search

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка»

kovalenko2Засновник і керівник:

доктор педагогічних наук,

професор

Коваленко Олена Едуардівна

Загальна характеристика наукової школи

Наукова школа «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка» була заснована її теперішнім керівником - ректором Української інженерно-педагогічної академії (УІПА), доктором педагогічним наук, професором Коваленко Оленою Едуардівною в 1996 році. Саме в цьому році, тоді ще кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко О. Е. вступила до докторантури Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України, визначила програмну концепцію вирішення наукової проблеми з розробки науково-обґрунтованих підходів до створення сучасної системи професійно-методичної підготовки інженерно-педагогічних кадрів та стала публікувати результати своїх наукових досліджень. У цьому ж році Коваленко О. Е. стала завідуючою спільною з Інститутом педагогіки і психології професійної освіти академії педагогічних наук України лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти (на базі УІПА), де мала змогу об'єднати навколо своїх наукових ідей інших дослідників.

Остаточно ця наукова школа як форма організації колективної наукової праці науковців з єдиною дослідною програмою, спільністю наукових поглядів і єдиним стилем наукової діяльності в конкретній галузі сформувалась у 1998 році, коли проф. Коваленко О. Е. очолила кафедру педагогіки та методики професійного навчання УІПА, створену на базі кафедри загальної та професійної педагогіки. Саме наукові ідеї проф. Коваленко О. Е., які дозволили їй розробити чітку систему методичної підготовки інженерів-педагогів, стали основою для створення цієї кафедри.

У підґрунтя наукової діяльності школи професора Коваленко О. Е. було покладено розроблену нею нову концепцію професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Основу цієї концепції становить положення про те, що професійно-педагогічна підготовка інженерно-педагогічних кадрів має розглядатися як система, що забезпечує формування компетентної особистості фахівців цього профілю, які задовольнятимуть сучасні вимоги замовників, представлених професійно-технічними та вищими навчальними закладами І—II рівнів акредитації. Для створення такої системи професором О. Е. Коваленко були розроблені методичні принципи визначення змісту професійно-педагогічної підготовки згідно з професійно обумовленою структурою особистості фахівців та визначення логіки її побудови відповідно до процесу поетапного формування педагогічних компетенцій: методологічної, креативної, проектувальної, комунікативної, менеджерської, науково-дослідної. Ці компоненти стали підставою для формування нового науково-обґрунтованого переліку навчальних дисциплін, які забезпечують безпосереднє формування кожної з компетенцій.

В той же час економічні та соціальні зміни, що відбувалися в країні, нагальна необхідність реформування освіти в цілому і, особливо, професійно-технічної, а отже, насамперед, інженерно-педагогічної освіти, змусили замислитись проф. Коваленко О. Е., як керівника і науковця, не тільки над проблемами методичної та педагогічної складових підготовки інженерно-педагогічних кадрів, але і над шляхами удосконалення та подальшого розвитку цієї галузі освіти взагалі. Працюючи на той час вже ректором УІПА і Президентом Національного Моніторингового комітету України міжнародного товариства з інженерної педагогіки, проф. Коваленко О. Е. доклала багато зусиль, щоб активізувати та розширити коло наукових досліджень в галузі інженерної педагогіки, об'єднати зусилля всіх, хто займається такими науковими проблемами. Таким чином, питання інженерної педагогіки стали ще одним напрямком наукової діяльності школи проф. Коваленко О. Е.

Нове бачення цілей та шляхів підготовки фахівців інженерно-педагогічного профілю потребувало перегляду багатьох складових освітнього процесу. Тому в рамках цієї наукової школи почалась розробка дуже широкого кола питань, починаючи з окремих методик навчання та закінчуючи теоретико-методологічними і концептуальними питаннями розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні.

Концепція наукової школи щодо ролі інженерно-педагогічної освіти полягає в тому, що вона повинна розглядатись як суспільно-економічний фактор розвитку народного господарства країни, бо націлена через систему професійно-технічної освіти на відновлення робочої сили - одного з головних факторів розвитку виробництва.

Згідно концепції основними принципами побудови цієї галузі освіти є такі:

 • інженерно-педагогічна освіта повинна бути вищою ланкою професійної освіти;
 • інженерно-педагогічна освіта повинна мати ступеневу структуру та наскрізну підготовку кадрів, що включає всі освітньо-кваліфікаційні рівні;
 • інженерно-педагогічна освіта повинна базуватися на взаємодії законів педагогіки та законів розвитку виробництва;
 • навчальні плани підготовки фахівців різного рівня повинні відповідати стандартам освіти та бути узгодженими, що дасть можливість здійснити безперервну підготовку фахівців;
 • профілі інженерно-педагогічних спеціальностей повинні охоплювати реально існуюче коло робітничих професій, які є близькими за своїм профілем;
 • підготовка інженерно-педагогічних кадрів повинна бути поліфункціональною та базуватися на зв'язку законів розвитку галузі та педагогічної науки;
 • повинна бути досягнута глибока інтеграція технічного та гуманітарного знання як у традиційних дисциплінах, так і при запровадженні нових.

Нові соціально-економічні умови викликали нагальну необхідність переглянути вимоги до професійної діяльності та особистості інженерно-педагогічного працівника, розробити науково-обґрунтований перелік необхідних для України профілів підготовки та концептуальні положення створення галузевих стандартів вищої освіти для інженерно-педагогічних спеціальностей, розробити організаційні принципи системи розподілу випускників у відповідності з визначеним професійним призначенням та умовами їх використання в професійній освіті.

Всі ці питання зараз активно вирішуються в рамках наукової школи на підставі розробленої концепції безперервної та ступеневої освіти при підготовці інженерно-педагогічних кадрів.

Специфіка роботи цієї наукової школи полягає в орієнтації на практичну значущість наукових розробок для удосконалення освітнього процесу, в наявності широкомасштабної бази (понад 12 тисяч студентів УІПА інженерно-педагогічних спеціальностей) для проведення експериментальних досліджень та впровадження їх результатів; в проведенні великої організаційної та консультативно-методичної роботи для розповсюдження своїх наукових досягнень та методичних розробок серед всіх ВНЗ України, що готують інженерно-педагогічні кадри, а також в усвідомленні своєї відповідальності, як представників провідного ВНЗ інженерно-педагогічного профілю в Україні, за майбутнє цього виду освіти.

Сьогодні основними напрямами наукових досліджень, які проводяться в рамках наукової школи «Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка», є:

 • теоретико-методологічні засади підготовки інженерів-педагогів у нових соціально-економічних умовах;
 • оптимізація змісту навчання;
 • психолого-педагогічне та організаційне забезпечення багаторівневої професійної освіти;
 • дидактичні основи формування системи методичної підготовки викладання професійних дисциплін;
 • методичне забезпечення безперервного навчального та виховного процесу;
 • нові педагогічні та інформаційні технології;
 • гуманізація та гуманітарізація навчального процесу;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • методи і засоби оцінки рівня знань та вмінь студентів;
 • управління якістю навчального процесу;
 • стандартизація та сертифікація в організації навчання;
 • професійний відбір та проблеми адаптації при багаторівневій підготовці спеціалістів.

Науковий доробок професора О. Е. Коваленко

О. Е. Коваленко виконала та захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення структури змісту професійної підготовки студентів електроенергетичних спеціальностей вузів (теоретичне навчання)» та докторську дисертацію на тему «Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін», яка стала теоретичною базою для створення наукової школи.

О. Е. Коваленко є автором понад 170 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 7 монографій по спеціальних проблемах професійної педагогіки і методики навчання, 2 фундаментальних підручники, 28 навчальних посібників.

Під її керівництвом захищено одну докторську та 7 кандидатських дисертацій. Нею підготовлено понад 20 аспірантів та пошукувачів.

Вона була керівником або співкерівником 12 завершених науково-дослідних робіт, в тому числі госпдоговірних і прикладних, виконаних за рахунок держбюджету, та є на сьогодні керівником ще 4 діючих науково-дослідних робіт.

Основні праці професора О. Е. Коваленко

Дисертації

1. Совершенствование структуры содержания профессиональной подготовки студентов электроэнергетических специальностей вузов (теоретическое обучение) [Текст]: дис. ... канд. пед. наук 13.00.01 - теория и история педагогики / АПН СССР, НИИ средств обучения и учебной книги. – М.: [б. и.], 1991. – 227 с.

2. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін [Текст]: дис. ... д-ра пед. наук 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К.: [б. в.], 1999. – 407 с.

Монографії

 1. Коваленко О. Е. Методичні основи технології навчання : теоретико-методичний та практичний аспекти викладання дисциплін електроенергетичного циклу / О.Е. Коваленко. – Х. : Основа, 1996. – 176 с.
 2. Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці [Текст] : моногр. / О. Е. Коваленко, А. Т. Ашеров, Є. В. Громов, Т. В. Ящун, Г. . Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2005. – 123 с. – (Інженерна педагогіка).
 3. Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в двадцатом столетии [Текст] Т.7: Педагогика и образовательные системы XX столетия / А. Т. Ашеров, В. В. Беликова, Е. К. Белова, Е. В. Громов, Е. Э. Коваленко [и др.] ; Междунар. академия проблем Человека в авиации и космонавтике. – М. : Изд-во Междунар. академии проблем Человека в авиации и космонавтике, 2005. – 648 с. : ил.
 4. Ашеров А.Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів : моногр. / А. Т. Ашеров, О.Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 186 с. – (Інженерна педагогіка).
 5. Коваленко О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу : моногр. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. –с. : табл., граф.
 6. Теория и практика профессионально-педагогического образования : моногр. Т. 1 / Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров, Е.Э. Коваленко [и др.] ; под. ред . Г. М. Романцева ; Рос. гос. Свердлов. пед. ун-т. – Екатеринбург : [б. и.], 2007. – 305 с.
 7. Белова Е. К. Методологические основы дидактических технологий : моногр. / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко. – Харьков : [б. и.], 2008. – 134 с. : рис., табл.
 8. Теория и практика профессионально-педагогического образования [Текст]. Т. 2 / Л. З. Тенчурина, Я. Лаукиа, В. И. Блинов, Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк, Н. К. Чапаев, С. П. Миронова, И. И. Хасанова, Б. К. Моминбаева, Б. Ж. Абдикаримов, Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова [и др.] ; ФГAОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург : Изд-во РГППУ, 2010. – 283 с. – Библиогр. в конце глав.
 9. Коваленко О. Е. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Л. О. Бачієва ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2012. - 152 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 137-151 (200 назв). - ISBN 983-966-220-805-4.
 10. Коваленко, О. Е. Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. В. Корольова. - Х. : [б. в.], 2012. - 203 с. : рис. - ISBN 978-617-669-048-1.
 11. Коваленко О. Е. Досвід розвитку вищого навчального закладу: Українська інженерно-педагогічна академія. 2002-2012 роки : моногр. / О. Е. Коваленко, О. О. Мельниченко, Т. В. Калініченко ; за ред. проф. О. Е. Коваленко, 2014. - 194 с.
 12. Проблеми економіки освіти в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра пед. наук., проф. О. Е. Коваленко. - Харків : НТМТ, 2014. - 110 с. : ил., табл.

