Головна сторінка сайту УІПА

 • Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Ф.Бекон
 • Інформація про Наукову бібліотеку.

      Бібліотека заснована у 1958 р. як структурний підрозділ Українського заочного політехнічного інституту. З перших днів існування бібліотеки значна увага приділялась формуванню фонду відповідно вимогам до комплектування багатопрофільного вузу. З 1958 р. до 1990 р. інститут був головним вузом по підготовці інженерних кадрів без відриву від виробництва і виконував функцію республіканського науково-методичного центру по методичному керівництву і розробці навчально-методичної літератури для студентів – заочників по 21 інженерно–технічній спеціальності.

      У лютому 1990 р. УЗПІ реорганізований у Харківський інженерно–педагогічний інститут, а у вересні 1994 р. – в Українську інженерно–педагогічну академію.

      Сьогодні бібліотека є центром інформаційного забезпечення навчально-виховного і наукового процесів вузу. Фонд бібліотеки нараховує близько 1 млн. прим. і містить літературу з проблем педагогіки та методики професійного навчання, інтелектуальної власності, економічної теорії і фінансів, машинобудування, енергетики, автоматики і радіоелектроніки, поліграфії, легкої промисловості, харчової промисловості та інше.

      До послуг користувачів 8 абонементів і 4 читальні зали, в т. ч. у філіях в мм. Артемівськ, Слов’янськ, Стаханів, які щорічно обслуговують близько 26 тис. користувачів: студентів денної та заочної форми навчання, викладачів та співробітників академії. Книговидача складає більше 700 тис. прим. на рік.

      За останні роки відбулися значні зміни в функціональних пріоритетах бібліотеки, що пов’язано з активним впровадженням нових засобів обміну інформацією, створенням власних інформаційних ресурсів, автоматизацією бібліотечних процесів, організацією доступу користувачів до електронних баз даних. Зі книгосховища документних ресурсів бібліотека трансформується в науково-інформаційний центр академії, який не тільки створює власні електронні ресурси, але й гарантує доступ користувачам до інтегрованого і синтезованого інформаційного ресурсу глобальної інформаційної мережі. У 1999 р. бібліотека отримала від фонду «Відродження» програму “Liber-Media” і почала роботу зі створення електронного каталогу (ЕК). У 2006 р. придбана автоматизована бібліотечна програма «ІРБІС-32» і всі дані ЕК сконвертовано у нову програму. Обсяг електронного каталогу складає понад 55 тис. назв ЕК бібліотеки, організований як єдиний каталог, містить бібліографічні дані про:

  1. Нові надходження всіх видів і типів видань
  2. Документи фонду (по плану ретровводу)
  3. Проблемно-орієнтовані (аналітичні) бази даних:
 • "Проблеми освіти"
 • "Економіка, економічні науки"
 • "Законодавство України"
 • "Безпека життєдіяльності. Охорона праці"
 • "Соціально-політичні науки"
 • "Харків і Харківщина"

 • 4. Бази даних:
 • Праці вчених УІПА
 • Книгозабезпеченість навчальних дисциплін.


 •     На основі програми «ІРБІС» бібліотека активно впроваджує автоматизовані технології по всім напрямкам діяльності, здійснює поступовий перехід на обслуговування користувачів в автоматизованому режимі з видачею читацького квитка нового зразку. Поширюється система власних повнотекстових інформаційних ресурсів, що доступні у локальній мережі академії:

  1. "Болонська декларація: перспективи розвитку вищої школи України"
  2. "Видання кафедр"
  3. "Навчально-методична література підвищеного попиту»
  4. «Автореферати дисертацій, що захищені на базі УІПА».

      Нові технології використовуються і в інформаційній роботі. Інформування кафедр здійснюється за допомогою електронної пошти, електронної доставки повних текстів документів, створені віртуальні інформаційні і довідкові служби. придбані інформаційні ресурси: БД ВІНІТІ; БД «Ліга-ЕЛІТ».
      Для проведення занять з основ інформаційної культури розроблено слайд – лекцію, на сайті академії відкрито курс дистанційного навчання для самостійного опанування основ інформаційної культури студентами заочної форми навчання - створені навчальні презентації в програмі: «Ч.1. Традиційні джерела інформації в бібліотеці», «Ч.2. Робота з електронними ресурсами в бібліотеці», а також розроблені тестові завдання для самоперевірки знань. Інноваційним напрямком роботи стала участь бібліотеки у корпоративному проекті «Система реферування української наукової літератури», який забезпечує формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» та проекті зі створення повнотекстової БД «Наукова періодика України». В межах проектів бібліотека виконує аналітико – синтетичну обробку фахового видання академії «Проблеми інженерно – педагогічної освіти». З 2009 р. бібліотека бере участь у корпоративному проекті «E-Сatalog бібліотек України». Бібліотека є членом Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій м. Харкова.
      Впровадження комп’ютерних технологій стало пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки і визначило основні стратегічні цілі:
      накопичення та зберігання документних та електронних ресурсів та подальша трансформація традиційної бібліотеки в інформаційний центр з якісно сформованими бібліотечними фондами;
      сприяння інноваційному навчальному процесу відповідно до умов Болонської декларації та розвитку наукової діяльності;
      забезпечення максимальної доступності до інформації користувачам, розширення інформаційно-бібліотечних послуг.
      Не залишається без уваги бібліотеки виховна і культурно-просвітницька робота з молоддю, проводяться студентські конференції, літературні вечори і години, “круглі столи”.
      В штаті бібліотеки працюють 48 співробітників, з них 43 – з вищою освітою.

  Оголошення


      Новий ресурс з професійної освіти
      Далі …

      Подовжено доступ до повнотекстових БД "Polpred"
      Далі …

      Відкрито доступ до баз даних освітньої мережі "УРАН":
      Далі …  Електронні ресурси


  Електронний каталог