МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 50-ї річниці заснування академії

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УЗПІ-ХІПІ-УІПА

(1958-2007)

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

УІПА

2007


 

УДК 378.637(477.54)УІПА(09)(01)

ББК 74.584(4Укр-4Хар)7

І 36

 

 

Рекомендовано Вченою радою

Української інженерно-педагогічної академії

(Протокол № 10 від 18.12.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

Укладачі:

Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М., Рибальченко О. М.

 

 

Відповідальний редактор

Ніколаєнко Н. М.

.

 

 

 

 

 

І 36         Історія УЗПІ–ХІПІ–УІПА [Текст] : до 50–ї річниці заснування академії : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. О. І. Єрьоміна [та ін.] ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2007. – 60 с. – Уклад. також: О. М. Онуфріїва, О. М. Рибальченко.

 

УДК

ББК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © УІПА, 2007


Передмова

 

Бібліографічний покажчик присвячено 50-й річниці заснування академії і містить матеріали, що відображають історію УІПА, які були опубліковані в центральній і місцевій пресі та інших друкованих виданнях за 1958–2007 роки.

Покажчик публікацій дає можливість проаналізувати наукові здобутки вчених вузу, участь науковців, професорсько-викладацького складу, студентів у науково-практичних міжнародних, Всеукраїнських конференціях; відстежити яскраві сторінки навчально-виховної роботи, творчих задумів та спортивних досягнень колективу, становлення та розвиток інтелектуального центру вузу – бібліотеки.

При підготовці покажчика були використані картотеки, каталоги та фонди бібліотек : ХДНБ ім. В.Г.Короленка, Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, бібліотеки УЗПІ-ХІПІ-УІПА.

Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (ГОСТ 7.1–2003, ІDT: ДСТУ ГОСТ 7.1–2006. Слова і словосполученя скорочуються відповідно до ДСТУ 3582–94 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”, ГОСТа 7.12–93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.”

Матеріал покажчика побудовано за тематичною ознакою, у межах розділу за хронологічною, а у межах року за абеткою авторів та назв творів. Сподіваємось, покажчик публікацій буде корисним для спеціалістів у сфері освіти: викладачам, аспірантам, студентам вузу і всім, хто цікавиться історією вітчизняної освіти.

Щира подяка авторам публікацій, всім співробітникам бібліотеки, які протягом 50 років збирали інформацію про нашу Альма-матер, та укладачам цього покажчика.

 

 

Директор бібліотеки УІПА                                                 Ніколаєнко Н. М.


ЗМІСТ

 

УЗПІ-ХІПІ-УІПА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ................................................................................

Нормативні матеріали..................................................................................................................5

Проспекти. Реклама. Звіти...........................................................................................................7

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВУЗУ.....................................................................................................9

НАГОРОДИ………………………………………..…………………………………………….12

Офіційні документи......................................................................................................................

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ..................................................................................14

ПІДГОТОВКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ...............................................25

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.............................................................................................................26

ЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ............................................................................................................................27

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА....................................................................................28

КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-методичні конференції..................................................................................................34

Науково-практичні конференції...................................................................................................35

Науково-технічні конференції......................................................................................................38

Студентські конференції................................................................................................................40

ПЕРСОНАЛІЇ..................................................................................................................................

Ректори

Андреев Г. Я....................................................................................................................................42

Артюх С. Ф. ...................................................................................................................................42

Воробьев С. О..................................................................................................................................43

Коваленко О. Е................................................................................................................................44

Професори.......................................................................................................................................44

Викладачі, співробітники, випускники вузу................................................................................47

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ..................................................................................49

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.......................................................................49

Бібліотека.........................................................................................................................................50

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.........................................................................................................51

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ...................................................................................................................52

ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬ ВУЗу............................................................................................................53

Критика на адресу вузу..................................................................................................................54

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК…………………………………………………………………………57


 

УЗПІ-ХІПІ-УІПА

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

Нормативні матеріали

 

 

1. Статут Українського заочного політехнічного інституту [Текст] : затв. наказом по М-ву вищої і серед. спеціал. освіти УРСР 12 січ. 1963р. № 15. – Х. : [б. в.], 1964. – 23 с.

 

2. Статут Української інженерно-педагогічної академії державної форми власності і підпорядкованої М-ву освіти і науки України [Текст] : прийнято Конф. трудового колективу 8 квіт. 2003 р. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

3. Положення про магістратуру [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв. – Х.: [б. в.], 2003. – 40 с.

 

4. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.1: Положення про ректорат академії ; Положення про деканат факультету ; Положення про кафедру академії ; Положення про факультет академії ; Положення про приймальну комісію академії / кер. груп: В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, І. Г. Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

5. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.2: Положення про Вчену раду академії ; Положення про організацію навчального процесу в академії ; Положення про організацію методичної роботи в академії та науково-методичну раду академії ; Положення про порядок затвердження розробленої кафедрами академії навчально-методчної літератури ; Положення про науково-дослідну роботу студентів ; Положення про науково-технічну раду академії / кер. груп : В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: А. П. Тарасюк, С. М. Вілков, В. Д. Доброновський, Н. В. Шумілова.

 

6. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд.3: Положення про навчально-методичне управління академії ; Положення про науково-дослідну частину академії ; Положення про адміністративно-господарчу частину академії ; Положення про інформаційно-обчислювальний центр академії, Положення про бібліотеку академії ; Положення про центральну бухгалтерію академії ; Положення про відділ кадрів академії ; Положення про канцелярію академії / кер. груп: С. Ф. Артюх [та ін.]; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. – Кер. груп також: В. І. Лобунець, Л. А. Попова, А. П. Тарасюк, Л. С. Цимбал, Л. А. Гаврилова, В. Д. Доброновський, О. І. Зарубін, Т. Я. Полухіна.

 

7. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 4: Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ; Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 111-1V рівнів акредитації ; Професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників академії ; Положення про академічне звання «Приват-професор» та «Приват-доцент» Української інженерно-педагогічної академії ; Положення про порядок обрання деканів факультетів ; Положення про працевлаштування випускників академії / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 53 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх, М. К. Кравцов, О. М. Бітченко.

 

8. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 5: Положення про підготовку бакалаврів ; Положення про підготовку магістрів ; Методика розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу кафедр ; Методика розрахунку чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр / кер. груп: С. М. Вілков [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 51 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

 

9. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 6: Форма робочої навчальної програми ; Форма плану роботи кафедри ; Форма звітності факультетів (загальні вимоги до річних звітів про роботу факультетів академії) ; Форма звітності кафедр (загальні вимоги до річних звітів про роботу кафедр академії) ; Графік надання постійних планових і звітніх матеріалів кафедрами і деканатами факультетів відділам управління ; Розпорядок навчальних занять / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: І. Г. Шелепов, О. А. Худяєв, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

 

10. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад.; кер. авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с.

 

11. Система управління якістю надання послуг у сфері вищої освіти [Текст] : сертифікат на систему управління якістю / Нац. орган України з сертифікації, Укр. інж.-пед. акад. – № UA 2.051.02002 ; зареєстр. 31 лип. 2006 р. – Х. : [б. в.], 2007. – 12 с.

 

12. Стандарт вищої освіти Академії [Текст] Розд. 7: Методичні рекомендації з розробки методичних вказівок по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисципліні при кредитно-модульній організації навчального процесу ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності кафедри ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності факультету ; Методичні вказівки до перевірки якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять ; Положення про організацію атестаційних контролів поточної успішності студентів денної форми навчання ; Концепція гуманітарної освіти студентів інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей ; Концепція комп’ютеризації навчального процесу Української інженерно-педагогічної академії ; Концепція розвитку бібліотеки на 2006-2007 рр. / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 65 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, А. Т. Ашеров, В. В. Будко, Б. Ю. Юхнов, Н. М. Ніколаєнко.

 

13. Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 8: Методичні вказівки по організації обрання та прийому на роботу  науково-педагогічних працівників академії ; Положення про Навчально-методичній відділ ; Комплексна програма розвитку факультетів УІПА ; Науково-методичні основи відкриття (обґрунтування) нових спеціальностей, профілів підготовки фахівців ; Внутрівузівська система півищення кваліфікації викладачів ; Положення про структуру, зміст та обсяг підручників і навчальних посібників для організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи ; Форма і зміст індивідуального плану студента при кредитно-модульній системі організації навчального процесу ; Положення про проведення огляду-конкурсу «Краща магістерська кваліфікаційна робота / кер. груп: В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 47 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, Л. Д. Фесенко, О. А. Худяєв, О. В. Гоман.

 

Проспекти. Реклами. Звіти

 

14. Украинский заочный политехнический институт имени И. З. Соколова [Текст] : [проспект]. – Х. : Облполиграфиздат, 1983. – 23 с. : ил.

 

15. Харьковский инженерно-педагогический институт [Текст] : [проспект]. – Х. : РИО Облполиграфиздата, 1991. – 43 с. : ил.

 

16. Артюх, С. Ф. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] / С. Ф. Артюх // Высшие учебные заведения Харькова [Текст] : информ.-справ. прил. к журн. «Деловая жизнь». – Х. : Инкомцентр, 1995. – С. 4651.

 

17. Гура, С. А. Первокурсник [Текст] : информ. пособие для первокурсников / С. А. Гура ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 1998. – 49 с.

 

18. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] : [проспект] / сост. С. Л. Жубр. – Х. : УИПА, 1998. – 24 с. : ил.

 

19. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] : [презентация вуза] // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1).

 

20. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] : основні показники діяльності за 1994–1999 роки / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1999. – 12 с.

 

21. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / уклад. О. Е. Коваленко, С. Л. Жубр ; ред. С. Ф. Артюх. – Х. : УІПА, 2000. – 48 с.

 

22. Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / уклад.: С. Л. Жубр, А.І Тарасенко ; за ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УІПА, 2004. – 56 с.

 

23. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВУЗу : для абітурієнтів / Міжнар. освітня корпорація «Гранд». – К. : Гранд-Ліцей, 2001. – С. 150.

 

24. Академія оголошує прийом студентів на 2002–2003 навчальний рік на інженерно-педагогічні та інженерні спеціальності [Текст] // Вісн. УІПА. – 2002. – 10 черв. (№ 3). – С. 1.

 

25. Правила прийому абітурієнтів до УІПА на 2002–2003 навчальний рік [Текст] // Вісн. УІПА. – 2002. – 10 черв. (№ 3). – С. 2.

 

26. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступника до ВУЗу 2002–2003 : для абітурієнтів / Міжнар. освітня корпорація «Гранд» ; за заг. ред. В. М. Співаковського. – К., 2002. – С. 182.

 

27. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2004-2005 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) для абітурієнтів. – К., 2004. – С. 294.

 

28. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2005–2006 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / Міжнар. освітня корпорація «Гранд». – 6-е вид. – К., 2005. – С. 281.

 

29. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] // Новий довідник для вступників до ВНЗ I, II, III, IV рівнів акредитації 2006-2007 : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми) / Міжнар. освітня корпорація «Гранд» ; за заг. ред. В. М. Співаковського. – 7-е вид. – К., 2006. – С. 279.

 

30. Основні показники діяльності Академії у 2003/2004 навчальному році [Текст] : таблиці, слайди / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 18 с.

 

31. Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2003/2004 навчальному році та основні напрямки діяльності Академії в 2004/2005 навчальному році [Текст] : доп. 30.08.2004 р. / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 70 с.

 

32. Основні показники діяльності академії у 2004/2005 навчальному році [Текст] : (таблиці, слайди) / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], – 2005. – 16 с.

 

33. Коваленко. О.Е. Підсумки роботи в 2005/2006 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2006/2007 навчальному році [Текст] : доп. ректора акад. / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 95с.

 

34. Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2006/2007 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2007/2008 навчальному році [Текст] : доп. ректора акад. / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 100 с.

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВУЗУ

 

35. Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів [Текст] : [про створення Української інженерно-педагогічної академії на базі Харківського інженерно-педагогічного інституту] : постанова Кабінету міністрів України від 29 серп. 1994р. № 592 // Уряд. кур’єр. – 1994. – 22 верес. – С. 12.

 

36. В вузах Украины [Текст] : [об открытии в Харькове Украинского заочного политехнического института и других вузов в Украине] // Правда. – 1958. – 2 сент.

 

37. Воробьёв, С. Заочный политехнический [Текст] : [интервью директора УЗПИ С. Воробьёва корреспонденту газеты об открытии вуза] // Крас. знамя. – 1958. – 2 сент.

 

38. Воробйов, С. О. Новий заочний інститут [Текст] : [про створення республіканського заочного учбового закладу – УЗПІ, про підготовку спеціалістів без відриву від виробництва] / С. О. Воробйов // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 15 черв.

 

39. Заочный институт-гигант [Текст] : [про відкриття нового учбового закладу – республіканського заочного політехнічного інституту] // Комсом. правда. – 1958. – 22 июня.

 

40. Душко, В. Константиновский общетехнический [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1962. – 13 нояб.

 

41. Федченко, В. М. Константиновка [Текст] : [про Константиновський ОТФ УЗПІ] / В. М. Федченко // Радян. освіта. – 1962. – 14 лют. – С. 4.

 

42. Ярешко, П. Для поступающих в вузы [Текст] : [о  Константиновском ОТФ УЗПИ] / П. Ярешко // Знамя индустрии. – 1965. – 7 мая.

 

43. Федченко, В. М. Добро пожаловать на факультет! [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. М. Федченко // Знамя индустрии. – 1965. – 18 мая.

 

44. Полюшкин, В. Поступайте учиться в Украинский заочный политехнический институт [Текст] / В. Полюшкин // Знамя индустрии. – 1966. – 26 июля.

 

45. Наш инженерный факультет [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1970. – 10 июня.

 

46. Григорєв, В. Яким буде УЗПІ [Текст] / В. Григорєв // Вечір. Харків. – 1974. – 26 серп.

 

47. Донцов, Б. Н. Константиновка [Текст] : путеводитель : [о Константиновском ОТФ УЗПИ] / Б. Н. Донцов, А. Н. Климов. – Донецк, 1979. – С. 34–35.

 

48. Мацієвська Н. Робітничий вуз [Текст] : [про роботу Словянського ОТФ УЗПІ] / Н. Мацієвська // Комуніст. – 1980. – 13 верес.

 

49. Губенков, Н. УЗПИ – 25 [Текст] / Н. Губенков // Крас. знамя. – 1983. – 3 апр.

 

50. Ясинский, В. Вотум доверия ректору [Текст] : [отчет ректора УЗПИ С. Ф. Артюха перед коллективом] / В. Ясинский // Крас. знамя. – 1987. – 29 нояб.

 

51. Артюх, С. На перехресті проблем [Текст] : [ХІПІ – проблеми і перспективи] / С. Артюх // Слобод. край. – 1994. – 18 черв. – С. 1.

 

52. Артюх, С. Престижный вуз [Текст] / С. Артюх // Событие. – 1999. –№ 11. – С. 13.

 

53. Українській інженерно-педагогічній академії – 45 років! [Текст] : по матеріалах газети «Вісн. УІПА» // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 21 февр. (№ 7). – С. 1.

 

54. Коваленко, О. Е. З Днем народження Alma Mater! [Текст] : [привітання ректора УІПА О. Е. Коваленко до 45–річчя заснування вузу] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

 

55. Коваленко, О. Є чим дивувати Старий Світ [Текст] : [інтерв’ю ректора УІПА О. Коваленко] // Голос України. – 2003. – 3 черв. – С. 13.

 

56. Лобунец, В. И. Нам есть чем гордиться [Текст] : [беседа с проф. В. И. Лобунцом о достижениях Укр. инж.-пед. акад. / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 2.

 

57. «Подарунки» до знаменної дати [Текст] : [до 45-річчя заснування вузу] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 2.

