search
×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 67

Інженерно-педагогічна освіта. Підготовка інженерно - педагогічних кадрів

Рекомендаційний бібліографічний список

 

Видання, які відсутні у фонді НБ УІПА відмічені астеріском (*)

1. Безрукова, В. С. Педагогика профессионально-технического образования : актуальные проблемы : текст лекций / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1991. - 212 с. - Библиогр. в конце гл.*

2. Безрукова, В. С. Педагогика профессионально-технического образования. Проектирование педагогического процесса в профтехучилище : текст лекций / В. С. Безрукова ; Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1990. - 170 с.*

3. Белоновская, И. Д. Инженерные игры в педагогической практике [Текст] / И. Д. Белоновская, А. Я. Мельникова // Высшее образование в России. - 2009. - N 3. - С. 112-119.

4. Бендера, І. М. Інженерно-педагогічна освіта – термінологічний аспект / І. М. Бендера // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 70–77.

5. Бірюкова, О. М. Про професійно-педагогічну мобільність инженера-педагога [Текст] / О. М. Бірюкова // Проблеми освіти : наук.зб. - К., - Вип.23. - С.18-26.*

6. Власенко, К. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів / К. Власенко // Рідна школа. - 2008. - № 3/4. – С. 25-27.

7. Волков, О. Роздуми про підготовку інженерів-педагогів [Текст] / О. Волков // Професійно-технічна освіта. - 2007. - N 4. - С. 20-21.

8. Гнатышина, Е. А. Технология построения концептуальной модели профессиональной компетентности выпускника профессионально-педагогического вуза [Текст] / Е. А. Гнатышина // Образование и наука. – 2008. – № 4. – С. 36–43.*

9. Горбатюк, Р. М. Основні напрямки формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів у контексти Болонського процесу [Текст] / Р.М. Горбатюк // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2007. - Вип.17. - С. 347-354.

10. Горбатюк, Р. М. Шодо питання змісту професійної підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічного профілю [Текст] / Р. М. Горбатюк // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2009 . - Вип. 24-25 . - С. 111-123.

11. Горбунова, Т. В. Технологии профессионального образования: гештальтподход к обучению в системе профессионально-педагогического образования [Текст] / Т. В. Горбунова // Сред. проф. Образование. – 2009. – № 1. – С. 35–38.

12. Готовность инженерно-педагогических кадров к работе в новых социально-экономических условиях [Текст] / Свердловский инж.-пед. ин-т ; ред. Г. Е. Зборовский. - Екатеринбург, 1992. - 80 с.

13. Гришанова, Н. О новой парадигме развития высшего профессионального образования [Текст] / Н. Гришанова // Alma mater : Вест. высш. шк. – 2007. – № 4. – С. 8–12.

14. Джантіміров, А. Ю. Сучасна підготовка інженерів-педагогів у країнах СНД [Текст] / А. Ю. Джантіміров // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип.17. – С. 52–58.

15. Джантіміров, А. Ю. Сучасні проблеми підготовки майбутніх педагогів для професійно-технічних навчальних закладів [Текст] / А. Ю. Джантіміров // Педагог професійної школи : зб.наук.пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології профосвіти. - К., 2003. - Вип.5. - С. 31-37.

16. Дмитриченко, М. Ф. Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітнього простору [Текст] / М. Ф. Дмитриченко [та ін.] // Пробл. інж.-пед.освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2005. – Вип.9. - С. 7-13.

17. Жураковский, В. М. Инновационные исследования в центре инженерной педагогики [Текст] / В. М. Жураковский, В. М. Приходько, З. С. Сазонова // Высш. образование в России. – 2009. – № 2. – С. 79–82.

18. Жученко, А. А. Профессионально-педагогическое образование России: организация и содержание : [монография] / А. А. Жученко, Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1999. - 233 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 92-93. *

19. Зеер, Э. Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога [Текст] / Э. Ф. Зеер. - Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1988. - 117 с. - Библиогр.: с.114-116 (78 назв.).

20. Зиновкина, М. М. Креативное инженерное образование. Теория и инновационные креативные педагогические технологии [Текст] : монография / М. М. Зиновкина. - М. : МГИУ, 2003. - 372 с. *

21. Игнатова, В. В. Организационно-дидактические условия подготовки будущих педагогов профессионального обучения к организации сотворческой деятельности учащихся [Текст] / В. В. Игнатова, О. В. Константинова // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер, Педагогика. – М., 2008. – № 1. – С. 60–66.

