МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

 

 

 

До 50-ї річниці заснування академії

 

 

 

ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ

ТА СПІВРОБІТНИКІВ

УКРАЇНСЬКОЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

(2003–2007рр.)

 

 

 

Бібліографічний покажчик

 

Ювілейний випуск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків

УІПА

2007

ББК 74.584л3я1

УДК 378.637(477.54)УІПА.06.055.2

        Д 76

 

Рекомендовано

Вченою Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

(Протокол №10

від 18.12.2007 р.)

 

 

Укладачі :

Єрьоміна О. І., Онуфріїва О. М.

 

Відповідальний  редактор Н. М. Ніколаєнко

 

 

Д 76     Друковані видання професорсько-викладацького складу і співробітників Української інженерно-педагогічної академії (2003–2007 рр.) [Текст] : до 50-річчя заснування академії : ювіл. вип. : бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, О. М. Онуфріїва ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2007. – 117 с.

УДК

ББК

 

     Бібліографічний покажчик присвячено 50-й річниці заснування академії. Покажчик містить нормативні, наукові, навчальні, довідкові та ін. видання, створені викладачами і співробітниками академії в 2003–2007 р. Відбір матеріалу закінчено 30 листопада 2007 р.

    Видання буде корисним для спеціалістів у сфері освіти: викладачам, аспірантам і студентам вузів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              © УІПА, 2007


 

ПЕРЕДМОВА

 

     Вища школа завжди була і залишається основою розвитку суспільства. Професорсько-викладацький склад академії створює необхідну основу для наукових досліджень та постійно працює над удосконаленням навчального процесу, впровадженням нових освітніх технологій, підвищенням викладацької майстерності, формуванням сучасної методичної бази згідно вимог Болонської декларації.

     Підняття потенціалу академії в умовах діючої системи вищої освіти, постійна турбота про престиж академії, по суті єдиного в Україні інженерно-педагогічного ВНЗ IV рівня акредитації, є головним завданням колективу.

     Необхідною умовою отримання якісних результатів науково-дослідницької і науково-методичної роботи є її інформаційне і аналітичне обслуговування, яке виконує бібліотека академії.

     Складений бібліографічний покажчик – це своєрідний підсумок наукової діяльності академії за 5 років (20032007рр.). Кожна друкована праця, що знайшла відображення в покажчику, – це цеглина, що в сукупності створює фундамент великої будівлі яка називається – ЗНАННЯ.

     При підготовці покажчика були використані каталоги, картотеки та фонд бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії. Матеріали подано мовою оригіналу за ГОСТом «Бібліоргафіічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Слова і словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТа 7.12-93 «Библиоргафическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». В покажчику представлені нормативни матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники, навчально-методичні видання, автореферати дисертацій, збірники та матеріали конференцій, довідкови видання, бібліографічні покажчики. Матеріали подано за видами видань, у межах розділу за абеткою авторів та назв творів. Даний покажчик не претендує на повноту інформації і містіть видання, які надійшли до бібліотеки до 1 грудня 2007 р.

     Сьогодні напередодні знаменної дати в історії академії – 50-річчя з дня заснування ми підбиваємо підсумки своєї роботи та намічаємо шляхи подальшого розвитку своєї Альма-матер. Я впевнена, що кожний наступний рік буде більш плідним, ніж попередній.

     Хочу подякувати авторам наших видань, а також укладачам цього покажчика та висловити впевненість в тому, що ця скарбниця досвіду наукової думки викладачів академії стане в пригоді широкому колу читачів.

 

 

Ректор УІПА

Доктор наук, професор                                                                     Коваленко О.Е.

 


ЗМІСТ

 

Передмова………………………………………………………………………3

 

Нормативні матеріали………………………………………………………….5

 

Монографії………………………………………………………………………7

 

Підручники……………………………………………………………………...9

 

Навчальні посібники…………………………………………………………...11

 

Навчально-методичні видання………………………………………………..32

 

Автореферати дисертацій……………………………………………………103

 

Збірники………………………………………………………………………104

 

Матеріали конференцій і звіти………………………………………………106

 

Словники………..…………………………………………………………….111

 

Бібліографічні покажчики……………………………………………………111

 

Додаток………………………………………………………………………..111

 

Іменний покажчик…………………………………………………………….112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

 

1.          Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; кер. авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с.

