search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 48-49.

Титул
Зміст
Козловський Ю. М., Ортинський В. Л. Концептуальні засади підручника педагогіки вищої школи для ВНЗ непедагогічного профілю Сonceptual framework of educational textbook for non-pedagogical universities 
Пайкуш М. А. Концептуальні засади інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів Conceptual foundations` integration of the natural science and practical work training of future doctors 
Борзенко О. П. Сучасна медіаосвіта - новий рівень розвитку навчального процесу в умовах глобалізації суспільства Modern Media Education – a new level of educational process in society globalization 
Дашкевич О. С., Тіманюк В. М., Тіманюк І. В. Обґрунтування необхідності відновлення викладання курсу «Інтелектуальна власність» у ВНЗ України The rationale for a recovery of teaching Intellectual property in Universities of Ukraine 
Кулешова В. В., Мальована В. В. Методологічні підходи до проблеми формування психолого-педагогічної компетентності викладача технічних дисциплін Methodological approaches for the problem of the psycho-pedagogical competencies formation of the technical disciplines lecturer 
Мілаш О. О. Інформатизація дошкільної освіти в Україні: організаційно-правові проблеми та перспективи Preschool education informatization in Ukraine: organizational and legal problems and prospects 
Тернюк М. Е., Шандиба О. В. Особливості сучасних методів створення і комерціалізації лідерних інновацій та організації післядипломної підготовки кадрів для їх реалізації Peculiarities of modern methods for generation and commercialization of leader innovations as well as arrangement of staff post-graduate training for their implementation 
Чорновол-Ткаченко О. О. Розвиток вищої освіти в умовах глобалізації: проблеми якості The development of higher education in the globalization conditions: quality problems 
Бардус І. О. Аналіз професійної діяльності фахівців у галузі інформаційних технологій Professional activity analysis of experts in the field of information technology 
Кузнякова Т. В. Державна політика у сфері інтелектуальної власності:Історія становлення та міжнародний досвід State policy in the sphere of intellectual property: the history of formation and the international experience 
Лазарєв М. І., Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. Аналіз електротехнічної складової професійної діяльності інженерів машинобудівного профілю Analysis of the electrical component of the professional activity of engineers of machine-building profile 
Мефанік М. С. Особливості освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу 
Пятак Н. М. Фреймовий спосіб представлення знань як основа структурування та систематизації навчальної інформації Frame-based method of knowledge representation as the basis of structuring and systematization of educational information 
Рудевіч Н. В. Зміст навчання стратегій проектування систем управління майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем The teaching content of designing strategies of power facility control systems of future grid automation engineers 
Солошич І. О. Структура професійної діяльності фахівця-еколога як основа формування науково-дослідної компетентності 
Тітова О. А. Ретроспективний аналіз процесу становлення системи підготовки інженерів для сільського господарства у Європі та США Retrospective analysis of formation of the agricultural engineers training system in Europe and the USA 
Фесенко Н. С. Дослідження питання правового забезпечення сфери інтелектуальної власності в контексті підготовки фахівців відповідного профілю: Україна та світ The researches of the question of the legal support of the intellectual property in the training specialists context of the corresponding profile: ukraine and the world 
Шабельник С. О. Розкриття змісту поняття «професійна культура майбутнього дизайнера» Interpretation of the concept of “professional culture of a future designer 
Шматков Д. І. Редукція змісту навчання технічних дисциплін: огляд європейського досвіду Reduction of teaching content of technical disciplines : review of european experience 
Антоненко Н. С., Прокопенко О. О. Тренажер для формування вмінь вібраційного діагностування The training Simulator for Vibration-based Diagnostics 
Астахова М. С. Розвиток професійної компетентності з безпеки життєдіяльності вчителів: технологічний аспект Development of professional competence of teachers in the area of life safety: technological aspect 
Бойчук Ю. Д., Турчинов А. В. Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контектсі валеологічної парадигми Essence of health saving competence is in the context of valeological paradigm 
Жуков Є. В. Розробка навчального тренінгу для здобувачів вищої освіти за спеціальністю . Харчові технології та інженерія Development of training for students majoring . Food technology and engineering 
Зеленин Г. И. Использование кейс-технологий с целью организации дистанционного обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогического вуза Use case-technology for distance learning foreign language students of engineering pedagogical university 
Проскурня О. І. Досвід використання наочності при вивченні природничо-математичних дисциплін (історико-педагогічний аспект) Visual aids application practice in the study of natural and mathematical sciences (historical and pedagogical aspect) 
Троценко Г. В. Застосування дистанційного навчання у процесі формування організаційної культури майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю Use of distance learning in the formation of the organizational culture of future engineers of teachers of economic profile 
Чепурко І. П. Здоров’язберегаючі технології як складова освітнього процесу ВНЗ Health care’s technologies as constituent of educational process of higher educational establishment 
