково-метод. центр вищої освіти, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : Фактор, 2004. - 592 с. : рис., табл. - (Математика в технічному університеті). – Інв. № 469304. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.3(5), ЧЗ(1)
 14. Теоретична механіка. Розділ : Основи аналітичної механіки [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів інж. і інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. академія ; упоряд. М. К. Кравцов, І.Б. Седов, Л.Г. Кузнєцова, Н.І. Седова, В.Т, Акімов, О.С. Писарцов. - Х. : [б. в.], 2011. - 80 с. : рис., табл. – Інв. № 470943. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1)
 15. Хохлов, В. І. Електромагнетизм : [навч. посібник] / В. І. Хохлов ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2010. - 148 с. : рис. – Інв № 468245-468246. – Экземпляры: всего:10 - Н/Аб(2), Аб.3(7), ЧЗ(1)
 16. Шульга, М. О. Резонансні електромеханічні коливання п'єзоелектричних пластин : [монографія] / М. О. Шульга, В. Л. Карлаш ; Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України. - К. : Наукова думка, 2008. - 272 с. : рис., табл. – Інв. № 469280. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)

2010

 1. Кредитно-модульна організація вивчення курсу "Педагогіка" : навч.-метод. посібник для II-III курсів / М. І. Соловей [та інші] ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. - 2-ге вид., випр. і перероб. - К. : Ленвiт, 2007. - 80 с. – Інв. № 455135-455136. – Экзем-пляры: всего:5 - ЧЗ(2), Н/Аб(3)
 2. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К. : Ленвiт, 2007. - 194 с. – Інв. № 455083-455084. – Экземпляры: всего:3 - Н/Аб(2), ЧЗ(1)
 3. Курс лекцій з порівняльної педагогіки [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / С. В. Білецька [та інші]; заг. заг. ред. чл.-кор. АПН України, д-ра пед. наук, проф. Г. В. Троцко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : Б. в., 2007. - 264 с. – Шифр 74.6я73. –Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
 4. Мікульонок, І. О. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / І. О. Міку-льонок ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : Ліра-К ; К. : Полiтехнiка, 2008. - 232 с. – Інв. № 455176. – Экземпляры: всего:1 - Аб.2(1).
 5. Моляко, В. А. Творческая конструктология (пролегомены) / В. А. Моляко. - К. : Освита Украины, 2007. - 388 с. – Інв. № 454179-454180. – Экземпляры: всего:48 - Н/Аб(2), Аб.2(44), ЧЗ(2).
 6. Мясникова Т. С. Система дистанционного обучения MOODLE. Подробное тех-ническое описание и дополнение к электронной документации / Т. С. Мясникова, С. А. Мясников. - Х. : Изд-во Шейниной Е. В., 2008. - 232 с. : рис. – Інв. № 459560-459561. – Экземпляры: всего:51 - Н/Аб(2), Аб.2(48), ЧЗ(1).
 7. Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Вип. 2(15) : науково-техн. збірник / Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т" ; відповід. ред. В. І. Найденко. - Заснований у 2000 р. - К. : Б. в., 2007. - 118 с. : граф., табл. – Інв. № 458126. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Сисоєва, С. О. Основи педагогічної творчості : підручник для вищих пед. навч. закладів / С. О. Сисоєва ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с. іл. – Інв. № 455109. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 9. Стратегії творчої діяльності. Школа В. О. Моляко : монографія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; за заг. ред. В. О. Моляко. - К. : Освiта України, 2008. - 702 с. – Інв. № 455241-455242. – Экземпляры: всего:48 - Н/Аб(2), Аб.2(14), Аб.3(30), ЧЗ(2).
 10. Шейко, В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підру-чник для вищих навч. закладів / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. - 6-те вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 312 с. – Інв. № 458967-458971. – Экземпляры: всего:5 - ДБВ(1), Аб.2(3), ЧЗ(1).

