Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 • Правила користування Науковою бібліотекою УІПА.

  1. Загальні положення.
   • Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно – просвітницьким підрозділом академії, центром розповсюдження знань, духовного, інтелектуального спілкування, який забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси.
   • Бібліотека безкоштовно надає користувачам основні бібліотечні послуги.
   • «Правила користування бібліотекою» розроблені відповідно до «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України №319 від 25.05.2001 р., Положенням про бібліотеку УІПА.
   • «Правила» є обов’язковими для виконання всіма категоріями користувачів.
  2. Умови запису до бібліотеки.
   • Право користування бібліотекою УІПА надається:
    • Науковим і науково-педагогічним працівникам, студентам, працівникам структурних підрозділів, пенсіонерам академії – всіма формами бібліотечно–інформаційного обслуговування (абонементи, читальні зали).
    • Науковим і науково-педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, студентам філій та регіональних відділень академії, аспірантам-заочникам, докторантам, здобувачам, особам з інших організацій та установ (читальні зали).
    • Для запису до бібліотеки користувачам необхідно подати: паспорт, фотокартку та, залежно від категорії користувача, службове посвідчення (довідку з відділу кадрів), студентський квиток, аспірантське посвідчення.
    • Студенти перших курсів записуються до бібліотеки автоматично на підставі наказів ректора про зарахування.
   • На основі зазначених документів заповнюються реєстраційна картка та формуляр користувача, при автоматизованій системі видачі – електронний формуляр.
   • Користувачам безкоштовно видається читацький квиток, який є єдиним документом, що надає право користуватися всіма формами бібліотечного обслуговування на весь період навчання (роботи).
    • . Читацький квиток продовжується щорічно під час перереєстрації взятої літератури.
    • Передавати квиток іншим особам заборонено. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всі видання, що взяті під нього.
    • У випадку втрати квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку і протягом місяця після заяви про втрату отримати дублікат, сплативши його вартість відповідно до діючого наказу ректора.
  3. Порядок користування бібліотечним фондом та електронними базами даних.
   • Для одержання літератури користувач подає читацький квиток та, залежно від обслуговуючого підрозділу, заповнює читацьку вимогу або подає усний запит. Кожен документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому і книжковому формулярі і підтверджується підписом користувача.
    • На абонементах з автоматизованою системою обслуговування факт видачі (повернення) документів фіксується в електронному формулярі.
    • Штрих-коди, якими обробляються всі документи, відповідають тільки одному конкретному документу, що виключає помилки при скануванні їх до електронного формуляру.
    • Користувач несе відповідальність за зафіксовані в його електронному формулярі документи, тому повинен звірити отримані видання з електронними записами у формулярі.
   • Бібліотека видає користувачеві літературу тільки при наявності продовженого читацького квитка і після повернення літератури, термін користування якою закінчився.
   • Книги, інші твори друку видаються у тимчасове користування для опрацювання поза бібліотекою у кількості та на термін відповідно до специфіки обслуговуючого підрозділу та наявності літератури в ньому:
    • Навчальна література видається студентам: - на абонементах навчальної літератури – на семестр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам; - на абонементі наукової літератури – залежно від попиту (від 5 до 10 днів) до 5 прим. Примітка: навчальна література, що користується підвищеним попитом і є в недостатній кількості, видається на навчальних абонементах на термін до 10 днів, на абонементі наукової літератури – до 5 днів.
    • Наукова література видається: - науковим та науково-педагогічним працівникам - до 15 прим. строком на 1 рік, при першій вимозі бібліотекаря література має бути повернена до бібліотеки, література підвищеного попиту видається на термін до 10 днів; - студентам та іншим категоріям - до 5 прим. на термін до 10 днів.
    • - працівникам академії та студентам денної форми навчання - до 5 прим. строком до 15 днів.
    • Періодичні видання видаються: - на абонементі наукової літератури - строком до 10 днів; - на абонементі художньої літератури – строком до 10 днів; - з фонду читального залу – тільки для роботи в залі; - з фонду інформаційно-бібліографічного відділу (ІБВ) – тільки для роботи в ІБВ.
    • Рідкісні та цінні видання (цінність визначається бібліотекою з урахуванням року видання, поліграфічного оформлення, кількості примірників), видання, опубліковані на правах рукопису (дисертації), енциклопедичні та інші довідкові видання, поодинокі примірники, видання, що користуються підвищеним попитом, документи, що надійшли по МБА, видаються тільки у читальних залах. Примітка: видання, опубліковані на правах рукопису (дисертації), видаються для роботи особам, які мають дозвіл проректора з наукової роботи.
   • Електронні бази даних, які створені бібліотекою або придбані за передплатою, доступні для використання в локальній мережі і в мережі Інтернет. Повнотекстові бази даних доступні тільки в локальній мережі академії.
   • Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувачі повинні повернути у передбачені терміни. В разі порушення термінів користування (без поважних причин) користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін, який визначає бібліотека, або сплачує пеню за кожен прострочений день. Примітка: пеня сплачується за кожен примірник, її розмір визначається діючим наказом ректора.
   • На прохання користувачів термін користування літературою може бути продовжений, якщо на неї відсутній попит інших користувачів.
   • У разі відсутності в бібліотеці потрібних документів їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).
   • На початку кожного календарного року користувачі зобов’язані пройти перереєстрацію.
    • Для перереєстрації користувачі повинні пред’явити читацький квиток і всю літературу, яка значиться за ними, та при потребі, продовжити термін її користування.
   • На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші матеріали.
   • Користувачі, що закінчили навчання (студенти, аспіранти всіх форм навчання), професорсько-викладацький склад та співпрацівники академії при звільненні з роботи повинні повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
  4. Права користувачів.

