search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 18-19

Зміст освіти

Брюханова Н.О.

ЗМІСТ ОСВІТИ: АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ

Вельма С.В.

СИСТЕМА ПОДАННЯ ЗМІСТУ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗГІДНО З ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Коваленко Д.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ІЗ МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Ковальчук В.В.

СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ „ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ” ЯК ПОКАЗНИКА РІВНЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ.

Лагодинський О.С.

АНГЛОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У МОВЛЕННІ ЯК ОБ’ЄКТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ТЕСТОВОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ.

Лазарєв М.І., Божко Н.В.

ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ В ПТНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДУЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД.

Малёванная В.В.

МЕТОД ВЫБОРА СОДЕРЖАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ УСЛОВИЙ ТРУДА.

Погорєлова Л.В.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ХАРЧОВИМ ДИСЦИПЛІНАМ.

Чебакова Ю.Г.

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ.

Челпанов О.С., Комишан А.І., Хударковський К.І.

ДІАГНОСТИКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Шерстньова І.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ.

Концепция

Коваленко О.Е., Лобунець В.І., Лазарєв М.І., Тарасюк А.П.

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Методика

Бєлікова В.В., Сосонна А.Ю.

РОЛЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ У КОНТРОЛЬНО-ПРЕКТУВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Волкова Т.В.

ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Епихина Н.А.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЛЕТЧИКА НА КОМПЛЕКСНОМ ТРЕНАЖЕРЕ САМОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ

Жигалко С.Э., Леонова О.В.

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ В РУСЛЕ КОММУНИКАТИВНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ

Иванова В.Д., Красовская Э.Т.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАСКРЫТИЮ СОДЕРЖАНИЯ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ)

Кайдалова Л.Г.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ТЕХНОЛОГІВ

Корнєєва А.М., Ткаченко В.П.

ПРОСТОРОВА УЯВА ТА ОБРАЗНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСІ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Кутепова Л.М.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Лазарєва Т.А.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Логутіна Н.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Полякова Т.Л.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Придатько І.В., Шматков Є.В.

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ТЕХНІКУМІ

Рубан Н.П.

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОЦЕСІВ ТА АПАРАТІВ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ПІДХОДУ

Педагогічні технології

Баранова О.В.

ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Ігнатова О.М.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

Николаенко Н.Н.

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ БИБЛИОТЕКИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Олійник Н.Ю.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧУВАННЯ

Посохова И.С, Перминова А.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА В ОБРАЗОВАНИИ

Шамельханова Н.А.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Яковенко Т.В., Пустовалов И.В.

ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ К СОЗДАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ

Прфесійна психологія

Михайличенко А.М., Трибунських В.В., Фесенко Г.І.

ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ОПТИМАЛЬНОЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЧЛЕНІВ НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ

Становлення особистості

Грень Л.Н. САМОРАЗВИТИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Гура С.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Мітяшкіна Т.Ю. ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА (декоративної символіки)

Стратегія

Головань М.С.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ВНЗ

Пономарев А.С., Гончаренко Т.Е.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Шкилько А.М.

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Щербак О.І.

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Нові надходження