search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 56-57

Коваленко О. Е., Коваленко Д.В., Брюханова Н. О., Мельниченко О. О. Сучасний підхід до визначення та формування основних складових освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

Баглай В.І. Підготовка майбутніх залізничників Німеччини: освітня діяльність концерну «Doutche Bahn»

Бурбига В. А. Теоретичні аспекти удосконалення методичної роботи кафедри вищого навчального закладу

Давидова Ж.В. Науково-методолгічні підходи до проблеми формування інформаційної компетентності студентів ВНЗ

Дегтярьова О.А. Структура професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект

Денисенко С. М. Професійна підготовка фахівців видавництва і поліграфії у ВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення

Лунячек В.Е. Реалізація положень закону України «Про освіту» в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників:моделі і організаційні механізми

Погорєлова Т.Ю. Сутнісні характеристики якості вищої освіти як основа управління процесом професійної підготовки сучасного фахівця

Бакатанова В. Б., Ігнатов С. В. Проблеми застосування технології концентрованого навчання у вищій освіті

Божко Н. В. Інтеграція змісту навчання як засіб підготовки компетентного фахівця

Гоголь І.О. До змісту поняття «культура професійного спілкування» маркетолога

Іванова А.В.  Характеристика професійних функцій інженера-педагога транспортного профілю

Бачієва Л.О. Дослідницька компетентність викладача в умовах впровадження інноваційних технологій навчання

Борисенко К. Б. Формування спеціальних компетентностей майбутнього вчителя географії у процесі навчальних практик: регіональний аспект

Васильєва І.Г.  Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі

Васильєва М.П. Роль комунікативної компетентності в професійній діяльності фахівців освітньої галузі

Кучер С.Л. Використання педагогічних інновацій у процесі підготовки майбутніх учителів технологій

Малихіна Я. А., Чапідзе К.О. Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх інструкторів з фізкультури в процесі фахової підготовки

Маркова В.М. Професійно-комунікативна компетентність майбутнього  інженера-педагога

Міршук О.Є. Застосування компетентнісного підходу у підготовці майбутніх офіцерів національної гвардії України

Микитишин А.А. Особливості організації професійної іншомовної підготовки майбутніх програмістів на засадах інтегрованого підходу

Олійник І.В. Фасилітативний підхід у процесі формування дослідницької компетентності майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури

Ryabchykova K. Integration of intercultural and specially professional competencies for implementation of integrated competency in the sphere of fashion design

Ткачов А. С. Формування громадянської компетентності в обдарованих та здібних учнів підліткового віку 

Штефан Л.В. Когерентне методичне середовище самоосвіти педагога для проектування інноваційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх інженерів

Андриенко В. С. Проблема эффективности обучения студентов иностранному языку в неязыковых вузах

Бардус І. О. Метод продуктивного навчання комп’ютерних дисциплін в системі фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців

Калініченко Т. В.  Метод формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін

Донцова М.В. Методика формування дистанційного курсу дисципліни «Дизайн»

Козловський Ю.М. Пукало М. І. Актуальність та вимоги ринку праці щодо підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю

Пермінова А.В. Особливості викладання дисципліни конфліктологія для майбутніх менеджерів освіти 

Соколюк О.В.  Упровадження структурно-функціональної моделі системи моніторингу розвитку оздоровчої рухової активності майбутніх учителів фізичного виховання

Шалімова І.М. Модель формування готовності керівника професійно-технічного навчального закладу до роботи в конкурентноздатній управлінській команді

ЯщунТ.В., ГромовЄ.В, Фоміна Н.Р. Шляхи вдосконалення дистанційних методів профорієнтаційної роботи

Чорнобрива Н. В. Роль мотивації у формуванні готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності

Нові надходження