search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 50-51.

 

Борова Т. А. Теоретико-методичні підходи до застосування електронного навчання у вищій школі 
Лунячек В. Е. Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури 
Мельниченко В. О. Підготовка стартаперів: проблеми та підходи до їх вирішення 
Чеботарьова І. О. Історичні аспекти запровадження компетентністної парадигми в процес підготовки керівників ЗНЗ 
Башкір О. І. Особливості діяльності кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського (1945-1970р.р.) 
Круглик В. С. Класифікація професійної діяльності інженера-програміста на основі аналізу ринку праці 
Khurana K., Riabchykov M. Tasks and opportunities of fashion education in countries with transition economies 
Лазарчук Г.В. Характеристика професійної компетентності інженера-педагога економічного профілю та її структури 
Пономарева О. І., Ковалева А. В. Основные теоретические направления педагогической мысли США и их влияние на содержание среднего и высшего образования 
Фесенко Н. С. Особливості змісту навчання системи управління інтелектуальною власністю в європейському дослідницькому просторі
Фоменко Л. М. Значимість математичної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти
Харківська А. А. Науковий тезаурус навчальних видань як структурний елемент контенту управління освітнім процесом
Шапошник А. М. Концептуальна модель формування поняття «хімічна реакція» 
Гирка І. В. Розробка та експериментальна перевірка моделі системи управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки 
Грицай С. М. Проблема моніторингу процесу формування політичної культури майбутніх педагогів 
Добровольська А. М. Використання посібників у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки 
Дрокіна А. С. Професійно-орієнтоване інтернет-середовище в системі підготовки майбутнього вчителя
Кравченя А. О. Теоретичні основи управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики
Литвинов А. Л. Розробка підсистеми «лекція» в системі управління навчанням Moodle для комп'ютерних дисциплін 
Майковська В. І. Практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні 
Пермінова А. В. Удосконалення інноваційних функцій в управлінській діяльності керівника факультету
Сітак І. В. Комп’ютерно-орієнтоване навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій
Чепурко І. П. Системний підхід до тестування навчальної діяльності студентів
Шарата Н. Г. Управління якістю музичної освіти в миколаївському національному аграрному університеті 
Бачієва Л. О. Експериментальне дослідження ефективності методики навчання основ наукових досліджень
Бобрикова Ю. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі педагогічної діяльності
Зеленська Л. Д. Лекційна форма навчання в контексті трансформаційних викликів сучасності
Куруч А. В. Теоретичні аспекти формування політичної компетентності у курсантів Національної академії Національної гвардії України 
Лазарєва Т. А., Коралевский Я., Тарасюк А. П. Філософські та загальнонаукові засади розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерів – технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності 
Немченкова С. Ю., Шматков Д. І. Симпліфікація навчальних текстів із технічних дисциплін як метод дидактичної редукції 
Посохова І. С. Андрагогічні основи самостійної роботи слухачів післядипломних закладів освіти
Рудевіч Н. В. Методика формування проектної компетентності з автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем 
Тиманюк В. Н.,Тиманюк И. В. Рассмотрение логистического подхода при изучении дисциплины «Управление интеллектуальной собственностью» 
Бурбига В. А. Психолого-педагогічний вплив в управлінні педагогічним колективом: теоретичні аспекти 
Зеленин Г. И. Психолого-педагогические условия формирования мотивации в процессе преподавания иностранного языка студентам инженерно-педагогических специальностей 
Кравець О. О. Аналіз взаємозв’язків між мотиваційними компонентами та психолого-педагогічними особливостями студентів інженерних ВНЗ при навчанні іноземних мов 
Морквян І. В. Сучасний стан сформованості інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики 
Романовський О. Г., Пономарьов О. С. Феномен парадоксального лідерства 
Британ Ю. А. Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів іноземців у вищих навчальних закладах України 
Васильєва І. Г. Особливості організації виховної роботи на сучасному етапі у вищому навчальному закладі
Кулешова В. В., Мальована В. В. Особливості особистості викладача технічних дисциплін у вищих навчальних закладах
Литвиненко С. В. Витоки розвитку ідей естетичного виховання особистості в історії вітчизняної наукової думки
Михайличенко В. Є., Грень Л. М. Внутренний мир студентов и механизмы его развития во время обучения в ВУЗе
Мілаш О. О. Практичні аспекти формування сучасної моделі сімейного виховання в Україні
Паюнова А. В. Теоретичні засади адаптації студентів першокурсників до умов навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі
Полоцька О. О. Аналіз стану обізнаності студентів класичного університету з питань академічної та наукової доброчесності
Саєнко Н. В. Розвиток духовності та моральності студентів через використання іносказань на заняттях з іноземної мови
Созикіна Г. С. Особливості формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі
Фрицюк В. А. Сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до професійного саморозвитку

 

Нові надходження