search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 12

Концепция

Стасєв Ю.В., Челпанов О.С., Комишан А.І., Хударковський К.І.

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ НА ДВОЦИКЛОВУ ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ

Методика

Бендера І.М.

ПРОГРАМУВАННЯ НАСКРІЗНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕНІ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В РОСЛИННИЦТВІ» СТУДЕНТАМИ АГРОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Богданова Т.Л.

ВЫБОР СРЕДСТВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Дышлевая Ю.В.

РОЛЬ ВЕДУЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ В ПРОГРАММЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Кириченко О.М.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ

Кожевніков Г.К., Бондаренко Т.С.

БЕЗПЕРЕРВНА КОМП'ЮТЕРНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ. КРИТЕРІЇ І МЕТОДИ ОЦІНКИ

Ксензик А.В.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Сіненко Д.В.

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

Хоменко С.В.

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Пед. технологии

Ашеров А.Т., Сажко Г.И.

МОТИВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю.

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Дубовец Н.А., Резниченко Н.К., Токарь Е.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ДОПУСКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Купенко О.В.

ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНОЮ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Самойленко Н.И.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

Шматков Є.В., Кіосєва О.М.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В МАЛИХ ГРУПАХ В КУРСІ «МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ»

Проф. психология

Афанасьєв А.О.

ІДЕАЛ ТА ЦІННОСТІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Михайличенко В.Е., Грень Л.Н.

ПРОЦЕСС МЫШЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО АКТИВИЗАЦИИ

Содержание образования

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ. Історична довідка

Брюханова Н.О.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Елина Т.А.

ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Латинін Ю.М.

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДРУЧНИКА З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (Ч.3 Дидактика контрольних запитань)

Лобунець В.І.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АКАДЕМІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ ПО НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНАХ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Рогуліна М.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ЧАСІВ ЦАРСЬКОЇ РОСІЇ

Свистун В.І.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВНЗ ДО ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ЗМІСТ

Тархан Л.З., Шереметьева Ю.А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ НА ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Шелепов И.Г., Мазуренко А.С., Кострыкин В.А., Казак И.А.

О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ В УСЛОВИЯХ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шеховцова В.И.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Становлення особистости

Ігнатюк О.А.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОБ'ЄКТ ВИВЧЕННЯ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Карпенко М.А.

ФОРМУВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Малицька О.В.

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЗНАЧУЩИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Стратегия

Баранов П.Ю.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТА

Кайдалова Л.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Колбіна Т.В.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Мещанінов О.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ

Нові надходження