2009

 1. Бондаренко, М. Ф. Комп'ютерна дискретна математика : підручник для вищих навч. закладів за напрямком "Комп'ютерні науки" / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас. - Х. : Компанiя СМIТ, 2008. - 480 с. – Інв. № 456609-456610. – Экземпляры: всего: 50 : Н/Аб(2), Аб.1(12), Аб.3(35), ЧЗ(1).
 2. Дубовой, В. М. Моделі прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами : монографія / В. М. Дубовой, О. О. Ковалюк ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 185 с. : рис., табл. – Інв. № 462861. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 3. Кігель, В. Р. Математичні методи ринкової економіки : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Р. Кігель. - К. : Кондор, 2008. - 160 с. : табл., рис. – Інв. № 459012, 459029. – Экземпляры: всего:6 - Н/Аб(2), Аб.3(3), ЧЗ(1).
 4. Липовик, В. В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії : навч. посібник / В. В. Липовик, О. В. Максимов, В. Д. Радовський ; Криворізький техн. ун-т. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. - 286 с.– Інв. № 463410. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 5. Липовик, В. В. Математичний аналіз : навч. посібник / В. В. Липовик, О. В. Максимов ; Криворізький техн. ун-т. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. - 198 с. – Інв. № 463411. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 6. Несмашний, Є. О. Класична механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка : навч. посібник для вищих навч. закладів / Є. О. Несмашний ; Криворізький техн. ун-т. - 4-те вид. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. - 212 с. : рис., табл. – Інв. № 463412. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1)
 7. Несмашний, Є. О. Класична електродинаміка : навч. посібник для вищих навч. закладів / Є. О. Несмашний ; Криворізький техн. ун-т. - 2-ге вид. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. - 184 с. : рис., табл. – Інв. № 463413. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 8. Смоленцев Н. К. MATLAB: программирование на Visual C#, Borland JBuilder, VBA: учеб. пособие для высш. учеб. заведений по спец.: "Математика", "Прикладная математика и информатика", "Механика"/ Н. К. Смоленцев. - М.: ДМК Пресс; М.; Спб.; Нижний Новгород: Питер, 2009. - 464 с.: ил. – Інв. № 458853-458854.–Экземпляры: всего: Н/Аб(2), Аб.2(2), ЧЗ(1).
 9. Савуляк, В В. Пластичне деформування тонколистового матеріалу в умовах значних локалізацій деформацій та напружень : монографія / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вiнниця : Унiверсум-Вiнниця, 2008. - 150 с. : рис. – Інв. № 462859. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 10. Сенчуков, В. Ф. Основи дискретної математики : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. Ф. Сенчуков, Т. В. Денисова ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2007. - 344 с. : рис., табл. – Інв. № 462918. – Экземпляры: всего:1 - Н/Аб(1).
 11. Теоретична механіка. Методика розв'язання типових задач і контрольні завдання [Текст] : навч.-метод. посібник для заоч. форми навчання інж. і інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та ін.] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 79 с. : рис., табл. – Інв. № 463753-463754. – Экземпляры: всего 30 : Н/Аб(2), Аб.1(26), ЧЗ(2).
 12. Технічна механіка. Ч. 2: Опір матеріалів [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та інші] ; Укр. інж. - пед. академія. - Х. : Б. в., 2008. - 161 с. : іл. – Інв № 458499-458500. – Экземпляры: всего 278 : Н/Аб(2), ЧЗ(2), Аб.1(59), Аб.3(215).
 13. Технічна механіка. Ч. 3: Теорія механізмів і машин [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2008. - 175 с. : іл. – Інв. № 458548-458549. –Экземпляры: всего 278 : Н/Аб(2), ЧЗ(2), Аб.1(59), Аб.3(215).
 14. Технічна механіка. Ч. 4: Деталі машин [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та інші] ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 169 с. : рис., табл. – Інв. № 462899-462900. –Экземпляры: всего 283 : Н/Аб(2), ЧЗ(2), Аб.1(59), Аб.3(220).
 15. Хохлов, В. І. Механіка (класична і релятивістська) [Текст] : навч. посібник / В. І. Хохлов ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2009. - 76 с. : рис., табл. – Інв. № 463863-463864. – Экземпляры: всего 27 : Н/Аб(2), Аб.3(24), ЧЗ(1).
 16. Шкилько, А. М. Введение в нанотехнологию / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. и., 2008. - 152 с. : табл., рис. – Інв. № 460773-460775. – Экземпляры: всего:19 - Н/Аб(3), Аб.2(15), ЧЗ(1).