   Користувачі бібліотеки мають право:

   • Безоплатно користуватися всіма основними послугами, що надаються бібліотекою.
   • Отримувати інформацію про склад бібліотечних фондів через традиційний довідково-пошуковий апарат та електронні бази даних.
   • Користуватися документними та електронними ресурсами бібліотеки, ресурсами Інтернет.
   • Отримувати кваліфіковану консультаційну допомогу з питань, які відповідають функціям бібліотеки.
   • Брати участь у заходах, що проводяться бібліотекою.
   • Безкоштовно копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.
   • Замовляти та отримувати платні ксерокопії окремих частин документів. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 23.12.1993 р. № 3792 – Х11) зі змінами та доповненнями. Примітка: на ксерокопіювання не видаються дисертації, видання з клеєною оправою, на ламкому папері або пошкоджені, видання після оправи. Сторінки із штампами не копіюються.
   • Користувачі бібліотеки мають право на конфіденційність інформації про користування виданнями та електронними базами даних.
   • Обиратися та бути обраними до Бібліотечної ради академії.
  5. Обов’язки користувачів.
   • Користувачі зобов’язані дбайливо ставитися до книг, інших творів друку та документів. Робити в документах позначки, підкреслення, загинати і виривати сторінки, псувати штрих-коди забороняється.
   • При одержанні документів користувач повинен перевірити їх кількість та наявність в них пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за дефекти несе користувач, який отримав видання останнім.
   • Користувач, що втратив або пошкодив документ з бібліотечного фонду, а також одержаний через МБА, повинен замінити його іншим примірником цього видання або таким, що вважається бібліотекою рівноцінним (за змістом і видавничим виглядом).
    • Заміна втрачених чи пошкоджених бібліотечних видань фіксується в спеціальному журналі та підтверджується підписами користувачів і бібліотекаря, який приймає заміну.
    • Якщо рівноцінна заміна загублених або пошкоджених видань неможлива, користувач повинен відшкодувати її ринкову вартість на день розрахунку (розмір відшкодування узгоджується з відділом комплектування бібліотеки).
   • Користувачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством України.
    • Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності.
   • Користувачі повинні додержуватись тиші і чистоти в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. У приміщеннях бібліотеки не дозволяється користуватися мобільними телефонами.
   • Забороняється виносити книги з приміщень бібліотеки без запису у формулярі або без дозволу бібліотекаря.
   • Користувачі, що порушують «Правила користування бібліотекою», позбавляються права відвідувати її на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки, а в окремих випадках виключаються із числа її користувачів. Матеріали про порушення «Правил» передаються на розгляд в ректорат або деканати.
  6. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.

   Бібліотека зобов’язана:

   • Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються бібліотекою, у тому числі платні.
   • Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання.
   • Формувати свої фонди згідно з потребами науково-дослідного, навчального та виховного процесів академії.
   • Створювати належні умови для користування всіма інформаційними ресурсами бібліотеки та ресурсами Інтернет.
   • Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням виданих документів до бібліотеки.
   • Сприяти формуванню інформаційної культури користувачів шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, екскурсій по бібліотеці.
   • Забезпечувати високий рівень обслуговування користувачів на основі постійного підвищення фахового рівня працівників бібліотеки.
   • Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інформаційні інтереси без їх згоди.

   Директор бібліотеки Н.М. Ніколаєнко


  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог