search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 16.

Зміст освіти

Бондаренко М.А.

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА»

Бутенко Т.О.

ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Лазарєв М.І.

ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Михайличенко А.М.

АДЕКВАТНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ВИМОГАМ СУСПІЛЬСТВА

Шерстньова І.В.

СИСТЕМА СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Концепція

Карпенко О.О.

КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Методика навчання

Белова Е.К.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОНСПЕКТОВ ЛЕКЦИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Власенко К.В.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ГУМАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

Ворох А.О.

ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (20-і – 30-ті рр. ХХ ст.)

Григорова Е.Н.

ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОЙ ПРОБЛЕМНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Казак І.О.

РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ ВИКОНАННІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Калініченко Т.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН РЕАЛІЗАЦІЇ ДИДАКТИЧНИХ ПРОЕКТІВ

Лазарєва Т.А.

ТВОРЧЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ”

Півень Н.М.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Рогозіна О.В.

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ “ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧНІВ”

Сажко Г.И.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ БЕЗОШИБОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРНОГО НАБОРА

Свистун В.І.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАНЯТТЯ-КОНКУРСУ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тулашвілі Ю.Й.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ ЗОРУ ЗА НАПРЯМКОМ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Хохлов В.И., Шкилько А.М.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Шеховцова В.И.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ ИНЖЕНЕРОВ - ПЕДАГОГОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОФИЛЯ

Ящун Т.В., Громов Є.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ

Педагогічні технології

Арпентьев Б.М., Брюханова Н.А., Дука А.К., Коваленко Е.Э.

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бєлікова В.В.

КОМПЛЕКСНА СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ

Кошелєва В.С.

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Лещенко І.Т.

ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Олексенко В.М.

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА НАУКОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Рудь А.В.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: “МЕХАНІЗАЦІЯ ЗБИРАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ І КАРТОПЛІ” МАЙБУТНІМ ФАХІВЦЯМ НЕІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Шеверницька Н.М.

МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Становлення особистості

Баранов П.Ю., Голубова А.В.

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ЗДРОРОВЬЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Головань М.С.

ІНФОРМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Гомонюк О.М.

ЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Журавська Н.С.

ВІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ЯК ОСНОВА ІНІЦІАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Колбіна Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Кропотова Н.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (опыт трансдисциплинарного исследования)

Лапузіна О.М.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

Орел В.В., Рябченко Л.О.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ І СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Підбуцька Н.В.

ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МАШИНОБУДІВНИКІВ

Переделанный рис.3 (1 вариант)

Пономарьов О.С., Гайворонська В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ МАШИНОБУДІВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Тархан Л.З., Хаялиева С.З.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ

Чугреєва Н.О.

УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В УМОВАХ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Стратегія, методологія

Ашеров А.Т.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОМ ОБУЧЕНИИ. ЧАСТЬ 2. СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Бендера І.М.

ПРОГРАМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Хударковський К.І., Комишан А.І.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Нові надходження