search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 45.

Титул
Зміст
Рубан Н. П.Концептуальні положення щодо методик навчання технічній творчості майбутніх інженерів
Васильєв І. Б. Функційний продукт освіти у діяльності педагога професійного навчання
Олійник Н. Ю., Половін Б. А. Персональне навчальне середовище як стратегія навчання в сучасному інформаційному суспільстві 
Пономарьова Г. Ф. Взаємодія викладача і студента у навчально-виховному процесі педагогічного ВНЗ 
Штефан Л. В. Гуманістичний підхід як методологічне підґрунтя формування моделі сучасного фахівця як інноваційної особистості
Коваленко Д. В. Характеристика змістового блоку системи професійно-правової підготовки майбутнього інженера-педагога
Красильникова Г. В. Стратегія розроблення внутрішньої системи моніторингу якості професійної підготовки фахівців 
Рудевіч Н. В. Визначення професійно важливих якостей інженерів-електриків
Хоменко В. Г. Зміст дуальних управлінських компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Березенська С. М. Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в галузі технічної освіти України
Бойчук І. Д. Моніторинг якості освіти як складова підготовки сучасного фахівця
Міршук О. Є. Теоретичне обґрунтування технології формування педагогічної компетентності магістрів військово-соціального управління в процесі професійної підготовки 
Сергєєва І. С. Особливості застосування технології позитивного виховання на заняттях з французької мови 
Чепурко І. П. Організація навчання майбутніх інженерів-педагогів у малих групах у контексті інтерактивних технологій
Бєлікова В. В. Критеріальна задача як засіб діагностики професійних компетенцій майбутнього інженера-педагога
Бєляєв С. Б. Методи і засоби професійної підготовки до розробки та використання педагогічних технологій
Вольфсон-Гаршина Н. В. Сучасні проблеми практичної підготовки фахівців туристичної галузі
Канюк Г. И., Чернюк А. М., Пугачова Т. Н., Безъязычный В. Ф., Солод Е. А. Дидактико-методические основы разработки лабораторной работы «Тепловизионная диагностика ограждающих конструкций зданий сооружений»
Марченко О. Г. Формування професійної компетентності педагога на засадах гуманітарного підходу
Мураховськая-Печенежская Е. Ю. Роль органов чувств в когнитивном процессе при применении синестетической методики для преподавания технических дисциплин
Романова І. А. Методичні аспекти формування культури інтелектуальної діяльності молодших школярів
Ротова Н. В. До питання про особливості використання методів інтерактивного навчання іноземних студентів у технічному ВНЗ
Ажиппо О. Ю. Фактори навчальної мотивації майбутніх фахівців у сучасній вищій школі
Шемигон Н. Ю. Особливості формування професійної мотивації іноземних студентів, що навчаються на інженерних спеціальностях
Бакуменко О. О., Васил’єва І. Г. Викладання курсу «Основи демократії» у ВНЗ як фактор формування професійної і політичної культури майбутніх інженерів-педагогів
Білоцерківська Н. Г. Гуманітарна освіта як фактор соціалізації студентської молоді в умовах сучасного суспільства
Михайличенко В. Є., Полякова Н. В. Роль самоефективності в процесі активізації лідерського потенціалу особистості
Мусхаріна Ю. Ю. Взаємозв'язок фізичної культури та інтелектуального здоров'я студентів
Солошич І. О. Застосування науково-дослідної компетентності фахівцями-екологами в професійній діяльності
Чеботарьов М. К. Самоконтроль як важливий компонент формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління

Нові надходження