 

58. Поздоровляють випускники – гордість УІПА [Текст] : [привітання міського голови м. Артемівська О. Реви, ген. директора електротехніч. заводу м. Артемівська О. В. Голубєва, техн. директора електротехніч. заводу м. Артемівська М. В. Гетьмана, ген. директора ОАО «З-д Свет Шахтера» Г. В. Висоцького, радника голови правління «Укрнафта» В. В Чернова] // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

 

59. Артюх, С. Ф. Гімн академії [Текст] / С. Ф. Артюх // Вісн. УІПА. – 2003. – 17 лют. (№1). – С. 1.

 

60. Коваленко, О. Е. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] / О. Е. Коваленко // Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 94–95.

 

61. Украинская инженерно-педагогическая академия [Текст] // 500 влиятельных личностей. Т.8. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194–195.

 

62. Тарасюк, А. Академія підтвердила свій статус : Вона – вищий навчальний заклад ІУ рівня акредитації [Текст] А. Тарасюк // Вісн. УІПА. – 2004. – лист. (№ 5). – С. 2.

 

63. Рейтинг педагогічних вищих навчальних закладів України [Текст] : (Укр. інж.-пед. акад. – № 6) // Дзеркало тижня. – 2007. – 21–27 квіт. (№ 15). – С. 14.

 

64. Рейтинг вищих навчальних закладів : “ТОП – 200 Україна” [Текст] : [№ 77 – Укр. інж.-пед. акад.] // Дзеркало тижня. – 2007. – 24–30 берез. (№ 11). – С. 15.

 

65. Огородняя, Т. Будущее академии под вопросом [Текст]: [ УИПА] / Т. Огородняя // События. – 2007. – 8 – 14 нояб.(№ 110). – С. 5.

 

65-а. Воронцова, М. Вуз ценят за землю [Текст]: [Харьковский вуз (УИПА) в ожидании конкурса на должность ректора] / М. Воронцова // Дело. – 2007. –16 нояб.

 

65-б. Лиров, А. Власть атакует! [Текст] : «Рейдерская атака» – именно так называют преподаватели и студенты то, что происходит у них в вузе / А. Лиров // Газета по-харьковски. – 2007. – 8 нояб. – С. 5.

 

65-в. Артюх, С. Ф. История Украинской инженерно-педагогической академии : моногр. / С.Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2007. – 352 с.

 

 

НАГОРОДИ

 

Офіційні документи

 

66. Про присвоєння тов. Андрєєву Г. Я. почесного звання “Заслуженого працівника вищої школи” УРСР [Текст] : указ Президії Верховної Ради УРСР // Вечір. Харків. – 1970. – 30 трав.

 

67. О награждении медалью “За трудовое отличие” тов. Горушкину Любов Петровну – доцента, заведующую кафедрой Украинского заочного политехнического института [Текст] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976. – 16 апр.

 

68. О награждении Орденом Трудового Красного Знамени тов. Лобунца Владимира Ивановича, доцента, проректора Украинского заочного политехнического института [Текст] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976. – 16 апр.

 

69. О награждении медалью “За Трудовую доблесть” тов. Оксюзова Б. В. – доцента, заведующего кафедрой Украинского политехнического института [Текст] : указ Президиума Верховного Совета СССР // Крас. знамя. – 1976. – 16 апр.

 

70. Вітаємо з нагородою [Текст] : про нагородження орденами і медалями працівників вищих і середніх спеціальних навчальних закладів : указ Президії Верховної Ради СРСР [працівників УЗПІ : Лагутцев А. Р., Торчун М. І., Ішеніна Е. В., Шелепов І. Г.] // Соціаліст. Харківщина, 1981. – 21 лип.

 

71. Вітаємо ! [ Текст] : про присвоєння звання Заслужений діяч науки і техніки УРСР Безуглому В. Д. : указ Президії Верховної Ради УРСР // Слобід. край. – 1991. – 8 серп.

 

72. Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти [ Текст] : указ Президента України [Заслужений діяч науки і техніки України – Артюху С. Ф.] // Уряд. кур’єр. – 1996. – 1 серп. – С. 5.

 

73. Про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури, фізичної культури і спорту [ Текст] : розпорядження Президента України від 2 берез. 2000 р. № 94/2000-рп  [Лобунцу В.І. – проф., канд. екон. наук] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 29 берез. – Орієнтир. – С. 3–5.

 

74. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки [Текст] : розпорядження Президента України від 19 верес. 2000 р. № 285/2000-рп [Ковальському Б. С. – проф., д-ру техн. наук каф. ПТМ, засл. діячу науки і техніки УРСР] // Уряд. кур’єр . – 2000. – 4 жовт. – Орієнтир. – С. 2.

 

76. Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки 2000 р. [Текст] : указ Президента України від 5 груд. 2000р. № 1302 : [Кузнєцову Б. І. – д-ру техн. наук, проф., зав. каф. УІПА] // Уряд. кур’єр. – 2000. – 9 груд. – С. 14 – 15.

 

75. Про призначення державних стипендій видатним діячам науки [Текст] : розпорядження Президента України від 3 квіт. 2001 р. № 87/2001-р : [Безуглому В. Д. – д-ру хім. наук, проф., зав. каф. УІПА] // Уряд. кур’єр. – 2001. – 11 квіт. – Орієнтир. – С. 5–7.

 

77. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти : [Текст] : розпорядження Президента України від 19 серп. 2002 р. № 293 : [Лобунцу В. І. – канд. екон. наук, проф., засл. працівникові вищ. шк. України] // Уряд. кур’єр. – 2002. – 23 серп. – С. 15.

 

78. О награждении нагрудным значком «За отличные успехи в работе» в области высшего образования СССР [Текст] : приказ М-ва высш. и сред. спец. образования от 23 мая 1985 г. № 38/1-1 : [Лебедева Ф. М., доц., канд. техн. наук; Никитина С. Н., доцента, канд. техн. наук; Рожнова В. Е., доц., канд. техн. наук] // Бюл. Минвуза СССР. – 1985. – № 10. – С. 40.

 

79. Петров, В. Диплом – харьковчанину [Текст] : [ о присуждении диплома 1-й степени ЦК ЛКСМУ и М-ва высш. и сред. специльного образования УССР студенту УЗПИ В. Педченко на конкурсе студенческих работ, посвящ. 60–летию образования СССР] // Крас. знамя. – 1982. – 30 марта.

 

80. Корж. Н. Награды выставки [Текст]: [ О награждении дипломом 1-й степени, медалью и денежными премиями группы преподавателей и сотрудников УЗПИ – участников выставки дострижений народного хазяйства СССР в 1964 г. (Г. Я. Андреева, Н. М. Лактионова, Б. С. Остренко, В. В. Иванова, В. И. Батозского, Н. П. Давиденко, И. Ф. Малицкого, И. М. Пономаренко, М. И. Торчуна, И. И. Шатько, В. Н. Фадеева, М. М. Юсфиц) / Н. Корж // Крас. знамя. – 1965. – 3 марта.

 

81. Дошка пошани [Текст] : [на обласну дошку пошани занесено ім’я ст. викладача ЗТФ УЗПІ В. Євдокимова за активну пропаганду політ. і наук. знань] // Ленін. зміна. – 1965. – 3 лист.

 

82. Горизонты поиска ученых [Текст] : [УЗПИ – в числе победителей обл. социалист. соревнования под девизом “Производственному и научному потенциалу – наивысшую отдачу”] // Крас. знамя . – 1983. – 23 нояб.

 

83. Вузівські вчені в авангарді української науки [Текст] : [серед лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки 1994 року – Фесенко Л. Д., канд. фіз.-мат. наук, зав. кафедрою ХІПІ] // Освіта. – 1995. – 18 січ. – С. 1.

 

84. Поздоровляємо переможців 2-го обласного конкурсу “Молода людина року – 2001” [Текст] : [Ящун Т. В. – Лауреат міського конкурсу в номінації “Діяльність у соціальній сфері”, Зуєва А. Ю. – переможець конкурсу Дзержинського району в номінації “Ділова жінка”, Ковальська В. С. – переможець конкурсу Дзержинського району в номінації “Працівник культури”] // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С. 1.

 

85. Молодой человек года [Текст] : [Коновалов А. – лауреат городского конкурса “Молодой человек года 2003” в номинации “общественая деятельность”] // Вісн. УІПА. – 2004. – 6 трав. (№ 2). – С. 2.

 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

86. Більше уваги вечірнім і заочним вищим навчальним закладам [Текст] : [про складності в організації навчального процесу] // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 23 верес.

 

87. Раздовський, І. Удосконалювати заочну підготовку інженерів [Текст] / І. Раздовський // Соціаліст. Харківщина. – 1958. – 20 груд.

 

88.  Робітник став інженером... [Текст] : [на захисті дипломних проектів в УЗПІ] // Соціаліст. Харківщина. – 1959. – 21 черв.

 

89. Душко, В. Учатся и работают [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПІ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1961. – 16 нояб.

 

90 Душко, В. Лекцию читает студентка, делегат съезда [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1961. – 30 нояб.

 

91 Душко, В. Трое склонились над столом [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1962. – 1 мая.

 

92. Корж, Н. Производственники защищают дипломные проэкты [Текст] : [о защите дипломных проектов на энергетическом факультете УЗПИ] / Н. Корж // Крас. знамя. – 1962. – 10 июля.

 

93. Кандауров, А. Не позволяй себе лениться ! [Текст] : [ о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Кандауров // Знамя индустрии. – 1963. – 12 янв.

 

94. Бездольный, В. Тяга к знаниям [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1963. – 15 июня.

 

95. Фивинцев, И. Студенты защищают дипломные проекты [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / И. Фивинцев // Знамя индустрии. – 1963. – 27 июня.

 

96. Душко, В. На широкую дорогу труда и знаний [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Знамя индустрии. – 1963. – 29 июня.

 

97. Левченко, А. Выпускники института [Текст] / А. Левченко // Крас. знамя. – 1964. – 6 февр.

 

98. Бездольный, В. Они будут студентами [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1964. – 3 авг.

 

99. Отчитывается группа общетехнического [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1964. – 25 дек.

 

100 Король, А. Інженер схилився над перекладом [Текст] : [про досягнення у викладанні іноземної мови на Сумському загально-технічному факультеті УЗПІ] / А. Король, О. Іноземцев, Н. Тарасова // Радян. освіта. – 1965. – 9 січ.

 

101. Звание инженера ко многому обязывает [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1965. – 26 янв.

 

102. Внимание заочникам [Текст] : [о работе опорного пункта УЗПИ в г. Балаклее] / Горбунов и др. // Крас. знамя. – 1965. – 14 февр.

 

103. Иванова, Ж. Совет содействия студентам [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / Ж. Иванова // Знамя индустрии. – 1965. – 16 февр.

 

104. Вторая ступень инженерной подготовки [Текст] : [о повышении квалификации инженерно-технических работников УЗПИ] // Вестн. высш. шк. – 1965. – № 3. – С. 33–36.

 

105. Іванова, М. Дійова допомога [Текст] : [про роботу Константиновського ОТФ УЗПІ] / М. Іванова // Радян. освіта. – 1965. – 6 марта. – С. 2.

 

105. Новый отряд заочников [Текст] // Крас. знамя. – 1965. – 1 авг.

 

107. Гураль, Л. Л. Английский язык на голубом экране [Текст] : [об опыте чтения лекций по телевидению преподавателями кафедры иностранных языков УЗПИ] / Л. Л. Гураль, А. Б. Каневская, А. И. Остапенко // Высш. шк– 1966. – № 9. – С. 4245.

 

108. Бойко, П. Как готовиться к экзаменам по математике [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / П. Бойко // Знамя индустрии. – 1966. – 27 июля.

 

109. Ярешко, П. Лекторий для абитуриентов [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / П. Ярешко // Знамя индустрии. – 1966. – 24 дек.

 

110 Мулявко, В. А. Не розминаючись з практикою [Текст] : [про работу Слов’янського ОТФ УЗПИ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1967. – 1 серп.

 

111. Андреев. Г. Будьмо знайомі [Текст] : [про підсумки 10-річної діяльності УЗПІ] / Г. Андреев // Соціаліст. Харківщина. – 1967. – 1 серп.

 

112. Безвесельний, Ю. Новий етап досліджень : ще раз про програмове навчання [Текст] / Ю. Безвесельний, О. Сердюков // Ленін. зміна. – 1967. – 2 квіт.

 

113. Мулявко, В. А. Студентській молоді – ідейне гартування [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1967. – 26 черв.

 

114. Бондарь, В. Будем учиться настойчиво [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бондарь // Знамя индустрии. – 1968. – 1 окт.

 

115. Бездольный, В. В институт – достойные [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1968. – 29 июня.

 

116. Кисіленко, І. Будні студентів – охтирчан [Текст] : [про роботу Охтирського опорного пункту УЗПІ] / І. Кисіленко // Ленін. правда. – 1968. – 13 груд.

 

117. Вольнов, А. Вчера и сегодня в институте [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Вольнов // Знамя индустрии. – 1969. – 12 апр.

 

118. Балдишев, В. Уперше в Сибіру [Текст] : [про роботу першого будзагону УЗПІ] / В. Балдишев // Ленін. зміна. – 1970. – 27 серп.

 

119. Бездольный, В. Посвящение в студенты [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1970. – 16 сент.

 

120. В Украинском заочном политехническом институте [Фотоматериалы] : [Фотография преподавателя А. А. Мельниченко] // Социалист. индустрия. – 1970. – 10 нояб.

 

121. Анисимов, А. Машина ставит оценку [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Анисимов, В. Бездольный // Знамя индустрии. – 1971. – 22 янв.

 

122. Николаев, В. Будущим инженерам – заботу и внимание [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Николаев // Знамя индустрии. – 1971. – 11 мая.

 

123. Добрянський, И. Лекции работников института [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / И. Добрянский // Знамя индустрии. – 1971. – 25 мая.

 

124. Бойко, П. Жить – значит учиться [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / П. Бойко // Знамя индустрии. – 1971. – 4 июня.

 

125. Сидоровых, В. Когда цель ясна [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Сидоровых // Знамя индустрии. 1971. – 22 сент.

 

126. Душко, В. Оценку ставит машина [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Душко // Социалист. Донбасс. – 1971. – 31 янв.

 

127. Пославский, В. Рабочий сдает экзамен [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Пославский // Знамя индустрии. – 1972. – 21 янв.

 

128. Мулявко, В. А. Технічні засоби – підмога в навчанні [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1972. – 12 груд.

 

129. Мулявко, В. А. Приклад комуніста в навчанні [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1972. – 21 груд.

 

130. Любченко, Т. Сто п’ятдесятий [Текст] : [зимова сесія в УЗПІ] / Т. Любченко // Ленін. зміна. – 1974. – 5 лют.

 

131. Полиивец, Ю. Хочеш быть инженером-химиком? [Текст] / Ю. Полиивец // Крас. знамя. – 1974. – 18 июня.

 

132. Бербенец, В. Электроэкзаменатор [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бербенец // Знамя индустрии. – 1974. – 8 окт.

 

133. Артюх, С. Ф. Дипломний проект і сьогодні [Текст] : [на кафедрах вузів] / С. Ф. Артюх // Вечір. Харків. – 1974. – 25 груд.

 

134. Журина, С. Внимание соревнованию вузов [Текст] : [о выполнении дипломных работ студентами УЗПИ с использованием ЭВМ] / С. Журина // Крас. знамя. – 1975. – 5 июня. – С. 3.

 

135. Андрєєв, Г. Я. Йдуть екзамени [Текст] : [бесіда з ректором УЗПІ Г. Я. Андрєєвим / записав Л. Бридун] // Вечір. Харків. – 1975. – 15 серп.

 

136. Головченко, Г. І інженер, і дослідник [Текст] / Г. Головченко // Вечір. Харків. – 1975. – 12 лист.

 

137. Артюх, С. Ф. Новий фах інженера [Текст] : [інтерв’ю з доцентом енергетичного факультету С. Ф. Артюром / записала Е. Терехова] // Ленін. зміна. – 1975. – 18 лист.