Навчальні посібники

1996

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для инструкторов АЭС / Е. Э. Коваленко ; под общ. ред. С.Ф. Артюха. – Энергодар : ЗАЭС, 1996. – 78 с.

1998

 1. Коваленко О. Е. Логічні основи формування навчального матеріалу : навч. посіб. для інж.-пед. навч. закл. / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1998. – 140 с. – (Методика професійного навчання).

1999

 1. Артюх С. Ф. Методика профессионального обучения : учеб. пособие по курсовому проектированию (для студентов инженерно-педагогических учебных заведений) / С. Ф. Артюх, Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко. – Харьков : УИПА, 1999. – 54 с.
 2. Артюх С. Ф. Учебное пособие по курсовому проектированию : для инж.-пед. спец. 7.010104.09 – Проф. обучение. Металлургия в машиностр. и приборостр.; 7.010104.10 – Проф. обучение. Технология и оборудование сварочного производства / С. Ф. Артюх, Е. К. Белова, Е.Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 1999. – 54 с.

2000

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учеб. пособие для инж.-пед. спец.: 7.010104.01; 7.010104.05; 7.010104.28; 7.010104.29. Ч. 1 / Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2000. – 128 с. : ил.

2001

 1. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин: пособие для преподавателей / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, Г. В. Изюмская, В. В. Беликова ; под ред. С.Ф. Артюха ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2001. – 210 с.

2002

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения: инженерная педагогика = Methods of Vocational Training: Engineerinq Pedagogies / Е. Э. Коваленко; пер. Л.В. Гаплевская. – 1-е изд. – Харьков : УИПА, 2002. – 160 с. : ил.
 2. Шматков Є. В. Методика професійного навчання : навч. посіб. для інж.-пед. спец. Ч. 2. Методика професійно-практичного навчання / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2002. – 216 с.

2003

 1. Артюх С. Ф. Навчальний посібник з курсового проектування : для студ. інж.-пед. спец.: 7.010104.09 – Проф. навчання. Металургія в машинобуд. і приладобуд.; 7.010104.10 – Проф. навчання. Технологія й устаткування зварювального вир-ва / С. Ф. Артюх, О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; за заг. ред. О. Е. Коваленко; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 72 с. : iл.
 2. Белова Е. К. Лабораторная дидактика : пособие для преподавателей / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : УИПА, 2003. – 56 с.
 3. Бєлова О. К. Методика проектування і організації лабораторних робіт : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с.
 4. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения : учеб. для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы проф.-техн. и высшего образований / Е. Э. Коваленко. – Харьков : Штрих, 2003. – 480 с. : ил.

2004

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : инженерная педагогика / Е.Э. Коваленко ; пер. Л. В. Гаплевская. – 1-е изд. – Харьков : УИПА, 2004. – 158 с. : ил.
 2. Коваленко Е. Э. Методика решения задач по обшей химической технологии : учеб. пособие для вузов / Е. Э. Коваленко, Т. А. Лазарева; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2004. – 336с.

2005

 1. Ашеров А. Т. Введення в спеціальність інженера-педагога комп'ютерного профілю : навч. посіб. для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 224 с. : iл.
 2. Коваленко О. Е. Методика професiйного навчання : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 360 с. : іл.
 3. Коваленко О. Е. Методика професiйного навчання : тестовi завдання для самостiйної роботи : навч.-метод. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков. – Х. : [б. в.], 2005. – 440 с.

2006

 1. Белова Е. К. Системы и системный подход в обучении : учеб. пособие для студентов магистратуры по спец. 5.000009 – Управление высшими учеб. заведениями / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. в.], 2006. – 100 с.
 2. Брюханова Н. О. Управління навчальним закладом : діяльнісний підхід в освіті : конспект лекцій та метод. рек. щодо вивчення курсу / Н. О. Брюханова, О. Е. Коваленко ; ред. О.Е.Коваленко
 3. Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин  : пособие для преподавателя / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова, И. В. Федоров ; под ред. В. М. Приходько, В.М. Жураковский ; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Укр. инж.-пед. акад., Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Харьков : [б. и.], 2006. – 151 с. : ил.

2008

 1. Бєлова О. К. Педагогічні технології в сучасній освіті : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 148 с. : табл.
 2. Бєлова О. К. Системи і системний підхід у навчанні : навч. посіб. для студ. магістратури спец. 8.000009 – Управління вищими навч. закладами / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с. : рис., табл.
 3. Дидактичні основи професійної освіти : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, З. І. Гирич, В. В. Кулешова, О. О. Прохорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 144 с. : табл.
 4. Коваленко О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 112 с. : табл.
 5. Магістерська кваліфікаційна робота : навч.-метод. посіб. для магістрантів спец. 8.000005 – Педагогіка вищої школи / О. Е. Коваленко, В. А. Бурбига, З. І. Гирич, І. С. Посохова, А. І. Комишан, І. М. Шалімова ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с.
 6. Менеджмент освіти : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, В. В. Кулешова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с. : табл., рис.
 7. Методика професійного навчання : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 488 с. : табл.
 8. Методологічні засади професійної освіти : навч. посіб. для вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 120 с. : табл.
 9. Шматков Є. В. Інноваційні технології навчання : навч. посіб. для магістрів спец. 8.00000.5 – Педагогіка вищої школи та 8.00000.9 – Управління навч. закладом / Є.  В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с.

2010

 1. Коваленко О. Е. Керівник навчального закладу : конспект лекцій / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.
 2. Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи : навч. посібник для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання за спец. 8.000005 "Психологія вищої школи" / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2010. - 181 с.
 3. Методика професійного навчання : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для  традиційної та дистанційгної форм навчання. Ч. 1 : Дидактичне проектування / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 264 с. : рис., табл.
 4. Методика професійного навчання : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 2 : Основні технології навчання / О. Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 256 с. : табл., рис.

2011

 1. Бєлова, О. К. Дидактичні системи у вищій освіті : навч.-метод. посіб. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 128 с.
 2. Бєлова, О. К. Теорія організацій : конспект лекцій для слухачів магістратури спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2011. - 134 с. : рис., табл.
 3. Дидактические основы профессионального образования : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е.Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 88 с. : табл., рис.
 4. Керівник навчального закладу : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с.
 5. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 90 с. : табл., рис.
 6. Методологические основы профессионального образования : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 63 с.
 7. Освітні технології : конспект лекцій з курсу для слухачів магістратури за спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" : розроблено за методикою проф. Коваленко О. Е. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О.Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с.: табл.
 8. Технології навчання у сучасній освіті : конспект лекцій для слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" : розроблено за методикою Коваленко О. Е. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова. - Х. : [б. в.], 2011. - 80 с. : табл.

2012

 1. Бєлова, О. К. Теорія організацій [Текст] : навч. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. за спец. 8.000009 "Управління навчальним закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 161 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 159-160 (21 назва). - ISBN 978-617-669-024-5
 2. Коваленко, Е. Э. Инженерная педагогика [Текст] = Engineering Pedagogics : учеб. пособие / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, Н. В. Королева ; пер. Л. В. Гаплевской ; Укр. инж.-пед. акад. - Х. : [б. и.], 2012. - 633 с. : табл., рис. - Текст парал. рус., англ. - Библиогр.: с. 630-633 (66 назв.)
 3. Коваленко Е. Э. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова / Укр. инж.-пед. акад. – 3-е изд., доп. и перераб. – Харьков: МОНОГРАФ СПДФЛ Чальцев А. А., 2012. – 218 с.
 4. Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. та слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 169 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 122-123 (21 назва). - ISBN 978-617-669-046-7
 5. Педагогічні основи організаційно-методичного забезпечення ПТО : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та пед. працівників системи проф.-техн. освіти / О. Е. Коваленко, В. В. Супрун, Д. В. Коваленко, А. П. Тарасюк, Н. В. Божко, В. В. Бєлікова, Н. А. Шишенко, Л. В. Штефан ; заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : Точка, 2012. - 450 с.

 

2013

 1. Дидактические основы профессионального образования : учеб. пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. - Х. : [б. и.], 2013. - 136 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 133-134 (32 назв.)
 2. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 1. Теоретичні основи / О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. - Харків : [б. в.],2013. - 195 с.
 3. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога : навч. посібник для інженерів-педагогів. Ч. 2. Практичні рекомендації / О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. - Харків : [б. в.],2013. - 155 с.

2014

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения: дидактическое проектирование : учеб. пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко, Н. В. Королева, В. В. Беликова ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. - Харьков : [б. и.], 2014. - 96 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 94-95 (26 назв.)
 2. Теоретико-методичні основи професійного навчання: навч. посіб. для викладачів, що здійснюють підгот. іноземних студ. у вузах / О. Е. Коваленко [та ін.]. – Харків : С.А.М., 2014. - 336 с.

 

 

Статті з наукових періодичних та продовжуваних видань

1986

 1. Баженов В. Н. Роль межпредметных связей в совершенствовании подготовки инженеров-педагогов / В. Н. Баженов, В. Д. Иванова, Е. Э.

1987

 1. Баженов В. Н. Состав и структура психолого-педагогической подготовки инженеров-педагогов специальности «Электроэнергетика» / В. Н. Баженов, В. Д. Иванова, Е.Э.Коваленко // Содержание подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск, 1987. – С. 39–46.

1989

 1. Н.Баженов, В. Д. Иванова // Проблемы методической подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск, 1989. – C. 78–84.

1990

 1. Артюх С. Ф. Проблемы подготовки технической интеллигенции / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко // Инженерная деятельность: методология, история, перспективы : сб. науч. тр. на материалах конф. – Минск, 1990. – С. 11–12.
 2. Леднев В. С. Совершенствование структуры содержания профессионально-теоретической подготовки инженеров-педагогов / В. С. Леднев, Е. Э. Коваленко // Содержание и методика психолого-педагогической подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск, 1990. – С. 35–36.