 

2.          Положення про магістратуру [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ф. Артюх, О. А. Худяєв. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с.

 

3.          Система управління якістю надання послуг у сфері вищої освіти [Текст] : сертифікат на систему управління якістю / Нац. орган України з сертифікації, Укр. інж.-пед. акад. – № UA 2.051.02002 ; зареєстр. 31 лип. 2006 р. – Х. : [б. в.], 2007. – 12 с.

 

4.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 1 : Положення про ректорат академії ; Положення про деканат факультету ; Положення про кафедру академії ; Положення про факультет академії ; Положення про приймальну комісію академії / кер. груп: В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, І. Г. Шелепов ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

5.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 2 : Положення про Вчену раду академії ; Положення про організацію навчального процесу в академії ;  Положення про організацію методичної роботи в академії та науково-методичну раду академії ; Положення про порядок затвердження розробленої кафедрами академії навчально-методчної літератури ; Положення про науково-дослідну роботу студентів ; Положення про науково-технічну раду академії / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: А. П. Тарасюк, С. М. Вілков, В. Д. Доброновський, Н. В. Шумілова.

 

6.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 3 : Положення про навчально-методичне управління академії ; Положення про науково-дослідну частину  академії ; Положення про адміністративно-господарчу частину академії ; Положення про інформаційно-обчислювальний центр академії ; Положення про бібліотеку академії ; Положення про центральну бухгалтерію академії ; Положення про відділ кадрів академії ; Положення про канцелярію академії / кер. груп С. Ф. Артюх [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. – Кер. груп також: В. І. Лобунець, Л. А. Попова, А. П. Тарасюк, Л. С. Цимбал, Л. А. Гаврилова, В. Д. Доброновський, О. І. Зарубін, Т. Я. Полухіна.

 

7.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 4 : Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів ; Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 111-1V рівнів акредитації ; Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до посад науково-педагогічних працівників академії ; Положення про академічне звання «Приват-професор» та «Приват-доцент» Української інженерно-педагогічної академії ; Положення про порядок обрання деканів факультетів ; Положення про працевлаштування випускників академії / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 53 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх, М. К. Кравцов, О. М. Бітченко.

 

8.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 5 : Положення про підготовку бакалаврів ; Положення про підготовку магістрів ; Методика розрахунку чисельності професорсько-викладацького складу кафедр ; Методика розрахунку чисельності навчально-допоміжного персоналу кафедр / кер. груп С. М. Вілков [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 51 с. – Кер. груп також: С. Ф. Артюх. О. А. Худяєв, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

 

9.          Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 6 : Форма робочої навчальної програми ; Форма плану роботи кафедри ; Форма звітності факультетів (загальні вимоги до річних звітів про роботу факультетів академії) ; Форма звітності кафедр (загальні вимоги до річних звітів про роботу кафедр академії) ; Графік надання постійних планових і звітніх матеріалів кафедрами і деканатами факультетів відділам управління ; Розпорядок навчальних занять / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. – Кер. груп також: І. Г. Шелепов, О. А. Худяєв, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк.

 

10.      Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 7 : Методичні рекомендації з розробки методичних вказівок по організації та плануванню самостійної роботи студентів по дисципліні при  кредитно-модульній організації навчального процесу ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності кафедри ; Методичні рекомендації по організації контролю діяльності факультету ; Методичні вказівки до перевірки якості лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять ; Положення про організацію атестаційних контролів поточної успішності студентів денної форми навчання ; Концепція гуманітарної освіти студентів інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей ; Концепція комп’ютеризації навчального процесу Української інженерно-педагогічної академії ; Концепція розвитку бібліотеки на 2006–2007 рр. / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 65 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, А. Т. Ашеров, В. В. Будко, Б. Ю. Юхнов, Н. М. Ніколаєнко.

