search
×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 67

Класики світової і вітчизняної педагогіки.

Рекомендаційний бібліографічний список

1. Абібуллаєва, Е. Е. Дидактичні погляди Ісмаїла Гаспринського та їхне значення для сучасної практики [Текст] / Е. Е. Абібуллаєва // Педагогіка і психологія. - 2003. - N.1 (38). - С. 139-141 .

2. Артемова, Л. В. Історія педагогіки України [Текст] : підручник для вищих пед. навч. закладів / Л. В. Артемова. - К. : Либiдь, 2006. - 424 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

3. Береговой, А. Я. Станислав Теофилович Шацкий ( 125 - летию со дня рождения ) [Текст] / А. Я. Береговой // ПЕДАГОГіКА ТОЛЕРАНТНОСТі. Філософія освіти. Педагогічні технології. Дайджест. - 2004. - N.1 (27). - С. 79-83.

4. Бондар, Л. С. Внесок М. О. Корфа у вітчизняну педагогіку (до 175-річчя з дня народження) [Текст] / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2009. - N 2. - С. 5-12.

5. Бондар, Л. С. Громадянське виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського [Текст] / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. - 2007. - N 3. - С. 5-10.

6. Буряк, В. Питання педагогічної майстерності в теорії і практиці В.О.Сухомлинського [Текст] / В. Буряк // Рідна школа. - 2004. - N.3 (890). - С. 3-6.

7. Васянович Г. П. Педагогічна спадщина А. Макаренка у контексті морально-правової відповідальності педагога [Текст] / Г. П. Васянович // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2008. - N 3. - С. 53-59.

8. Васянович, Г. Педагогічні ідеї Івана Франка (присвячується 150-річчю з дня народження Каменяра) [Текст] / Г. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2006. - N 3. - С. 117-128.

9. Васянович, Г. Принцип природовідповідності у педагогічній творчості К.Д. Ушинського [Текст] / Г. Васянович, Л. Зданевич // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2005. - N 6. - С. 171-177.

10. Виноградов, С. Н. Уроки Шаталова [Текст] / С. Н. Виноградов // Педагогика. - 2006. - N8. - С. 90-95.

11. Воробьев, Н. Е. А. Г. Маслоу - ученый, психолог, педагог (к 100-летию со дня рождения) [Текст] / Н. Е. Воробьев, Ю. И. Попова // Педагогика. - 2008. - N 3. - С. 113-116.

12. Воробьев, Н. Е. Дидактическая система В. Клафки [Текст] / Н. Е. Воробьев, О. В. Новакова // Педагогика. - 2004. - N.2. - С. 80-82.

13. Воробьев, Н. Е. Идеи нравственного воспитания И.Канта и немецкая педагогика ХІХ в. [Текст] / Н. Е. Воробьев, А. Ю. Шачина // Педагогика. - 2005. - N.8. - С. 102-104.

14. Выдающиеся педагоги высшей школы г.Харькова [Текст] : Биографический словарь / В. И. Астахова ; Харьк. гуманитарный ин-т "Нар. укр. академия". - Х. : Глобус, 1998. - 736 с. : ил.

15. Герцен, А. И. О воспитании и образовании [Текст] / А. И. Герцен, Н. П. Огарев ; АПН СССР. - М. : Педагогика, 1990. - 284 с. - (Педагогическая б-ка). - Библиогр.: с.358-360.

16. Гликман, И. З. Классик мировой педагогики [Текст] / И. З. Гликман // Педагогика. - 2008. - N 5. - С. 64-70.

17. Горностаев, П. В. Развивающая педагогика В.П. Вахтерова (к 150-летию со дня рождения ) [Текст] / П. В. Горностаев // Педагогика. - 2003. - N.4. - С. 75-84.

18. Горшкова, В. В. Интерпретации педагогической концепции Дж. Дьюи в российской педагогике 20-30-х гг. ХХ в. [Текст] / В. В. Горшкова // Педагогика . - 2009. - N 1. - С. 60-72.

19. Горшкова, В. В. Философия образования Дж.Дьюи : формат истории и современности [Текст] / В. В. Горшкова, Е. А. Митковец // Педагогика. - 2007. - N 8. - С. 107-120.

