search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 11

Зміст освіти

Брюханова Н.О.

СПОСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Губін М. С., Фролова А. Ю.

ЗМІСТ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КІНЕМАТИКИ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Латинін Ю.М.

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ (ч.2. Практикум: яким він повинен бути?)

Лізан І.Я., Чикунов П.О.

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНО - ЗМІСТОВНОГО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ OCBIТИ

Литература

Павленко Т.С.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Рябчиков М.Л. 

АЛГОРИТМ ІТЕРАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО – МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Солошич І.О.

ПРИНЦИПИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

Концепція

Лук’янова Л.Б.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПТНЗ ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ ОПИС

Методика навчання

Беликова В.В., Мнушка О.В.

О МНОГООБРАЗИИ ПОДХОДОВ К КЛАССИФИКАЦИИ ТЕСТОВ

Богданова Т.Л.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Галл Зигхард, Зеленин Г.И.

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ИЗЛАГАЕМОГО МАТЕРИАЛА

Жигалко С.Э., Леонова О.В.

ДИСКУССИЯ КАК СПОСОБ КОММУНИКАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Павленко М.П.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНИМ МЕРЕЖАМ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сіненко Д.В., Дубнюк А.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА РЕЗЕРВУ УВАГИ КУРСАНТА–ЛЬОТЧИКА В ПРОЦЕСІ ЛЬОТНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ЙОГО НАВИЧОК ПІЛОТУВАННЯ

Педагогічні технології

Ашеров А.Т., Сажко Г.И., Сабадаш В.В.

ОБУЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА – ПЕДАГОГА

Пономарьов О.С., Гайворонська В.В.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

Посохова І.С, Шеверницька Н.М.

РЕЙТИНГОВА ТЕХНОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Худяєв О.А., Фесенко Л.Д.

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У СВІТЛІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Професійна психологія

Королева Н.В.

КОММУНИКАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ИНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Марченко О.Г.

СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Токарь Н.Ф.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР АБИТУРИЕНТОВ НА ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Становлення особистості

Лапузина Е.Н.

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПОДГОТОВКЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ДЕЛОВОГО ЭТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Пилипчук С.М.

ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТА У ВНЗ

Токар О.М.

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

Стратегія

Ягупов В.В., Кортенко В.А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хімічева Г.І.

МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ TQM І ВИМОГ СТАНДАРТУ ДСТУ ISO 9001 У СФЕРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сейдаметова З.С., Темненко В.А.

ИЗМЕРЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: ДОГОНЯЯ ЛИДЕРОВ

Свистун В.І.

ТРЕНІНГОВИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ

Поживілова О.В.

ЗРОСТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ НАУКОВЦІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Дмитриченко М.Ф. Русановський О.К. Сидоренко В.К. Терещук Г.В.

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА УМОВА РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Головінова В.О.

ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ПТО ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ АСПЕКТИ

Арпентьєв Б.М., Тріщ Г.М.

ПРОЦЕСНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВНЗ

Нові надходження