1992

 1. Коваленко Е. Э. Роль творческой подготовки в развитии интеллектуальных способностей студентов технических вузов / Е.Э.Коваленко // Перспективные технологии обучения и самоподготовки человека : сб. науч. тр. на материале междунар. семинара. – СПб., 1992. – С. 25–29.

 

1996

 1. Коваленко Е. Э. Применение системного подхода к формированию методической деятельности инженеров-педагогов / Е.Э. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1996. – № 1–2. – С. 120–123.
 2. Коваленко О. Е. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін / О. Е. Коваленко // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4 (13). – С. 173–186.

1997

 1. Коваленко О. Е. Проблеми методики викладання спеціальних дисциплін в галузі професійної педагогіки / О. Е. Коваленко // Професійна освіта : теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1997. – № 1–2 (5-6). – С. 197–201.

1998

 1. Коваленко О. Е. Визначення цілей у навчанні на прикладі побудови мети методичної підготовки інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 12. – С. 59–65.
 2. Коваленко О. Е. Дидактичне проектування у системі освіти інженера-педагога / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 11. – С. 15-19.
 3. Коваленко О. Е. Концепція наукових досліджень з проблем інженерно-педагогічної освіти / О. Е. Коваленко // Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства : зб. наук. пр. / за ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закладiв мистецтв та культури. – Х., 1998. – С. 14–17.
 4. Коваленко О. Е. Система методической подготовки преподавателя специальных дисциплин в инженерно-педагогическом вузе / О. Е. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / ред. В. П. Головінов ; Харк. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1998. – № 1–2 (7–8). – С. 166–171.
 5. Коваленко О. Е. Система методичної підготовки інженерів-викладачів / О. Е. Коваленко // Підготовка кадрів для навчально-виховних закладів освіти : зб. наук. пр. / ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закл. мистецтв та культури. – Х., 1998. – С. 8–11.
 6. Коваленко О. Е. Стан методичної підготовки інженерів-педагогів і шляхи її вдосконалення / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 12. – C. 54–59.
 7. Коваленко О. Е. Структура та особливості методичної діяльності викладачів загально-технічних та інженерних дисциплін / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. 3, Педагогіка і психологія. – Терпопіль, 1998. – № 4. – С. 62–65.
 8. Коваленко О. Е. Формування професійно значущих якостей особистості інженера-педагога / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. 3, Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 162–165.

1999

 1. Белова Е. К. Принципи структурирования учебного материала при модульной системе организации учебного процесса / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Проблеми розробки та упровадження модульної системи професійного навчання : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 1999. – C. 71–74.
 2. Коваленко О. Е. Аналіз навчальної літератури як один з елементів методичної діяльності викладача спеціальних дисциплін / О. Е. Коваленко // Наукові записки : зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад.: П. В. Дмитренко, І. М. Ковчина, Н. М. Скоробагатько. – К., 1999. – Ч. 1. – С. 52–60.
 3. Коваленко О. Е. Аналіз професійної діяльності фахівця, як основа побудови змісту освіти / О. Е. Коваленко // Методичне та технологічне забезпечення педагогічного процесу : зб. наук. пр. / за ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закл. мистецтв та культури. – Х., 1999. – C. 33–37. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).
 4. Коваленко Е. Э. Дидактическое проектирование как один из элементов педагогической деятельности инженера-педагога / Е. Э. Коваленко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ, 1999. – Вип. 3. – С. 9–13.
 5. Коваленко О. Е. Динаміка формування методичних вмінь майбутніх інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. – 1999. – № 1. –С. 45–49.
 6. Коваленко О. Е. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів / О. Е. Коваленко // Проф. техн. освіта. – 1999. – № 2. – С. 31–33.
 7. Коваленко О. Е. Засоби оцінювання методичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів під час педагогічної практики / О. Е. Коваленко // Соціалізація особистості : міжкафедрал. зб. наук. ст. / відп. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 157–164.
 8. Коваленко О. Е. Навчання майбутніх інженерів-викладачів підготовці змістовних матеріалів / О. Е. Коваленко // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / гол. ред. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 2. – С. 66–76.
 9. Коваленко О. Е. Реалізація Держстандарту освіти в програмі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко // Соціалізація особистості : міжкафедрал. зб. наук. ст. / відп. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 140–145.
 10. Коваленко О. Е. Структура професійної діяльності інженера-педагога та її відображення в програмі методичної підготовки / О. Е. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учб.-метод. центр проф. освіти. – Х., 1999. – № 1 (9). – С. 122–131.
 11. Коваленко О. Е. Сучасний підхід до побудови змісту методичної підготовки інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999.– № 2. – С. 131–138.
 12. Коваленко О. Е. Сучасний підхід до створення нормативної документації для професійно-технічних закладів освіти / О. Е. Коваленко // Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтва : зб. наук. пр. / за ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закл. мистецтв та культури. – Х., 1999. – С. 24–28. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).
 13. Коваленко О. Е. Теоретико-практичні аспекти засвоєння знань та вмінь в процесі навчання в професійно-технічних закладах освіти / О. Е. Коваленко // Вісн. Харк. держ. політехн. ун-ту : зб. наук. пр. – Х., 1999. – Вип. 36. – С. 80–84.

2001

 1. Артюх С. Ф. Реализация системного подхода / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2000. – № 1. – С. 26–34.
 2. Артюх С. Ф. Зміст і структура професійної освіти України / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Донецьк, 2001. – С. 41–49.
 3. Артюх С. Ф. Оновлення вищої школи вимагає нового змісту освіти / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2001. – № 2. – С. 21–24.
 4. Артюх С. Ф. Порівняльний аналіз Європейської системи інженерної педагогіки і системи інженерно-педагогічної підготовки на Україні / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 1. – C. 6–13.
 5. Белова Е. К. Пути усиления педагогической направленности преподавания общеинженерных и специальных дисциплин / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – C. 141–143.
 6. Коваленко Е. Э. Методика выбора технологий обучения / Е. Э. Коваленко, Т. С. Сапельникова // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2001. – № 4. – С. 14–19.
 7. Коваленко О. Е. Методична підготовка в системі професійно-педагогічної освіти інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 258–262.
 8. Коваленко О. Е. Модульне діагностування якості навчання студентів робочим професіям / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков, Н. А. Шишенко // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання (Модуль 2001) : зб. наук. пр. / Харк. регіон. центр модульного навчання, Укр. інж.-пед. акад. – К., 2001. – С. 98–108.
 9. Коваленко О. Е. Тестові завдання як засіб діагностування навчання студентів робітничих професій / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков, Н. А. Шишенко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К., 2001. – Вип. 26. – С. 33-39.
 10. Коваленко О. Е. Упровадження нових методів інформаційних технологій для студентів в якості підвищення ефективності навчального процесу / О. Е. Коваленко, В. Д. Мороз, М. А. Карпенко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 2. – C. 170–172.
 11. Коваленко Е. Э. Цели методической подготовки инженеров-педагогов / Е. Э. Коваленко, Т. В. Чаусова // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Донецьк, 2001. – C. 228–232. .C. 89–95.

2002

 1. Коваленко О. Е. Європейська система інженерної педагогіки в Україні / О. Е. Коваленко // Проф.-техн. освіта. – 2002. – № 3. – С. 51–55.
 2. Коваленко Е. Э. Методика анализа и диагностики состояния процесса обучения / Е. Є. Коваленко, С. Ф. Артюх // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2002. – № 1. – C. 41–47.
 3. Лобунец В. И. Методические принципы расчета численности профессорско-преподавательского состава кафедр учебного заведения / В. И. Лобунец, Е. Э. Коваленко // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2002. – № 3. – C. 110–116.

2003

 1. Коваленко О. Е. Підготовка інженерно-педагогічних кадрів на рівні сучасних вимог / О.Е. Коваленко, Ф. Я. Якубов // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2003. – Вип. 5. – C. 32–39.
 2. Коваленко О. Е. Проблеми інженерно-педагогічної освіти в Україні / О. Е. Коваленко // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – К., 2003. – Вип. 5. – C. 12–20.
 3. Томашенко В. Інженерно-педагогічна освіта в системі якісної підготовки кадрів для професійної освіти / В. Томашенко, О.Е.Коваленко // Вiсн. Нац. акад. держ. упр. при Президентовi України. – 2003. – № 4. – С. 165–170.

2004

 1. Коваленко Е. Э. Деятельность Украинской инженерно-педагогической академии в свете Болонского процесса / Е. Э. Коваленко, А Т. Ашеров // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 20–25.
 2. Коваленко О. Е. Досвід розробки менеджменту інженерно-педагогічної освіти / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 6. – C. 35–43.
 3. Коваленко О. Е. Інженерно-педагогічна освіта та Болонський процес / О. Е.  Коваленко, В. І. Лобунець // Новый колегіум. – 2004. – № 5–6. – С. 16–22.
 4. Коваленко О. Е. Організаційно-економічні принципи обґрунтування нових профілів підготовки інженерно-педагогічних кадрів / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 7–15.
 5. Коваленко О. Е. Організаційно-методичні основи працевлаштування випускників академії / О.  Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2004. – № 4. – C. 43–47.
 6. Коваленко О. Е. Основні напрямки створення та діяльності науково-методичного центру інженерно-педагогічної освіти в Україні / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 8. – C. 40–44.
 7. Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти / О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 6. – C. 14–27.

2005

 1. Коваленко О. Е. Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інженерно-педагогічної освіти : теорія і практика" / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв // Проф.-техн. освіта. – 2005. – № 4. – C. 49–50.
 2. Коваленко О. Е. Досвід розробки стандартів вищого навчального закладу / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець, А. П. Тарасюк // Новий колегіум. – 2005. – № 3. – С. 32–38.
 3. Коваленко О. Е. Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – C. 7–20.
 4. Коваленко О. Е. Основні напрямки науково-дослідних робіт з проблем інженерно-педагогічної освіти / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – C. 23–27.

2006

 1. Коваленко О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе, або майже все… / О. Е. Коваленко // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 15–25.
 2. Коваленко О. Е. Підготовка інженерів-педагогів: нові підходи : матеріали засідання колегії МОН України 22 груд. 2005 р. / О. Е. Коваленко // Проф.-техн. освіта. – 2006. – № 1. – C. 7–8.