20. Гоштанар, І. В. Філософсько-педагогічні ідеї Й. Ф. Гербарта [Текст] / І. В. Гоштанар // Педагогіка і психологія. - 2009. - N 2. - С. 124-130.

21. Гриценко, Л. И. Концепция воспитания А.С.Макаренко в свете современных научных знаний [Текст] / Л. И. Гриценко // Педагогика. - 2006. - N.2. - С. 89-95.

22. Джуринский, А. Н. История педагогики [Текст] : Учеб. пособие для вузов по пед. спец. / А. Н. Джуринский. - М. : Владос, 1999. - 432 с. - Библиогр.: в конце глав.

23. Дічек, Н. П. Григорій Ващенко як історик педагогіки [Текст] / Н. П. Дічек // Шлях освіти. - 2003. - N.4 (30) жовтень - листопад - грудень. - С. 47-51.

24. Дічек, Н. З галереї портретів українських педагогів 20-років ХХ століття : Степан Ананьин [Текст] / Н. П. Дічек // Шлях освіти. - 2002. - N.3 (25) липень-серпень-вересень. - С. 38-42.

25. Дічек, Н. Своєрідність концепції виховання громадянина за спадщиною В.О.Сухомлинського [Текст] : До 14-х Всеукраїнських педагогічних читань "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю" / Н. Дічек // Рідна школа. - 2007. - N 9. - С. 14-16.

26. Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу [Текст] : до 120-ї річниці з дня народження А. С. Макаренка / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. - 2008. - N 3/4. - С. 5-14.

27. Дічек, Н. П. Ціннісний вибір В. О. Сухомлинського: аксіологічна драма педагога [Текст] / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. - 2010. - N 1. - С. 14-25.

28. Дічек, Н. П. Шлях до щастя Григория Сковороди [Текст] / Н. П. Дічек // Шлях освіти. - 2002. - N.4 (26) жовтень - листопад - грудень. - С. 43-48.

29. Духавнева, А. В. История зарубежной педагогики и философия образования [Текст] : Учеб. пособие / А. В. Духавнева, Л. Д. Столяренко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 480 с. - (Учебники, учебные пособия).

30. Заварзина, Л. Э. Классик российской педагогики: [К 160-летию со дня рождения П. Ф. Каптерева] [Текст] / Л. Э. Заварзина // Педагогика. - 2009. - N 7. - С. 83-93.

31. Запесоцкий, А. С. Педагогическое наследие академика Д.С.Лихачева [Текст] / А. С. Запесоцкий // Педагогика. - 2006. - N9. - С. 44-55.

32. История педагогики [Текст] : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук системы послевузовского проф. образования по дисц. "История и философия науки" / М. В. Богуславский [и др.] ; под ред. акад. РАО Н. Д. Никандрова. - М. : Гардарики, 2007. - 416 с. - (История и философия науки).

33. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. [Текст] : Учеб. пособие для пед. вузов / А. И. Пискунов [и др.] ; ред. А. И. Пискунов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Сфера, 2004. - 512 с. : ил.

34. Історія української школи і педагогіки [Текст] : Хрестоматія / уклад. О. О. Любар ; ред. В. Г. Кремень. - К. : Знання, 2005. - 768 с.

35. Карпенчук, С. Г. Теорія і методика виховання [Текст] : Навч. посібник для пед. навч. закладів / С. Г. Карпенчук. - К. : Вища шк., 1997. - 304 с.

36. Коваленко, Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - К. : Центр навч. лiтератури, 2006. - 664 с. - Бібліогр.: с. 659-662 (48 назв).

37. Коваленко, О. С. До 70-річчя О. А. Захаренка [Текст] / О. С. Коваленко // ПЕДАГОГіКА ТОЛЕРАНТНОСТі. Філософія освіти. Педагогічні технології. Дайджест. - 2006. - N 2/3. - С. 31-50.

38. Коваль, О. М. Григорій Ващенко - людина- педагог-державник ( до 125-річчя із дня народження видатного українського педагога й психолога) [Текст] / О. М. Коваль // ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГіЯ ТА СОЦіАЛЬНА РОБОТА. - 2003. - N.2-3 (49-50). - С. 145-148.

