search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 37.

Титул

Зміст

Концепція

Майський Г. Ю.

Наукові концепції з питань організації педагогічної практики

Яблочніков С. Л.

Теоретичні аспекти безпеки системи освіти

Стратегія, методологія

Васильєв І. Б., Бакатанова В. Б.

Системно-компетентнісний підхід до формування змісту педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійної школи

Дмитренко Т. О., Яресько К. В.

Методологічні засади науково-педагогічного дослідження: системний і багатовимірний аналіз

Ибрагимова Л. С.

Проблемы подготовки будущих инженеров в современных условиях

Кулешова В. В.

Особливості післядипломної інженерно-педагогічної освіти

Марченко Т. Н.

Современные проблемы и перспективы математического образования инженера

Харківська А. А.

Підвищення якості вищої педагогічної освіти через використання новітніх інформаційних технологій

Зміст освіти

Алимова Л. У.

Принципы обучения в высшей школе как основной ориентир в преподавательской деятельности

Брюханова Н. О.

Модель проектування системи педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

Грецька Г. А.

Особливості професійної діяльності інженерів-технологів фармацевтичної галузі та зміст підготовки у сфері охорони праці

Дніпровська Т. В.

Практико-орієнтоване освітнє середовище як педагогічна умова процесу формування управлінської компетентності в майбутніх інженерів автотранспорту

Кузь Ю. М.

Склад, структура і зміст компонентів моделі міжпредметних зв'язків при навчанні курсантів дисциплінам прикордонного контролю

Лазарєва Т. А.

Моделювання змісту творчого навчання з технологічного обладнання харчової галузі інженерів-технологів

Притуленко І. В.

Аналіз моделей структурування навчального матеріалу як підґрунтя для формування вмінь з логічного структурування професійної інформації

Саркісова А. В.

Навчання діяльнісно-орієнтованого визначення змісту технічного тексту майбутніх провідників міжнародного сполучення

Шабельник С. О.

Витоки дизайнерської освіти

Яковенко Т. В.

Структурні компоненти креативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів

Педагогічні технології

Асманов А. Р., Мустафаева Э. И.

Использование технологии программированного обучения на практических занятиях в вузе

Борова Т. А.

Сучасні технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу

Гордійчук Г. Б.

Підготовка педагогів в умовах використання інформаційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу

Кириленко В. В., Кириленко Н. М.

Організація і використання навчально-виховного середовища Інтернету у ВПНЗ із метою розвитку інформаційної культури студентів

Умерова Л. Д.

Современные тенденции информационнo-коммуникационных технологий в подготовке будущих инженеров

Эмиросманова З. К.

Элементы дистанционного обучения в подготовке студентов швейного профиля

Методика навчання

Аметова Э. Р., Абибуллаева Г. С.

Применение проблемного метода обучения в преподавании педагогических дисциплин

Бардус І. О., Чуприна Г. П.

Залучення студентів до викладацької діяльності як умова вдосконалення методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів

Бєлікова В. В.

Діагностика професійних компетенцій інженера-педагога як педагогічна проблема

Білєр О. С.

Метод поетапного засвоєння змісту навчального матеріалу при навчанні використання комп’ютерних технічних засобів навчання

Билялова И. Я.

Декоративная стилизация на занятиях по дисциплине «Основы композиции»

Бондаренко М. А.

Методика розробки класу «Тест» для підсистеми управління тестовими завданнями

Васильева Л. И., Журавский А. А.

Виртуальные лабораторные работы для студентов инженерно-педагогических вузов

Власюк І. В.

Використання кейс-методу при формуванні професійної економічної термінології

Долгов О. І., Прокопенко О. О., Антоненко Н. С.

Коефіцієнтна методика оцінювання навчально-виховного процесу

Жигалко С. Э.

Понятие «critical reading» при формировании навыков чтения у будущих инженеров-педагогов

Ковальова Ю. О.

Формування комунікативної компетенції створення вторинних наукових текстів у процесі вивчення іноземної мови

Кожевніков Г. К., Бондаренко Т. С.

Педагогічна модель формування готовності до розробки та використання комп’ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів

Корольова Н. В.

Теоретичне обґрунтування та розробка засобів управління процесом формування системи компетенцій із проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін

Лавров А. І.

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю

Лазарєв М. І., Алілуйко С. М.

Метод навчання основ теорії технічних систем майбутніх інженерів-педагогів на основі формування системного мислення

Лелюк А. И.

Электронный вид представления учебной информации и его распространение посредством сервиса e-mail (электронной почты)

Олійник В. В.

Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки

Олійник Ю. С.

Тестування знань студентів із модулю «Особливості розрахунку несиметричних коротких замикань» дисципліни «Електромагнітні перехідні процеси»

Шамилев Т. М., Сухтаева А. М.

Практикум по математике для инженеров-педагогов с использованием пакета Excel

Швецова Г. А.

Розробка методики навчання основ комп’ютерної графіки майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей на основі структурно-діяльнісної моделі

Професійна психологія

Асанова Ф. Б., Адабашев Б. В.

Мотивація самостійної роботи студентів та її вплив на розвиток пізнавальної активності

Асанова Э. И., Мустафаев С. М.

Психологические аспекты невербальной коммуникации подростков с признаками Интернет-аддикции

Кобец В. Н.

Формирование мотивации достижения студентов - необходимое условие повышения их самоэффективности

Ремзі І. В., Аксьонов Д. В., Аксьонов В. В.

Особливості розвитку мислення студентів вищих навчальних закладів педагогічного спрямування

Становлення особистості

Базелюк Н.В.

Розвиток системи педагогічної освіти у Фінляндії в історичній перспективі

Грохова Г. П.

Рекреативна діяльність як різновид активного відпочинку майбутніх інженерів-педагогів

Дранко А. А.

Теоретичний аналіз проблеми формування лідерських компетенцій курсантів-пілотів цивільної авіації

Кабусь Н. Д.

Формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних педагогів як умова їхнього особистісного саморозвитку

Кошелєв П. А.

Проектування професійно важливих управлінських якостей у майбутніх магістрів

Кравченко О. Б.

Професійна культура фахівців правоохоронних органів

Леонова О. В.

Формирование социокультурных компетенций будущих инженеров-педагогов

Михайленко О. А., Щедрина Е. В.

Информатизация общества и социальная адаптация личности

Резніченко О. М.

Досвід організації позааудиторної виховної роботи у вищих технічних закладах у другій половині ХХ століття

Тимощук Г. В.

Теоретичні аспекти системи професійних цінностей економіста

Відомості про авторів

До уваги авторів

Нові надходження