22. Инженерная педагогика. Проблемы, опыт, предложения: учеб. -метод. пособие / В.А. Жуков. - СПб.: Изд-во Политехн. университета, 2008. - 279с.

23. Кайдалова, Л. Г. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-педагогів [Текст] / Л. Г. Кайдалова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 251–256.

24. Каньковський, І. Є. Інженерно-педагогічна діяльність та її складові [Текст] / І. Є. Каньковський // Проблеми інж.-пед. : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академiя. - Х., 2008. - Вип. 21. - С. 53-62.

25. Кизименко, Л. Інженерно-педагогічна підготовка у національному університеті «Львівська політехніка» [Текст] / Л. Кизименко, Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 42–45.

26. Кирсанов, А. Инженерное образование, инженерная педагогика, инженерная деятельность [Текст] / А. Кирсанов, В. Иванов, В. Кондратьев // Высшее образование в России. – 2008. – № 6. – С. 37–40.

27. Князькина, О. Ю. Системный подход к организации непрерывной профессиональной подготовки специалиста инженерно-педагогического направления : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / О.Ю. Князькина. - Волгоград, 2006. *

28. Кобрушко, П. Ф. Профессионально-педагогическое образование: вопросы теории [Текст] / П. Ф. Кобрушко // Высш. образование в России. – 2006. – № 2. – С. 96 – 100.

29. Коваленок, Т. П. Теоретические и прикладные аспекты саморегуляции в контексте подготовки инженеров-педагогов : дис. ... канд. психол. Наук : 19.00.03 / Т.П. Коваленок. - М.,1998. - 202 c. РГБ ОД, 61:98-19/267-2 *

30. Красильникова, Г. До питання створення нормативно-методичної бази для підготовки інженерно-педагогічних працівників [Текст] / Г. Красильникова // Педагог професійної школи : зб.наук.пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології профосвіти. - К., 2002. – Вип.3. - С. 159-165.

31. Кудінов, М. В. Необхідність удосконалення методики формування понять курсу "Case-технології" у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / М. В. Кудінов, В. І. Межуєв // Пробл. інж.-пед. освіти : зб.наук.пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2008. - Вип.20. - С. 168-176.

32. Леднев, В. П. Профессионально-педагогическое образование на Урале: становление и развитие / В. П. Леднев ; ред. Г. М. Романцев ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2004. - 141 с. *

33. Лейбович, А. Н. Структура и содержание государственного стандарта профессионального образования / А. Н. Лейбович. - М. : Высшая школа, 1994. - 278 с.*

34. Литвинова, Е. Р. Профессионально-педагогическая подготовка инженеров в процессе их обучения в гуманитарно-техническом вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Е.Р. Литвинова. - Сходня, 2003.- 171 c. *

35. Маленко, А. Т. Подготовка инженерно-педагогических кадров для системы профессионального образования [Текст] / А. Т. Маленко. - Минск : Вышэйш. шк., 1980. - 168 с. : табл. - Библиогр.: с. 164.

36. Матушанский, Г. Модели подготовки научно-педагогических кадров и инженерных кадров в зарубежной высшей школе [Текст] / Г. Матушанский // Alma mater. - 2002. - N.2. - С. 42-44.

37. Медведев, В. О cохранении и развитии научных педагогических школ инженерных вузов [Текст] / В. Медведев // Высш. образование в России. – 2007. – № 2. – С. 24–34.

38. Мелецінек, А. Інженерна педагогіка. Практика передачі технічних знань [Текст] : Техніка підручників Шпринглера / А. Мелецінек ; пер. С. Ф. Артюх. - 4-е вид., перероб. - Wien; New York : Verlag-Springer, 2001. - 240 с. : iл. - Библиогр.: в кiнцi глав.

39. Мозговий, В. Л. Удосконалення психолого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів шляхом впровадження інноваційних технологій навчання [Текст] / В. Л. Мозговий // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 172–178.

40. Никифоров, В. И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям [Текст] : Учеб. пособие для инж.-пед. спец. вузов / В. И. Никифоров. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1987. - 143 с. - Библиогр.: с.141-142 (40 назв.).