2007

 1. Групповое обучение на основе компьютерных технологий / Б. М. Арпентьев, Н. А. Брюханова, А. К. Дука, Е. Э. Коваленко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 86–92.
 2. Коваленко, Е. Э. Состояние и перспективы развития инженерно-педагогического образования в Украине [Текст] / Е. Э. Коваленко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. // Теория и практика профессионально-педагогического образования : [коллект. моногр.] / Г. М. Романцев [и др.] ; под ред Г. М. Романцева ; ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т» Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург, 2007. – Т. 1, гл. 5. – С. 75-86.
 3. Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець, М. І. Лазарєв, А. П. Тарасюк // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 7–18.

2008

 1. Коваленко О. Е. Інженерно-педагогічні кадри : нові вимоги сьогодення / О. Е. Коваленко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2008. – Вип. 21. – С. 8–7.
 2. Коваленко О. Е. Сучасні підходи до управління якістю підготовки фахівців у вищому навчальному закладі / О. Е. Коваленко // Теорія і практика упр. соц. системами : філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2008. – № 2. – С. 65–71.

2009

 1. Белова Е. К. Матричный способ формирования тематики дипломних работ студентов магистратуры по специальности «Управление учебными заведениями» / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22-23. – С. 212-218.
 2. Коваленко О. Е. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу / О. Е. Коваленко, С. М. Кучеренко, В. І. Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 24–30.

2010

 1. Коваленко, Е. Э. Педагогическая подготовка инженерно-педагогических кадров в контексте развития высшего образования в Украине [Текст] / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова // Теория и практика профессионально-педагогического образования : [коллект. моногр.] / Л. З. Тенчурина [и др.] ; под ред. Г. М. Романцева ; ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург, 2010. – Т. 2, гл. 9. – С. 165-179.
 2. Коваленко О. Е. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці та системи безперервної освіти / О. Е. Коваленко, Р. М. Тріщ // Проблеми інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26-27. – С. 163–169.

2012

 1. Коваленко, О. Е. Інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2012. - № 15, ч. 3. - С. 138-145.

 

 

2013

 1. Коваленко О. Е. Інноваційні проекти як основа для розробки технологічних пропозицій щодо комерціалізації НДР в Українській інженерно-педагогічній академії / О. Е. Коваленко // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2013 р, м. Луцьк / Волин. обл. держ. адмін., Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. - С. 92-93
 2. Коваленко О. Е. Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм - якою їй бути? / О. Е. Коваленко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2013. - № 1. - С. 99-106. - Бібліогр. в кінці ст. 4 назви.
 3. Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго- та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту / О. Е. Коваленко, Г. І. Канюк, В. Ф. Без'язичний, Т. М. Пугачова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2013. - Вип. 38-39. - С. 13-23

2015

 1. Коваленко Е. Э. Инновационные технологии обучения в профессиональной подготовке детских и подростковых психотерапевтов / Е. Э. Коваленко, К. Шлей, Л. В. Штефан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - Вип. 46. - С. 63-69.

 

 

Статті, які надруковані в зарубіжних виданнях

 1. Artjuch S. Die Besonderheit der Ingenieurpadagogischen Vorbereitung der Lehrer der speziellen Disziplinen verschiedener Qualifikationsniveaus /Artjuch, O. Kovalenko // Unique und Exzellent Ingenieurausbildung im 21 Jahrhundert : Report des 29 International Symposiums «Ingenieurpadagogik 2000». – Bd. 44.
 2. Kovalenko O. Comparative analyses of the European system of teaching the engineering pedagogic and system of special pedagogical training in Ukraine /Kovalenko // Organ of the international society for engineering education, Published by IGIP / Klagenfurt University, A-9022, June 2000.
 3. Kovalenko O. Formation in the Future Teacher-Engineers of Pedagogical Skills and creative Abilities Determined by the Requirements of Their Future Work / O. Kovalenko // International Seminar on Developing Students‘ Abilities on Innovation and Enterprising at Vocational Schools in the 21 Century : conference proceedings / Tianjin University of Technology and Education. – Tianjin, 2001. – P. 26–32.
 4. Kovalenko O. E. Methods of Setting Educational Goals in the Ukrainian Engineering Pedagogics / O.E. Kovalenko // Unique and Exzellent Ingenieurausbildung im 21 Jahrhundert : report des 30 International Symposiums Ingenieurpadagogik, 2001.
 5. Коваленко Е. Э. Классификация и способы описания методик обучения техническим дисциплинам в Украинской инженерной педагогике / Е. Э. Коваленко // Ingenieur des 21 Jahrhunderts. – Sankt-Petersburg, 2002. – Bd. 1 (47).
 6. Коваленко Е. Э Особенности подготовки квалифицированных педагогических кадров для профессионального образования Украины / Е. Э. Коваленко // Modern skill development / Tianjin University of Technology and Education. –– Tianjin, 2002. – № 4.
 7. Коваленко Е. Э. Инженерно-педагогическое образование в Украине: проблемы, перспективы / Е. Э. Коваленко // International scientific conference “Unitech’02”, Gabrovo, Bulgaria, 21–22 November 2002. – Gabrovo, 2002. – P. 587–590.
 8. Kovalenko O. E. Expert Formation of Technical Subject Contents in «high school – enterprise» System / O.E.Kovalenko, M. I. Lazarev, L. D. Fesenko // International Conference on Vocational Skill Education & Training : collection of articles. – Tianjin, 2004. – Р. 101–107.
 9. Kovalenko O. Application of the systems approach to the formation of the Ukrainian engineering pedagogics / О. Kovalenko // Journal of Jiangsu teachers university of technology. – 2005. – Vol. 11, No. 6 (43). –P. 1–6.
 10. Kovalenko O. Category “Competence” as the standard of requirements for educational-qualification characteristic of engineer-teacher / О.Kovalenko // Design of Education in the 3-rd Millenium Frontiers in Engineering Education: proceedings of the 34th International Engineering Education Symposium IGIP / Yeditepe University. – Istanbul, 2005. – Vol. I. – P. 210–216.
 11. Коваленко Е. Э. Определение квалификационных требований к европейскому инженеру-педагогу = Determination of Qualifying Requirements to European Engineer-Teacher / Е.Э.Коваленко // Международна научна конференция УНИТЕХ'06, Габрово, 24–25 ноября 2006 : сборники доклади / Технически университет Габрово. – Габрово, 2006. – Т. 3. – C. 176–182.
 12. Коваленко Е.Э. Состояние и перспективы развития инженерно-педагогического образования Украины / Е. Э. Коваленко // CO-MAT-TECH 2006” : 14 International Scientific Conference : proceedings of the Abstracts, Trnava 19–20 october 2006. – P. 95.
 13. KovalenkoE. Condition of perspective for engineer-pedagogic education development in Ukraine / O. E. Kovalenko, D..// International scientific conference “UNITECH 2008” : proceedings / Technical University of Gabrovo, Bulgaria, 21–22 November 2008. – Gabrovo, 2008. –Vol. 3. – P. 329–333.
 14. Kovalenko O. The problems of implementing a module-ranking of the teaching process : Organization and experience of their solution /Kovalenko, G. Sazhko // Diversity unifies – Diversity in Engineering Education: proceedings of the Joint International IGIP-SEFI Annual Conference 2010, 19-22 September 2010, Trnava, Sloivakia. – Trnava, 2010. – P. 467–469.

 Тези доповідей

 1. Артюх С. Ф. Досвід викладання спеціальних енергетичних дисциплін при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко, А. Ф. Лопухін // Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів : матеріали XVII наук.-метод. конф., Харків, 23–24 берез. 1993 р. / Харк. інж-пед. ін-т. – Х., 1993. – С. 127–131.
 2. Батицкий В. А. Проектирование профессионального обучения / В. А. Батицкий, Е. Э. Коваленко // Проблеми ступеневої інженерно-педагогічної освіти : матеріали XVIII наук.-метод. конф., Харків, 22–23 берез. 1995 р. – Х., 1995. – С. 226–228.
 3. Коваленко О. Е. Особливості дипломного проектування студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / О. Е. Коваленко // Удосконалення організації дипломного проектування, підвищення якості дипломних проектів і робіт : матеріали 19 наук.-метод. конф. / Харк. інж.-пед. ін-т. – Х., 1996.– С. 3–5.
 4. Особливості регіональної підготовки студентів-заочників / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко, А. О. Чаусов, Т. В. Чаусова // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти : тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Львів, 11–13 жовт. 2000р. – К.; Л., 2000. – С. 36–37.
 5. Коваленко Е. Э. Современные представления о технологическом подходе к обучению / Е. Э. Коваленко // Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання професій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2001. – С. 42–44.
 6. Коваленко О. Е. Навчання майбутніх інженерів-педагогів мотивації навчального процесу / О. Е. Коваленко, М. С. Тюріна // Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання професій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2001. – С. 7–8.
 7. Коваленко О. Е. Особливості виховної роботи в інженерно-педагогічному вищому навчальному закладі / О. Е. Коваленко // Виховання в контексті соціальної адаптації студентства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах, Харків, 07.11.2003р. / Нар. укр. акад. – Х., 2003. – Ч. 2. – С. 52–55.
 8. Артюх С. Ф. Роботи академії з розвитку та впровадження модульної системи професійного навчання / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання : матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квіт. 2005 р., Харків / Укр. інж.-пед. акад., Укр. міжгалузевий центр модульного навчання. – Х., 2005. – Ч. 1. – C. 11–12.
 9. Концептуальні засади формування професійно-педагогічної компетентності інженера-педагога / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2005 р. : зб. тез доп. / Укр. iнж.-пед. акад. – Х., 2005. – Ч. 1. – C. 3.
 10. Коваленко О. Е. Проблема кадрового обеспечения производства в контексте структурных изменений системы образования Украины / О. Е. Коваленко, М. П. Васильева // Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх систем : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем освіти, Харків, 1–3 лютого 2007 р. / Нар. укр. акад. – Х., 2007. – С. 68–76.
 11. Коваленко, О. Е. Удосконалення планування роботи кафедри вищого навчального закладу на інноваційних засадах [Текст] / О. Е. Коваленко // Наука і вища освіта : тези доп. учасників ХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Т. 3. – С. 134.
 12. Коваленко Е. Э. Адаптационная функция методологического компонента в профессионально-педагогическом образовании будущих инженеров-педагогов / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова // Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи : материалы междунар. науч.-практ. Интернет-конф., 18-22 марта 2013 г., г. Белгород / Белгород. гос. нац. исследовательский ун-т, Укр. инж.-пед. акад., Мелитоп. гос. пед. ун-т им. Б. Хмельницкого. - Белгород : БелИПКППС, 2013. - С. 23-27.
 13. Коваленко О. Е. Використання Національної рамки кваліфікацій у співпраці з університетами країн СНД Азійського регіону / О. Е. Коваленко // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2013 р., м. Чернівці / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : [б. в.], 2013. - С. 49-50
 14. Коваленко О. Е. Системна інтеграція діяльнісного, особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів як засіб формування концепції підготовки майбутніх інженерів-педагогів / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова // Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (48-ма; 2015 р.; м. Харків) : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2015. - Ч. 4 : Факультет міжнародних освітніх програм, Секції : Іноземних мов; Фізичного виховання; Практичної психології; Філософії та освітніх технологій; Педагогіки та методики професійного навчання; Фізики, теоретичної та загальної електротехніки. - С. 11

 

Навчально-методичні матеріали

1990

 1. Артюх С. Ф. Основы электроэнергетики : Единая программа и методические указания к ее внедрению для преподавателей электроэнергетических дисциплин и студентов специальности 03.01.01 / С. Ф. Артюх, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко. – Х. : ХИПИ, 1990. – 55 с.

