search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 52-53

Бардус І. О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Харківська А. А. Демократизація управління освітою в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти

Баранов П. Ю., Косінська О. В. Проблеми комерціалізації прав на об`єкти інтелектуальної власності  

Бондаренко Т. С. Комплексний моніторинг якості електронних освітніх ресурсів

Кіпоренко Г. С. Імплементація європейських стандартів вищої освіти при викладанні технічних дисциплін для майбутніх інженерів-педагогів

Khurana K., Riabchykov M. Competence analysis of fashion design curriculum in higher education system in transition economies

Maрченко О. Г. Методологічні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю

Дегтярьова Г. А. Результати експериментальної апробації концептуальної моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти

Коваленко Д. В. Характеристика особливостей професійно-правової підготовки інженера-педагога

Козлова О. Г. Ґенеза поняття "тезаурус" теорії управління освітою

Кочина В. В. Зміст і структура феномену "Культура професійного спілкування" в контексті професійної діяльності інженера-педагога

Круглик В. С., Осадчий В. В Аналіз змісту професійної підготовки інженерів-програмістів

Кулешова В. В., Паюнова А. В. Аналіз впливу чинників соціальних мереж на підготовку майбутніх інженерів-педагогів

Лазарєв М. І., Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. Структура професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів-механіків

Лазарчук Г. В. До визначення суті професійної підготовки майбутнього інженера-педагога економічного профілю

Масич В. В. Обґрунтування суті поняття "Продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога"

Ryabchykova K. Dynamic curriculum for the extrapolation of innovative texhnologies in fashion

Харківский В. С. Відповідність структурних компонентів, критеріївтапоказниківрозвиткуправовоїкомпетентностіфахівцівмедичноїгалузіупіслядипломнійосвіті

Шапошник А. М. Формування  концептуальної  моделі поняття "хімічні процеси"

Шаргун Т. О. Досвід підготовки інженерів залізничного транспорту у провідних навчальних закладах України на початку ХХ століття

Штефан Л. В. Проектувальна діяльність педагога в умовах реалізації морфологічної матриці інноваційних елементів уроку

Бабич Т. П. Використання соціальних мереж в процесі навчання майбутніх інженерів

Борзенко О. П. Використання освітніх комп`ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ

Дрокіна А. С. Удосконалення інформаційно-методичної компетентності студентів педагогічного ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Лунячек В. Е. Трансфер технологій як складова  процесу підвищення кваліфікації керівників освіти

Осадча К.П. Особливості організації тьюторського супроводу підлітків

Чеботарьова І. О. Організаційно-когнітивні аспекти технології формування комунікативної компетентності керівників ЗНЗ в Україні та розвинених країнах світу

Бакатанова В. Б. Васильєв І. Б. Персональний кумулятивний коефіцієнт як основа оцінювання знань із професійної педагогіки

Бєлікова В. В., Яковенко В. В. Методика формування інформаційної культури іноземних студентів на етапі допрофесійної підготовки в українському ВНЗ

Борисенко К. Б. Формування спеціальних компетентностей в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів географії

Громов Е. В., Ящун Т. В. Учет особенностей дисциплин цикла "Компьютерные технологии" в процессе подготовки студентов инженерно-педагогических спеціальностей

Давидова Ж. В. Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

Дубовець О. М., Рубан Н. П. Формування у студентів інженерного профілю умінь розв’язувати творчі завдання

Жаботинська Н. В., Кіреєв І. В., Перемот С. Д. Актуалізація базових знань студентів у процесі вивчення дисципліни "Перша долікарська допомога"

Кашута В. Є.,Рябова О. О. Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання

Лазарєва Т. А., Рибакова О. О., Визначення підходів навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі

Ліпейко В. Ф., Масловська Ю. С., Чувпило Р. І., Чувпило О. О. Особливості викладання історії в спеціальних навчальних закладах

Рудевіч Н. В. Засоби формування проектної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем

Соколюк О. В. Компетентнісний підхід до формування фізкультурної компетентності  майбутніх учителів

Чернявський В. В. Проектна діяльність  курсантів морських вищих навчальних закладів при вивченні фізики

Добровольська А. М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування IT-компетентності

Зеленин Г. И. Формирование иноязычных способностей как основа индивидуализации обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогических спеціальностей

Армейский О. С. Educational logistics as one of methods of technology teachers’ mastery increasing in postgraduate education

Демент М. О. Формування у курсанта ДСНС України ціннісного ставлення до професійної діяльності

Масич С. Ю. Рефлексія як підґрунтя професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу

Резніченко О. М. Напрямки виховання майбутньої еліти в сучасних умовах

Романовський А. Г., Михайличенко В. Е. Роль самосовершенствания в духовном развитии человека и его механизмы

Шалімова І. М., Шалімова А. С. Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу

Нові надходження