search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 14-15

Зміст освіти

Андрощук І.В.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Бєлова О.К., Новікова С.В.

ВИКОРИСТАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ВСТУПНИХ ЛЕКЦІЙ

Брюханова Н.О.

СКЛАДОВІ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Герніченко І.І.

МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРЕДМЕТНУ ГАЛУЗЬ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Голопьоров І.В., Лутай С.М.

ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

Громов Е.В., Ящун Т.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Колбіна Т.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ОСНОВІ ФІЛОСОФСЬКОЇ КАТЕГОРІЇ „ДОСВІД”

Костюк Д.А.

ТЕХНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНЖЕНЕРА – ЕНЕРГЕТИКА: ТВОРЧИЙ АСПЕКТ

Лузан П.Г., Шовкун Л.М.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО АГРАРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Михайличенко А.М., Борщ С.І., Сварник І.О.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКИХ ГРУП У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Пухальська Г.А.

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Ремізанцева К.О.

СИСТЕМА КРЕДИТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США

Шматков Е.В.

К ПРОБЛЕМАМ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Концепція

Авдєєнко О.В., Тернюк М.Е.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНИХ КОНСТРУКТОРІВ

Методика навчання

Архипова М.В.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КАК ТВОРЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Богданова Т.Л.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Вощевська О.В., Лузан П.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Головань М.С.

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Дука А.К., Арпентьев Б.М.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ИЗМЕРЕНИЙ В НАНОТЕХНОЛОГИЯХ

Корнєєва А.М., Ткаченко В.П.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ УЯВИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИНАМІЧНИХ СТЕРЕОСКОПІЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Костриця Н.М.

ТВОРЧИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ» МАЙБУТНІМ ІНЖЕНЕРАМ-МЕХАНІКАМ

Кулешова В.В.

СИСТЕМА ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ

Лісовицький В.І.

ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В МАЙБУТНІХ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Лобунець В.І., Коваленко Д.В.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Лук’янченко О. М.

СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА І ВІТЧИЗНЯНИЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Муренцева И.К., Хохлов В.И.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рєва О.О., Бакланов О.М.

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ У КОМПЛЕКСІ ДИСЦИПЛІН БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Романенко В.П., Симонов В.А.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ

Сидоренко В.К., Тверезовська Н.Т.

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Солошич І.О.

ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ ПРИ ВИВЧЕНІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Тархан Л.З., Шарипова Э.Р.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАК ОСНОВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ

Шеверницька Н.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ „АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ” ТА ЙОГО МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ДЛЯ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Шеховцова В.И.

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕТОДАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ У БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Педагогічні технології

Бей Л.П.

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Гирич З.І., Логвіна В.В.

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Островский О.С., Сургай В.Г., Трищ Г.М., Уварова О.С.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И ОБУЧЕНИЕ

Семенова Н.Л., Стефаненко П.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Смоліна І.С.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ „ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”

Швець В.Д.

ПРОГРАМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧ

Шостак І.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ В МАЛИХ ГРУПАХ

Давыдова Ж.В.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Омельченко Г.Л.

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ

Пушкар О. І., Балакірєва С. О., Бондар І. О.

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ВРАХУВАННЮ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОГО, КОГО НАВЧАЮТЬ, ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНТЕРФЕЙСУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

Романова І.А.

РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Сивогракова З.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ СТРАТЕГІЙ ПОДОЛАННЯ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ СТУДЕНТАМИ ТА МОЛОДИМИ ФАХІВЦЯМИ

Тулашвілі Ю.Й.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ

Становлення особистості

Бондар М.М., Манько В.М.

СУБ’ЄКТИВНІ ДИДАКТИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Кузнецов Ю.Н.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В НТУУ "КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

Макаренко О.А.

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КЛУБУ

Мозговий В.Л.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ МОДЕЛІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА В КОНТЕКСТІ СТУПЕНЕВОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Свистун В.І.

ТВОРЧА УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ-АГРАРНИКА

Токар О. М.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА

Чугреєва Н.О.

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Шереметьева Ю.А.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИИ

Шусть В.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Стратегія. методологія

Артюх С.Ф.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

Джантіміров А.Ю.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У РЕГІОНАЛЬНОМУ БАГАТОРІВНЕВОМУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

Посохова І.С, Пермінова А.В.

УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕНЯМИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Нові надходження