search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 10

Зміст освіти

Лазарєва Т.А.

КОМПЛЕКСНІ ДИДАКТИЧНІ МОДЕЛІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Грубіч Д.Ю.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Демченко Д.І.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ “ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ” МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА

Десятов Т.М.

СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОСВІТИ – ГОЛОВНА МЕТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Кравцов М.К., Акимов В.Т.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Пелих В.Ф., Павленко Т.С.

ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Сажко Г.И.

КОМПЬЮТЕРНО – ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И КОРРЕКТИРОВКИ СТРУКТУРЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭРГОНОМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»)

Солошич І.О.

АНАЛІЗ ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ткаченко В.П., Корнєєва А.М

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ, ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Усеинова Л.Ю.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ

Концепція

Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Мельниченко О.О.

КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ничкало Н.Г.

НЕПЕРЕРВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ – ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Методика навчання

Бендера І.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ АГРОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Волкова А.М.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА” ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА БЛАНКОВИХ МЕТОДИК

Ковалев В.Н., Атаева Е.К., Коломиец В.В.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Новакова В.С.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

Пантелеев М.С., Хмара А.Л.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Сейдаметова З.С.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИНФОРМАТИКА» В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Стасєв Ю.В., Челпанов О.С., Залкін С.В., Комишан А.І., Хударковський К.І.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Черняева Е.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Педагогічні технології

Гирич З.І.

ОСОБЛИВОСТІ МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Курбатов О.П.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Мозговий В.Л.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Рудь А.В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: „МАШИНИ ДЛЯ ОСНОВНОГО І ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ”

Федорейко В.С., Горбатюк Р.М., Бочар І.Й.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

Ящун, Е.В. Громов

МЕТОД ПРОГРАММНОЙ ГЕНЕРАЦИИ ТЕСТОВ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Професійна психологія

Кучеренко С.М.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Становлення особистості

Ашеров А.Т. , Богданова Т.Л.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА - ПЕДАГОГА

Коваленко Д.В.

ЗВ’ЯЗОК МОРАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО В ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ

Кулешова В.В.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА

Чугреєва Н.О.

СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИХОВАННЯ СЕРЕДОВИЩЕ ВИХОВАННЯ

Стратегія

Артюх С.Ф., Сапельникова Т.С., Боровик Ю.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА БАКАЛАВРОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Бранспиз Ю.А.

РАЗЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ И НАУЧНЫХ ЗАДАЧ – РАЗЛИЧИЕ В ПОДГОТОВКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАДРОВ

Олійник В.В.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Семиченко В.А.

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Тархан Л.З.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРА–ПЕДАГОГА

Чайка В.М. Тарасюк А.П.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Нові надходження