 

11.      Стандарт вищої освіти Академії [Текст]. Розд. 8 : Методичні вказівки по організації обрання та прийому на роботу науково-педагогічних працівників академії ; Положення по Навчально-методичній відділ ; Комплексна програма розвитку факультетів УІПА ; Науково-методичні основи відкриття (обґрунтування) нових спеціальностей, профілів підготовки фахівців ; Внутрівузівська система півищення кваліфікації викладачів ; Положення про структуру, зміст та обсяг підручників і навчальних посібників для організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи ; Форма і зміст індивідуального плану студента при кредитно-модульній системі організації навчального процесу ; Положення про проведення огляду-конкурсу «Краща магістерська кваліфікаційна робота / кер. груп В. І. Лобунець [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 47 с. – Кер. груп також: М. К. Резніченко, Л. Д. Фесенко, О. А. Худяєв, О. В. Гоман.

 

12.      Статут Української інженерно-педагогічної академії Державної форми власності і підпорядкованої Міністерству освіти і науки України [Текст] : прийнято Конференцією трудового колективу 8 квітня 2003р. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

МонографІЇ

 

13.      Алгоритмы расчетов шахтных скребковых конвейеров [Текст] : моногр. / С. В. Корнеев [и др.]. – Луганськ : Кн. світ, 2006. – 96 с. : ил. – (Науч.-техн. л-ра). – Авт. также: И. В. Косарев, М. В. Плетнев, Н. И. Стадник, Л. Н. Ширин.

 

14.      Ашеров, А. Т. Методи i моделi оцiнки педагогiчного впливу на розвиток пiзнавальної самостiйностi студентiв [Текст] : моногр. / А. Т. Ашеров, В. Г. Логвиненко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 164 с. : iл. – (Iнженерна педагогiка).

 

15.      Ашеров, А. Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : моногр. / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 186 с. : іл. – (Інженерна педагогіка).

 

16.      Ашеров, А. Т. Развитие познавательной самостоятельности студентов при изучении дисциплин компьютерного цикла [Текст] : моногр/ А. Т. Ашеров, В.Г. Логвиненко, И. В. Федоров ; под ред. В. М. Приходько, В. М. Жураковского ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : .  и.], 2007. – 189 с.

 

17.      Бакуменко, О. О. Земства Російської імперії : історіографія проблеми (II половина ХIХ-ХХ ст.) [Текст] : моногр. / О. О. Бакуменко. – Х. : Колорит, 2006. – 172 с.

 

18.      Бочарова, С. П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы [Текст] / С. П. Бочарова. – Х. : Гуманит. центр, 2007. – 384 с. : ил.

 

19.      Диагностирование состояния и условий эксплуатации энергооборудования ТЭС и АЭС [Текст] : моногр. / М. А. Дуэль [и др.] ; Под общ. ред. М. А. Дуэль. – Х. : . и.], 2006. – 284 с. : ил. – Авт также: А. Л. Дуэль, В. А. Кострыкин, А. В. Павленко, И. Г. Шелепов.

 

20.      Дуэль, М. А. Автоматизация теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций [Текст] : моногр. / М. А. Дуэль, И. Г. Шелепов. – Х. : . и.], 2007. – 312 с. : ил.

 

21.      Кисель, С. Г. Память и личность [Текст] : моногр. / С. Г. Кисель ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2005. – 424 с.: ил.

 

22.      Коваленко, О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : моногр. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 162 с. : табл., граф.

 

23.      Кострикiн, В. О. Конструкцiя i розрахунки на мiцнiсть елементiв парових турбiн [Текст] : моногр. / В. О. Кострикiн, В. П. Сухінін, О. Л. Шубенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 136 с. : іл.