 

138. Инженег-педагог – профессия интересная [Текст] : [об открытии новой специальности инженер-педагог в УЗПИ] // Крас. знамя. – 1976. – 28 янв.

 

139. Лобунець, В. І. Вимоги життя і пошуки [Текст] : навчальний процес у вузі / В. І. Лобунець // Вечір. Харків. – 1976. – 22 груд.

 

140. Зверев, Л. Сессия экзаменует [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / Л. Зверев // Знамя индустрии. – 1977. – 13 янв.

 

141. Лобунець, В. І. Інженер і викладач – в одній особі [Текст] : [інтерв’ю з проректором з навчальної роботи УЗПІ В. І. Лобунцем про організацію навчального процесу для нових спеціальностей відділення і перспективи діяльності майбутніх випускників інженерів-педагогів / записав Я. Ісаков] // Вечір. Харків. – 1977. – 23 лют.

 

142. Посилити ідейно-виховну роботу в вузах [Текст] : [про відзначення на пленумі Харківського міському Компартії України УЗПІ, який першим серед вузів м. Харкова застосував у роботі технологічні карти і структурні схеми курсів лекцій] // Ленін. зміна. – 1977. – 24 берез.

 

143. Котляр, А. Підсумки зроблено, перспективи накреслено [Текст] : [підкреслюється позитивність звітів ректорату УЗПІ поряд з іншими вузами УРСР] А. Котляр // Радян. освіта. – 1978. – 1 берез.

 

144. Бридун, Л. Вуз у переддень дзвоника [Текст] : [про стан готовності вузів, зокрема УЗПІ, до нового навчального року] / Л. Бридун // Вечір. Харків. – 1978. – 19 серп.

 

145. Мулявко, В. А. В кілька рядків [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. А. Мулявко // Комуніст. – 1980. – 11 квіт.

 

146. Шляхова, В. Стали інженерами [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / В. Шляхова // Комуніст. – 1980. – 28 черв.

 

147. Писаревский, Л. У кафедри канікул немає [Текст] : [про роботу кафедри металознавства та обробки тиском УЗПІ] /Л. Писаревский // Вечір. Харків. – 1980. – 11 лип.

 

148. Артюх, С. Ф. Заочник. Хто відповідає за якість? [Текст] / С. Ф. Артюх // Радян. освіта. – 1980. – 2 серп.

 

149. Посторонко, А. І. Роки зростання [Текст] [про роботу Словянського ОТФ УЗПІ] /А. І. Посторонко // Комуніст. – 1980. – 19 лип.

 

150. Маслов, В. У світі знань[Текст] : [про введення в УЗПІ пільг на спеціальності “Технологія і комплексна механізація підземної розробки корисних копалин” та “Будівництво підземних споруд і шахт”] / В. Маслов // Соціаліст. Харківщина. – 1980. – 31 серп.

 

151 Сомов, Ю. Кому учить педагога техникума [Текст] : [о введении в УЗПИ специальности «инженер-преподаватель»] Ю. Сомов // Крас. знамя. – 1980. – 9 сент.

 

152. Полиивец, Ю. Г. Степень реальности может быть разной [Текст] : [размышления о том, каким должен быть дипломный проект] / Ю. Г. Полиивец // Вестн. высш. шк. – 1980.– № 8 – С. 2122.

 

153. Артюх, С. З чим прийдем до людей [Текст] / С. Артюх // Соціаліст. Харківщина. – 1980. – 9 груд.

 

154. Винокурова, А. Защита дипломов на производстве [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] /А. Винокурова // Знамя индустрии. – 1981. – 1 июля.

 

155. У вуз за покликанням [Текст] : [про умови експерименту для абітурієнтів УЗПІ, які беруть участь у конкурсних вступних екзаменах на навчання без відриву від виробництва] // Вечір. Харків. – 1981. – 21 лип.

 

156. Коваленко, О. М. Ученые СССР и ГДР обсуждают вопросы заочного образования [Текст] : [о выступлении ректора УЗПИ доц. С. Ф. Артюха на семинаре в Москве] / О. М. Коваленко // Вестн. высш. шк. – 1981. – № 10. – С. 76–77.

 

157. Галь, Г. А. Применение комплексов технических средств для контроля знаний студентов, обучающихся без отрыва от производства [Текст] : [об опыте использования в процессе обучения комплексов технических средств в УЗПИ] / Г. А. Галь, В. Л. Шатуновский. – М. : НИИВШ, 1982. – 28 с.(Экспресс-информация НИИ пробл. высш. шк. Сер. Обучение в высш. и сред. спец. шк. ; вып.1).

 

158. Артюх, С. Хто працює і вчиться [Текст] : [про роботу колективу УЗПІ по підвищенню якості підготовки спеціалістів] / С. Артюх // Радян. Україна. – 1983. – 19 лют.

 

159. Ясинский, В. Четыре с половиной вместо шести [Текст] : [об эксперименте в УЗПИ им. И. З. Соколова] / В. Ясинский // Крас. знамя. – 1984. – 16 авг.

 

160. Маслов, В. П. За велінням часу [Текст] : [про змістовність абітурієнтів УЗПІ] / В. П. Маслов // Вечір. Харків. – 1985. – 31 серп.

 

161. Артюх, С. Действенный рычаг [Текст] : [о роли заочного образования в подготовке специалистов] / С. Артюх // Рабочая газета. – 1985. – 3 дек.

 

162. Медвєдєв, О. Робот чекає фахівця [Текст] : [про результати досліджень в УЗПІ та інших вузах щодо підготовки фахівців для комплексної автоматизації виробництва] / О. Медвєдєв // Ленін. зміна. – 1986. – 11 берез.

 

163. Артюх, С. Ф. Работать и учиться [Текст] / С. Ф. Артюх // Правда Украины. – 1986. – 20 июня.

 

164. Артюх, С. Вміти чи не вміти; або Чому інженер йде з цеху : вуз проблеми і судження [Текст] / С. Артюх // Соціаліст. Харківщина. – 1986. – 28 лют.

 

165. Шелепов, И. Эксперимент в вузе [Текст] : [о приеме абитуриентов в УЗПИ] / И. Шелепов // Крас. знамя. – 1987. – 9 сент.

 

166. Пузиков, В. Инженеры для ПТУ [Текст] : [о подготовке кадров для системы профтехобразования в УЗПИ] / В. Пузиков // Правда Украины. – 1988. – 6 сент.

 

167. Павленко, Е. Не наломать бы дров…[Текст] : [о зачислении в УЗПИ выпускников машиностроительного техникума без вступительных экзаменов] / Е. Павленко // Крас. знамя. – 1989. – 8 июля.

 

168. Лобунец, В. И. Абитуриентов ищем сами [Текст] : [интервью с первым проректором по учебной работе УЗПИ В. И. Лобунцом] // Крас. знамя. – 1989. – 29 июля.

 

169. Артюх, С. Ф. Інженер і педагог [Текст] : [ про особливості і завдання ХІПІ розповідає його ректор С. Ф.Артюх / записав В. Зільберфарб] // Вечір. Харків. – 1990. – 14 черв.

 

170. Тумар, Н. Б. Готовят экономических шпионов. И не только их [Текст] : [интервью с деканом спецфакультета экономической безопасности ХИПИ Н. Б. Тумаром / записал С. Галаур] // Вечер. Харьков. – 1993. – 9 окт. – С. 1.

 

171. Артюх, С. Ф. Інженерно-педагогічну освіту потрібно виділити у спеціальне науково-методичне об’єднання [Текст] / С. Ф. Артюх // Освіта України. – 1998. – 2 верес. – С. 10.

 

172. Ясинский, В. Будущее – за модульной системой образования [Текст] : [о готовности Укр. инж.-пед. акад. перейти на новую систему образования] / В. Ясинский // Время. – 1998. – 3 нояб. – С. 1.

 

173. Артюх, С. Ф. Інженерно-педагогічна освіта в Україні на рубежі тисячоліть [Текст] / С. Артюх // Проф.-техн. освіта. – 1999. – № 4. – С. 35–39.

 

174. Артюх, С. Ф. Украинская инженерно-педагогическая академія – единственный вуз инженерно-педагогического профиля в Украине / С. Ф. Артюх // Ителлектуал. собственность. – 1999. – 30 апр.(№1). – С. 1.

 

175. Коток, С. Дорогу осилит идущий [Текст] : В этом еще раз убеждает день открытых дверей : [в УИПА] / С. Коток // Слобода. – 2000. – 3 марта. С. 2.

 

176. Артюх, С. Ф. “Дерзайте!” [Текст] : [беседа с ректором УИПА / записал В. Знаковский] // Слобода. – 2000. – 7 июля. – С. 2.

 

177. Абитуриенты харьковских вузов в этом году продемонстрировали рекордные результаты…[Текст] : [об Укр. инж.-пед. акад. – самой популярной среди вузов ІІІІV уровня аккредитации в 2000 г.] // Время. – 2000. – 31 авг. – С. 1.

 

177-а. Ашеров, А. Т. Методы и средства реализации педагогической направленности учебного процесса по информатике в Украинской инженерно-педагогической академии [Текст] / А. Т. Ашеров [и др.] // Управління якістю проф. освіти: зб. наук. пр. – Донецьк, 2001. – С. 178–181. – Авт. также: Т. В. Ящун, Е. В. Громов, Г. И. Сажко.

 

178. Дейнеко, А. И. Третий выпуск менеджеров интеллектуальной собственности [Текст] / А. И. Дейнеко // Интеллектуал. собственность. – 2001. – 23 июля (№1). – С. 3.

 

179. Проблемы подготовки специалистов по интеллектуальной собственности в Украине [Текст] : [об участии зав. каф. «Автоматизации технологических процессов и производств» УИПА д.т.н. проф. Н. И. Подлесного в работе конф., 24–25 апр. 2001г. в г. Киеве] // Интеллектуал. собственность. – 2001. – 23 июля (№ 1). – С. 3.

 

180. Арпентьев, Б. Специалист. Каким ему быть [Текст] / Б. Арпентьев // Вісн. УІПА. – 2002. – 9 трав (№ 2 ). – С. 2.

 

181. Пащенко, А. Приглашаем в студотряд [Текст] / А. Пащенко // Вісн. УІПА. – 2002. – № 2. – С. 2.

 

182.Недорезов, С. Специалист. Нужна ли ему математика? [Текст] / С. Недорезов // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С. 2.

 

183. Тарасюк, А. П. Стандарт вищої освіти – основа якості навчання [Текст] : [бесіда з проректором з навчальної роботи А. П. Тарасюком / записав С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С. 2.

 

184. Баранов, П. Ю. Цена интеллектуального труда – показатель качества [Текст] : [беседа с доцентом каф. экономики предприятий и менеджмента П. Ю. Барановым / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№5). – С. 2.

 

185. Будко, В. Философия в инженерно-педагогической академии [Текст] / В. Будко // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5). – С. 2.

 

186. Зеленина, Е. Безопасность как мираж украинской экономики [Текст] : [о 6-ти летней истории фак. экономической безопасности ХИПИ, организованной Н. Тумаром в 1992 г.] / Е. Зеленина // Время. – 2002. – 19 нояб. – С. 2.

 

187. Подлесный, Н. И. «Ликбез» в сфере интеллектуальной собственности [Текст] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 24 янв. (№ 3). – С. 1.

 

188. Суслова, Е. В. Мы – будущие менеджеры интеллектуал. собственности [Текст] / Е. В. Суслова // Интеллектуал. собственность. – 2003. 7 февр.(№ 5). – С. 3.

 

189. Подлесный, Н. И. Учим будущих создателей интеллектуальной собственности [Текст] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 14 февр. (№ 6). – С. 1.

 

190. Підлісний, М. І. Особливості написання курсових робіт з предмету “Ідентифікація об’єктів інтелектуальної власності” при підготовці менеджерів інтелектуальної власності / М. І. Підлісний, А. І. Дейнеко, Н. П. Рубан // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 16 мая (№ 18). – С. 1–2.

 

191. Подлесный, Н. И. Организационно-экономическая подготовка менеджеров интеллектуальной собственности [Текст] / Н. И. Подлесный, М. С. Пантелеев, П. Ю. Баранов // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 6 июня (№ 21). – С. 2.

 

192. Артюх, С. Ф. Комплексне дипломне проектування як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів [Текст] / С. Ф. Артюх // Вища шк. – 2004. – № 1. – С. 77–80.

 

193. Інженерно-професійна освіта сьогодні і завтра : проект Концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1.). – С. 1.

 

194. Шевалдіна, Л. Викладачі думають, дискутують, пропонують [Текст] : [про роботу метод. ради УІПА] / Л. Шевалдіна // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 1.

 

195. Коновалов, А. Лиха беда – начало [Текст] : [о создании Студен. сената в УИПА] / А. Коновалов, А. Кореньков // Вісн. УІПА. – 2004. – 6 трав. (№ 2.). – С. 2.

 

196. Вилков, С. Мы ждем перемен [Текст] : [об опыте работы кафедр УИПА со студентами инж.-пед. специальностей] / С. Вилков, Е. Шматков // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. (№ 3). – С. 1.

 

197. Артюх, С. Наука реального життя [Текст] : [про досвід організації комплексного дипломного проектування в УІПА] / С. Артюх // Слобід. край. – 2004. – 8 верес. – С. 3

 

198. Борзенко, В. Машинобудівний факультет сьогодні [Текст] / В. Борзенко // Вісн. УІПА. – 2004. – лист. (№ 5). – С. 3.

 

199. Худяев, О. Наші випускники впевнено дивляться у майбутнє [Текст] : [про роботу ф-ту Радіоелектроніки, електромеханіки і комп’ютерних систем (РЕКС)] / О. Худяев // Вісн. УІПА. – 2004. – листоп. (№5). – С. 3–4.

 

200. Від сесії до сесії живуть студенти весело [Текст] : [про результати зимової сесії 2005 року в УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 1.

 

201. Коновалов, А. В. Смело вперед в студенческую “республику” [Текст] : [о работе студсената УИПА] /А. В. Коновалов // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 2–3.

 

202. Слободянюк, А. Факты – упрямая вещь [Текст] : [о результатах социологического опроса студентов Соц.-эконом. фак. УИПА] / А. Слободянюк // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 2.

 

203. Коваленко, О. Е. Дорогі першокурсники [Текст] : [звернення ректора академії] / О. Е. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 1.

 

204. Как много вузов есть хороших... : сколько стоит контрактное обучение? [Текст] : [упоминается Укр. инж.-пед. акад.] // Время. – 2005. – 4 июня. – С. 4.

 

205. Новые специальности университетов [Текст] : [об открытии в УИПА Соц.-эконом. фак.] // Время. – 2005. – 4 июня. – С. 4.

 

206. Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе, або майже все [Текст] / О. Коваленко // Акцент плюс. – 2005. – 24 марта. – С. 8–9 ; Вища шк. – 2006. – № 3. – С. 15–25.

 

207. За собою двери тихо затворяю [Текст] : [о квалификаци студентов, защитивших диплом магистра ] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 2.

 

208. Олімпійці [Текст] : [про результати 2-го етапу Всеукр. студент. олімпіади, у якій приймали участь студенти УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 1.

 

209. Первокурсник как он есть и каким хотелось бы его видеть [Текст] : [интервью с деканом Соц.-эконом. фак. И. Г. Васильевой и деканом машиностроит. фак. В. И. Борзенко] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 3.

 

210. Vivat academia ! Vivat professors [Текст] : [про презентацію ф-тів УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 4–5.

 

210-а. Сейдаметова З. С. Навчальна дисципліна «Введення в спеціальність» і адаптація студентів першого курсу комп’ютерних спеціальностей [Текст] : [згадуються  праці викладачів УІПА Ашерова А. Т., Коваленко О. Е., Бондаренко М. А. у зв’язку з методикою викладання даного курсу] / З. С. Сейдаметова // Пробл. освіти. – 2007. – Вип. 50. – С. 66-70.