1993

 1. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин и производственного обучения : рабочая программа и контрольные задания по курсу для студентов заочной формы обучения специальности 03.01.01 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко.– Х. : УИПА, 1993. – 49 с.

1995

 1. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин : метод. указания по проведению лаб.-практ. занятий для спец. 701010101 – Электроэнергетика / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1995. – 40 с.

1996

 1. Методика профессионального обучения : метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 7.01010101 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1996. – 35 с.
 2. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : метод. указания и программа пед. практики для студентов специальности 7.010101 / Е. Э. Коваленко, И. С. Посохова. – Х. : УИПА, 1996. – 38 с.
 3. Указания по выполнению методической части дипломного проекта для студентов инженерно-педагогических специальностей [Текст] / Укр. инж.-пед. акад.; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1996. – 28 с.

1998

 1. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : метод. указания по курс. работе для спец.: 7.01010429 ; 7.01010428 / Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 1998. – 32 с.
 2. Коваленко О. Е. Програма курсу “Методика професійного навчання” : для студ. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 1998. – 25 с.

1999

 1. Педагогическая практика : метод. указания и программа пед. практики студентов инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, И. Б. Васильев, В. В. Беликова ; под общ. ред. С.Ф. – Х. : УИПА, 1999. – 60 с.

2003

 1. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання : метод. вказівки з виконання курсової і дипломної робіт / О. Е. Коваленко, В. В. Бєлікова, Н.О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2003. – 102 с.
 2. Методика професiйного навчання : метод. вказівки з виконання курсових i дипломних робiт для студ. спец.: 6.01010401 ; 6.01010405; 6.01010428 ; 6.01010429 ; 6.01010430 ; 6.01010431 / О. Е. Коваленко, В. В. Бєлікова, Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 100 с.
 3. Методика професійного навчання : метод. вказівки по проведенню практ. занять за курсом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, В. В. Бєлікова, О. К. Бєлова ; ред. О. Е. Коваленко; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 35 с.
 4. Методика профессионального обучения : метод. указ. по выполнению курс. и диплом. работ для спец. 6.01010430 / сост. : Е. Э.Коваленко, В. В.Беликова, Н.А. Брюханова, В.С.Ковальская; под общ. ред. Е. Э. Коваленко ; Укр. инж. - пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2003. – 102 с.
 5. Педагогiка вищої школи. Система вищої освiти в Українi : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

2006

 1. Коваленко О. Е. Методика аналізу й діагностики стану навчального процесу : робочий зошит з курсу «Методика професійного навчання / О.Е.Коваленко, Н.В.Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 36 с.
 2. Коваленко О. Е. Методика аналізу і конструювання змісту освіти : робочий зошит з курсу «Методика професійного навчання» / О. Е.Коваленко, Н. В.Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 67 с.
 3. Коваленко О. Е. Методика аналізу та прогнозування мети освіти : робочий зошит з курсу «Методика професійного навчання» / О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с.
 4. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання як наука та навчальний предмет. Основні задачі і структура курсу : робочий зошит з курсу «Методика професійного навчання» / О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [ б. в.], 2006. – 35 с.
 5. Магістерська кваліфікаційна робота : метод. рек. для магістрантів спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. В. Гавриш ; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 41 с.

2007

 1. Коваленко О. Е. Проектування технологій навчання : робочий зошит з курсу «Методика професійного навчання» / О. Е.Коваленко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2007. – 161 с.

2008

 1. Коваленко О. Е. Дидактичні основи професійної освіти : метод. вказ. по виконанню курс. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н.О.Брюханова, В.В.Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2008. – 44 с.
 2. Методика професійного навчання : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец.: 6.010100(01); 6.010100(05); 6.010100(20); 6.010100(28); 6.010100(29); 6.010100(36); 6.010100(40) / О.Е. Коваленко, Н.О.Брюханова, М.Р.Рогуліна, Л.О.Бачієва ; під заг. ред. О.Е.Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 111 с.
 3. Методика професійного навчання : метод. вказ. з виконання метод. частини диплом. роботи для спец.: 7.010104.01; 7.010104.05; 7.010104.28; 7.010104.29; 7.010104.31; 7.010104.36; 7.010104.40 / О.Е. Коваленко, Н.О.Брюханова, М.Р.Рогуліна ; ред. О.Е.Коваленко; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 с.
 4. Методика професійного навчання : Дидактичне проектування : метод. вказ. по проведенню практ. занять за курсом / О.Е.Коваленко, Н.О. Брюханова, О.К.Бєлова, Н.В.Корольова, М.Р.Рогуліна ; ред. О.Е.Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 23 с.
 5. Методика професійного навчання. Основні технології навчання : метод. вказ. по проведенню практ. занять за курсом / О.Е. Коваленко Н. О. Брюханова, О.К.Бєлова, В.В.Бєлікова, Н.В.Корольова, М. Р. Рогуліна ; ред. О.Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б.в.], 2008. – 12 с.
 6. Педагогіка вищої школи : метод. рек. з курсу для спец.: 8.0101 – Проф. навчання / О.Е.Коваленко, О. М. Керницький, І. М.Шалімова, В.А. Бурбига ; ред. О.Е.Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 47 с.

2009

 1. Коваленко Е. Э. Логическая схема доказательства того факта, что в результате диссертационного исследования сформированы умения, заявленнные в предмете исследования : метод. реком. соискателям науч. степени канд. пед. наук спец. 13.00.02 – техн. дисц. / Е. Э. Коваленко, Н. И. Лазарев, А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2009. – 18 с.

2010

 1. Дидактичні основи професійної освіти : метод. вказ. щодо проведення практичних занять з курсу для студентів інж.-пед. спец. / О.Е.Коваленко, Н.О.Брюханова, В.В.Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2010. – 44 с.
 2. Коваленко О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності: метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / О.Е.Коваленко, Т.В.Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2010. – 80 с.
 3. Методика професійного навчання : дидактичне проектування : метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, С. В. Литвин, М. Р. Рогуліна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с.
 4. Методика професійного навчання: основні технології навчання : метод. вказ. по організації та планування самост. роботи для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, С. В. Литвин, М. Р. Рогуліна ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 36 с.
 5. Методологічні засади професійної освіти : метод. вказ. щодо організації та планування самост. роботи для усіх інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 44 с.

2011

 1. Дидактические основы профессионального образования : метод. указ. по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2011. – 31 с.
 2. Дипломне проектування : навчально-метод. посібник для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко [та інші] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с.
 3. Коваленко О. Е. Дипломне проектування [Текст] : навчально-метод. посібник для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.
 4. Коваленко О. Е. Магістерська кваліфікаційна робота : метод. реком. для магістрантів спец. 8.000009 - "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.
 5. Коваленко О. Е. Освітні технології : метод. вказ. з виконання курс. роботи з дисц. для магістрів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 18 с.
 6. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения : метод. указ. по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Харьков : [б. и.], 2011. – 47 с.
 7. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. : Е. Э. Коваленко, Н. В. Королёва, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 32 с.
 8. Методика професійного навчання: дидактичне проектування : роб. прогр. метод. вказівки з курсу та контр. завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.01010436 «Професійне  навчання.  Комп’ютерні  технології в управлінні та навчанні» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко. - Х. : [б. в.], 2011. - 96 с.
 9. Методологические основы профессионального образования : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб заведений. Ч. 1 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, А. М. Керницкий, С. А. Лысенко, И. С. Посохова, Л. В. Штефан. – Х. : [б. и.], 2011. – 11 с.
 10. Методологические основы профессионального образования : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб заведений. Ч. 2 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, А. М. Керницкий, С. А. Лысенко, И. С. Посохова, Л. В. Штефан. – Х. : [б. и.], 2011. – 29 с.
 11. Методологічні засади професійної освіти : метод. вказ. до практичних занять / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. академія. – Х. : [б. в.], 2011. – 56 с.
 12. Освітні технології [Текст] : метод. вказ. до виконання курсової роботи для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О.Е.Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2011. – 19 с.
 13. Технології навчання у сучасній освіті : метод. вказівки з викон. курс. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 (8.000005) «Педагогіка вищої школи» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. - Х. : [б. в.], 2011. - 20с.