 

24.      Кострыкин, В. А. Теория тепловых процессов и современные проблемы реновации паротурбинных установок [Текст] : моногр. / В. А. Кострыкин, И. Г. Шелепов, А. Л. Шубенко. – Х. : . и.], 2007. – 208 с. : ил.

 

25.      Лазарєв, М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загально інженерних дисциплін [Текст] : моногр. / М. І. Лазарєв ; Нац. фарм. ун-т ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Вид-во НФАУ, 2003. – 356 с. : іл. – (Наука).

 

26.      Литвин, О. М. Дивідіріальні та мультигральні числення [Текст] : моногр/ О. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2006. – 144 с.

 

27.      Нечуйвітер, М. М. Дослiдження i оптимiзацiя змiнних i перехiдних режимiв роботи елементiв теплових схем турбоустановок [Текст] : моногр. / М. М. Нечуйвiтер, Б. А. Аркад'єв, I. Г. Шелепов. – Х. : УIПА, 2006. – 98 с. : iл.

 

28.      Нечуйвитер, М. М. Исследование и оптимизация переменных и переходных режимов работы элементов тепловых схем турбоустановок [Текст] : моногр. / М. М. Нечуйвитер, Б. А. Аркадьев, И. Г. Шелепов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2005. – 104 с. : ил.

 

29.      Педагогiчна спрямованiсть навчального процесу в iнженернiй педагогiцi [Текст]: моногр. / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 123 с. : iл. – (Iнженерна педагогiка). – Авт. також: А. Т. Ашеров, Є. В. Громов; Т. В. Ящун, Г. I. Сажко.

 

30.      Реализация педагогической направленности учебного процесса средствами информационных технологий [Текст] : моногр. / А.Т. Ашеров [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ), Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : [б. и.], 2007. – 140 с. – Авт. также: Е. В. Громов, Г. И. Сажко, И. В. Федоров, Т. В. Ящун.

 

31.      Физико-технические основы технологии управления труднообрушаемой кровлей при ведении горных работ [Текст] : моногр. / В. Ф. Овчинников [и др.] ; под ред. В. Ф. Овчинникова. – Луганск : Кн. світ, 2003. – 239 с. : ил. – Авт. также: Ю. М. Халимендик. В. Д. Петренко, В. П. Романенко.

 

32.      Человек в измерениях ХХ века [Текст] : Прогресс человечества в двадцатом столетии. Т. 6 / ред. совет: А. Т. Ашеров [и др.] ; Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике ; Регион. межвуз. науч.-исслед. центр по проблемам человеческого фактора. – М. ; Кировоград : Изд-во Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике, 2003. – 409 с.

 

33.      Человек в измерениях XX века [Текст] : Прогресс человечества в двадцатом столетии. Т. 7. Педагогика и образовательные системы XX столетия / А. Н. Барно [и др.] ; гл. ред. совет: Р. Н. Макаров [и др.] ; Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике ; Регион. межвуз. науч.-исслед. центр по проблемам человеческого фактора. – М. : Изд-во Междунар. акад. проблем Человека в авиации и космонавтике, 2005. – 648 с. – Авт. также: В. В. Беликова, Е. К. Белова, Е. В. Громов, Н. И. Иванова, Е. Э. Коваленко, К. В. Людвичек, А. М. Михайличенко, И. С. Посохова, Г. И. Сажко, И. В. Синельник, Л. В. Штефан, Т. В. Ящун. ; гл. ред. совет также : А. Т. Ашеров.

 

34.      Шкилько А. М. Физические методы неразрушающего контроля толщины покрытий и тонких пленок [Текст] / А. М. Шкилько, И. К. Муренцева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2006. – 48 с. : ил.

ПІДРУЧНИКИ

 

35.      Алексєєнко, С. Ф. Моделювання технічних систем [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Професійне навчання» / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич. – Х. : [б. и.], 2006. – 234 с. : іл.

 

36.      Алексєєнко, С. Ф. Фізика гірських порід [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич, В. П. Мележик. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : [б. и.], 2006. – 359 с. : іл.