 

 

ПІДГОТОВКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ

 

211. Артюх, С. Ф. Европейский стандарт Украинской инженерно-педагогической академии [Текст] : [интервью с ректором академии С. Ф. Артюхом / записал В. Ясинский] // Время. – 2000. – 23 марта. – С. 2.

 

212. Маринин, П. Европейское признание харьковских педагогов [Текст] : [о получении дипломов европейского педагога учеными-педагогами УИПА : ректором А. С. Артюхом, зав. каф., проф. А. Ашеровым, приват-проф. Е. Беловой, д-ром пед. наук Е. Коваленко] / П. Маринин // Время. – 2000. – 18 апр. – С. 1.

 

213. Артюх, С. Ф. Европейский имидж УИПА [Текст] : [беседа с ректором УИПА С. Ф. Артюхом / записал В. Знаковский] // Слобода. – 2000. – 21 июля. – С. 3.

 

214. Артюх, С. Ф. «Европейские инженеры-педагоги» [Текст] : [интервью с ректором УИПА С. Ф. Артюхом по поводу аккредитации УИПА / записал В. Ясинский] // Время. – 2000. – 26 окт. – С. 1.

 

215. Артюх, С. Підготовка європейських викладачів в Україні розпочалась / С. Артюх // Освіта. – 2000. – № 47–48. – С. 11.

 

216. Ясинский, В. Дай дорогу европейскому педагогу [Текст] : [о первом выпуске 15 слушателей УИПА, освоивших программу с правом получения звания «Европейский педагог»] / В. Ясинский // Время. – 2001. – 19 апр. – С. 3.

 

217. Ясинский, В. «Евро» бывает не только ремонт, а и образование [Текст] : [о вручении дипломов европейских педагогов в Укр. инж.-пед. акад.] / В. Ясинский // Время. – 2001. – 25 окт. – С. 1.

 

218. Коваленко, Е. Э. Деятельность Украинской инженерно-педагогической академии в свете Болонского процесса [Текст] / Е. Э. Коваленко, А. Т. Ашеров // Проблеми інж.-пед. освіти. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 20-25.

 

218-а. Zentrum der Umschulung und der Erhohung der Qualifikation der Lehrer der technischen hochsten Ausbildungseinrichtungen III-IV Niveaus der Akkreditierung nach dem System der Internationalen Gesellschaft fur Ingenierpadagogik (IGIP) (Zentrum fur Ingenieurpadagogik) [Text] / Internationale Gesellschaft fur Ingenieurpadagogik-IGIP ; Europaische Monitoring Komitee ; Nationales Monitoring Komitee der Ukraine ; Ukrainische Ingenierpadagogishe Akademie ; A. T. Asherov. – Kladenfurt ; Kharkov, 2000. – 40 s.

 

218-б. Professional Skill Improvement and Overtraining Center for Instructors of Higher Engineering Educational Establishments with the 3d-4th Level of Accreditation by the System of the International Sosiety of Engineering Pedagogies (Engineering Pedagogies Center) [Text] / International Sosiety of Engineering  Pedagogies –ISEP ; European Monitoring Committee ; Ukrainian Monitoring Committee ; Ukrainian Engineering Pedagogies Academy : comp. by A. T. Asherov. – Kladenfurt ; Kharkov, 2002. – 40 p.

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

 

219. Ясинский, В. Что остается за кадром при подготовке зарубежных кадров [Текст] : [о дистанционной и корреспондентской формах образования в УИПА] / В. Ясинский // Время. – 2000. – 19 дек. – С. 3.

 

220. Артюх, С. Ф. 30 лет международному обществу инженерной педагогики [Текст] : [о первых выпускниках Центра инженерной педагогики] / С. Ф. Артюх, А. Т. Ашеров // Вісн. УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4). – С. 1.

 

221. Людвичек, К. Подготовка иностранных граждан в академии [Текст] / К. Людвичек // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5). – С. 2.

 

222. Хотченко, И. Хождение за три моря и далее [Текст] : [о 3-х летней стажировке в Китае] / И. Хотченко // Вісн. УІПА. – 2005. – № 3. – С. 6–7.

 

223. Колупаєва, І. Китай далекий і близький [Текст] : [про роботу делегації технолого-педагогічного університету провінції Тяньсу (Китай) в УІПА] / І. Колупаєва // Вісн. УІПА. – 2005. – № 1. – С. 1.

 

 

ЗВ’ЯЗОК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

224. Висока свідомість, творче ставлення до праці [Текст] : [про студентку УЗПІ, робітницю ХЕМЗу Зіну Колєснікову] // Промінь. – 1959. – 25 груд.

 

225. Муровцев, М. Викладач в цеху [Текст] : [про виробничо-навчальний зв’язок викладачів УЗПІ із студентами-робітниками ХЕМЗу] / М. Муровцев // Промінь. – 1959. – 25 груд.

 

226. Роговський, О. За активну участь у громадському житті [Текст] : [про навчання без відриву від виробництва] / О. Роговський // Промінь. – 1959. – 25 груд.

 

227. Стефановський, П. За міцний постійний зв’язок інституту з підприємством [Текст] : [про виробничо-навчальний зв’язок викладачів УЗПІ із студентами-робітниками ХЕМЗу] / П. Стефановський // Промінь. – 1959. – 25 груд.

 

228. Чорний, В. Підготовку кадрів – в центр уваги [Текст] : [про навчально-виховну роботу серед студентів – працівників ХЕМЗу] / В. Чорний // Промінь. – 1959. – 25 груд.

 

229. Медвідь, В. Грані співдружності [Текст] : [про зв’язок вузівської науки з виробництвом] / В. Медвідь // Соціаліст. Харківщина. – 1982. – 15 січ.

 

230. Артюх, С. Ф. Вуз пропонує співдружність [Текст] : [інтерв’ю з ректором УЗПІ С. Ф. Артюхом] // Вечір. Харків. – 1985. – 8 січ.

 

231. Артюх, С. Филиал кафедры на предприятии [Текст] : [о связи вузовской науки с производством] / С. Артюх // Крас. знамя. – 1987. – 29 сент.

 

232. Хірний, К. В. Перебудова освіти – турбота спільна [Текст] : [керівники УЗПІ, ХАДІ, ХІБІ роблять перші кроки по створенню об’єднань з відповідними технікумами] // Вечір. Харків. – 1988. – 24 травня.

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА

 

233. Переносные универсальные аппараты типа ВЧФ – 4-3 [Текст] : [о презентации прибора В. Н. Фадеева] // Экон. газета. – 1963. – 7 сент. (№ 36).

 

234. Стеценко, В. Дисертація інженера Малюшенка [Текст] : [про захист дисертації співробітника УЗПІ] / В. Стеценко // Ленін. правда. – 1966. – 1 січ.

 

235. Іванов, В. Шніцель... за 10 секунд [Текст] : [про презентацію установки для охолодження високочастотної кухонної печі, розробленої в УЗПІ] / В. Іванов // Соціаліст. Харківщина. – 1969. – 27 квіт.

 

236. Андрєєв, Г.Я. Дисертація і життя [Текст] : [про підготовку дисертацій в УЗПІ] / Г. Я. Андрєєв // Соціаліст. Харківщина. – 1969. – 10 січ.

 

237. Сероштан, Н. Ученые Харькова – ленинскому юбилею [Текст] : [упоминается УЗПИ] / Н. Сероштан // Крас. знамя. – 1970. – 21 марта.

 

238. Иванов, В. Выгодно, доступно, удобно [Текст] : [о работе лаборатории автоматизации технологических процессов в машиностроении] / В. Иванов // Крас. знамя. – 1970. – 15 сент.

 

239. Акинин, А. В. Законченным исследованиям – «зеленую улицу» [Текст]  / А. В. Акинин, В. Вейсман // Крас. знамя. – 1971. – 10 марта.

 

240. Аленков, Ю. На кафедрі технології пластмас [Текст] : [про науково-дослідницьку роботу кафедр] / Ю. Аленков // Ленін. зміна. – 1973. – 9 січ.

 

241. Хонін, Ю. Кафедри політехнічного, плюси і мінуси [Текст] : [про зв’зок науки з виробництвом] / Ю. Хонін, В. Кащеєв // Вечір. Харків. – 1974. – 8 лют.

 

242. Внедряет ученый [Текст] : [о внедрении результатов исследований ученых УЗПИ в производство] // Правда. – 1974. – 21 марта.

 

243. Давыдов, Б. Как организовать “дни науки” [Текст] / Б. Давыдов // Правда. – 1974. – 3 авг.

 

244. Замість металу – стеклопластик [Текст] : [про розробку технологічного процесу виробництва стеклопластикових труб в УЗПІ] // Наука і суспільство. – 1974. – № 12. – С. 22–23.

 

245. Сидоренко, В. У союзі з виробництвом [Текст] : [про зв’зок з виробництвом кафедри загальної фізики УЗПІ] / В. Сидоренко // Вечір. Харків. – 1975. – 29 січ.

 

246. Вейсман, В. Нове слово в технології [Текст] / В. Вейсман // Вечір. Харків. – 1975. – 10 берез.

 

247. Дни науки в Харькове [Текст] : [о встрече представителей УЗПИ с предприятием “Свет шахтера”] // Крас. знамя. – 1975. – 16 апр.

 

248. Новгородов, Е. Спільно із заводчанами [Текст] : [про зв’язок з виробництвом кафедри загальної фізики УЗПІ] / Є. Новгородов // Вечір. Харків. – 1975. – 12 верес.

 

249. Родін, П. “Географія” вузівської науки [Текст] : [про науково-дослідницьку роботу, у тому числі в УЗПІ] / П. Родін // Радян. Україна. – 1975. – 28 жовт.

 

250. Рыжков, В. Долговечные дороги [Текст] : [о хозяйственно-договорной работе кафедры общей химтехнологии процессов и аппаратов] / В. Рыжков // Известия. – 1975. – 12 сент.

 

251. Довгальова, С. Досягнення науки – народному господарству [Текст] : [про роботу зборів партійного активу вчених Харківського наукового центру АН УРСР. Згадується УЗПІ] / С. Довгальова, К. Лємєшев // Соціаліст. Харківщина. – 1976. – 5 січ.

 

252. Баженов, В. Семестри науки [Текст] / В. Баженов // Радян. освіта. – 1976. – 31 січ.

 

253. Скородумов, Б. О. Довгострокові договори – основа успіху [Текст] / Б. О. Скородумов // Вечір. Харків. – 1976. – 12 берез.

 

254. Скородумов, Б. О. Галузева лабораторія вузу [Текст] / Б. О. Скородумов // Вечір. Харків. – 1976. – 13 лип.

 

255. Сьогодні студент – завтра спеціаліст [Текст] : [Згадується УЗПІ у зв’язку із учбовими та науковими досягненнями ] // Соціаліст. Харківщина. – 1976. – 29 черв.

 

256. Скородумов, Б. А. За высокую эффективность исследований [Текст] / Б. А Скородумов // Вестн. высш. шк. – 1976. – С. 49–52.

 

257. Шатилов, Є. Електромашина без колектора [Текст] : [про підсумки роботи, яка виконана конструктор. бюро Харк. заводу “Елекромашина” у співдружності з доц. УЗПІ Л. Г. Фруміним] / Є. Шатилов // Вечір. Харків. – 1978. – 13 берез.

 

258. Лобунець, В. Нова справа набирає сили [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / В. Лобунець // Вечір. Харків. – 1978. – 13 квіт.

 

259. Левченко, А. І. Звязки прямі та зворотні [Текст] : [про результати науково-досліднцької роботи УЗПІ] / А. І. Левченко // Соціаліст. Харківщина. – 1977. – 21 верес.

 

260. Артюх, С. Ф. Препятствия на финише [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / С. Ф. Артюх // Крас. знамя. – 1978. – 18 февр.

 

261. Бєлєй, О. Крокуючий помітчик [Текст] : [про впровадження результатів науково-дослідницької роботи УЗПІ на промислових підприємствах] / О. Бєлєй // Вечір. Харків. – 1978. – 11 лист.

 

262. Артюх, С. Ф. Соперник стали – стеклопластик [Текст] : [інтерв’ю с ректором УЗПИ доц. С. Ф. Артюхом / записал В. Нат] // Крас. знамя. – 1979. – 18 янв.

 

263. Ільченко, В. Ділова співдружність [Текст] : [про співдружність між ін-том електрозварювання ім. Є. О. Патона і УЗПІ] / В. Ільченко // Вечір. Харків. – 1979. – 12 квіт.

 

264. Лепейко, І. Кроки в науку [Текст] : [про залучення студентів кафедри зварювального виробництва УЗПІ до наукової роботи] / І. Лепейко // Вечір. Харків. – 1979. – 23 квіт.

 

265. Кравцов, М. Инициатива находит поддержку [Текст] : [о поддержке инициативы научных учреждений, преподавателями и научными работниками УЗПИ, направленную на создании и внедрении в производство новой технологии] / М. Кравцов, Л. Зверев // Крас. знамя. – 1979. – 25 апр.

 

266. Кравцов, М. Ділова співдружність [Текст] : [зв’язки УЗПІ з виробництвом] / М. Кравцов // Вечір. Харків. – 1979 – 16 трав.

 

267. Для цілинних шляхів [Текст] : [про розробку нової сировини для спорудження автомагістралей, яку запропонували вчені УЗПІ] // Вечір. Харків. – 1979. – 17 лип.

 

268. Кім, М. С. Плідні пошуки [Текст] : [про роботу Слов’янського ОТФ УЗПІ] / М. С. Кім // Комуніст. – 1979. – 21 груд.

 

269. Не знижуючи темпів [Текст] : [про зв’язки учених кафедр УЗПІ з виробниками] // Вечір. Харків. – 1980. – 16 січ.

 

270. Сахнюк, И. И. На комплексной основе [Текст] : [о сотрудничестве харьковского завода холодильных машин с учеными кафедры промышленной теплоэнергетики УЗПИ] / И. И. Сахнюк // Экон. газета. – 1980. – № 4. – С. 5.

 

271. Ученые факультета – городу [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1980. – 23 июня.

 

272. Кравцов, М. К. Для дорожников и машиностроителей [Текст] : [об основных направлениях научно-исследовательской работы, рук. канд. техн. наук А. В. Юхименко, канд. техн. наук. И. П. Сероштанова, доц. Р. Ф. Булатовой : беседа с проректором по научной работе доц. М. К. Кравцовым] / записал С. Стрельцов // Крас. знамя. – 1980. – 23 серп.

 

273. Жеребкин, М. Экономия – миллион [Текст] : [о применении в народном хозяйстве предохранителей новой конструкции, разраб. кафедрой электрических машин и аппаратов УЗПИ ] / М. Жеребкин // Крас. знамя. – 1980. – 4 лист.

 

274. Гейзер, А. На помощь пришли ученые [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Гейзер // Знамя индустрии. – 1980. – 14 нояб.

 

275. Светличный, В. Как развязали «гордиев» узел [Текст] : [о решении проблемы индукционного нагрева для сборки и разборки соединений на кафедре технологии машиностроения УЗПИ] / В. Светличный // Крас. знамя. – 1981. – 15 апр.

 

276. Гребенников, В. Ученые – производству [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Гребенников // Знамя индустрии. – 1981. – 15 мая.

 

277. Артюх, С. Ф. Знати адресу партнера [Текст] / С. Ф. Артюх // Соціаліст. Харківщина. – 1981 – 15 сент.

 

278. Творча співдружність [Текст] : [про співробітництво науковців та вчених УЗПІ із спеціалістами заводу “Електроважмаш”] / Вечір. Харків. – 1981. – 16 груд.

 

279. Артюх, С. Ф. Від ідеї до впровадження [Текст] : [інтерв’ю з ректором УЗПІ С. Ф. Артюхом / записав Л. Бридун] // Вечір. Харків. – 1982. – 6 січ.

 

280. Артюх, С. Ф. Знати адресу партнера [Текст] / С. Ф. Артюх // Соціаліст. Харківщина. – 1981. – 15 сент.

 

281. Научный потенциал вуза [Текст] : [о повышении уровня научных разработок в УЗПИ] // Крас. знамя. – 1982. – 31 марта.

 

282. Цимбал В. Г. Що закладено в проектах [Текст] : [бесіда з директором відділення Всесоюзного проектного інституту “Теплоелектропроект” В. Г. Цимбал] // Вечір. Харків. – 1982. – 30 верес.

 

283. Научный потенциал вуза [Текст] : [о учебно-производственной связи УЗПИ с предприятиями г. Харькова] // Крас. знамя. – 1983. – 5 июля.

 

284. Костін, Л. Г. Як позбутися стружки [Текст] / Л. Г.Костін // Соціаліст. Харківщина. – 1984. – № 160.

 

285. Пасечник, В. Против коррозии [Текст] : [о работе ученых УЗПИ (г. Константиновка] / В. Пасечник // Социалист. индустрия. – 1984. – 27 нояб.

 

286. Конев, І. Л. Наука й ефективність ремонтів [Текст] : [інтерв’ю з керівником треста “Укренергочермет” І. Коневим, серед інших науково-дослідних підприємств згадується УЗПІ / записав К. Лемешев] // Вечір. Харків. – 1985. – 25 січ.

 

287. Безуглый, В. Что заботит ученых вуза [Текст] / В. Безуглый // Правда Украины. – 1985. – 20 марта.

 

288. Кравцов, М. К. “Что заботит ученых вуза” [Текст] : [беседа с проректором по научной работе УЗПИ М. К. Кравцовым / записал В. Пузиков] // Правда Украины. – 1985. – 19 июля.

 

289. Приобщать к научному поиску [Текст] : [о проектно-конструкторской и опытной базе в УЗПИ и ряде других вузов области] // Крас. знамя. – 1986. – 2 дек.

 

290. Вуз пропонує розробки [Текст] : [про звязок науки УЗПІ з виробництвом] // Вечір. Харків. – 1987. – 21 лют.

 

291. Гусатинский, М. А вы с комп’ютером на “ты”? [Текст] : [о цикле передач по Харьковскому телевидению «Телевизионный университет Компьютерная техника», которую ведет ректор УЗПИ доц. С. Ф. Артюх] / М. Гусатинский // Слово лектора. – 1987. – № 4. – С. 54 – 55.

 

292. Артюх, С. Ф. Спеціаліст на завтра [Текст] : [інтерв’ю ректора УЗПІ С. Ф. Артюха про інтеграцію освіти, виробництва і науки / записав Є. Павленко] // Соц. Харківщина. – 1988. – 1 берез.

 

293. Миронов, Н. Молчание предписано... “инструкцией”, извлеченной бюрократами из архивной пыли [Текст] : [о договоре УЗПИ с днепрорудненским заводом строительно-отделочных машин на внедрение в производство технической новинки] / Н. Миронов // Правда. – 1988. – 17 сент.

 

294. Донченко, Ю. На системній основі [Текст] : [про залучення спеціалістів УЗПІ до роботи в Харківському комплексному центрі АН УРСР] / Ю. Донченко // Соціаліст. Харківщина. – 1989. – 10 берез.

 

295. Тарасова, Л. Таке надійне скло... [Текст] : [про прийняття участі вченими УЗПІ у розробці склопластикових балонів] / Л. Тарасова // Вечір. Харків. – 1989. – 27 січ.

 

296. Сіроштанов, І. П. Тепло замість кувалди [Текст] : [про впровадження в УЗПІ напівавтомату призначеного для сервісного обслуговування вузькоколійних тепловозів : інтервю з доц. І. П. Сіроштановим / записав О. Шабельський] // Соціаліст. Харківщина. – 1989. – 16 квіт.

 

297. Тарасова, Л. Шукаємо ділових партнерів [Текст] : [про виставку-ярмарок науково-технічних розробок харківських вузів, у т. ч. – УЗПІ] / Л. Тарасова // Вечір. Харків. – 1988. – 18 жовт.

 

298. Вострикова Н. В. Научная жизнь УИПА / Н. В. Вострикова, Е. Ж. Чалая // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 2.

 

299. Осипова, Ю. А. Изобретатели и рационализаторы кафедры Электротехники / Ю. А. Осипова, О. В. Баранова // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1) – С. 2.

 

300. Кравцов, М. К. Тут працюють ентузіасти [Текст] : [інтерв’ю з проректором УІПА М. К. Кравцовим / вів Ю.Мироненко] // Слобод. край. – 2001. – 13 берез. – С. 3.

 

301. Артюх, С. Ф. Науковий пошук з проблем інженерно-педагогічної освіти триваєх[Текст] / С.Ф.Артюх // Освіта України. – 2002. – 29 січ. (№ 9). – С.5.

 

302. Лобунець, В. І. Тематика лабораторії розширюється [Текст] : [робота науково-дослідної лабораторії з проблем інженерно-педагогічної освіти] / В. І. Лобунець, Е. В. Шматков // Вісн. УІПА. – 2002 – № 1 .– С.1.

 

303. Кравцов, М. К. Наука в академії [Текст] / М. К. Кравцов // Вісн. УІПА. – 2002. – № 1 .– С. 1.

 

304. Форум-2002 “Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції” [Текст] : [участь УІПА в обласному форумі досягнень Харківщини] // Вісник УІПА. – 2002. – 14 серп. (№ 4 ). – С.1.

 

305. Подлесный, Н. И. Подводя промежуточные итоги // Интеллектуальная собственность . – 2003. – 5 сент. (№ 25 ). – С. 1–2.

 

306. Бакатанова, В. Зв’язок науки і практики [Текст] / В. Бакатанова // Освіта України. – 2003. – № 13. – С. 7.

 

307. Каталог наукових, науково-методичних розробок, пропозицій для співробітництва [Текст] : Освіта. Наука. Виробництво / Укр. інж.-пед. акд. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

308. Совместим приятное с полезным [Текст] : [о проведении дня науки в УИПА] // Вісн. УІПА. – 2004. –  8 черв. (№ 3). – С. 1.

 

309. Колупаєва, І. Рік проходить і рік приходить [Текст] : [про науково-презентаційну діяльність УІПА в 2005 р.] / І. Колупаєва // Вісн. УІПА. – 2005. – № 4. – С. 3.

 

 

КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Науково-методичні конференції

 

310. Материалы ІІІ научно-методической конференции, г. Харьков, 10–13 октября 1967 г. [Текст] / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 81 с.

 

311. Научно-методическая конференция, г. Харьков, 2527 мая 1966 г. [Текст] : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 24 с.

 

312. Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів [Текст] : матеріали ХVII наук.-метод. конф. (м. Харків, 23–24 берез. 1993 р.) / Хар. інж.-пед. ін-т. – Х. : ХІПІ, 1993. – 196 с.

 

313. Проблеми ступеневої інженерно-педагогічної освіти [Текст] : матеріали ХVII наук.-метод. конф., м. Харків, 22–23 берез. 1995 р. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1995. – 284 с.

 
Науково-практичні конференції

 

314. XXXVII науково-практична конференція, Харків, 4–5 лютого, 2004 р. [Текст] : програма / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : .в.], 2004. – 13 с.

 

315. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 1. Педагогіка, психологія, проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : .в.], 2004. – 84 с. : іл.

 

316. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 2. Філософія, історія, політологія і мовознавство : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : .в.], 2004. – 21 с.

 

317. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 3. Механіка і машинобудування : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : . в.], 2004. – 89 с. : іл.

 

318. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 4. Радіоелектроніка, інформатика і кібернетика : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : . в.], 2004. – 100 с. : іл.

 

319. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 5. Електротехніка, енергетика, енергозбереження : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : . в.], 2004. – 86 с. : іл.

 

320. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 58 с. : іл.

 

321. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 7. Економіка : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : . в.], 2004. – 75 с. : іл.

 

322. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 8. Фізико-математичні наук : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 78 с. : іл.

 

323. XXXVII науково-практична конференція [Текст]. Секція 9. Технологія легкої промисловості : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : . в.], 2004. – 29 с. : іл.

 

324. XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2005 р. [Текст]. Ч. 1 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 128 с. : іл.

 

325. XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2005 р. [Текст]. Ч. 2 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 128 с. : іл.

 

326. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання. Ч.1 [Текст] : матерiали третьої мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-21 квiтня 2005 р. / Укр. мiжгалузевий центр модульного навчання; Укр. iнж. – пед. акад.; Харк. регiон. центр модульного навчання; ред. кол. О. Е. Коваленко [та iн.]. – Х. :[ б. в.], 2005. – 110 с.

 

327. Проблеми розробки та впровадження модульної системи професiйного навчання. Ч.2 [Текст] : матерiали третьої мiжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-21 квiтня 2005 р. / Укр. мiжгалузевий центр модульного навчання; Харк. регiон. центр модульного навчання; Укр. iнж.-пед. акад.; ред. кол. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 70 с.

 

328. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Педагогіки, психології, проблем інженерно-педагогічної освіти ; Механіки і машинобудування ; Електротехніки ; Систем управління і контролю виробничих процесів : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 86 с. : іл.

 

329. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Автоматики та радіоелектроніки ; Економіки ; Електроенергетики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 96 с. : іл.

 

330. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Комп’ютерних технологій ; Фізико-математичних наук ; Технології хімічної та легкої промисловості : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 84 с. : іл.

 

331. XXXIX науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 26–27 січня 2006 р. [Текст]. Ч. 4. Секції: Філософії, історії, політології і мовознавства ; Електротехніки, енергетики, енергозбереження ; Фізико-технічних проблем матеріалознавства : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 93 с.

 

332. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Артемівськ, 19–20 грудня 2006 р. [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Артемівськ. : [б. в.], 2006. – 102 с. : іл.

 

333. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти ; Електроенергетики ; Теплоенергетичних установок ; Прикладної математики ; Іноземних мов : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 95 с.

 

334. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Систем управління технологічними процесами і об’єктами ; Автоматики та радіоелектроніки ; Інформатики і комп’ютерних технологій ; Теоретичної та загальної електротехніки ; Вищої математики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 92 с.

 

335. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв ; Технології легкої промисловості : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с.

 

336. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, м. Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 4. Секції: Зварювального виробництва ; Охорони праці та навколишнього середовища ; Загальної та експериментальної фізики : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 56 с. : іл.

 

337. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 5. Секції: Українознавства, історії і політології ; Філософії ; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності ; Економічної теорії та фінансів : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 46 с.

 

338. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 6. Секції: Економіки промислового підприємства та маркетингу ; Менеджменту : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с.

 

339. XL науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії, Харків, 24–25 січня 2007 р. [Текст]. Ч. 7. Секції: Технології та якості в машинобудуванні ; Автоматизованого виробництва в машинобудуванні ; Опору матеріалів та теоретичної механіки : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с.

 

Науково-технічні конференції

 

340. ІІІ научно-техническая конференция, г. Харьков, 712 мая 1962 г. [Текст] : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1962. – 167 с.

 

341. ІV научно-техническая конференція, г. Харьков, 5 июня 1963 г. [Текст] : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1963. – 67с.

 

342 VI научно-техническая конференція, Харьков, 1965 г. [Текст] : сб. материалов / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : Изд-во ХГУ, 1966. – 304 с. : ил.

 

343. VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля 1966 г. [Текст]. Вып. 1 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966. – 106 с. : ил.

 

344 VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля.1966 г. [Текст]. Вып. 2 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966. – 143 с.

 

345. VII научно-техническая конференция, Харьков, 4–11 апреля 1966 г. [Текст]. Вып. 3. : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1966. – 85 с.

 

346. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 1 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 136 с. : ил.

 

347. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 2 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 109 с. : ил.

 

348. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 3 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 118 с. : ил.

 

349. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 5 : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 115 с. : ил.

 

350. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1967 г. [Текст]. Вып. 6. Металургия. Математика : тез. докл. / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1967. – 62 с. : ил.

 

351. VIII научно-техническая конференция, Харьков, 1968 г. [Текст] : сб. материалов / Укр. заоч. политехн. ин-т ; ред. кол. : Б. Л. Давыдов [и др.]. – Х. : [б. в.], 1968. – 240 с.

 

352. Материалы IX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 2 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 234 с.

 

353. Материалы IX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 2 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 199 с.

 

354. Материалы IX научно-технической конференции, Харьков, 1968 г. [Текст]. Сб. 3 / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1968. – 243 с.

 

355. Матеріали X науково-технічної конференції, Харків, 1969 р. [Текст]. Вип.1 / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Х. : [б. в.], 1969. – 332с.

 

356. Матеріали X науково-технічної конференції, Харків, 1969 р. [Текст]. Вып. 1 / Укр. заоч. політехн. ін-т. – Х. : [б. в.], 1969. – 268с.

 

357. Программа XXII научно-технической конференции, Харьков, 28 марта–2 апреля 1983 г. [Текст] : [посвящается 25-летию УЗПИ] / Укр. заоч. политехн. ин-т. – Х. : [б. в.], 1983. – 136 с.

 

358. Научные достижения и опыт отраслей машиностроения–народному хозяйству [Текст] : Проблемы прочности, надежности и долговечности зубчатых передач и редукторов : тез. докл. респ. науч.-техн. конф. ( Харьков, 19–21 сент.) / Харьк. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1991. – 162 с.

 

359. Ефективні методи контролю рівня знань та умінь студентів [Текст] : матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 28 трав. 1998 р. / Укр. інж.-пед.акад. – Х. : [б. в.], 1999. – 76 с.

Студентські конференції

 

360. Материалы VII научно-технической студенческой конференци, Харьков, 1968 г. [Текст] / Укр. заоч. политехн. и-нт. – Х. : [б. в.], 1968. – 162 с.

 

361. Матеріали VIII науково-технічної студентської конференції, Харків, 1968 р. [Текст] / Укр. заоч. політехн. ін-т.– Х. : [б. в.], 1969. – 171 с.

 

362. Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. (Харків, 23–25 лист. 2004 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко та ін. – Х. : [б. в.], 2004. – 83с.

 

363. Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф. (Харків, 12–13 квіт. 2006 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко та ін. – Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.

 

364. XL студентська наукова конференція, Харків, грудень 2005 р.-січень 2006 р. [Текст]. Ч. 1 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : . в.], 2006. – 74 с.

 

365. XL студентська наукова конференція, Харків, грудень 2005 р.-січень 2006 р.) [Текст]. Ч. 2 : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : . в.], 2006. – 78 с.

 

366. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007 р. [Текст]. Ч. 1. Секції: Технологічна ; Механіко-технологічна : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с.

 

367. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007 р. [Текст]. Ч. 2. Секції: Автоматики і радіоелектроніки ; Математичних наук, Електроенергетики ; Інформатики та комп’ютерних технологій ; Фізики ; Теплоенергетичних установок ТЕС і АЕС ; Теоретичної та загальної електротехніки ; Українознавства, політології і філософії : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 75 с.

 

368. XLI cтудентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007р. [Текст]. Ч. 3. Секції: Економічних наук ; Педагогіки та психології: зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 60 с.

 

369. XLI студентська наукова конференція, Харків, грудень 2006 р.-січень 2007р. [Текст]. Ч.4. Секції: Електротехнологічного факультету (м. Слов’янськ) ; Гірничого факультету (м. Стаханів) : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова орг. комітету М. І. Лазарєв. – Х. : [б. в.], 2007. – 54 с.

 

***

 

370. Теоретическая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] // Знамя индустрии. – 1964. – 22 сент.

 

371. Бондарь, В. Теоретическая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / В. Бондарь // Знамя индустрии. – 1968. – 7 мая.

 

372. Присвячено 35-річчю Перемоги : наук.-практ. конф. [Текст] : [про виступ доцента УЗПІ В. Д. Доценко з доповіддю “Про партійне і комсомольське підпілля на Харківщині”] // Вечір. Харків. – 1980. – 30 квіт.

 

373. Рой, Л. Студенческая конференция [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / Л. Рой // Знамя индустрии. – 1981. – 19 мая.