39. Ковальчук, О. Виховна система Григорія Ващенка як складова європейської гуманістичної традиції [Текст] / О. Ковальчук // ВИЩА ОСВіТА УКРАЇНИ. - 2003. - N.4 (10). - С. 117-120.

40. Коменский, Я. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т.1 [Текст] / Я. А. Коменский, и др. ; сост. Э. Д. Днепров ; АПН СССР. - М. : Педагогика, 1982. - 656 с. - (Педагогическая б-ка).

41. Коменский, Я. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т.2 [Текст] / Я. А. Коменский, и др. ; ред. А. И. Пискунов ; АПН СССР. - М. : Педагогика, 1982. - 576 с. - (Педагогическая б-ка). - Библиогр.: с.560-575.

42. Корнетов, Г. Б. Педагогика: теория и история [Текст] : Учеб. пособие для вузов по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / Г. Б. Корнетов ; Ун-т Рос. Академии образования. - М. : Университет РАО, 2003. - 296 с. - (Педагогическое знание).

43. Кравець, В. П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття [Текст] : навч. посібник для пед. навч. закладів / В. П. Кравець. - Тернопіль : [б. и.], 1996. - 289 с. - Бібліогр.: с. 286-288.

44. Макаренко, А. С. О воспитании [Текст] / А. С. Макаренко. - М. : Политиздат, 1990. - 415 с. - (Б-чка семейного чтения).

45. Марцинковская, Т. Д. Школа развивающего обучения В.В. Давыдова: философские и психологические основания [Текст] / Т. Д. Марцинковская // Вопросы психологии. - 2005. - N.4 (июль-август). - С. 76-86.

46. Коваленко, Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - К. : Центр навч. лiтератури, 2006. - 664 с. - Бібліогр.: с. 659-662 (48 назв).

47. Коваленко, О. С. До 70-річчя О. А. Захаренка [Текст] / О. С. Коваленко // ПЕДАГОГіКА ТОЛЕРАНТНОСТі. Філософія освіти. Педагогічні технології. Дайджест. - 2006. - N 2/3. - С. 31-50.

48. Латышина, Д И. История педагогики и образования [Текст] : учебник для вузов по пед спец. / Д. И. Латышина. - М. : Гардарики, 2007. - 528 с. - (Disciplinae).

49. Латышина, Д. И. История педагогики. Воспитание и образование в России (Х - начало ХХ века) [Текст] : Учеб. пособие для высших пед. учеб. заведений / Д. И. Латышина. - М. : Форум, 1998. - 584 с. - (Высшее образование).

50. Левківський, М. В. Історія педагогіки [Текст] : Навч. посібник / М. В. Левківський, О. М. Микитюк ; ред. М. В. Левківський. - Х. : ОВС, 2002. - 240 с. : iл.

51. Любар, О. О. Історія української школи і педагогіки [Текст] : Навч. посібник / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; ред. О. О. Любар. - К. : Знання, 2003. - 452 с. : iл. - (Вища освіта XXI століття).

52. Музика, О. Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей [Текст] / О. Л. Музика // Педагогіка і психологія. - 2008. - N 3/4. - С. 15-26.

53. Нежинский, Н. П. А. С. Макаренко и педагогика школы [Текст] / Н. П. Нежинский. - К. : Рад. шк., 1976. - 261 с. - (Педагогическая б-ка).

54. Ніколенко, Л. Творче використання педагогічної спадщини Я. Чепіги у підготовці майбутніх учителів [Текст] / Л. Ніколенко // Педагог професійної школи. - 2003. - Вип.4.- С. 34-36.

55. Ничкало, Н. Г. Патріарх професійної педагогіки [Текст] / Н. Г. Ничкало // Професійно-технічна освіта. - 2003. - N.3. - С. 39-42.

56. Новаченко, Т. Застосування педагогічних ідей А. Макаренка - шлях удосконалення професійної компетентності сучасного педагога [Текст] / Т. Новаченко // Післядипломна освіта в Україні. - 2008. - N 1. - С. 35-40.