 

37.      Гриньов, Б. В.  Аналітична геометрія  [Текст] : пiдруч. для вищ. техн. навч. закл. / Б. В. Гриньов, I. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2003. – 342 с. : iл.

 

38.      Гриньов, Б. В. Вища алгебра [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. / Б. В. Гриньов, І. К. Кириченко. – Х. : Гімназія, 2003. – 182с. : іл.

 

39.      Горобець Ю. І. Векторна алгебра [Текст] : підруч. для вищ. техн. навч. закл. / Ю. I. Горобець, Б. В. Гриньов, I. К. Кириченко. – Х. : Гiмназiя, 2003. – 164 с. : iл.

 

40.      Єфіменко, М. Г. Зварювання спеціальних сталей і сплавів [Текст] : підруч. для вищ. навч. закл. напрямку «Зварювання» / М. Г. Єфіменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 166 с. : іл.

 

41.      Єфіменко, М. Г. Металознавство i термiчна обробка зварних з'єднань [Текст] : пiдруч. для вищ. навч. закл. зварювал. спец. / М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзiвiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 488 с. : iл.

 

42.      Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы проф.-техн. и высшего образований / Е. Э. Коваленко. – Х. : Штрих, 2003. – 480 с. : ил.

 

43.      Коваленко, О. Е. Методика професiйного навчання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Коваленко. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 360 с.

 

44.      Кузнєцов, Б. І. Статистичнi методи дослiдження електромеханiчних систем [Текст] : пiдруч. для вищ. навч. закл. / Б. I. Кузнєцов, Т. Ю. Василець, Т. Б. Нiкiтiна. – Х. : [б. в.], 2005. – 272 с. : iл.

 

45.      Кузьмич, О.К. Основи гірничої справи [Текст] : пiдруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. К. Кузьмич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : [б. в.], 2006. – 239 с. : іл.

 

46.      Прерис, А. М. Инженерная графика  [Текст] : пiдруч. для iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Прерiс, М. В. Репетенко. – Х. : . и.], 2007. – 196 с. : iл.

 

47.      Преріс, А. М. Нарисна геометрiя [Текст] : пiдруч. для iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. М. Прерiс. – Х. : Крок, 2004. – 184 с. : iл.

 

48.      Сосков, А. Г.  Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. Г. Сосков, И. А. Соскова. – К. : Каравелла, 2005. – 343 с. : ил.

 

49.      Статистические методы исследования электромеханических систем [Текст] : учебник / Е. Е. Александров [и др.]. – Х. : НТУ «ХПИ», 2006. – 304 с. – Авт. также: Б. И. Кузнецов, Т. Б. Никитина, А. Н. Сиротинко, Т. Е. Василец.

 

50.      Статистичні методи дослідження електромеханічних систем [Текст] : підручник / Є. Є. Александров [та ін.]. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 304 с. – Авт. також: Б. І. Кузнєцов, Т. Б. Нікітіна, А. М. Сиротинко, Т. Ю. Василець.

 

51.      Устемиров, К. У. Методика обучения общетехническим и специальным дисциплинам [Текст] : учеб. / К. У. Устемиров, И. Б. Васильев, Т. А. Девятьярова. – Алмааты : РАДиАЛ, 2006. – 304 с.

 

навчальні посібники

 

52.       Автоматизованi системи управлiння спецпризначення [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; авт.-упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : . в.], 2006. – 34 с . : iл.

 

53.       Александров, Є. Є. Автоматичне керування рухомими об’єктами і технологічними процесами [Текст] : навч. посіб. : У 4 т. Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів / Є. Є. Александров, Е. П. Козлов, Б. І. Кузнєцов; за заг. ред. Є. Є. Александрова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 528 с.

 

54.      Алексєєв, Ю. А. Пiдшипники кочення [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. i iнж.-пед. спец. / Ю. А. Алексєєв, О. М. Титов, Л. Ф. Ізюмська. – Х. : УIПА, 2003. – 62 с. : iл.