Чорна А. В. Можливості використання комп’ютерних засобів управління процесом розробки програмного забезпечення під час вивчення дисципліни «Операційні системи та системне програмування» The possibility of using computer-assisted management of software development process in the study of the subject "Operating systems and system programming"
Армейський О. С. Психолого-акмеологічна модель процесу розвитку правової компетентності вчителів технологій у післядипломній освіті Psychological and achmeological model of teachers’ rural competence development in the postgraduate education 
Бабич Т. П. Використання ІТ-технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів–педагогів Use IT - technology in the future engineers-teachers professional training 
Без’язичний В. Ф. Розробка методики навчання дисципліни «Основи енерго- і ресурсозбереження» майбутніх інженерів-педагогів Development of teaching methods of course "fundamentals of energy and resource saving" of future engineers-pedagogues 
Громов Є. В., Ящун Т. В. Побудова дистанційних форм управління практичної професійної підготовки інженерів-педагогів з використанням сучасних засобів комунікацій Construction of distance forms management of the practical professional training of engineers-pedagogues with the use of modern means of communication 
Грохова Г. П. Засоби відновлення працездатності майбутніх інженерів-педагогів Recovery facilities factors of future engineers-teachers 
Матвійчук-Юдіна О. В. Інформаційно-аналітичний метод підтримки навчального процесу підготовки ІТ-фахівців Information analytical method support educational process training specialists IT 
Мороз О. М., Трунова І. М. Досвід розробки та впровадження курсових тестових завдань з технічної експлуатації енергетичного обладнання Experience of developing and implementing course’s test tasks for maintenance of energy equipment 
Сітак І. В. Методика створення системи завдань комп’ютерно-орієнтованого опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь The technique of creation of tasks system of computer-oriented learning of differential equations by specialists of information technology 
Гура С.О., Кіневич М. В. Психологічний моніторинг освітнього середовища національного університету цивільного захисту України з критерію соціальної безпеки курсантів різних курсів The Psychological monitoring of the NUTsZU educational environment by criterion of social safety of different courses’ cadets 
Маркова В. М. Мотивація як провідний чинник успішної діяльності майбутнього педагога Motivation as the leading factor for the successful activity of the future teacher 
Аширбекова А. С., Бакатанова В. Б. Модель коммуникативной компетентности как ориентир для подготовки будущих педагогов профессионального обучения Model of communicative competence as a reference point for preparation of the future teachers of vocational training 
Бєлікова В. В., Салтанова Т. Г. Професійна адаптація студентів ІТ-спеціальностей у вищому технічному навчальному закладі як педагогічна проблема Рrofessional adaptation of students it specialty in higher technical schools as a pedagogical problem 
Бобрикова Ю. С. Теоретичні передумови формування індивідуального стилю та культури педагогічної діяльності майбутнього інженера-педагога Theoretical preconditions of formation of the individual style and culture of the pedagogical activity of the future engineer-teacher 
Бурбига В. А. Теоретичні аспекти формування майбутніх інженерів-педагогів як творчих особистостей Theoretical aspects of formation of future engineers-teachers as creative personalities 
Денисенко С. М. Можливості застосування мультимедійного освітнього середовища з метою патріотичного виховання студентської молоді (на прикладі підготовки майбутніх фахівців видавництва і поліграфії) Possibilities use of multimedia educational environment for patriotic education students (for example training of future specialists publishing and printing) 
Лазарєва Т. А. Формування професійно важливих якостей для виконання технологічної діяльності майбутнім інженером-технологом харчової галузі Formation of professionally important qualities of future technological processing engineer of food industry 
Паюнова А. В. Особливості формування професійних якостей при підготовці інженерів-педагогів економічного профілю The professional qualities formation problems for the preparation of economics teacher-engineers 
Пермінова А. В. Реалізація системи функцій в управлінській діяльності керівника факультету The implementation of system functions in the management activities of the head of department 
Прус Н. О. Роль іміджу особистості як соціокультурного феномену у професійному становленні майбутнього фахівця Role of Personal Image as a Social and Cultural Phenomenon in the Professional Formation of the future specialist 
Романовська О. О. Формування іміджу випускника як один із способів досягнення стратегічних цілей ВНЗ The formation of the graduate image as one of the ways of the University strategic goals 
Спиця-Оріщенко Н. А. Інтереси та наміри у структурі мотиваційної готовності учнівської молоді до професійного самовизначення Structure of motivational readiness of pupils to professional self-determination: interests and intensionsaspects 
Стонога А. О. Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутнього інженера-педагога Formation pedagogical aspects of the professional image of the future teacher-engineer 
Чеботарьова І. О. Структура комунікативної компетентності керівника ЗНЗ: порівняльний аналіз у вітчизняних та англомовних наукових джерелах Communicative competency structure of education system managers: national and english-speaking learned treatise comparative analysis 
Штефан Л. В. Траєкторія формування інноваційної компетентності сучасного педагога Trajectory of forming of innovative competence of future teacher 
До уваги авторів 

Нові надходження