search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 17.

Зміст освіти

Бранспиз Ю.А., Бранспиз Е.В.

УЧЕТ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Брюханова Н.О.

ПРО ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Корольова Н.В.

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК З КУРСУ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ» ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Костюк Д.А.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ - ЕНЕРГЕТИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У ВНЗ

Самойлова Е.В., Шеховцова В.И.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ КАК ОБЪЕКТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Тархан Л.З.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛЬ

Хоменко С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Шереметьева Ю.А.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Концепція

Li Hui

RESEARCH AND PRACTICE OF THE“FOUR IN ONE” TEACHING MODEL

Лазарєв М.І., Шерстньова І.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ НА ОСНОВІ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМНО-ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР

Hrmo R.

THE ENGINEERING PEDAGOGY CONCEPT AT THE SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Методика навчання

Белова Е.К.

ТАКСОНОМИЯ УРОВНЕЙ ЦЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ ДИДАКТИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Богданов І.Т., Сосницька Н.Л.

СПЕЦКУРС «ФІЗИКА ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ»

Mistina J.

THE EFFICIENT PROFESSIONAL COMMUNICATION TRAINING AT AN ENGINEERING UNIVERSITY

Кіосєва О.М.

ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Кирилович І.Б.

ЕЛЕКТРОННЕ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТЕХНІКУМУ

Кошелева Н.Г.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ПОБУДОВІ КУРСУ „ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАР’ЄРИ” ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВНЗ

Лазарєва Т.А.

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ТВОРЧОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Павлова А.А., Павлова Е.А.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КУРСЕ ДИСЦИПЛИН МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Пономарьов О.С., Латишева М.М., Павленко Т.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Сажко Г.И., Малёванная В.В.

ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Тріщ Г.М.

ДО ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Хоменко В.Г., Коржова К.М.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

Хотченко І.А.

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ (ЄДІ) В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Становлення особистості

Волкова А.М.

СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Горбатюк Р.М.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Кулешова В.В.

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Лук’янченко О. М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Сейдаметова З.С.

СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА»

Токар О. М.

КУРАТОР ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Усеинова Л.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Шарипова Э.Р.

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Стратегія, методологія

Ашеров А.Т.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ

Djordjevic B.

CREATING A LEARNING SOCIETY

Герасимчук О.О., Подоляк В.М.

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В РЕАЛІЯХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Гиневичюс Р.

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИТВЕ

Джантіміров А.Ю.

СУЧАСНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ- ПЕДАГОГІВ У КРАЇНАХ СНД

Железаров И.С., Немигенчев И.Н., Маркова Д.М., Киров К.П.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – ГАБРОВО

Журавська Н.С.

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Lazov L.K.

DER BOLOGNA PROZESS -MASTERSTUDIENGANG LASERTECHNIK UND PHOTONIK-

Melezinek A.

ACTUALIZED IGIP-CRITERIA OF ACCREDITATION FOR THE ENGINEER-PEDAGOGICAL TRAINING “TECHNICAL TEACHER TRAINING”

Moravcik O., Mistina J.

THE MOST RECENT NEEDS IN ENGINEERING COMMUNICATION TRAINING AT TECHNICAL UNIVERSITIES

Рашидов А.Е., Немигенчев И.Н., Петров Д.П., Маркова Д.М.

ВИРТУАЛЬНАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА

Шамельханова Н.А.

СИСТЕМА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Ягупов В.В.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДИДАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Нові надходження