 

55.       Алексєєв, Ю. А. Прикладна механiка [Текст] : навч. посіб. по курсовому проектуванню для студ. немехан. спец. / Ю. А. Алексєєв, Н. Н. Фiдровська, О. М. Титов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2003. – 185 с. : iл.

 

56.       Алексєєнко, С. Ф. Управління станом масиву гірських порід [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. ф-тів вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич. – Х. : [б. в.], 2006. – 239 с. : іл.

 

57.       Алексєєнко, С. Ф. Фізика гірських порід [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. ф-тів вищ. навч. закл. / С. Ф. Алексєєнко, О. К. Кузьмич, В. П. Мележик. – Х. : [б. в.], 2005. – 306 с. : іл.

 

58.       Англійська мова [Текст] : навч.-метод. посіб. з проф. англ. мови для студ.-технологів текстил. та легкої пром.-сті 6.01.01.00(23) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Гаплевська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 256 с. – Упоряд. також: С. С. Склярова, С. Е. Сероштанова, Ю. О. Ковальова, Г. В. Ларіна.

 

59.       Артюх, С. Ф. Вступ до спецiальностi "Електричнi станцiї" [Текст] : навч. посіб. для вузiв / С. Ф. Артюх. – Х. : Прапор, 2006. – 224 с. : iл.

 

60.       Артюх, С. Ф. Навчальний посiбник з курсового проектування [Текст] : для студ. iнж.-пед. спец. 7.010104.09 Проф. навчання. Металургiя в машинобудуваннi i приладобудуванні ; 7.010104.10 Проф. навчання. Технологiя й устаткування зварювального виробництва / С. Ф. Артюх, О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2003. – 72 с. : iл.

 

61.       Артюх, С. Ф. Современная теория управления = Modern control theory [Текст] : учеб. пособие для электротехн. и энерг. спец. втузов / С. Ф. Артюх, Б. И. Кузнецов, В. П. Соляник. – Х. : . и.], 2003. – 412 с. : ил.

 

62.       Ашеров, А. Т. Введение в специальность инженера-педагога компьютерного профиля [Текст] : курс лекций / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 178 с.

 

63.       Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–2 : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 51 с.

 

64.       Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении» [Текст]. Ч. 2. Лекции 35 : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 47 с.

 

65.       Ашеров, А. Т. Введение в специальность «Профессиональное обучение. Компьютерные технологии вуправлении и обучении» [Текст]. Ч. 3 : Лекции 6, 7 [Текст] : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 60 с.

 

66.       Ашеров, А. Т. Введение в специальность "Профессиональное обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении"[Текст]. Ч. 4. (Лекции 8, 9) : курс лекций для студ. спец. 6.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 56 с. : ил.

 

67.      Ашеров, А. Т. Введення в спецiальнiсть iнженера-педагога комп'ютерного профiлю [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. комп'ют. профілю / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2005. – 224 с. : iл.

 

68.       Ашеров, А. Т. Влияние компьютерных игр на человека: психологические и физиологические аспекты [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. компьютерного профиля для дисциплины „Введение в спец. „Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении” / А. Т. Ашеров. Ю. Н. Полякова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2007. – 88 с. : ил.

 

69.       Ашеров, А. Т. Дослiдження операцiй [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–4 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / А. Т. Ашеров ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 54 с. : iл.

 

70.       Ашеров, А. Т. Дослiдження операцiй [Текст]. Ч. 3. (Лекцiї 9–12) : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в керуваннi i навчаннi / А. Т. Ашеров; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 48 с. : iл.

 

71.       Ашеров, А. Т. Ергономiка iнформацiйних технологiй : оцiнка, проектування, експертиза [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. комп'ютерного профiлю / А. Т. Ашеров, Г. I. Сажко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 244 с. : iл.

 

72.       Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–4 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2004. – 52 с. : ил.

 

73.       Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–8 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2004. – 50 с. : ил.

 

74.       Ашеров, А. Т. Исследование операций [Текст]. Ч. 3. (Лекции 9–12) : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2004. – 48 с. : ил.

