search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 38-39.

Титул

Зміст

Дмитренко Т. О., Яресько К. В. Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження

Коваленко О. Е., Канюк Г. І., Без’язичний В. Ф., Пугачова Т. М.Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго- та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту

Попов М. В. Інтеграція фундаментальних та фахових знань при підготовці інженерів-зварювальників у вищих навчальних закладах

Тархан Л. З. Профессионально-ориентированная информационная среда – основа компетентностного подхода в подготовке специалиста

Брюханова Н. О. Системна інтеграція діяльнісного, особистісно орієнтованого і компетентнісного підходів як засіб проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Керницький О. М. Освітнє середовище вищого навчального закладу як педагогічний феномен

Копилова С. В. Адаптивність, оптимальність, гармонійність як характеристики соціально-педагогічної системи

Оболенская Т. А., Лазаренко В. И. Интеллектуальное сотрудничество и интеллектуальная конкуренция в науке

Бєлова Ю. Ю. Місце проектувальної діяльності в системі професійних компетенцій інженерів машинобудівної галузі

Божко Н. В. Структурування змісту інтегрованого навчального посібника з виробничого навчання

Зимогляд Н. С. Використання декларативних та процедурних моделей змісту при навчанні студентів майбутніх дизайнерів формоутворенню костюму

Лагутцев А. Р., Обидєннова Т. С.Механізми врахування процесів нестабільного споживчого середовища при формуванні змісту підготовки студентів спеціальності управлінської спрямованості

Марченко Т. Н. Современные вопросы математического образования студентов технических университетов

Ожга М. М. Системи об’ємного комп’ютерного проектування для навчання майбутніх інженерів-педагогів

Саркисова А. В. Деятельностные модели представления содержания технических текстов

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-освітнього порталу в умовах кафедри університету

Журавский А. А., Васильева Л. И., Сомова О. Н. Принципы разработки обучающих программ для студентов инженерно-педагогических специальностей

Ісаєва О. С. Особливості формування комунікативної культури майбутнього фахівця медичного профілю

Корж О. Ю. Діалогічно-дискусійні технології у процесі формування професійно значущих якостей майбутніх медиків

Корнієнко Л. Г., Мар'юшкіна О. Т. Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів

Лаврик Т. В. Експериментальна перевірка педагогічних умов оптимізації системи дистанційного навчання студентів

Рябова О. Б. Теоретичне обґрунтування педагогічної технології формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя

Рябчикова О. В. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій

Тарасюк А. П., Кравцов М. К. Модульная система организации учебного процесса

Шарипова Э. Р. Технология педагогической практики в формировании профессиональной компетентности будущих инженеров-педагогов

Арсен’єва Н. Б., Пухальська Г. А. Проблема навчання курсантів-вертольотників основам безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі

Бондаренко М. А. Методика розробки модуля для системи дистанційного навчання за темою «Робота з таблицями в текстовому редакторі пакету OpenOffice»

Бочар Ю. І. Аналіз змісту навчання комп’ютерних графічних систем майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю

Высочина Т. М. Внедрение прогрессивных форм и методов практической подготовки квалифицированных рабочих в АР Крым в 20-40 годы ХХ века

Громов Е. В., Ящун Т. В. Выбор оптимальной стратегии применения анимационных презентаций на лекциях по компьютерным дисциплінам

Дідух Л. І. Формування професійної компетентності майбутнього рятувальника державної служби України з надзвичайних ситуацій

Долуда А. В. Суперечності професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі в навчанні проектуванню харчових підприємств

Жигалко С. Э., Леонова О. В. Роль самостоятельной работы при формировании языковых компетенций у будущих инженеров-педагогов

Ильминская О. А. Формирование целей обучения будущих инженеров-технологов пищевой отрясли

Казак І. О. Системно-факторна організація навчальних завдань із “ТЕС і АЕС та установки” в сучасних умовах підготовки інженерів-теплоенергетиків

Кіпоренко Г. С. Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів

Кожушко С. П. Професійна взаємодія та її характеристики

Кононова Т. О. Аналіз проблеми професійної підготовки іноземних студентів у ВНЗ України

Корольова Н. В. Технологія формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін

Кузь Ю. М. Методика навчання курсантів автоматизованим системам та засобам прикордонного контролю під час практичного навчання

Лазарєв М. І., Алілуйко С. М. Модель засобів навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів

Лазарєва Т. А. Аналіз структури професійної діяльності інженера-технолога харчової галузі

Майський Г. Ю. Роль педагогічної практики у формуванні професійних умінь майбутніх інженерів-педагогів

Маковська О. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах

Масич В. В., Безугла І. М. Застосування інформаційних технологій у процесі проблемного навчання фізиці у вищому навчальному закладі

Мостова Л. М., Гапоненко В. О., Галясний І. В. Проблеми організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Технологія продукції ресторанного господарства»

Невзоров Р. В., Марченко О. Г. Теоретичні основи підготовки курсантів-льотчиків до дій в особливих випадках у польоті на літаку Л-39

Омельченко Л. М. Обґрунтування методики навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій

Поєдинцева Л. Л. Самостійна робота у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців

Попова Т. І. Розвиток професійно-творчих умінь у майбутніх дизайнерів одягу

Романова І. А. Система правового виховання іноземних студентів в умовах інженерно-педагогічного навчального закладу

Рогуліна М. Р. Способи формування проектувальних умінь у викладачів технічних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації

Рябчиков М. Л., Борисенко Д. В. Динаміка формування вмінь студентів напрямку підготовки «Професійна освіта. Дизайн»

Солошич І. О. Формування науково-дослідної математичної компетенції організаторів природокористування

Стаченко О. В. Ефективність застосування кейс-методу у виробничому навчанні

Тулашвілі Ю. Й. Метод тестового контролю рівня знань й вмінь майбутніх програмістів

Хоменко С. В. Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Чуєшкова О. В. Формування гендерної компетенції майбутніх інженерів-педагогів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням)

Ротова Н. В. Формування компетентності креативного мислення під час вивчення російської мови студентами-іноземцями

Скворчевська Є. Л. Психологічні особливості становлення мотиваційно-смислової сфери у студентів інженерно-педагогічних фахів

Черняк Н. О. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ

Дранко А. А. Педагогічні аспекти формування лідерських якостей курсантів-пілотів під час наземної підготовки

Кривильова О. А. Професійне становлення інженера-педагога в умовах вищого навчального закладу

Резніченко О. М. Концепції виховання як основа організації позааудиторної виховної роботи

Русанов М. Г., Ремзі І. В. Безпека життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання

Спиця-Оріщенко Н. А. Вікові особливості професійного самовизначення в молоді

Ніколаєнко Н. М. Забезпечення потреб наукових досліджень інженерно-педагогічного напрямку сучасними інформаційними ресурсами

Відомості про авторів

До уваги авторів

Нові надходження