search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 40-41.

Титул
Зміст
Яковенко Т. В. Педагогічна творчість та педагогічна креативність в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання
Хоменко В. Г. Сучасний стан та тенденції професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Штефан Л. В. Сучасні підходи до організації інноваційної діяльності інженерів-педагогів на основі аналізу структури діяльності
Алимова Л. У. Составляющие профессиональной компетентности современного преподавателя ВУЗа
Височина Т. М. Прогрессивные идеи и тенденции подготовки квалифицированных рабочих в АР Крым в 20-40 годы ХХ века
Долуда А. В. Визначення критеріїв проектування підприємств харчової промисловості у змісті навчання майбутніх інженерів
Ільмінська О. О. Визначення змісту навчання майбутніх фахівців харчової галузі технології м’яса та м’ясопродуктів
Кошелева Н. Г. Особливості проектування цілей та змісту педагогічної системи підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності
Каньковський І. Є. Структура та зміст компетенцій інженера-педагога
Лазарєва Т. А. Формування цілей професійної підготовки інженерів-технологів харчової галузі до науково-дослідної діяльності
Наумук О. В. Актуалізація змісту навчальної дисципліни «Адміністрування комп’ютерних мереж»
Нещеретний Ю. М. Правова компетентність майбутніх фахівців з організації і регулювання дорожнього руху
Попов М. В. Проектування інтегрованого змісту методики навчання термодеформаційних процесів при зварюванні металів
Саркісова А. В. Структурні елементи діяльнісно-змістовної моделі модуля «Опалення вагона» дисципліни«Будова та експлуатація пасажирського вагона»
Тиманюк В. Н. Интеллектуальная собственность как средство формирования профессионально-специализированных компетенций инженеров-педагогов
Усеінова Л. Ю. До питання комплексної професійно-практичної підготовки інженерів-педагогів швейного профілю
Абільтарова Е. Н. Результати перевірки педагогічних умов запровадження комп’ютерних технологій під час підготовки інженерів-педагогів охорони праці
Arkhipova T., Bailo M. Educational and scientific portals in organization of educational process at higher education establishments
Ибрагимова Г. Т. О некоторых элементах, повышающих активность работы первокус\рсника на лекции
Нізовцев А. В. Інформаційно-комунікаційні технології забезпечення професійної підготовки майбутніх інженерів
Осадчий В. В., Осадча К. П. Досвід впровадження автоматизованого навчального комплексу з дисципліни «Тестування програмного забезпечення»
Радіонова А. О., Самойлова С. Л. Комп’ютерне тестування як метод кількісного педагогічного вимірювання
Резніченко О. М. Умови ефективної позааудиторної роботи у вищих технічних навчальних закладах
Рябчиков М. Л., Борисенко Д. В. Проблематика аналізу практичної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних навчальних технологій
Стаченко О. В. Використання кейсових технологій на уроках виробничого навчання при вивченні дисципліни «Технологія швейних виробів» враховуючи міжпредметні зв’язки
Агалець І. О. Обґрунтування методів формування знань і вмінь з дисципліни «Педагогічна іміджологія» у процесі професійної підготовки освітян
Алексєєв О. М. Типові тестові завдання для перевірки рівня сформованості вмінь і навичок студентів інженерних спеціальностей
Бочар Ю. І. Особливості навчання дисципліни «Редакційно-видавничі системи» інженерів-педагогів комп’ютерного профілю
Дубініна О. М. Математична культура в системі професійної підготовки інженерів з програмного забезпечення
Ибрагимов Т. Ш. О создании дидактических условий работы с первокурсником, окончившим общеобразовательную школу на нерусском языке
Кузь Ю. М. Проектування методики навчання курсантів автоматизованим системам та засобам прикордонного контролю
Лазарєв М. І., Шматков Д. І. Розробка методики навчання неруйнівного контролю як інноваційний процес
Мітяшкіна Т. Ю. Теоретико-методичні питання формування графічної діяльності студентів на заняттях з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
Ожго М. М. Системний аналіз навчальної літератури з 3D проектування
Олійник Ю. С. Розробка системи тестування знань студентів електроенергетичних спеціальностей з модулю «Система електропостачання промислових підприємств» дисципліни «Основні принципи виробництва, розподілу та споживання електроенергії»
Пасічник М. В. Шляхи розробки тестових завдань для контролю читання майбутніх інженерів-педагогів
Пушкар О. І., Сергієнко О. В. Методичний підхід до підготовки інноваційних фахівців спеціальності «Технології електронних мультимедійних видань»
Сукачова Г. П., Сукачова Т. І. Реалізація педагогічних умов формування мовленнєвої компетенції іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей
Фіногєєва Т. С. Експерементальне дослідження ефективності моделі організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення педагогічних дисциплін
Яценко Л. Р. Перспективы использования компьютерных деловых игр при подготовке студентов специальности «Социальная информатика»
Дранко А. А. Педагогічні аспекти взаємодії в льотних екіпажах: основні підходи до аналізу проблеми
Зимогляд Н. С. Оцінка психологічної комфортності одягу в процесі навчання майбутніх стилістів
Сопнєва Н. Б., Федорик В. М. Стресові стани у студентів педагогічного ВУЗУ. Досвід соціального аналізу
Васюченко П. В. Проблемы трудоустройства выпускников профессионально-технических учебных заведений
Гриньова Я. Г. Вид правової свідомості особистості до правового розвитку держави й суспільства
Ібрагімова К. О. Дефініція поняття соціальна взаємодія, її види та основні теорії
Кононова Т. О. Лідерські якості студентів-іноземців з азійського регіону: аналіз рівня сформованості та шляхи формування у ВНЗ
Поплавська М. В. Теоретична модель формування готовності майбутніх інженерів до професійно-особистісного саморозвитку
Посохова І. С., Олександрова Н. О. Проектування системи професійних якостей майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в процесі вивчення фахових дисциплін
Відомості про авторів
До уваги авторів

Нові надходження