 

374. Артюх, С. Ф. Профтехосвіта – куди і як? [Текст] : [про участь УЗПІ в Міжнар. конф. у Ташкенті і Бухарі “Професійно-технічна освіта в умовах переходу до ринкової економіки] / С. Ф. Артюх // Вечір. Харків. – 1991. – 18 жовт.

 

375. Музалевская, Т. Большой ученый совет в г. Артемовске [Текст] : [о междунар. науч.-практ. конф. «Управление качеством профессионального образования, 24–27 апр. 2001 г., г. Артемовск] / Т. Музалевская // Вперед. – 2001. – 1–4 мая. – С. 1.

 

376. Десятов, Т. Шляхи вирішення кадрових проблем [Текст] : [за матеріалами доповіді на Всеукраїнській нараді, 16.06.2004 р., м. Харків, УІПА] / Т. Десятов // Проф.-техн. освіта. – 2004. – № 4. – С. 15–18.

 

377. Об’єктивно–кадри вирішують усе [Текст] : [про Всеукр. нараду «Кадрове забезпечення системи проф.-пед. освіти, яка відбулася на базі УІПА в трав. 2004 р.] // Вісн. УІПА. – 2004. – № 5. – С. 1–2.

 

378. Галушка, Р. Підготовка професійних кадрів для виробництва–основа економічного зростання України [Текст] : [про Всеукр. нараду з питань кадрового забезпечення проф.-пед. кадрів, яка відбулася 17–18 черв. на базі УІПА] / Р. Галушка // Освіта України. – 2004. – 29 черв. – С. 2.

 

379. Васюта, Н. Вища школа на виїзді: [Фотоматеріали] : [ректор УІПА О. Е. Коваленко на виставці-презентації УІПА в Краснокутському районі] / Н. Васюта // Слобід. край. – 2006. – 11 квіт. – С. 12.

 

ПЕРСОНАЛІЇ

                                                       

Ректори

 

Андреев Г. Я.

 

380. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] : [некролог] // Крас. знамя. – 1978. – 9 февр.

 

381. Гайков, А. А. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] / А. А. Гайков // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.»; В. И. Астахова [и др.]. Х., 1998. – С. 29–31.

 

382. Арпентьєв, Б. М. Андрєєв Георгій Якович [Текст] / Б. М. Арпентьєв // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 477.

 

383. Арпентьев, Б. М. Достичь невозможного! [Текст] : (Андреев Георгий Яковлевич (1910–1978) : ректор Укр. инж. -пед. акад. (1964–1978) / Б. М. Арпентьев, Е. В. Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004 гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х., 2004. – С. 672–674. – (Харьк. биогр. словарь).

 

384. Андреев Георгий Яковлевич [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194.

 

Артюх С. Ф.

 

385. Академія інженерних наук України [Текст] : підсумки виборів : [відділення інженерної освіти – С. Ф. Артюх] // Уряд. курєр. – 1993. – № 4–5. – С. 14–15.

 

386. Гайков, А. А. Артюх Станислав Федорович [Текст] / А. А. Гайков, С. Н. Маркелова // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биограф. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова [и др.]. –  Х., 1998. – С. 35–37.

 

387. С. Ф. Артюх – командир енергетики [Текст] // Обдарована дитина. – 2000. – № 4. – С. 29–31.

 

388. Артюх Станислав Федорович [Текст] : [ректор УИПА С. Ф. Артюх] // 500 влиятельных личностей Харькова : нформ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 368. 

 

389. Генералы харьковских вузов [Текст] : [ректор УИПА С. Ф. Артюх работает в должности ректора более 20 лет] // Время. – 2001. – 24 февр. – С. 1.

 

390. Станиславу Федоровичу Артюху – ректору Украинской инженерно-педагогической академии с 1978 года – 65 лет! [Текст] : основные жизненные вехи // Интеллектуал. собственость. – 2001. – 23 июля (№ 1). – С. 1.

 

391. Тарасюк, А. П. Педагог, ученый, руководитель [Текст] : [к 65-летию со дня рождения ректора УИПА С. Ф. Артюха] / А. П. Тарасюк // Интеллектуал. собственость. – 2001. – 23 июля (№ 1). – С. 1.

 

392. Шелепов, І. Г. Артюх Станіслав Федорович [Текст] / І. Г. Шелепов // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 683.

 

393. Ясинский, В. Первый европейский педагог [Текст] : [к 65-летию ректора УИПА С. Ф. Артюха] / В. Ясинский // Время. – 2001. – 24 июля. – С. 2.

 

394. Станіславу Артюху – 65 [Текст] // Освіта України. – 2001. – 8 серп. – С. 2.

 

395. Шелепов, И. Г. Лидер европейской педагогики [Текст] : (Артюх Станислав Федорович, 1936 г. р.) : ректор Украинской инженерно-педагогческой академии (1978–2003) / И. Г. Шелепов, Е. В. Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х., 2004. – С. 675–676. – (Харьк. биогр. словарь).

 

396. Артюх Станислав Федорович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 193.

 

397. Артюх, С. Ф. Автобиографический очерк [Текст] / С. Ф. Артюх // Станислав Федорович Артюх. К 70-летию со дня рождения : биобиблиогр. указатель / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина. – Х. : [б. и.], 2006. – С. 3–14.

 

398. Артюх Станислав Федорович [Текст] : (к 70-летию со дня рождения почетного ректора УИПА, д-ра техн. наук, проф.) // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006. – № 6. – С. 2 (обл.).

 

Воробьев С. О.

 

399. Воробьев, Ю. С. Высшее образование без отрыва от производства [Текст] (Воробьев Сергей Александрович (1906–1992) : ректор Украинского заочного политехнического института (1958–1963) / Ю. С. Воробьев, Е. В. Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х., 2004. – С. 669–671. – (Харьк. биогр. словарь).

 

Коваленко О. Е.

 

400. Артюх, С. Ф. По стопам учителя [Текст] : Коваленко Елена Эдуардовна (г. р. 1959) : ректор Украинской инженерно-педагогической академии (с 2003 г.) / С. Ф. Артюх, Е. В. Астахова // Служение отечеству и долгу : очерки о жизни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004гг.) / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. – Х., 2004. – С. 677–678. – (Харьк. биогр. словарь).

 

401. Коваленко Елена Эдуардовна [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 193.

 

Професори

 

402. Титов, О. М. Арпентьєв Борис Михайлович [Текст] / О. М. Титов // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 660.

 

403. Худяєв, О. А. Ашеров Аківа Товійовіч [Текст] / О. А. Худяєв // Енцикл. сучас. України. – К., 2001. – Т. 1 : А. – С. 821.

 

404. Артюх, С. Ф. Барський Віктор Олексійович [Текст] / С. Ф. Артюх // Енцикл. сучас. України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 280–281.

 

405. Гайков, А. А. Безуглый Василий Данилович [Текст] / А. А. Гайков // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; И. Астахова [и др.] – Х., 1998. – С. 81–83.

 

406. Джурка, Г. Ф. Безуглий Василий Данилович [Текст] // Видатні хіміки Полтавщини : метод. посіб. / Г. Ф. Джурка, Н. І. Шиян ; Полтав. держ. пед. ін-т. – Полтава, 1999. – С. 17–20.

 

407. Перцев, І. М. Безуглий Василь Данилович [Текст] / І. М. Перцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 421.

 

408. Добридень, В. О. Боличевцев Олексій Дмитрович [Текст] / В. О. Боличевцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 232.

 

409. Ярмыш, А. Н. Бочарова Светлана Петровна [Текст] / А. Н. Ярмыш // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харкова : биогр. словарь / Харьк. гуманит ин-т «Нар. укр. акад.»; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 134–135.

 

410. Ярмиш, О. Н. Бочарова Світлана Петрівна [Текст] / О. Н. Ярмиш // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 403.

 

411. Шкода, В. В. Будко Володимир Васильович [Текст] / В. В. Шкода // Енцикл. сучас. України. – К., 2004. – Т. 3 : Біо – Бя. – С. 540.

 

412. Боличевцев, О. Д. Вайхброт Езро Йосипович [Текст] / О. Д. Боличевцев // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4 : В – Вог. – С. 30.

 

413. Райок, В. Г. Валуконіс Генрікас Юозович [Текст] / В. Г. Райок, М. А. Шегута // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4. : В – Вог. – С. 30.

 

414. Варсак, М. І. Вессельман Симон Григорович [Текст] / М. І. Версак // Енцикл. сучас. України. Т. 4 : В – Вог. – К., 2005. – С. 317.

 

415. Шаповалов, В. С. Вишневський Ілля Ізраілевич [Текст] / В. С. Шаповалов // Енцикл. сучас. України. – К., 2005. – Т. 4 : В – Вог. – С. 480.

 

415-а. Дмитрик, В. В. Горушкіна Любов Петрівна [Текст] / В. В. Дмитрик // Енцикл. сучас. України. – К., 2006. – Т. 6 : Го– Гю. – С. 312.

 

416. Гайков, А. А. Давыдов Борис Львович [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 217–218.

 

417. Головнева, И. В. Дмитренко Тамара Александровна [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 234–235.

 

418. Гайков, А. А. Ковальский Борис Самойлович [Текст] // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова и др. – Х., 1998. – С. 312–314.

 

419. Стахова Е. Осень патриарха [Текст] : [ к 90-летию со дня рожд. и 70-летию науч.-пед. деятельности засл. деят. науки и техники УССР, д-ра техн. наук, проф. Б. С. Ковальского] // Время. – 1994. – 6 сент. – С. 1.

 

420. Профессор Борис Самойлович Ковальський [Текст] : к 90-летию со дня рожд. и 65-летию инж., науч. и пед. деятельности : библиогр. указатель / Харьк. инж. -пед. ин-т.; сост. : Ю. М. Ляховицкий, В. Б. Голубко, Н. Н. Фидровская. – Х., 1994. – 47 с.

 

421. Гайков, А. А. Лобунец Владимир Иванович / А. А. Гайков, С. Н. Маркелов // Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова [Текст] : биогр. словарь / Харьк. гуманит. ин-т «Нар. укр. акад.» ; В. И. Астахова [и др.]. – Х., 1998. – С. 371–373.

 

422. Лобунец Владимир Иванович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-биогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 194.

 

423. Страницы биографии [Текст] // Владимир Иванович Лобунец. К 80-летию со дня рождения и 54-летию научно-педагогической деятельности : страницы биографии и библиография трудов / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. К. Белова, Е. И. Еремина. – Х., 2005. – С. 3–7.

 

424. Малицький, І. Ф. Боролись і перемогли [Текст] : [спогади про перебування в німецькому концтаборі] / І. Ф. Малицький // Ленін. зміна. – 1980. – 5 квіт.

 

425. Скрипко, В. Голос живої пам’яті [Текст] : [зустріч колишніх в’язнів концтаборів, на фото – І. Ф. Малицький, зав. каф. УЗПІ] / В. Скрипко // Вечір. Харків. – 1980. – 5 квіт.

 

426. Котляр, В. Из Ада в ад [Текст] : [о «путешествии», которое совершил летом 1944-го года И. Ф. Малицкий, доц. ХИПИ] / В. Котляр // Крас. знамя. – 1990. – 20 мая.

 

427. Корсунский, В. Свидетели гитлеровских преступлений [Текст] : [о И. Ф. Малицком] / В. Корсунский // Время. – 1997. – 12 апр. – С. 2.

 

428. Малицкий, И. Ф. Слово ветерана [Текст] : [интервью с проф. каф. “Технология машиностроения” И. Ф. Малицким / записал С. Жубр] // Вісн. УІПА. – 2002. – № 2. – С. 2.

 

429. Борисов, А. Игорь Малицкий: “Мы оставались и в лагере смерти патриотами” [Текст] : [к 60-летию освобождения Красной Армией концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)] / А. Борисов // Время. – 2005. – 27 янв. – С. 3.

 

430. Малицкий, И. Ф. Путевка в Освенцим [Текст] : [беседу с узником Освенцима проф. каф. ТУЯМ И. Ф. Малицким / записал И. Лопатин] // Клочок правды. – 2005. – 16 апр. – 22 апр. (№ 16). – С. 16.

 

431. Малицкий, И. Ф. Тернистый путь [Текст] / И. Ф.Малицкий // Мы победили смерть: воспоминания харьковчан – бывших узников фашистских концлагерей. – Б. м. : [б. и.], 2005. – С. 95–107

 

432. Подлесный Николай Иванович [Текст] : [некролог] // Интеллектуал. собственность. – 2004. – 3 сент. (№ 25). – С. 1.

 

433. Белей, Е. Поэзия... Она будет всегда [Текст] : [биография и творчество И. Г. Шелепова – декана энергет. фак., зав. каф. ТЭС] / Е. Белей // Вісн. УІПА. – 2004. – № 3. – С. 2.

 

434. Основные даты жизнедеятельности И. Г. Шелепова // Игорь Григорьевич Шелепов [Текст] : библиогр. указатель / Укр. инж.-пед. акад. б-ка ; сост. : С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина. – 2-е изд., доп. – Х., 2006. – С. 5–6.

 

435. Як поєднати лірику і фізику [Текст] : [бесіда з зав. каф. деканом енергетичного ф-ту УІПА І. Шелеповим / записав письменник А. Перерва] // Слобід. край. – 2005. – 3 груд. – С. 17.

 

Викладачі, співробітники, випускники вузу

 

436. Барда, Е. По следам 18-й легендарной [Текст] : [о выступлениях в ГПТУ–15 полковника в отставке Г. П. Дука] / Е. Барда / Правда Украины. – 1982. – 7 янв.

 

437. Ивашко Владимир Антонович [Текст] : [годы работы в УЗПИ 1967–1972 гг.] // 500 влиятельных личностей. Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 98.

 

438. Памяти Владимира Ивашко [Текст] : [установление мемориальной доски на фасаде ХНУРЭ в честь 70-летия В. Ивашко, доцента каф. экономики отраслей промышленности УЗПИ] // Вечер. Харьков. – 2002. – 29 окт. – С. 1.

 

439. Шеховцова, Н. Он рано ушел из жизни [Текст] : [к 80-летию со дня смерти В. А. Ивашко] / Н. Шеховцова // Время. – 2002. – 12 нояб.– С. 3.

 

440. Ивашко Владимир Антонович [Текст] // 500 влиятельных личностей. Харькову – 350 : информ.-библиогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 52.

 

441. Корсун, С. Его называли “дуче” [Текст] : к 75-летию со дня рожд. В. Ивашко / С. Корсун // Харьк. известия. – 2007. – 17 мая (№ 43). – С. 14.

 

442. Панасянц, О. Жива у серці пам’ять [Текст] : [спогади доцента УЗПІ про оборону Заполяря у роки Великої вітчизняної війни] // Вечір. Харків. – 1978. – 16 берез.

 

443. Сергієнко, Є. Герої нескореної Арктики [Текст] : [про О. Г. Панасянца, доц. канд. техн. наук, учасника боїв у Великій Вітчизняній війні в Арктиці] / Є. Сергієнко // Ленін. зміна. – 1980. – 9 лют.

 

444. Чижик, А. А. “Спас советский разведчик” [Текст] / А. А. Чижик // Мы победили смерть: воспоминания харьковчан – бывших узников фашистських канцлагерей. – Б. м. : [б. и.], 2005. – С. 176–178.

 

***

 

445. Славянова, А. Труженицы факультета [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Славянова // Знамя индустрии. – 1965. – 6 марта.

 

446. Сосипатрова, В. И. От Сталинграда до Альп [Текст] : [о директоре библиотеки УИПА, участнице ВОВ А. Н. Ивановой] / В. И. Сосипатрова // Вісн. УІПА. – 2005. – № 2. – С. 3–4.

 

447. Кондратов, В. Е. В воздухе не сгорел, в воде не утонул, на земле не погиб [Текст] : [беседа с зам. начальника НИСа УИПА, полковником в отставке В. Е. Кондратовым] / записал С. Руденко // Вісн. УІПА. – 2005.   2. – С. 2–3.