57. Павлова, М. П. Педагогическая система А.С.Макаренко и современность [Текст] / М. П. Павлова. - М. : Высш. шк., 1980. - 287 с.

58. Педагогічна Харківщина [Текст] : Довідник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди ; ред. В. І. Лозова. - Х. : Б.в., 1997. - 160 с.

59. Прищак, М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги [Текст] / М. Прищак // Рідна школа. - 2007. - N 11/12. - С. 70-73.

60. Пугач, Г. Г. Г.Г. Ващенко і вітчизняна педагогіка (До 125-річчя від дня народження) [Текст] / Г. Г. Пугач // Рідна школа. - 2003. - N.7 (882). - С. 68-70.

61. Рибалка, В. В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів I-IV рівнів акредитації / В. В. Рибалка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. - Одеса : [б. в.], 2009. - 576 с. : рис., табл., фото. - Бібліогр. в кінці глав.

62. Розенберг, А. Я. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система [Текст] / А. Я. Розенберг // Педагогіка і психологія. - 2003. - N.2 (39). - С. 11-15.

63. Розенберг, А. Я. Системний підхід у педагогіці В.О.Сухомлинського [Текст] / А. Я. Розенберг // Педагогіка і психологія. - 1998. - N.3.-С.5-13.

64. Рыбин, В. А. Педагогика нравственно-гуманистического воспитания Дж.-Локка [Текст] / В. А. Рыбин // Педагогика. - 2005. - N.7. - С. 67-70.

65. Степанова, Л. А. С. Т. Шацкий в зеркале духовных исканий ХХ века [Текст] / Л. А. Степанова // Педагогика. - 2009. - N 1. - С. 115-121.

66. Торосян, В. Г. История образования и педагогической мысли [Текст] : Учебник для вузов по спец. 031000 "Педагогика и психология", 031300 "Социальная педагогика", 033400 "Педагогика" / В. Г. Торосян. - М. : Владос-Пресс, 2003. - 352 с. - (Учебник для вузов).

67. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.1: X - XіX століття [Текст] : Навч. посібник для вищих навч. закладів / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Т. О. Самоплавська ; ред. О. В. Сухомлинська. - К. : Либiдь, 2005. - 624 с.

68. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.2: XX століття [Текст] : Навч. посібник для вищих навч. закладів / О. В. Сухомлинська [и др.] ; ред. О. В. Сухомлинська. - К. : Либiдь, 2005. - 552 с. : iл.

69. Ушій, С. Педагогічний концепт у соціально-філософському дискурсі М.П.Драгоманова [Текст] / С. Ушій // Вища освіта України. - 2006. - N4. - С. 62-64.

70. Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги [Текст] : Підручник для вищих навч. закладів / А. М. Бойко [та інші] ; ред. А. М. Бойко . - К. : ВД "Професiонал", 2004. - 576 с.

71. Флеров, А. П. Константин Дмитриевич Ушинский [Текст] / А. П. Флеров // Педагогика. - 2006. - N.2. - С. 71-74.

72. Фролов, А. А. Догмы и новые ракурсы изучения наследия А. С. Макаренко [Текст] / А. А. Фролов, Е. Ю. Илалтдинова // Педагогика . - 2009. - N 5. - С. 80-88.

73. Фролов, А. А. "Параллельность" воспитания ,обучения и производственного труда в наследии А.С.Макаренко [Текст] / А. А. Фролов // ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ. - 2005. - N.5. - С. 86-90.

74. Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы [Текст] / сост., предисл., комментарии О. В. Сухомлинской. - Б. м. : Акта, 2008. - 432 с.

75. Яковлева, М. Б. Этапы творческого пути ( К 90-летию со дня рождения академика С.Я.Батышева) [Текст] / М. Б. Яковлева // Профессионал. - 2005. - Вып.5. - С. 16-20.

76. Яременко, Н. Проблема організації ігрової діяльності учнів у педагогічній спадщині Григорія Ващенка [Текст] / Н. Яременко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. - К., 2004. - Вип.39. - С. 183-188.

 

Укладач Панасенко Н. Л., гол. бібліограф відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності НБ УІПА

Нові надходження