 

75.       Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст] : курс лекций для будущих магистров проф. обучения спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2007. – 112 с. : ил.

 

76.       Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 1. (Лекции 1–3) : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2007. – 56 с.

 

77.      Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 2. (Лекции 4–6) : курс лекций для студентов спец. 8.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с.

 

78.       Ашеров, А. Т. Основы научных исследований [Текст]. Ч. 3: (Лекции 7–8) : курс лекций для студентов спец. 8.010100.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 30 с. : ил.

 

79.       Ашеров, А. Т. Программирование и компьютерные технологии решения экономических задач [Текст]. Ч. 1. Лекции 14 : курс лекций для студентов спец. 6.010100.30 Проф. обучение. Экономика предприятий, маркетинг, менеджмент / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 58 с.

 

80.      Ашеров, А. Т. Программирование и компьютерные технологии решения экономических задач [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–9 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.30 Проф. обучение. Экономика предриятий, маркетинг, манеджмент / А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 56 с. : ил.

 

81.      Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 1. Лекции 1–4 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2004. – 54 с.

 

82.       Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 2. Лекции 5–8 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : . и.], 2004. 56 с.

 

83.       Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 3. Лекции 9–12 : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : . и.], 2004. 68 с.

 

84.       Ашеров, А. Т. Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 4. Лекции 13–16 [Текст] : курс лекций для студентов спец. 8.010104.36 Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : [б. и.], 2004. 40 с.

 

85.       Бабенко, К. Є. Основи економічної безпеки [Текст] : конспект лекцій для вищ. навч. закл. екон. спец. / К. Є. Бабенко, О. С. Пархоменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 64 с. : іл.

 

86.       Бандурка, А. М. Психология управления [Текст] : учеб. пособие  / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Х. : Титул, 2007. – 532 с.

 

87.       Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов Укр. инж.-пед. акад. / В. Г. Иванов [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Иванов. – Х. : . и.], 2003. – 404 с. : ил. – Авт. также: Ю. С. Лис, М. Б. Смирнитская, С. Д. Тулупов, И. А. Филенко, А. К. Грицай.

 

88.       Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 70 с.

 

89.       Безпека життєдіяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.0000.09 Управління навч. закладом / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 63 с.

 

90.       Березовський, В. В. Соцiологiя [Текст] : конспект лекцiй для студ. усiх спец. / В. В. Березовський, О. О. Бакуменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2003. – 144 с.

 

91.       Бєлова, О. К. Методика проектування i органiзацiї лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с.

 

92.       Бєлова, О. К. Методика проектування i органiзацiї лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2003. – 50 с.

 

93.       Бєлова, О. К. Методика професiйного навчання [Текст] : Практикум з дидактичного проектування : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. К. Бєлова ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2003. – 60 с. : iл.

 

94.       Белова, Е. К. Системы и системный подход в обучении [Текст] : учеб. пособие для студ. магистратуры по спец. 5.0000.09 Управление высшими учеб. заведениями / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2006. – 100 с.

 

95.       Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 1. Основні положення : навч. посіб. для студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с. : іл.

 

96.       Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 2. Визначення рівня інформаційної культури : навч. посіб. самост. роботи студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 24 с. : іл.

 

97.       Богданова, Т. Л. Формування інформаційної культури студентів інженерних і інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст]. Ч 3. Рекомендації із самоосвіти в області інформаційної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. і інж.-пед. спец. / Т. Л. Богданова ; під ред. А. Т. Ашерова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2006. – 68 с. : іл.

 

98.       Бондаренко, В. И. Системы разработки пластовых месторождений. [Текст]. Ч. 1. Практикум : учеб. пособие для студентов горных спец. / В. И. Бондаренко, Л. А. Штанько, Н. А. Овчаренко. – Луганськ : Кн. світ, 2003. – 159 с. : ил.

 

99.       Бондаренко, М. А. Основні напрямки розвитку в комп’ютерній галузі [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2007. – 696 с. : іл.