2008

 1. Бардачов, Ю. М. Дискретна математика : підручник для вищих техн. навч. за-кладів / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. Є. Ходакова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Вища шк., 2007. - 384 с. : рис., табл. – Інв. № 459655-459656. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.3(27), ЧЗ(1).
 2. Выгодский, М. Я. Справочник по элементарной математике / М. Я. Выгодский. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2008. - 512 с. : ил. – Інв. № 460265. – Экземпляры: всего:2 - Н/Аб(1), ЧЗ(1).
 3. Данилевич, С. Б. Общая физика. Механика, молекулярная физика и термоди-намика. Дистанционное обучение : учеб. пособие / С. Б. Данилевич, А. М. Шкилько, Г. А. Рудакова ; Укр. инж.-пед. академия. - Х. : Б. и., 2008. - 180 с. : ил. – Інв. № 460740-460741. – Экземпляры: всего:33 - Н/Аб(2), Аб.1(15), Аб.3(15), ЧЗ(1).
 4. Дубовик, В. П. Вища математика: у 3 ч. Ч.1 : навч. посібник для вищих навч. за-кладів / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - 2-ге вид. - Х. : Веста, 2008. - 200 с. : рис. - (Вища школа). – Інв. № 459897-459898. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.3(27), ЧЗ(1).
 5. Дубовик, В. П. Вища математика: у 3 ч. Ч.2 : навч. посібник для вищих навч. за-кладів / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - 2-ге вид. - Х. : Веста, 2008. - 240 с. : рис. - (Вища школа). – Інв. № 459947-459948. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.3(27), ЧЗ(1).
 6. Дубовик, В. П. Вища математика: у 3 ч. Ч.3 : навч. посібник для вищих навч. за-кладів / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. - 2-ге вид. - Х. : Веста, 2008. - 232 с. : рис. - (Вища школа). – Інв. № 459997-459998. – Экземпляры: всего:50 - Н/Аб(2), Аб.1(20), Аб.3(27), ЧЗ(1).
 7. Карагодова О. О. Дослідження операцій : навч. посібник для вищих навч. за-кладів / О. О. Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок ; Київський економічний ін-т мене-джменту (ЕКОМЕН). - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 256 с. : рис., табл. – Інв. № 458789-458790- Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.3(1), Аб.1(2), ЧЗ(2).
 8. Косарев, Е. Л. Методы обработки экспериментальных данных : учеб. пособие для высш. учеб. заведений по направлению "Прикладные математика и физика" / Е. Л. Косарев. - 2-е изд., перераб. - М. : Физматлит, 2008. - 208 с. : рис., граф. - (Физте-ховский учебник). – Інв. № 458777-458778. – Экземпляры: всего:8 - Н/Аб(2), Аб.2(5), ЧЗ(1).
 9. Литвин, О. М. Оптимальні за порядком точності кубатурні формули обчислення коефіцієнтів Фур'є функцій двох змінних з використанням сплайн-інтерлінації функцій : монографія / О. М. Литвин, О. П. Нечуйвітер ; Укр. інж.-пед. академiя. - Х. : Б. в., 2009. - 136 с. – Інв. № 461714-461716. – Экземпляры: всего:46 - Н/Аб(3), Аб.1(10), Аб.3(32), ЧЗ(1).
 10. Сергієнко, І. В. Математичне моделювання в комп'ютерній томографії з викори-станням інтерфлетації функцій : монографія / І. В. Сергієнко, О. М. Литвин, Ю. I. Пер-шина ; Укр. інж.-пед. академія. - Х. : Б. в., 2008. - 161 с. : іл. – Інв. № 461477-461479. – Экземпляры: всего:46 - Н/Аб(3), Аб.1(12), Аб.3(30), ЧЗ(1).
 11. Теоретична механіка. Збірник задач : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. С. Апостолюк [та інші]; за ред. д-ра техн. наук М. А. Павловського. - К. : Технiка, 2007. - 400 с. : рис. – Інв. № 459705-459706. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.1(7), Аб.3(10), ЧЗ(1).
 12. Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций : учебник для высш. учеб. заведений по спец. 061800 "Математические модели в эко-номике" / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 400 с. : рис. – Інв. № 458836-458837. – Экземпляры: всего:7 - Н/Аб(2), Аб.1(2), Аб.3(2), ЧЗ(1).
 13. Яцук, В. О. Методи підвищення точності вимірювань : підручник для вищих на-вч. закладів / В. О. Яцук, П. С. Малачівський ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - Львiв : Бескид Бiт, 2008. - 368 с. : рис., табл. – Інв. № 459812-459813. – Экземпляры: всего:20 - Н/Аб(2), Аб.1(5), Аб.2(5), Аб.3(7), ЧЗ(1).

Нові надходження