search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 42-43.

 

Титул

Зміст

Ігнатюк О. А., Панченко О. І. Проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-механіків авіаційного профілю в умовах вищої школи

Тітова О. А. Особливості іншомовної підготовки інженера для агропромислового виробництва

Долуда А. В. Система критеріїв та параметрів проектування хлібопекарських виробництв у навчанні майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Дубініна О. М. Функції математичної культури інженера

Рогуліна М. Р. Структурування навчальної інформації з електроенергетичних дисциплін: особливості, технологія, вимоги

Хоменко В. Г. Загальнонаукові засади розробки системи дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Штефан Л. В. Психолого-педагогічні та культурологічні підходи як основа обґрунтування змісту інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів

Бакатанова В. Б., Файзуллина З. Ф. Технология формирования лингвокоммуникативной культуры учащихся технической гимназии

Зеленин Г. И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку будущих инженеров-педагогов

Литвинчук О. М. Здоровий спосіб життя як шлях до здоров'язбереження майбутніх інженерів-педагогів

Мостова Л. М., Гізова В. В. Формування змісту навчання етнічної кухні Китаю у студентів харчової галузі

Невзоров Р. В., Марченко О. Г. Формування та розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх льотчиків тактичної авіації у процесі навчання у ВВНЗ

Осадчий В. В., Осадча К. П. Досвід розробки та апробації навчального курсу «вступ до спеціальності» (інженер-програміст)

Павленко М. П. Психолого-педагогічні основи розробки освітніх сайтів для навчання інженерів-педагогів

Подорожняя А. А. Роль информативного чтения при обучении иностранным языкам студентов инженерно-педагогических специальностей

Стаченко О. В. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів швейного профілю при використанні елементів кейс-технологій

Тиманюк В. Н. Особенности преподавания дисциплины «Приобретения прав интеллектуальной собственности» для студентов специальности «Интеллектуальная собственность»

Шевчук О. Б. Інформаційні експертні системи в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю

Бєлікова В. В. Алгоритм складання контрольних запитань як основа комплексної діагностики навчальних досягнень студентів

Дашкевич О. С. Творчий підхід при викладанні курсу «Інженерна графіка»

Канюк Г. И., Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. Проблема структурирования содержания обучения энергосбережению будущих инженеров-педагогов

Лазарєва Т. А. Форми професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої діяльності

Лазарєв М. І., Попов М. В. Модель методики навчання майбутніх інженерів термодеформаційних процесів при зварюванні металів на основі подвійної інтеграції знань

Лебедєва О. А. Переваги інтерактивного методу викладання іноземних мов в сучасному процесі навчання

Маркова О. О. Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівельної галузі

Павленко Л. В. Особливості проведення аналізу експериментальних даних для застосування дисперсійного аналізу при навчанні майбутніх інженерів-педагогів

Ржевська А. С., Ротова Н. В. До питання навчання читанню як виду мовної діяльності іноземних студентів на початковому етапі

Рубан Н. П. Система показників оцінки ефективності методики креативного навчання майбутніх інженерів із дисципліни «Процеси і апарати хімічних виробництв»

Саркісова А. В. Методика навчання будові та експлуатації пасажирських вагонів майбутніх провідників міжнародного сполучення

Селезень Г. В. Використання методу контент-аналізу в дослідженнях проблем професійної підготовки фахівців із комерційної діяльності

Солошич І. О. Навчально-дослідні завдання як засіб формування науково-дослідної компетентності при навчанні фізики організаторів природокористування

Чорна А. В. Організація самостійної роботи студентів засобами електронного підручника з дисципліни «Операційні системи і системне програмування»

Ящун Т. В., Громов Е. В. Мотивационное обучение web программированию

Гусак О. Г. Ситуація успіху в теорії педагогічного стимулювання

Дранко А. А. Педагогічні проблеми формування міжособистісної взаємодії членів екіпажу цивільної авіації

Маркова В. М. Ефективність навчання як результат професійної успішності педагога

Посохова І. С., Олександрова Н. О. Експериментальне дослідження ефективності, формування професійних якостей у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю при вивченні фахових дисциплін

Романовська О. О. Сутність та місце поняття «креативність» у процесі професійної підготовки інженерів-педагогів0

Шалімова І. М., Шалімова А. С. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності у студентів вищих навчальних закладів

Баранов П. Ю., Деревенец С. Н. Физкультура и спорт в формировании физического здоровья инженеров-педагогов

Безлюдний О. І. Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності

Васильєва М. О. Роль та значення куратора в організації виховної роботи у вищій школі

Куйдина Т. М. Валеологическое образование как путь развития духовного здоровья будущих педагогов

Інформація

Відомості про авторів

До уваги авторів

Нові надходження