 

448. Лобунец, В. Не стареют душой ветераны [Текст] : [о сотрудниках УИПА – ветеранах Великой Отечественной войны] / В. Лобунец // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 2.

 

449. Коваленко, О. Із святом Перемоги [Текст] : [поздоровлення ветеранів ВОВ УІПА] / О. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2005. – № 2. – С. 1.

 

***

 

450. Шеховцова, Н. Стратегия поиска : как НПО “Турбоатом” выживает в условиях кризиса [Текст] : [о генеральном директоре обьединения А. А. Бугайце – выпускнике УЗПИ 1971 г.] / Н. Шеховцова // Время. – 1994. – 20 янв. – С. 2.

 

451. Горбачева, В. Лідер енергетики [Текст] : [до 60-річчя від дня народж. голови правління ВАТ “Турбоатом” А. Бугайца, випускника УЗПІ] / В. Горбачева // Обрій-ПІБ. – 2000. – № 10. – С. 8–9.

 

452. Шевцова, Н. Сегодняшний “Турбоатом” – это плацдарм для большой работы в будущем [Текст] : [к 60-летию со дня рождения А. Бугайца] / Н. Шевцова // Время. – 2000. – 31 окт. – С. 1–2.

 

453. Бугаец Анатолий Александрович [Текст] : [ген. директор ОАО «Турбоатом». Закончил УЗПИ в 1971 г.] // 500 влиятельных личностей Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 238.

 

454. Бугаец Анатолий Александрович [Текст] : [ген. директор ОАО «Турбоатом». Закончил УЗПИ в 1971 г.] // 500 влиятельных личностей. Харькову 350 : информ.-биогр. справ. – Х., 2004. – Т. 8. – С. 124.

 

455. Буденный Михаил Михайлович [Текст] : [канд. техн. наук Лауреат Гос. премии по науке и технике. Главный инженер ГП «Завод им. Малышева». Закончил УЗПИ в 1972 г.] // 500 влиятельных личностей Харькова : информ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 239.

 

456. Челышева, С. Как реализовать себя [Текст] : [о выпускнике академии Кирилле Гасилине – ведущем дизайнере Дома моды Москвы «Анна Росса»] / С. Челышева // Вісн. УІПА. – 2004. – № 5. – С. 4.

 

457. Потапов Василий Иванович [Текст] : [зам. председателя облгосадминистрации. Закончил УЗПИ в 1972 г. ] // 500 влиятельных личностей Харькова : нформ.-биогр. справ. – Х., 2001. – С. 174.

 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

458. Ващенко, М. Значну допомогу [Текст] : [про надання допомоги студентами УЗПІ колгоспу ім. К. Маркса у збиранні врожаю і культурно-просвітницьку роботу] / М. Ващенко // Нове життя. – 1979. – 23 жовт. – С. 1.

 

459. Вузовская парторганизация [Текст] : [об улучшении работы кафедр общественных наук УЗПИ и др. вузов ] // Крас. знамя. – 1984. – 29 марта.

 

460. Резерви прискорення в дію [Текст] : [про виступ секретаря парткому УЗПІ І. Г. Шелепова на пленумі Дзержинського райкому Компартії України] // Вечір. Харків. – 1986. – 5 серп.

 

461. Бабенко, І. Завдання на завтра : [Текст] : [ про комсомольські збори енергетичного факультету УЗПІ] / І. Бабенко, В. Романовський // Ленін. зміна. – 1987 .– 21 лист.

 

462. Романов, С. Ты стал членом профсоюза? [Текст] / С. Романов // Вісн. УІПА. – 2004. – берез.-квіт (№ 1). – С. 2.

 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

463. Винокурова, А. Студенческий бал [Текст] : [о работе Константиновского ОТФ УЗПИ] / А. Винокурова // Знамя индустрии. – 1964. – 2 янв.

 

464. Муратов, Ю. А. Из культурной жизни УИПА [Текст] : [о команде КВН УИПА “Три толстяка”] / Ю. А. Муратов // Интеллектуал. собственность. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 4.

 

465. Чугреева, Н. Праздник, который всегда с вами, женщины [Текст] : [фестиваль студенческих театров мод, в котором принимал участие театр мод УИПА] / Н. Чугреева // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт.(№ 1.). – С. 2.

 

466. Солдатов, А. Выставка зимнего букета [Текст] : [… студенческих работ в канун Нового года] / А. Солдатов // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 4.

 

467. Сорокина, В. И красиво и умно [Текст] : [о новогоднем вечере на факультете РЭКС] / В. Сорокина // Вісн. УІПА. – 2005. – лют. (№ 1). – С. 4.

 

468. Учітеся, навчайтеся... нічого не цурайтесь [Текст] : [про дозвілля і гуртки в УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 8.

 

469. Казанцева, Е. Интервью с «кисками», или о том, как создаются коллекции [Текст] : коллекции одежды, созданной коллективом каф. “Технологии легкой промышленности] / Е. Казанцева // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3). – С. 7.

 

470. Фестиваль, який завжди з тобою[Текст] : [беcіда з керівником театру мод УІПА “ Се ля ві” К. Нарисовой] // Вісн. УІПА. – 2006. – берез. (№ 1). – С. 4.

 

Бібліотека

 

471. Сосипатрова, В. И. Информация о VIII научно-практической конференции УЗПИ [Текст] / В. И. Сосипатрова // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1981. – № 12. С. 3031.

 

472. Сосипатрова, В. И. Информация о IX научно-практической конференции УЗПИ [Текст] / В. И. Сосипатрова // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1982. – № 3. – С. 3537.

 

473. Иванова, А. Н. День библиотеки – действенная форма связи с кафедрами вуза [Текст] / А. Н. Иванова // Науч. и техн. б-ки СССР. – 1982. – № 10. – С. 31 – 33.

 

474. Корсунский, В. Сводный каталог библиотек [Текст] : [об участие библиотеки УИПА в создании сводного каталога ХГУ, ХФА на базе “Liber] / В. Корсунский // Время. – 1999. – 8 июня. – С. 3.

 

475. Цымбал, Л. С. Путь длиною в сорок лет [Текст] : Библиотека Украинской инженерно-педагогической академии / Л. С. Цымбал, В. И. Сосипатрова // Очерки истории вузовских библиотек г. Харькова / Под общ. ред. В. И. Астаховой. – Х., 2001. – С. 444463.

 

476. Сосіпатрова, В. І. Трудівники “Скарбниць знань”! [Текст] : [бібліотека УІПА напередодні Всеукраїнського дня бібліотек] / В. І. Сосіпатрова // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5). – С. 1.

 

477. Цимбал, Л. С. Бібліотека Української державної інженерно-педагогічної академії / Л. С. Цимбал // Енцикл. сучас. України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 716.

 

478. Сукачьова, Т. І. Шляхи співпраці бібліотеки ВНЗ з кафедрами у вихованні майбутньої духовної еліти держави [Текст] / Т. І.Сукачьова // Бібліотечна складова у формуванні національної еліти держави : матеріали наук.-практ. конф., 30 лист.-1 груд. 2004 р. – Х., 2004. – С. 80–85.

 

479. Сукачева, Т. Муза в храме науки [Текст] : [о встрече сотрудников б-ки с деканом Энергетического фак. поэтом И. Г. Шелеповым] / Т. Сукачева // Вісн. УІПА. – 2005. – № 1. – С. 3.

 

480. Цимбал, Л. Шлях довжиною в 40 років [Текст] : Бібліотека української інженерно-педагогічної академії / Л. Цимбал, В. Сосіпатрова // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського. – К. : Вирій, 2006. – С. 262. – 274.

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

481. Фалькович, А. Сохраните память [Текст] : [о презентации книги Ю. М. Ляховицкого “Попранная мезуза] / А. Фалькович // Слобода. 1991. – 16 нояб.

 

482. Владимиров, К. Непреходящая боль [Текст] : [о презентации книги Ю. М. Ляховицкого “Попранная мезуза”] / К. Владимиров // Время. – 1991. – 20 дек.

 

483. Салімонович, Л. Хвилина мовчання у Дробицькому Яру / Л. Салімонович // Панорама. – 1992. – № 1. – С. 9.

 

484. Стахова, Е. «Холокауст на Украине и антисемитизм в перспективе» [Текст] : [рецензия на книгу, изд. под общ. ред. Ю. Ляховицкого] / Е. Стахова // Время. – 1993. – 8 мая. – С. 2.

 

485. Подлесный, Н. И. Вступительное слово [Текст] : [о презентации 1-го номера газеты “Интеллектуал. собственность”, изд. каф. АТПиП УИПА] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственость. – 1999. – 30 апр. (№ 1). – С. 1.

 

486. Артюх, С. Шановний читачу! [Текст] : вернення гол. ред. першого вип. зб. “Пробл. інж.-пед. освіти” С. Артюха] // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 1. – С. 3.

 

487. Артюх, С. Ф. Доброї дороги “Віснику”! [Текст] : [про видання газети “Вісн. УІПА”] // Вісн. УІПА. – 2002. – № 1. – С. 1.

 

488. Подлесный, Н. И. Уважаемые читатели! [Текст] : [о презентации 1-го номера Всеукр. газеты “Интеллектуал. собственность”, созданной сотрудниками кафедры “Интеллектуал. собственность и системы автоматизации” Укр. инж.-пед. акад.] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 10 янв. (№1). – С. 1.

 

489. Подлесный, Н. И. О значении еженедельной газеты «Интеллектуал. собственность» в практической подготовке студентов по специальности 7.000002 “Інтелектуальна власність” [Текст] / Н. И. Подлесный // Интеллектуал. собственность. – 2003. – 4 апр. – С. 1.

 

490. Брюховецкий, А. А. Уважаемые читатели! [Текст] : [обращение гл. ред. газеты Интеллектуал. собственность, по поводу выхода газеты под № 100] / А. А. Брюховецкий // Интеллектуал. собственность. – 2005. – 16 сент. (№ 12 (100). – С. 1.

 

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ

 

491. У команді – тільки студенти [Текст] : [про команду регбістів ХІПІ] // Вечір. Харків. – 1992. – 15 жовт.

 

492.. Брынза, Н. Старты и финиши [Текст] : Шахматы : [о команде УИПА, чемпионе города по шахматам ] / Н. Брынза, Р. Пехлецов // Время. – 1997. – 15 марта. – С. 4.

 

493. Литовченко, В. Ю. 4-е место в мире! Поздравляем! [Текст] : выступлении старшого преподавателя каф. физ. воспитания Литовченко В. Ю. на 10-м первенстве мира по гиревому спорту] // Вісн. УІПА. – 2002. – 30 верес. (№ 5).

 

494. Литовченко, В. Коротко обо всем [Текст] : достижениях спортсменов УИПА] / В. Литовченко // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. (№ 3). – С. 2.

 

495. Литовченко, В. От сезона к сезону [Текст] : достижениях спортсменов УИПА] / В. Литовченко // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 2.

 

496. Явдошенко, О. Час розкидати камені й час збирати “трофеї” [Текст] : [про команду регбістів УІПА] / О. Явдошенко // Вісн. УІПА. – 2005. – груд. (№ 4). – С. 4.

 

497. Ми – найсильніші в Україні [Текст] : [про досягнення збірної команди по регбі УІПА у 2005 р.] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№3). – С. 1.

 

498. Регбі, гирьовий спорт, аеробіка й не лише [Текст] : [про досягнення спортсменів УІПА] // Вісн. УІПА. – 2005. – серп. (№ 3 ). – С. 8.

 

499. УИПА победил земляков [Текст] : победе в соревновании по регби над командой “Тех-А-С”] // Вечер. Харьков. – 2006. – 18 мая. – С. 11.

 

ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬ ВУЗу

 

500. Потокин, А. А. Перспективные направления проектирования вузов в СССР [Текст] : проектировке и застройке вузовских городков в т. ч. УЗПИ в составе вузовского городка г. Харкова ] / А. А. Потокин // Соврем. высш. шк. – 1980. – № 1. – С. 187–202.

 

501. Коли є спільна зацікавленість... [Текст] : [про рейд газети «ЛЗ» та готовність гуртожитків до прийому студентів у т. ч. про гуртожиток УЗПІ] // Ленін. зміна. – 1987. – 29 серп.

 

502. Замовлення беруть студенти [Текст] : [студенти інститута інженерів комунального будівництва ведуть обстеження у корпусах УЗПІ з метою їх реконструкції] // Вечір. Харків. – 1988. – 2 черв.

 

503. Солдатенков, А. У спільному домі – інтереси спільні [Текст] : [про вирішення проблеми розширення УЗПІ] / А. Солдатенков // Вечір. Харків. – 1989. – 13 лист.

 

504. Смоленський, В. Що споруджувати в центрі [Текст] : [про необхідність будівництва нового комплекс для УЗПІ] / В. Смоленський // Вечір. Харків. – 1989. – 23 лист.

 

505. Божко, В. Нове місце для пам’ятника [Текст] : [про пропозицію установити пам’ятник В. Н. Каразіну поблизу УЗПІ] / В. Божко // Вечір. Харків. – 1990. – 22 лют.

 

506. Левоненко, А. От вуза до Цума [Текст] : [о стоительстве Химического корпуса ХИПИ] / А. Левоненко // Время. – 1991. – 4 сент.

 

507. Куранова, С. Старый Харьков [Текст] : [из истории архитектуры здания ХИПИ] / С. Куранова // Позиция. – 1991. – № 1. – С. 110113.

 

508. Мац, Н. Чужие стены [Текст] : [о решении проблем в общежитие № 2 ХИПИ] / Н. Мац // Время. – 1993. – 5 авг. – С. 2.

 

509. Басов, А. Встрелились в бронзе [Текст] : [из истории установления мемориальной доски А. Мицкевича и П. Гулака-Артемовского в 1825 г. в здании бывшего Харьковского университета, ныне гл. корпусе УИПА] / А. Басов // Вечер. Харьков. – 1998. – 24 дек. – С. 1.

 

510. Левоненко, А. На память о встрече в декабре 1825-го…[Текст] : [об открытии мемориального знака на фасаде бывшего здания университета (ныне УИПА) в честь встречи А. Мицкевича и П. Гулака-Артемовского] / А. Левоненко // Время. – 1998. – 26 дек. – С. 1.

 

511. От пожара пострадало здание Инженерно-педагогической академии // Вечер. Харьков. – 1999. – 28 янв. – С. 1.

 

512. Коваленко, О. Ювілей міста – наш ювілей [Текст] : [про реставрацію фасадів будівель УІПА до 350-річчя заснування м. Харкова] / О. Коваленко // Вісн. УІПА. – 2004. – бер.-квіт. (№ 1). – С. 1

 

513. Наш дім [Текст] : [про історію будування головного корпусу УІПА] // Вісн. УІПА. – 2004. – 8 черв. – С. 1.

 

514. Можейко, И. Как дворец губернатора превратился в колыбель науки [Текст] : [об истории здания административного корпуса УИПА] / И. Можейко // Вечер. Харьков. – 2005. – 25 янв. – С. 6.

 

514-а. Меліхов, В. Дорога до храму науки [Текст] : [історія будівлі головного корпусу УІПА] / В. Мелехов // Слобод. край. – 2007. – 24 листоп.(№131). – С. 5.

 

КРИТИКА НА АДРЕСУ ВУЗУ

 

515. Гражданский долг ученого [Текст] : [о недостаточном участии преподавателей УЗПИ в лекционной пропаганде] // Крас. знамя. – 1969. – 2 дек.

 

516. Полиивец, Ю. По ложным следам [Текст] / Ю. Полиивец // Правда. – 1970. – 11 марта.

 

517. Лемешев, К. Три кита для соискателя [Текст] : [критикуется методика подготовки к защите диссертации разработ. бывшим преподавателем УЗПИ Ф. Вейсманом] / К. Лемешев // Крас. знамя. – 1976. – 13 июня.