 

2013

 1. Дидактические основы профессионального образования : метод. указ. по выполнению курс. работы для иностр. студ. дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 40 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 30 (17 назв.)
 2. Дидактические основы профессионального образования : метод. указ. по орг. и планир. самост. работы иностр. студ. инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Харьков : [б. и.], 2013. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17 (18 назв.)
 3. Дидактические основы профессионального образования : метод. указ. по проведению практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-31 (33 назв.)
 4. Дидактичні основи професійної освіти : метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 50 с.
 5. Дидактичні основи професійної освіти: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. всіх інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 36 с.
 6. Дидактичні основи професійної освіти: метод. вказ. по викон. курс. роботи для студ. всіх інж.-пед. спец. денної форми навч. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 39 с.
 7. Дипломне проектування : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / О. Е. Коваленко [та ін.], 2013. - 52с.
 8. Коваленко О. Е. Дипломне проектування : навч.-метод. посібник для студ. заоч. форми навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова, 2013. - 46 с.
 9. Коваленко О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності : навч.-метод. посібник для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко, 2013. - 99 с.
 10. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности : метод. указ. по орг. и планированию самост. работы для иностр. студ. дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост.: Е. Э. Коваленко, Т. В. Калиниченко, С. А. Лысенко. - Х. : [б. и.], 2013. - 40 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-12 (28 назв.)
 11. Менеджмент образования: конспект лекций для иностр. студ. инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. - Х. : [б. и.], 2013. - 63 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 62 (17 назв.)
 12. Менеджмент освіти: навч.-метод. посібник для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / О. Е. Коваленко [та ін.], 2013. - 57 с.
 13. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці, 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 52 с.
 14. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Электронный ресурс] : метод. вказ. по провед. практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.01 Проф. освіта. Енергетика, спеціалізація - Електроенергетика; 6.010104.05 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація - Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація - Автоматизовані системи управління промисловими установками; 6.010104.40 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація - Комп'ютерні системи та мережі / Укр. інж.-пед. акад., упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 60 с.
 15. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 Проф. освіта. Машинобудування, спеціалізіції Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. Транспорт спеціалізації Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту, Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013. - 41 с.
 16. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. Економіка спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.], 2013. - 50 с.
 17. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові технології, 6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013. - 51с.
 18. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові технології, 6.010104 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 39 с.
 19. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 6010104 Проф. освіта. Економіка, спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 31 с.
 20. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці та 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 40 с.
 21. Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Электронный ресурс] : метод. вказ. по провед. практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.01 Проф. освіта. Енергетика, спеціалізація - Електроенергетика; 6.010104.05 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація - Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація - Автоматизовані системи управління промисловими установками; 6.010104.40 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація - Комп'ютерні системи та мережі / Укр. інж.-пед. акад., упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 38 с.
 22. Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Электронный ресурс] : метод. вказ. по викон. курсової роботи для студ. денної форми навч. напряму підготовки: 6.010104 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація - Комп’ютерні системи та мережі, 6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок спеціалізація - Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв’язку та радіотехніки, 6.010104 Проф. освіта. Комп'ютерні технології, спеціалізація - Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні, 6.010104 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація - Автоматизовані системи управління промисловими установками / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 141 с.
 23. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по викон. курс. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.01 Проф. освіта. Енергетика, спеціалізація - Електроенергетика; 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація - Безпека життєдіяльності та охорона праці; 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація - Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 140 с.
 24. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. з викон. курс. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 Проф. освіта. Машинобудування, спеціалізації Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. Транспорт, спеціалізації Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту, Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 114 с.
 25. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по викон. курс. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.05 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація - Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.40 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація - Комп'ютерні системи та мережі; 6.010104.36 Проф. освіта. Комп'ютерні технології, спеціалізація - Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні; 6.010104.29 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація - Автоматизовані системи управління промисловими установками / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013.-139с.
 26. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по викон. курсової роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.01010430 Проф. освіта. Економіка спеціалізації Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, 2013. - 89 с.
 27. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по викон. курс. роботи для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.20 Проф. освіта. Харчові технології, спеціалізація - Технологія харчових виробництв; 6.010104.34 Проф. освіта. Видавничо-поліграфічна справа, спеціалізація - Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013.-116 с.
 28. Методика профессионального обучения: основные технологии обучения: учеб.-метод. пособие для иностр. студ. высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. - Харьков : [б. и.], 2013. - 90 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 82-86 (74 назв.)
 29. Методика профессионального обучения. Дидактическое проектирование: метод. указ. по орг. и планированию самост. работы для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 14-15 (10 назв)
 30. Методика профессионального обучения. Дидактическое проектирование: метод. указ. по проведению практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 56 с. : табл.
 31. Методика профессионального обучения. Основные технологии обучения: метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-13 (12 назв.)
 32. Методика профессионального обучения. Основные технологии обучения: метод. указ. по проведению практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 40 с. : табл., рис.
 33. Методологические основы профессионального образования: метод. указ. по орг. и планированию самост. работы для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Харьков : [б. и.], 2013. - 35 с. : табл. - Библиогр.: с. 13 (10 назв.)
 34. Методологические основы профессионального образования: метод. указ. по провед. практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. - Х. : [б. и.], 2013. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 28-30 (29 назв.)
 35. Методологічні засади професійної освіти: метод. вказ. по провед. практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 32 с.
 36. Методологічні засади професійної освіти: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013. - 36 с.
 37. Освітні технології [Электронный ресурс] : метод. вказ. по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013. - 20 с.
 38. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Электронный ресурс] : метод. вказ. по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання, упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]2013. - 12 с.
 39. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : метод. вказ. по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики проф. навч., упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.] 2013. - 14 с.

2015

 1. Бєлова О. К. Теорія організації: конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, 2015. - 137 с.
 2. Керівник навчального закладу: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. - Харків : [б. в.], 2015. - 18 с.
 3. Керівник навчального закладу : метод. вказ. до практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. - Харків : [б. в.], 2015. - 24 с.
 4. Коваленко О. Е. Керівник навчального закладу: конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко, 2015. - 76 с.
 5. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Электронный ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. напряму підготовки: 6.010104 Проф. освіта. Електроніка, 6.010104 Проф. освіта. Енергетика, 6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв’язок, 6.010104 Проф. освіта. Електромеханіка / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. - Харків : [б. в.],, 2015. - 84 с.
 6. Методика професійного навчання. Дидактичне проектування: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. усіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2015. - 53 с.
 7. Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Электронный ресурс] : метод. вказ. до практ. занять для студ. денної форми навч. напряму підготовки: 6.010104 Проф. освіта. Електроніка, 6.010104 Проф. освіта. Енергетика, 6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв’язок, 6.010104 Проф. освіта. Електромеханіка / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2015. - 54 с.
 8. Методика професійного навчання. Основні технології навчання: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. денної та заоч. форм навч. усіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2015. - 35 с.
 9. Система освіти в Україні та освітні стандарти: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. - Харків : [б. в.], 2015. - 24 с.
 10. Система освіти в Україні та освітні стандарти: метод. вказ. до практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. - Харків : [б. в.], 2015. - 23 с.
 11. Теорія організації: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. - Харків : [б. в.], 2015. - 23 с.
 12. Теорія організації: метод. вказ. до практ. занять для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. - Харків : [б. в.], 2015. - 54 с.

2016

 1. Дипломне проектування: навч.-метод. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи (011 Науки про освіту. Педагогіка вищої школи) / О. Е. Коваленко [та ін.], 2016. - 49 с.
 2. Коваленко О. Е. Дипломне проектування: навч.-метод. посібник для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 8.18010020 Управління навч. закл. (073 Менеджмент. Управління навч. закл.) / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова, 2016. - 46 с.
 3. Коваленко О. Е. Система освіти в Україні та освітні стандарти [Электронный ресурс] : конспект лекцій для для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. за спец. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 2016. - 32 с.
 4. Коваленко О. Е. Технології навчання у сучасній освіті : конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 011 Педагогіка вищої школи / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, 2016. - 68 с.
 5. Коваленко О. Е. Управління освітніми проектами [Электронный ресурс] : конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, О. К. Бєлова, 2016. - 144 с.
 6. Коммуникативные процессы в педагогической деятельности: метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы при кредитно-трансферной орг. учеб. процесса для иностр. студ. дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост.: Е. Э. Коваленко, Т. В. Калиниченко, Л. А. Бачиева. - Харьков : [б. и.], 2016. - 56 с. : табл.
 7. Комунікативні процеси в педагогічній: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для студ. денної та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд.: О. Е. Коваленко, Т. В. Калініченко, Л. О. Бачієва. - Харків : [б. в.], 2016. - 55 с.
 8. Основи психології і педагогіки: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, К. М. Слесик. - Харків : [б. в.],2016. - 57 с.
 9. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : метод. вказ. по провед. практ. занять для слухачів магістратури денної форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. - Харків : [б. в.], 2016. - 24 с.
 10. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: метод. вказ. по провед. практ. занять для слухачів магістратури заоч. форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 2016. - 23 с.
 11. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для слухачів магістратури денної форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 2016.- 8с.
 12. Теорія і практика вищої професійної освіти в: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для слухачів магістратури заоч. форми навч. зі спец. 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, 2016. - 19 с.
 13. Філософські основи освіти: метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи при кредитно-трансферній орг. навч. процесу для студ. денної форми навч. інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, К. М. Слесик. - Харків : [б. в.], 2016. - 45 с.

2017

 1. Керівник навчального закладу [Электронный ресурс] : конспект лекцій для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Я. А. Малихіна, Н. В. Корольова. - Харків : [б. в.], 2017. - 50 с.
 2. Керівник навчального закладу: навч.-метод. комплекс для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації Управління навчальним закладом /Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки, методики та менеджменту освіти ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Я. А. Малихіна, Н. В. Корольова. - Харків : [б. в.], 2017. - 60 с.
 3. Коваленко О. Е. Дипломне проектування [Электронный ресурс] : навч.-метод. посіб. для для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. зі спец. 073 Менеджмент, спеціалізації Управління навчальним закладом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова, 2017. - 45 с.

 

Інші праці

 1. Коваленко О. Е. Є чим дивувати Старий світ [Текст] : [інтерв’ю ректора УІПА О. Е. Коваленко] // Голос України. – 2003. – 3 черв. – С. 13.
 2. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; кер. авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с.
 3. Коваленко О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе.... Або майже все / О. Е. Коваленко // Акцент плюс. – 2005. – 24 марта (№ 5–6). – C. 8–9.
 4. Коваленко О. Е. Довідник першокурсника : інформаційний посібник для першокурсників / О.Е.Коваленко, Д.В.Коваленко, Т.В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с. : іл.
 5. Коваленко Е. Э. Информационные материалы об Украинской инженерно-педагогической академии : информ. пособие для проведения профориентационной работы в школах, ПТУ, профессиональных лицеях, колледжах, техникумах преподавателями и студентами Украинской инженерно-педагогической академии / Е.Э.Коваленко, В.В.Бурцева, Т.В.Калиниченко / Укр. инж.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2010. – 32 с.
 6. Коваленко О. Е. Попереду – перспективи: до 50-річчя створення Української інженерно-педагогічної академії / О. Е. Коваленко // Освіта України. – 2008. – 5 груд. (№ 92). – С. 6.
 7. Коваленко О. Е. Вимога часу – інженер-педагог : [ректор УІПА О. Е. Коваленко про інновації в роботі навчального закладу] // Освіта. – 2011. – № 14 (9-16 берез.). – С. 12–13.
 8. Коваленко О. Е. Педагогічний ВНЗ гарантує перше робоче місце / О. Е. Коваленко // Освіта. – 2013. - N 44(9-16 жовт.). - С. 6
 9. Коваленко О. Е. Актуальні питання удосконалення практичної підготовки студентів / О. Коваленко // Освіта України. - 2017. - N 46(27 листоп.). - С. 10.