41. Ничкало, Н. Г. Сучасні тенденції у підготовці педагогів професійного навчання (міжнародний аспект та українські перспективи) [Текст] / Н. Г. Ничкало // Педагог професійної школи : зб.наук.пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології профосвіти К., 2002. – Вип.3.- С. 5-10.

42. Новиков, А. Профессионально ориентированная технология обучения [Текст] / А. Новиков // Высш. образование в России. – 2008. – № 5. – С. 143–146.

43. Новоселов, С. А. Развитие технического творчества в учреждении профессионального образование: системный подход / С. А. Новоселов ; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1997. - 370 с. - Библиогр.: с. 328-352.*

44. Окунева, Н. К. Управление процессом повышения квалификации инженерно-педагогических работников ПУ [Текст] / Н. К. Окунева. - Челябинск : [б. и.], 1995. - 28 с. - Библиогр.: с. 25-26. *

45. Олексенко, В. М. Експериментальна перевірка наукової концепції інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців інженерних спеціальностей [Текст] / В. М. Олексенко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 134–141.

46. Приходько, В. Инженерная педагогика: становление, развитие, перспективы [Текст] / В. Приходько, З. Сазонова // Высш. образование в России. – 2007. – № 1. – С. 10–30.

47. Проблемы методической подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред. В. С. Безрукова. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1989. - 88 с. - Библиогр. в конце ст. *

48. Профессионально-педагогическое образование : сб. науч. трудов. В 2. Ч. 1. Содержание и проблемы развития / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. В. Н. Ларионов. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1994. - 191 с. *

49. Профессионально-педагогическое образование : сб. науч. трудов. В 2. Ч. 2. Исследования в предметных и методических областях / Урал. гос. проф.-пед. ун-т ; ред. В. Н. Ларионов. - Екатеринбург : Издательство УГППУ, 1995. - 175 с. *

50. Сазонова, З. Инженерное образование приоритет глобального развития (35-й Международный симпозиум по инженерной педагогике (IGIP) [Текст] / З. Сазонова // Высш. образование в России. – 2006. – № 12. – С. 116–124.

51. Сазонова, З. С. Центр инженерной педагогики МАДИ: актуальные задачи [Текст] / З. С. Сазонова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал. - 2010. - N 11. - С. 77-82.

52. Слезко, Т. А. Анализ теоретических подходов к исследованию межличностных качеств будущего педагога профессионального обучения [Текст] / Т. А. Слезко // Известия высш. учеб. завед. Северо-кавказ. региона. Сер, Обществ. науки. – 2008. – № 2. – С. 119–122.*

53. Слепухин А., Костюченко Л. Инженерное образование в свете Болонского процесса // Высшее образование в России. - 2006. - N6. - С.56-64.

54. Содержание и методическое обеспечение естественнонаучной подготовки инженеров-педагогов [Текст] : сб науч. тр. / Свердловский инж.-пед. ин-т ; ред. В. Д. Акиньшин. - Свердловск : Б.и., 1990. - 120 с. - Библиогр.: Библиогр. в конце ст.

55. Содержание подготовки инженеров-педагогов [Текст] : сб. науч. тр. / Свердловский инж.-пед. ин-т. - Свердловск : [б. и.], 1987. - 135 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

56. Соціально-гуманітарна підготовка інженерів у системі формування їх професійної компетенції [Текст] / О. Гнатюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2007. – № 1. – С. 83–92.

57. Социально-психологические особенности личности инженера-педагога : сб. науч. трудов / Свердл. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1988. - 120 с.*

58. Тарасюк, О. В. Формирование у студентов профессионально-педагогического вуза умений проектирования учебных занятий [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.0213.00.08 / О.В. Тарасюк; Ур. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург, 1999. – 19с. *

59. Тархан, Л. З. Компетентносный подход в обучении инженера-педагога [Текст] / Л. З. Тархан // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 58–64.

60. Тартарашвили, Т. А. Роль и значение гуманитарного образования в подготовке специалистов инженерно-технического профиля (опыт вузов США) / Т.А.Тартарашвили.-М.,1991. - 56с. - (Проблемы зарубежной высшей школы: Обзор, информ, / НИИВО; Вып.6)

61. Тархан, Л. З. Парадигма професійної інженерно-педагогічної освіти [Текст] / Л.З. Тархан // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 50. – С. 70–73.