 

518. В областном комитете народного контроля [Текст] : [о нарушении постановлений правительства по службе и привлечении временних и сезонних работников, а также расходовании фондов зарплаты работников нештатного состава в УЗПИ] // Крас. знамя. – 1976. – 9 сент.

 

519. Тарасенко, А. Коли цвітуть... лопухи [Текст] : [роздуми про те чи бути Харкову зразковим містом] / А. Тарасенко // Вечір. Харків. – 1978. – 8 липня.

 

520. Пазаныч, П. По скользкой дорожке [Текст] : [о привлечении к уголовной ответственности студентов 1-го курса УЗПИ] // П. Пазаныч, Ю. Петров // Крас. знамя. – 1980. – 9 янв.

 

521. «По скользкой дорожке» [Текст] : [сообщение ректора УЗПИ о мерах, принятых после опубликования в газете одноименной статьи ] // Крас. знамя. – 1980. – 2 апр.

 

522. Кононенко, В. Творчість молодих [Текст] : Виробничому і науковому потенціалу – найвищу віддачу! : [про недоліки шефської роботи в УЗПІ] / В. Кононенко // Вечір. Харків. – 1981. – 27 лист.

 

523. Єремеєв, А. Як підкорити атом [Текст] : [про недостатньо кваліфіковану підготовку кадрів в УЗПІ] / А. Єремеєв // Соціаліст. Харківщина. – 1984. – 29 січ.

 

524. Олександров, В. Людина в оболонці [Текст] : [про студента-вечірника УЗПІ, який опинився на лаві підсудних] / В. Олександров // Ленін. зміна. – 1985. – 14 лют.

 

525. Шлях до диплома [Текст] : [про відсутність науково-виробничих загонів в УЗПІ] // Соціаліст. Харківщина. – 1985. – 19 лист.

 

526. Романовський, В. Аномімка [Текст] : [про безпідставне обвинувачення викладача нарисної геометрії УЗПІ А. І. Сафронюка] / В. Романовський // Ленін. зміна. – 1987. – 10 берез.

 

527. Галаур, С. Брак грошей чи совісті [Текст] : [про незадовільне становище в гуртожитку № 3 ХІПІ] / С. Галаур // Вечір. Харків. – 1990. – 1 груд.

 

528. Галаур, С. Общага не тюряга, но жить в ней не сладко [Текст] : [о неудовлетворительном состоянии в общежитии на ул. Краснодарской] / С. Галаур // Вечер. Харьков. – 1994. – 17 февр. – С. 1.

 

529. Погрібний, А. Державна мова і вища школа в сучасній Україні [Текст] : [про офіційну довідку, яка була підготовлена ректоратом ХІПІ на виконання державної програми «Про стан виконання Державної програми розвитку української мови »] / А. Погрібний // Освіта. – 1999. – № 24–25. – С. 2.; Слово просвіти. – № 5. – С. 3–5.

 

530. Финансовые нарушения в вузах: по информации зам. начальника КРУ в Харьк. обл. С. А. Трунова [Текст] : [результаты проверки КРУ обоснованности начисления зарплаты в УИПА за 2004-2005 гг.] // Вечер. Харьков. – 2007. – 11 дек. (№137). – С. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ІМЕННИЙ  ПОКАЖЧИК

 

 


Акинин А. В. – 239

Аленков Ю. – 240

Андреев Г. – 111, 380, 381,

                       382, 383, 384,

Андреев Г. Я.  – 80

Андрєєв Г. Я. – 66, 135, 236

Анисимов А. – 121

Арпентьев Б. М. – 180, 382,

                                 402

Артюх С. Ф. – 3, 6, 7, 8, 16, 21, 50

                         51, 52, 59, 65-в, 72,

                         133, 137, 148, 153,

                         156, 158. 161, 163,

                         164, 169, 171, 173,

                         174, 176, 192. 197,

                         211-215, 220, 230,

                         231, 260, 262, 277,

                         279, 280, 291, 292,

                         301, 374, 385, 387-

                         398, 400, 404, 434,

                          486, 487, 522

Астахова В. И. – 381, 383, 395,

                             399, 400, 405,

                             409, 416, 417,

                             418, 421, 476,

Астахова Е. В. – 383, 395, 399,

                             400

Ашеров А.Т.  12, 177-а, 220,

                            212, 218, 403

 

Бабенко І. – 461

Баженов В. – 252

Бакатанова В. 306

Балдишев В. –118

Баранов П. Ю. – 184, 191

Баранова О. В – 299

Барда Е. 436

Барський В.О. – 404

Басов А. – 509

Батозский В. И. – 80

Батько И. И. – 80

Безвесельний Ю. – 112

Бездольный В. – 94, 98, 115, 119,

                            121

Безуглий В. Д. – 71, 75, 287, 405,

                            406, 407

Белей Е. – 433

Белова Е. К. – 212, 423

Бербенец В. 132

Бєлєй О. 261

Бітченко О. М. – 7

Божко В. – 505

Бойко П. 108, 124

Боличевцев О. Д. – 408,412

Бондарь В. – 14, 371

Борзенко В. – 198, 209

Борисов А. – 429

Бочарова С.П. – 409, 410

Брикун Л. – 135, 279, 144

Брынза Н. – 492

Брюховецкий А. А – 490

Бугаец А. А. – 450, 451, 452, 453,

                         454

Буденный М. М. – 455

Будко В.В. – 12,185, 411

Булатова Р.Ф. – 272

 

Вайхброт Е. Й. – 412

Валуконіс Г. Ю. – 413

Варсак М. І. – 414

Васильева И.Г. 209

Васюта Н. – 379

Ващенко М. – 458

Вейсман В. – 239,246

Вейсман Ф. –517

Вессельман С. Г. –414

Вилков С. –196

Винокурова А. 154, 463

Висоцький Г.В. –58

Вишневський І.І. –415

Вілков С. М. –5, 8

Владимиров К.– 483

Вольнов А. –117

Воробйов С. О. –38

Воробьев Ю. С. 399

Воробьёв С. – 37

Воробьев С.А. – 399

Воронцова М. – 65-а

Вострикова Н. В. – 298

 

Гаврилова Л. А. – 8

Гайков А. А. – 381, 386, 405, 416,

                         418, 421,

Галаур С. – 170, 527, 528

Галушка Р. – 378

Галь Г. А. – 157

Гасилин К. – 456

Гейзер А. 274

Гетьман М.В. – 58

Головнева И. В.417

Головченко Г. – 136

Голубєв О.В. – 59

Голубко В. Б. – 420

Гоман О. В – 13

Горбачева В.  – 451

Горушкина Л. П.  67, 416

Гребенников В.  – 276

Григорєв В.  46

Громов Е.В. – 177-а

Губенков Н. 49

Гулак-Артемовский П. 509, 510

Гура С. А. 17

Гураль Л. Л. 107

Гусатинский М. 291

 

Давиденко Н.П.80

Давыдов Б. Л. 243, 251, 416

Дейнеко А. И. – 178

Дейнеко А.І 190

Десятов, Т. – 376

Джурка Г. Ф. 406

Дмитренко Т.А. – 417

Дмитрик В.В. – 415-а

Добридень В. О. 408

Доброновський В. Д. 5, 6

Добрянський, И. – 123

Довгальова С. 251

Донцов Б. Н. 47

Донченко, Ю. – 294

Доценко В. Д. 372

Дука Г.П. – 436

Душко В.– 40, 89, 90, 91, 96, 126

 

Еремина Е. И. – 397, 423, 434

Євдокимов В. – 81

Єремеєв А. – 523

 

Жеребкин М. – 273

Жубр С. Л – 18, 21, 22, 56, 183,

                      184, 428

Журина С. – 134

 

Зарубін О. І. 6

Зверев Л. 140 –265

Зеленина Е. – 186

Зільберфарб В. – 169

Знаковский  В.176, 213

Зуєва А. Ю.  – 84

 

Иванов В. – 238

Иванов В. В. – 80

Иванова Ж. 103

Иванова А. Н.  – 446, 473

Ивашко В. А. – 437, 438, 439, 440,

                          442

Іванов В.  – 235

Іванова М.  – 105

Ільченко В.  – 263

Іноземцев О.  – 100

Ісаков Я.  – 141

Ішеніна Е. В. – 70

 

Казанцева Е.  469

Кандауров А.  – 93

Каневская А.Б.   – 107

Кащеєв В.  241

Кисіленко І.  – 116

Кім М. С.  – 268

Климов А. Н.  – 47

Коваленко О.М.  156

Коваленко Е.Э.212, 218, 400,

                              401

Коваленко О. Е – 10, 21, 22, 31,

                               33,34, 54, 55,

                               60, 203, 206,

                               314, 315-339,

                               362, 363, 379,

                               449, 512

Ковальский Б. С.  – 74, 418, 419

Ковальська В. С. – 84

Колєснікова З. – 224

Колупаєва І.  – 223, 309

Кондратов В. Е.  – 447

Конев І. Л.  – 286

Коновалов, А.  – 85, 195, 201

Кононенко В.  522

Кореньков А.  195

Корж, Н.  – 80,92

Король А.  – 100

Корсун С.  – 441

Корсунский В. – 427, 474

Костін Л. Г.  – 284

Котляр А.  – 143

Котляр В.  – 426

Коток С. – 175

Кравцов М. К. – 7, 265, 266, 272,

                              288, 300, 303

Кузнєцов Б. І. – 76

Куранова С.  – 507

 

Лагутцев А. Р.– 70

Лазарєв М. І. –364 , 365, 366, 367,

                         368, 369

Лактионов  Н.М.80

Лебедев Ф. М.  – 78

Левоненко А.  – 506, 510

Левченко А. І. – 259

Лемешев К.  – 286, 517

Лепейко І. – 264

Лиров А. – 65-б

Литовченко, В. Ю 493, 494, 495

Лобунец В. И. – 56, 68, 168, 421,

                            422, 423, 448

Лобунець В.І. – 4-9, 12, 13, 77,

                            139, 141, 258, 302

Лопатин И. – 430

Любченко Т.– 130

Людвичек К. – 221

Ляховицкий Ю. М. 420, 481,

                                    482, 484

 

Малицкий И. Ф. – 80, 424, 425,

                                426, 427, 428,

                                429,  430, 431

Малюшенко – 234

Маринин П. – 212

Маркелов С. Н. – 386, 421

Маслов В. –150, 160

Мац Н. –508

Мацієвська Н. –48

Медвєдєв О. – 162

Медвідь В. – 229

Меліхов В. – 514-а

Мельниченко А.А. 120

Мироненко Ю. – 300

Миронов Н. – 293

Міцкевич А. – 509, 510

Можейко И. 514

Музалевская Т. – 375

Мулявко В. А.– 110, 113, 128,

                             129, 145,

Муратов Ю. А. – 464

Муровцев М. – 225

 

Нарисова К. – 470

Нат В. – 262

Недорезов С. – 182

Никитин С. Н. – 78

Николаев В. 122

Ніколаєнко Н. М. – 12

Новгородов Е. – 248

Огородняя Т. – 65

Оксюзов Б. В. – 69

Олександров В. – 524

Осипова Ю. А. – 299

Остапенко А.И. – 107

Остренко Б.С. – 80

Павленко Е. 167

Павленко Є. 292

Пазаныч П. 520

Панасянц О. 442, 443

Пантелеев М.С. 191

Пасечник В. – 285

Пащенко А. – 181

Педченко В. – 79

Перерва А. 435

Перцев І. М. 407

Петров В. 79

Петров Ю. – 520

Пехлецов Р. – 492

Писаревский Л. 147

Підлісний М. І. 190

Погрібний А. 530

Подлесный Н.И. – 179, 187, 189,

                                191, 305, 432,

                                485, 488, 489

Полиивец Ю. Г. 131, 152, 516

Полухіна Т. Я.– 6

Полюшкин В. 44

Пономаренко И.М. 80

Попова Л. А. – 6

Пославский В. 127

Посторонко А. І. 149

Потапов В. И. – 457

Потокин А. А 500

Пузиков В. – 166, 288

 

Раздовський І.86

Райок В. Г. 413

Рева О. 58

Резніченко М. К.– 4, 8, 9, 12, 13,

Роговський О. 226

Родін П. 249

Рожнов В. Е. 78

Рой Л. 373

Романов С. 462

Романовський, В. 461, 526

Рубан Н.П. – 190

Руденко С. – 447

Рыжков В.250

 

Сажко Г.И. – 177-а

Салімонович Л. – 483

Сафронюк А.І. – 526

Сахнюк И. И.  270

Светличный В.  275

Cейдаметова З.С. – 210-а

Сергієнко Є. – 443

Сердюков О.  – 112

Сероштан, Н.  237

Сероштанов И.П.  272

Сидоренко, В.  – 245

Сидоровых В. 125

Сіроштанов І. П. – 296

Скородумов Б. О. – 253, 254, 256

Скрипко В. – 425

Славянова А. – 445

Слободянюк А. – 202

Смоленський В. – 504

Солдатенков А. – 503

Солдатов А. – 466

Сомов Ю. – 151

Сорокина В. И. – 467

Сосипатрова В. И. – 446, 471, 472,

                                   475

Сосіпатрова В.І. – 476, 480

Стахова Е. – 419, 484

Стефановський П. – 227

Стеценко В. 234

Стрельцов С. 272

Сукачева Т. – 479

Сукачьова Т. І. – 478

Суслова Е. В. – 188

 

Тарасенко А.І. – 22, 519

Тарасова Л. – 295, 297

Тарасова Н. – 100

Тарасюк А. П. – 5, 6, 8, 9, 62, 183,

                            391

Теренова Е. – 137

Титов О. М. – 402

Торчун М. І. – 70, 80

Трунов С.А. – 530

Тумар Н. Б. – 170, 186

 

Фадеев В.Н. 80,233

Фалькович А. – 481

Федченко В. М.– 41, 43

Фесенко Л. Д. – 13, 83

Фивинцев И. – 95

Фидровская Н. Н. – 420

Фрумін Л.Г. – 257

 

Хірний К.В. – 232

Хонін Ю. – 241

Хотченко И. – 222

Худяев О. – 199

Худяєв О. А. – 3, 8, 9,13, 403

 

Цимбал Л. С. – 6, 477, 480

Цимбал В. Г.282

Цымбал Л. С. 476

Чалая Е. Ж. – 298

Челышева С. 441, 456

Чернов В.В. – 58

Чижик А. А. – 444

Чорний В. – 228

Чугреева Н. – 465

 

Шабельський О. – 296

Шаповалов В. С. – 415

Шатилов Є. 257

Шатуновский В.Л. 157

Шевалдіна Л. – 194

Шевцова Н. – 452

Шегута М. А. – 413

Шелепов И.Г. – 4, 9, 70, 165, 382,

                           395, 433, 434, 435,

                           460, 479,

Шеховцова Н. – 439, 450

Шиян Н.І. – 406

Шкода В. В. – 411

Шляхова В. – 146

Шматков Е. – 196, 302

Шумілова Н. В. – 5

 

Юсфиц М. М. – 80

Юхименко А.В. – 272

Юхнов Б. Ю. – 12

 

Явдошенко О. – 496

Ярешко П. – 42, 109

Ярмиш О. Н. – 410

Ярмыш А. Н. – 409

Ясинский В. – 50, 159, 172,

                          211, 214, 216,

                          217, 219, 393

Ящун Т. В. – 84, 177-а

 

Asherov A.T. – 218-а, 218-б

 

  

ІСТОРІЯ УЗПІ-ХІПІ-УІПА

(1958-2007)

 

До 50-ї річниці заснування академії

 

 

Бібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

Укладачі:

Олена Іванівна Єрьоміна

Олена Миколаївна Онуфрієва

Олена Миколаївна Рибальченко

·        

 

Відповідальний редактор

Наталія Миколаївна Ніколаєнко

 

 

 

Редактор

Художник обкладинки  

Технічний редактор  

Коректор  

 

 

Підписано до друку   . Формат    . Ум. друк. арк. 2.5

Тираж 100 прим.

 

 

 

Назва вид-ва та його адреса