Видання за редакцією О. Е. Коваленко

 1. Бєлова О. К. Методика професійного навчання: Практикум з дидактичного проектування : навч. посібник для інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 60 с. : іл..
 2. Бєлова О. К. Методичнi вказiвки по виконанню методичної частини дипломних проектiв (робiт) : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец.: 7.01.01.04.09 ; 7.01.01.04.10 ; 7.01.01.04.28 / О. К. Бєлова, Г. В. Ізюмська ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. : iл.
 3. Васильєв І. Б. Професiйна педагогiка : Теорiя i методика виховної роботи у ПТЗО : метод. рек. до семiнар.-практ. занять з розд. для студ. iнж.-пед. спец. / І. Б. Васильєв, О. А. Макаренко; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с.
 4. Педагогiка вищої школи : Моделi освiтньої та фахової пiдготовки : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова : за ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с.
 5. Педагогiка вищої школи : Свiтовий досвiд та тенденцiї розвитку вищої освiти : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; за ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с.
 6. Педагогiчна практика : прогр. та метод. вказiвки : навч. посiб. для студ. iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. В. Бєлiкова [та ін.] ; відповід. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 43 с.
 7. Педагогiчне стажування : прогр. i метод. вказівки до пед. стажування для слухачiв магiстратури / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: Н. О. Брюханова [та ін.] ; відповід. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 21 с.
 8. Программа и методические указания к педагогической практике: для студентов инженер.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: В. В. Беликова, И. П. Чепурко, Н. А. Брюханова ; под ред. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2003. – 36 с.
 9. Методика навчання з технiчних дисциплiн : матерiали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. (Харків, 23–25 лист. 2004 р.) / Укр. iнж.-пед. акад. ; ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 83 с.
 10. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 6 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2004. – 256 с. : іл.
 11. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 7 / Укр. інж.-пед. акад. гол. ред. О.Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2004. – 256 с. : іл.
 12. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 8 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2004. – 232 с. : іл.
 13. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 9 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2005. – 253 с. : іл.
 14. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 10 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2005. – 314 с. іл./
 15. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 11 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УІПА, 2005. – 240 с. : іл.
 16. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання : матерiали третьої міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квiт. 2005 р. Ч. 1 / Укр. мiжгалузевий центр модул. навчання, Укр. iнж.-пед. акад., Харк. регiон. центр модул. навчання ; ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.] ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 110 с.
 17. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання : матерiали третьої міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квiт. 2005 р. Ч. 2 / Укр. мiжгалузевий центр модул. навчання, Харк. регiон. центр модул. навчання, Укр. iнж.-пед. акад. ; ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.] ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 70 с.
 18. Бєлікова В. В. Управління навчальним закладом : Контроль в системі освіти : робоча прогр, метод. рек. по опрацюванню курсу та контрол. завдання для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 8.000009 – Управління навчальним закладом / В. В. Бєлікова ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 290 с. : іл.
 19. Брюханова Н. О. Методика навчання викладачiв технiчних дисциплiн проектуванню дидактичних матерiалiв : метод. рек. для викладачів / Н. О. Брюханова ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 145 с. : іл.
 20. Брюханова Н. О. Управління навчальним закладом: діяльнісний підхід в освіті : конспект лекцій та метод. рек. щодо вивчення курсу / Н. О. Брюханова, Д. В. Коваленко ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 292 с.
 21. Методика навчання з технічних дисциплін : матеріали Всеукр. студ. наук.-метод. конф. (Харків, 12–13 квіт. 2006 р.) / Укр. інж.-пед. акад. / ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.].– Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.
 22. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом : метод. вказ. з виконання курс. роботи з дисц. для студентів зі спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: П. Ю. Баранов, В. В. Бєлікова ; під заг. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 36 с. :іл.
 23. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 16 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 417 с. : іл..
 24. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 17 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 416 с. : іл.
 25. Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Вип. 18–19 / Укр. інж.-пед. акад. гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 352 с.: іл.
 26. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 20 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О.Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2008. – 282 с.
 27. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 21 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2008. – 254 с.
 28. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 22-23 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко.– Х. : УIПА, 2009. – 376 с.
 29. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 24-25 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2009. – 496 с.
 30. Методика викладання у вищій школі : метод. вказ. щодо організації та планування самост. роботи студентів магістратури за спец. 8.030601 "Менеджмент організацій" / С. А. Лисенко ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с.
 31. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 26-27 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2010. – 271 с.
 32. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти : зб. наук. пр. Вип. 28-29 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2010. – 276 с.
 33. Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців / за заг. ред. О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2011. – 312 с.
 34. Лисенко, С. А. Риторика [Текст] : конспект лекцій для студентів інж.-пед. спец. / С. А. Лисенко, О. Й. Бєлєй ; під заг. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с.
 35. Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / І. М. Шалімова, В. В. Бєлікова ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с.
 36. Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2011. – 153 с.
 37. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: зб. наук. пр. Вип. 30-31 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2011. – 313 с.
 38. Проблеми iнженерно-педагогiчної освiти: зб. наук. пр. Вип. 32-33 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2011. – 313 с.
 39. Якість технологій та освіти [Текст] = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з червня 2011 р. – Х. : [б. в.], 2011. – 133 с. : іл.
 40. Якість технологій та освіти [Текст] = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з червня 2011 р. – Х. : [б. в.], 2011. – 220 с. : рис., табл., граф.
 41. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 42-43 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2014. - 299 с. : рис., табл. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 42. Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. : вид. 2 рази на рік. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з червня 2011 р. - Х. : [б. в.], 2013. - 89 с. : табл., рис. - Тит. л. парал. укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці ст.
 43. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 42-43 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2014. - 299 с. : рис., табл. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 44. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 44 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2014. - 206 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 45. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 45 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2014. - 205 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 46. Стиль образа, речи и поведения: учеб.-метод. пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец. / С. А. Лысенко [и др.] ; под общ. ред. Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. - Харьков : [б. и.], 2015. - 78 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 78-79 (24 назв.
 47. Стиль образу, мовлення та поведінки [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. інж.-пед. спец. / С. А. Лисенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. - Харків : [б. в.], 2015. - 70 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 69-70 (29 назв)
 48. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 46 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2015. - 177 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 49. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 47 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2015. - 209 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 50. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 48-49 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2015. - 420 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 51. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 50-51 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2016. - 380 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922
 52. Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education : збірник наук. пр. : вид. 1 раз на квартал. Вип. 52-53 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. - Видається з квітня 2001 р. - Харків : УІПА, 2016. - 410 с. : табл., рис. - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2074-8922

 

 

Дисертації, виконані під керівництвом професора О. Е. Коваленко

Під керівництвом проф. О. Е. Коваленко були виконані та захищені:

• докторська дисертація Лазарева М. І. «Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загально інженерних дисциплін для технологій навчання

студентів» (спец. 13.00.04 – теорія и методика професійної освіти) – 2004 рік;

• кандидатські дисертації:

Брюханової Н. О. «Методика навчання викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу» (спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2002 рік;

Костюченка М. П. «Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах» (спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2002 рік;

Лазарєвої Т. А. «Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів-педагогів засобами заданного навчання» (спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2006 рік;

Назаркіна О. А. «Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України» (спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2006 рік;

Сажко Г. І. «Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних технологій» (спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2006 рік;

Сукачової Г. П. «Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів у навчально-виховному процесі» (спец. 13.00.04 – теорія и методика професійної освіти) – 2007 рік;

Хоменко С. В. «Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій» (спец. 13.00.04 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)) – 2008 рік;

Корольової Н. В. «Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін» (спец. 13.00.02 - теорія та методика навч. (технічні дисципліни) – 2011 рік;

Пермінової А. В. «Розвиток методик навчання майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю у другій половині XX століття» (спец. 13.00.02- теорія та методика навч. (технічні дисципліни) – 2011 рік;

Готуються до захисту докторська дисертація Брюханової Н. О. «Теорія і методика проектування системи педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін», кандидатські дисертації: Калініченко Т. В. «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів комунікативній діяльності», Рудась С. В. «Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів дисципліни «Експлуатація та обслуговування місцевого та автомобільного транспорту» та ін.

Керівництво науково-дослідними роботами

 1. «Дидактичні основи формування системи методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін» (1996-1998 рр.).
 2. «Формування вмінь створення дидактичних матеріалів в процесі педагогічної підготовки майбутніх інженерів-викладачів» (1999-2001 рр.).
 3. «Формування комунікативних вмінь у майбутніх інженерів-педагогів» (1999-2001 рр.).
 4. «Розроблення та впровадження моделей змісту навчання студентів технічних закладів освіти з метою інтенсифікації професійної підготовки» (2004-2005 рр.).
 5. «Методика формування у майбутніх студентів технічних вищих навчальних закладів навичок навчальної діяльності» (2004-2006 рр.)
 6. «Розроблення змісту та засобів психолого-педагогічної підготовки працівників відділу підготовки кадрів (ВПК) ВАТ ІнГЗК» (2006 р.)
 7. «Розроблення змісту та засобів психолого-педагогічної підготовки співробітників центра підготовки й відновлення персоналу (СЦПВП) АК «Харківобленерго», а також співробітників інших служб, що приймають участь у навчальному процесі» (2006 р.). Спільне керівництво: д.пед.н., проф. Коваленко О. Е., д.пед.н., проф. Лазарев М. І.
 8. «Розроблення змісту та засобів психолого-педагогічної підготовки викладачів дисциплін електромеханічного напряму технічної школи ДП «Харківський метрополітен», а також працівників інших служб, що приймають участь у навчальному процесі» (2007 р.). Спільне керівництво: д.пед.н., проф. Коваленко О. Е., д.пед.н., проф. Лазарев М. І.
 9. «Формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів» (2007-2008 рр.)
 10. «Дидактичні основи проектування системи педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін» (2007-2009 рр.)
 11. «Створення інноваційного інформаційного середовища професійної підготовки інженерів-педагогів» (2008-2009 рр.)
 12. «Розроблення і впровадження навчальних планів і програм з навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу, необхідних для підвищення кваліфікації співробітників АК «Харківобленерго», що приймають участь у навчальному процесі» (2009-2010 рр.). Спільне керівництво: д.пед.н., проф. Коваленко О. Е., д.пед.н., проф. Лазарев М. І.
 13. «Формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-педагогів» (2009-2011 р.).
 14. «Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів» (2010-2011 рр.) Спільне керівництво: д.пед.н., проф. Коваленко О. Е., д.пед.н., проф. Лазарев М. І.
 15. «Розробка і застосування контрольних засобів з перевірки знань у майбутніх інженерів-електроенергетиків» (2011-2012 р.).
 16. «Теоретичні та методичні засади формування творчої особистості майбутнього інженера-технолога харчової галузі» (2011-2013 р.).
 17. Штефан Л. В. Теоретичні і методичні засади формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Л. В. Штефан ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : [б. в.], 2013. - 40 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 32-38 (64 назви)
 18. Майський Г. Ю. Формування професійно-педагогічних умінь студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі педагогічної практики: дис. ... пед. наук спец. 13.00.02 - теорія та методика навання (технічні дисципліни) / Г. Ю. Майський ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [б. в.], 2014. - 207 л. : табл. - Бібліогр.: л. 161-191 (280 назв.)
 19. Система якісної підготовки в Україні інженерно-педагогічних кадрів для країн СНД Азійського регіону : звіт про НДР (заключний) : ДБ-13-02 / Укр. інж.-пед. акад. ; кер. теми О. Е. Коваленко ; викон. Н. О. Брюханова [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2014. - 290 л. : табл., рис. - Бібліогр.: л. 248-290 (364 назв)
 20. Лазарєва Т. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності: автореф. дис. ... д-ра пед. наук спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. - Київ : [б. в.], 2015. - 39 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 29-36 (70 назв)
 21. Калініченко Т. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін у процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Т. В. Калініченко ; наук. кер. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : [б. в.], 2016. - 407 л. - Бібліогр.: л. 222-245 (226 назв)