62. Тархан, Л. З. Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педагогами: дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.З. Тархан / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 241арк. — Бібліогр.: арк. 195-210.*

63. Тархан, Л. З. Фундаменталізація – актуальна проблема інженерно-педагогічної освіти [Текст] / Л. З. Тархан // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2006. – Вип. 43. – С. 23–27.

64. Тархан, Л. З. Элементы специфики деятельности и профессиональных качеств инженера-педагога [Текст] / Л. З. Тархан // Пробл.-інж.-пед.освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2003. - Вип.5.-С. 342-348.

65. Тенчурина, Л. З. Профессионально-педагогическое образование: становление и развитие [Текст] / Л. З. Тенчурина // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 24–25. – С. 288–295.

66. Товажнянский, Л. Л. Вариативные технологии фундаментальной подготовки современного инженера [Текст] / Л. Л. Товажнянский, А. Мамалуй, В. Федорченко // Новий колегіум. – 2005. – № 1–2. – С. 60–65.

67. Тютюков, С. А. Экологический подход в подготовке студентов профессионально-педагогического вуза : монография / С. А. Тютюков, В. С. Тютюков ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2005. - 166 с. - Библиогр.: с. 107-121.*

68. Устемиров, К. Подготовка будущих инженеров-педагогов к реализации дидактических возможностей технических средств обучения в учебно-производственном процессе профтехучилища : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 Количество страниц: 26 c. ил. Алма-Ата, 1991. *

69. Федорейко, В. С. Використання сучасних технологій у професійній підготовці інженерів-педагогів [Текст] / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк,

І. Й. Бочар // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 189–197.

70. Формирование методических знаний и умений инженеров- педагогов : сб. науч. трудов / М-во образования РФ (Свердловск), Свердл. инж.-пед. ин-т ; ред.: Н. Е. Эрганова, А. А. Жученко, И. А. Ивлиева. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. - 24.00 р.*

71. Щербак, О. І. Проблеми професійно-педагогічної освіти в сучасних умовах [Текст] / О. І. Щербак // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. - Х., 2007. - Вип.18-19. - С. 50-56.

72. Ходусов, А. Н. Прогнозирование стратегии развития профессионализма будущего специалиста в системе высшего профессионального образования [Текст] / А. Н. Ходусов // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2009. – № 7. – С. 14–19.

73. Цырельчук, М. Обоснование профессиональной модели инженера-педагога [Текст] / М. Цырельчук, В. Федосенко // Педагог професійної школи : зб.наук.пр. / АПН України. Ін-т педагогіки і психології профосвіти. К., 2003. – Вип.5. - С. 253-255.

74. Чапаев, Н. К. Интеграция педагогического и технического знания в педагогике профтехобразования : монография / Н. К. Чапаев ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. - Свердловск : Издательство СИПИ, 1992. - 223 с. - Библиогр.: с. 168-179.*

75. Шамельханова, Н. А. Проектирование технологий обучения исследовательской деятельности будущего инженера в техническом университете [Текст] / Н. А. Шамельханова // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 194–200.

76. Шевцова, Г.В. Гуманитарное образование как основа формирования профессиональной ментальности российского инженера в условиях европейской интеграции // Известия южного федерального университета. Педагогические науки. – 2008. - № 3. – С. 70-78.*

77. Шереметьєва, Ю. А. Преемственность в профессиональном образовании: ретроспективный анализ [Текст] / Ю. А. Шереметьева // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 17. – С. 216–226.

78. Эрганова, Н. Е. Основы методики профессионального обучения : учеб. пособие / Н. Е. Эрганова ; Акад. проф. образования. - М. : АПО, 2002. - 37 с. - (Журнал "Профессиональное образование". Приложение №10). *

79. Якубов, Ф. Я. Инженерно-педагогическое образование в контексте постиндустриального социально-экономического развития [Текст] / Ф. Я. Якубов // Пробл. та перспективи формування нац. гуманіт.-техн. еліти. – 2008. – Вип. 17. – С. 40–48.*

 

Укладач Панасенко Н. Л., гол. бібліограф відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності НБ УІПА

Нові надходження