search

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць

probl.jpg

 

Засновник: 
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія KB № 4688 від 21.11.00.

Мови видання: 
українська, російська, англійська.

Друкується за рішенням Вченої ради УІПА.
Затверджено постановою Президії ВАК України від 16.05.2016 р. № 515 у переліку за №96 як наукове фахове видання України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

УДК 377-378

Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 48-49. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2015. – 420c.

У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі професійної інженерно-педагогічної освіти. Особлива увага приділена питанням моделювання освітньої діяльності, реалізації інновацій у медіа-технологіях, використання ІТ-технологій у навчальному процесі ВНЗ, психологічним аспектам сучасної професійної освіти. Також розглянуто проблеми формування змісту вищої освіти із застосуванням інформаційних технологій, герменевтичного, креативного та компетентісного підходів, візуального моніторингу, хмарних технологій, методик професійного та кар’єрного навчання, досліджується питання інтелектуальної власності в Україні.

Для науковців, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі професійної діяльності.

SCIENTIFIC EDITION

UDC377-378
Problems of engineer-pedagogical education. Collection of scientific labours. Issue 48-49. – Kharkiv, Ukrainian Engineer-Pedagogical Academy (UEPA), 2015. – 420 p.

The results of scientific researchers at industry professional engineer-pedagogical educations are presented in this collection. The special attention is spared for the questions of educational activity design, realization of innovations in medias-technologies, the usage of IT-technologies in the educational process of higher educational establishment, for the psychological aspects of modern professional education. The problems of content’s formation of higher education with using information technology, hermeneutical approach,   out-of-the-box and competency based, visual monitoring, cloudy technologies, methods of professional and quarry studies, the question of intellectual property research in Ukraine are also considered here.

For researchers, postgraduate, teachers, specialists of professional activity industry.


© Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), Харків
 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ  

Головний редактор

Коваленко Олена Едуардівна, доктор педагогічних наук, професор

Заступник головного редактора

Лазарєв Микола Іванович, д.пед.н., доктор педагогічних наук, професор

Члени редколегії:

Брюханова Наталія Олександрівна., доктор педагогічних наук, професор

Канюк Генадій Іванович., доктор технічних наук, професор

Лазарєва Тетяна Анатоліївна., доктор педагогічних наук. доцент

Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор

Рябчиков Микола Львович, ., доктор технічних наук, професор.

Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор.

Васильєва Марина  Петрівна., доктор педагогічних наук, професор.,

Гриньова Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор

Гуревич Роман Семенович, доктор педагогічних наук, професор

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор

Золотухіна Світлана Трохимівна., доктор педагогічних наук, професор

Козловська Ірина Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор

Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор

Tiia Rüütmann, Dr., Asoc. Prof., Естонія

Райчо Тодоров Іларионов, доктор технічних наук, професор., Болгарія

Roman Hrmo, Doc. Ing., PhD, Словакія

Istvan Simonics, Dr., Asoc. Prof., PhD, Угорщина

José Couto Marques, Dr., Asoc. Prof., Португалія  

 

Редакція:

Відповідальний редактор - Ковальська В.С., к.пед.н., доц.

Редактор - Ротова Н. В.

Випусковий редактор -Максименко О.М.

Відповідальний секретар -Ашеко Т. Л.

Дизайн- Жубр В. А.

Адреса редакції:

Україна, 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

Українська інженерно-педагогічна академія

Тел. (057)731-28-62, (057)733-79-37,

Факс (057)731-32-36

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Address of editorial office:

16 Universitetska vul., Kharkiv,61003, Ukraine

Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

Tel. (057)731-28-62, 733-79-85

Fax (057)731-32-36

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Журнал зареєстровано в ULRICHSWEB. GLOBAL SERIALS DIRECTORU 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pipo/

 

open_in_new OJS. Проблеми інженерно-педагогічної освіти.

 

ТитулЗмістЯковенко Т. В. Педагогічна творчість та педагогічна креативність в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчанняХоменко В. Г. Сучасний стан…
Титул Зміст Дмитренко Т. О., Яресько К. В. Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження Коваленко О. Е., Канюк Г.…
Титульні сторінки Зміст Концепція Пивоваров А. В. Применение принципа историзма при освещении проблем развития высшего рабочего образования Стратегія, методологія Захаровский…
Титул Зміст Концепція Майський Г. Ю. Наукові концепції з питань організації педагогічної практики Яблочніков С. Л. Теоретичні аспекти безпеки системи…
Титульні сторінки Зміст Концепція Брюханова Н. О. Концептуальні положення проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів Дмитренко Т. О., Яресько К.…
Титульні сторінки Зміст Алілуйко С. М. Концептуальні засади формування системного мислення в майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання основ теорії технічних…
Концепція Стратегія, методологія Дмитренко Т.О., Яресько К.В. Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів Зміст освіти Белова Е.К. Структурирование информации как…
Концепція Стратегія, методологія Дмитренко Т.О., Яресько К.В. Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації Канюк Г.И., Андреев А.В., Пугачева…
Концепція Пальчук М.І.Система професійної підготовки виробничого персоналу в наукових дослідженнях і педагогічній теорії Стратегія, методологія Уралов К.Н.Моделирование процесса целевого управления…
Стратегія, методологія Дуганець В.І. Наскрізне практичне навчання студентів – наближення майбутніх фахівців до виробничої сфери Дудник Ю.П. Оцінювання й управління…
Сторінка 2 із 5

Нові надходження