 

 

ПЕРСОНАЛІЇ

 1. Корольова Н. В. Коваленко Олена Едуардівна / Н. В. Корольова // Енциклопедія Сучасної України / Наукове т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. - К. : Преса України, 2013. - Т. 13 : Киї-Кок. - С. 451.

 

 

ОХОРОННІ ДОКУМЕНТИ

2015

 1. А. с. 63280 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: дидактичне проектування. Методичні вказівки для самостійної роботи: для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 63730 ; Заявл. 02.11.2015 ; Опубл. 30.12.2015. - 1 с.
 2. А. с. 63279 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: основні технології навчання. Методичні вказівки для самостійної роботи для всіх інженерно-педагогічних спеціальностей" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.]. ; Укр. інж.-пед. акад. - № 63731 ; Заявл. 02.11.2015 ; Опубл. 30.12.2015. - 1 л.
 3. А. с. 63241 Україна, МПК . Літературний твір "Теоретико-методичні основи професійного навчання: навчальний посібник для викладачів, що здійснують підготовку іноземних студентів у вищих навчальних закладах" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 63769 ; Заявл. 30.10.2015 ; Опубл. 28.12.2015. - 1 с.
 4. А. с. 60028 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: дидактичне проектування: методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 (01), 6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 60442 ; Заявл. 08.04.2015 ; Опубл. 05.06.2015. - 1 с.
 5. А. с. 60026 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: основні технології навчання: методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 (01), 6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 60440 ; Заявл. 08.04.2015 ; Опубл. 05.06.2015. - 1 с.
 6. А. с. 60026 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: основні технології навчання: методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 (01), 6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 60440 ; Заявл. 08.04.2015 ; Опубл. 05.06.2015. - 1 с.
 7. А. с. 60026 Україна, МПК . Літературний твір "Методика професійного навчання: основні технології навчання: методичні вказівки по проведенню практичних занять для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010100 (01), 6.010100 (05), 6.010100 (29), 6.010100 (40)" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 60440 ; Заявл. 08.04.2015 ; Опубл. 05.06.2015. - 1 с.
 8. А. с. 58353 Україна, МПК . Навчальний твір "Дидактичні основи професійної освіти: методичні вказівки щодо проведення практичних занять з курсу для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей" [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. - № 58850 ; Заявл. 01.12.2014 ; Опубл. 29.01.2015. - 1 с.
 9. А. с. 58352 Україна, МПК . Навчальний твір "Дидактичні основи професійної освіти: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей" [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. - № 58849 ; Заявл. 01.12.2014 ; Опубл. 29.01.2015. - 1 л.
 10. А. с. 58348 Україна, МПК . Літературний твір "Педагогіка вищої школи: Методичні рекомендації з курсу для спеціальності 8.0101 "Професійне навчання" [Текст] / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. - № 58826 ; Заявл. 01.12.2014 ; Опубл. 29.01.2015. - 1 с.

2017

 1. А. с. 70264 Україна, МПК . Літературний твір "Дипломне проектування: навчально-методичний посібник для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 8.18010020 "Управління навчальним закладом" (073 Менеджмент (Управління навчальним закладом))" [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; Укр. інж.-пед. акад. - № 71027 ; Заявл. 06.12.2016 ; Опубл. 03.02.2017. - 1 л.

 

 

Основні напрями роботи наукової школи

Щорічно у межах існування школи виконуються 12-15 науково-дослідних робіт, видається понад 20 наукових публікацій та робиться 10-12 доповідей на республіканських та міжнародних науково-методичних конференціях.

Нові ідеї, які з'являються в рамках наукової школи, успішно реалізуються і розвиваються багатьма дослідниками по всій країні, що свідчить про провідну роль цієї школи в галузі інженерно-педагогічної освіти.

Окрім проведення наукових досліджень представники наукової школи проводять велику організаційну, методичну та просвітницьку роботу з метою популяризації своїх наукових досягнень та розповсюдження досвіду організації та удосконалення навчально-виховного процесу за новою системою підготовки інженерно-педагогічних кадрів.

Основними провідниками та випробувачами ідей наукової школи є науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки та методики професійного навчання УІПА, яку очолює професор О. Е. Коваленко. Життєздатність та ефективність нової системи підготовки інженерів-педагогів підтверджується досвідом роботи цієї кафедри, яка завдяки плідній науковій та методичній діяльності стала провідною кафедрою в Україні з питань змісту педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти.

Так, удосконалену педагогічну складову навчального плану підготовки інженерів-педагогів впроваджено у вищих інженерно-педагогічних навчальних закладах, на інженерно-педагогічних факультетах та кафедрах вищих технічних та педагогічних навчальних закладів України, які здійснюють відповідну підготовку. Розроблено і реалізовано у межах УІПА та інших ВНЗ України комплекс методик з підвищення якості підготовки інженерно-педагогічних кадрів, який включає: вивчення інженерних і комунікативних здібностей студентів, створення моделі професійно-педагогічної компетентності майбутнього інженера-педагога, дидактичної спрямованості навчального процесу з фахово-орієнтованих та фахових дисциплін і інше.

Кафедра стала також базовою у справі підготовки нормативно-правових документів з питань реформування вищої інженерно-педагогічної освіти, надає консультативно-методичну допомогу ВНЗ та факультетам інженерно-педагогічного профілю з питань розробки нормативної освітньої документації та розповсюджує досвід роботи УІПА в плані розробки нормативних та методичних матеріалів з організації підготовки інженерно-педагогічних кадрів.

Провідні викладачі кафедри задіяні у розробці концептуальних положень створення галузевих стандартів вищої освіти для інженерно-педагогічних спеціальностей. Навчальні плани УІПА для різних інженерно-педагогічних спеціальностей рекомендовано Міністерством освіти і науки України в якості базових для інших ВНЗ інженерно-педагогічного профілю.

Ще одним напрямом діяльності організації науково-практичних та науково-методичних семінарів і конференцій, в тому числі міжнародних, в яких завжди бере участь широке коло науковців, завдяки чому ідеї наукової школи набувають свого розповсюдження по всій країні та закордоном. Так, наприклад, в проведеній на базі кафедрі в 2009 році Міжнародній науково-практичній конференції «Вклад академіка В. С. Леднєва у становлення та розвиток теорій і структурі змісту сучасної інженерно педагогічної освіти» взяло участь 116 осіб, серед яких були представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки Російської Федерації, вищих навчальних закладів м. Харкова, м. Донецька, м. Сімферополя, м. Києва, м. Москви, м. Єкатеринбурга та ін.

Ідеї наукової школи становляться надбанням слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників системи професійно-технічної освіти, які функціонують на базі УІПА.

Підготовка керівного складу викладачів ВНЗ України за програмою IGIP, яка здійснюється в УІПА, базується на навчальних програмах та методичних розробках, створених в рамах наукової школи.

В 1995 році професор О. Е. Коваленко стала першим керівником створеної на базі УІПА Спільної з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України науково-дослідної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти. Зараз цю лабораторію очолює її учениця – доцент Брюханова Н. О.

Основними напрямками наукових досліджень, які проводяться в рамках лабораторії, є :

• стратегія та методологія розвитку інженерно-педагогічної освіти в нових соціально-економічних умовах;

• удосконалення змісту інженерно-педагогічної освіти;

• професійне становлення особистості майбутнього інженера-педагога;

• нові педагогічні технології при підготовці інженерів-педагогів;

• якість інженерно-педагогічної освіти.

Ця лабораторія також координує науково-дослідні роботи з проблем вищої школи, що виконується на кафедрах академії та співпрацює з іншими ВНЗ України з метою збору та систематизації інформації про проведення наукових досліджень в галузі інженерно-педагогічної освіти в цілому по країні.

Останнім часом при лабораторії працює інноваційно-методична група, яка проводить роботу з активізації інноваційних процесів в освітній діяльності академії на підставі проведення відповідних наукових досліджень.

Велика увага приділяється залученню до наукових досліджень студентів інженерно-педагогічних спеціальностей. Студентські наукові роботи охоплюють загально педагогічні проблеми, проблеми навчання та виховання у професійно-технічних навчальних закладах, проблеми розробки та реалізації технологій професійного навчання та ін. серед найталановитіших студентів йде цілеспрямований пошук тих майбутніх молодих вчених, хто зможе продовжувати та розвивати традиції наукової школи.

Сьогодні представниками та послідовниками наукові школи, які проводять свої наукові дослідження, використовуючи концептуальні положення та методики, розроблені професором О. Е. Коваленко, є її аспіранти, пошукувачі, науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та методики професійного навчання та ряду інших кафедр УІПА, однодумці з інших навчальних закладів України.

Нові надходження