 

100.                 Бондаренко, М. А. Програмування на Object Pascal у середовищi Delphi 6 [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : Бiзнес Iнформ, 2003. – 704 с. : iл.

 

101.                 Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Delphi [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2007. – 600 с. : іл.

 

102.                 Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Mathcad 12 [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – 232 с. : іл.

 

103.                 Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст] Ч. 1 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : КАНКОМ, 2004. – 496 с. : іл.

 

104.                 Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст]. Ч. 2 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : СПДФ ФЛ Лібуркіна Л. М., 2005. – 318 с. : іл.

 

105.                 Бондаренко, М. А. Програмування у середовищі Visual Basic 6 [Текст]. Ч. 2 : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : КАНКОМ, 2006. – 644 с. : іл.

 

106.                 Бондаренко, М. А. Web-дизайн і презентація інтелектуальної діяльності [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М. А. Бондаренко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М., 2006. – 424 с. : іл.

 

107.                 Брюханова, Н. О. Управління навчальним закладом: діяльнісний підхід в освіті [Текст] : конспект лекцій та метод. рек. щодо вивчення курсу / Н. О. Брюханова, Д. В. Коваленко ; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2006. – 292 с.

 

108.                 Варич, О. П. Правоохранительная деятельность в сфере защиты интеллектуальной собственности [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.00000.1 – Менеджер интеллектуальной собственности / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2003. – 52 с.

 

109.                 Васильева, И. Г. Основы теории права [Текст] : конспект лекций для всех форм обучения / И. Г. Васильева, Е. В. Зинченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2003. – 26 с.

 

110.                 Величко, П. М. Теми курсових та дипломних робіт (сучасні проблеми теорії наближених обчислень) [Текст] : метод. посіб. для студ. спец. “Механіка” та “Прикладна математика” / П. М. Величко, О. М. Литвин ; Донецьк. нац. ун-т ; за ред О. М. Литвина. – Донецьк : . в.], 2004. – 60 с.

 

111.                 Вища математика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Е. Басманов [та ін.]. – Х. : АПБУ, 2003. – 136 с. – Авт. також : І. К. Кириченко, Л. В. Мігунова, О. П. Сознік.

 

112.                 Вища математика [Текст]. Ч. 1. Елементи алгебри та аналiтичної геометрiї, диференцiальне та iнтегральне числення функцiй однiєї змiнної : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. та iнж. спец. /; Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. А. Баранова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 156 с. : iл. – Упоряд. також: Н. Ф. Бедрицька, Л. I. Гулiк, О. М. Литвин, А. Л. Литвинов, Л. С. Лобанова, В. В. Міхалкін, О. П. Нечуйвітер.

 

113.                 Гайворонський, В. Ф. Технологічне обладнання хімічних виробництв [Текст]. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. спец. 7.090220 – Обладнання хім. виробництв і підприємств буд. матеріалів / В. Ф. Гайворонський. А. І. Посторонко, С. Л. Смоляков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 121 с. : іл.

 

114.                 Голоденко, М. М. Курс фізики [Текст] : Механіка. Молекулярная фізика : короткий виклад / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко. – Х. : УІПА, 2006. – 139 с.

 

115.                 Григоров, О. В. Вантажопідйомні машини [Текст] : навч. посіб. для студ. напрямку «Інженерна механіка» спец. 7.090214 «Підйомно-транспортні, будівельні і дорожні машини» / О. В. Григоров, Н. О. Петренко ; Нац. техн. ун-т «Харківський політехн. ін-т». – Х. : НТУ «ХПІ», 2006. – 304 с. : іл.

 

116.                 Громов, Є. В. Педагогiчна спрямованiсть спецiальних дисциплiн [Текст]. Лекцiї 18 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Є. В. Громов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 88 с. : iл.

 

117.                 Губін, М. С. Задачі з фізики [Текст] : навч. посіб. для студ. денної форми навчання інж. та інж.-пед. спец. / М. С. Губін, А. М. Шкілько ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 104 с. : граф., мал.

 

118.                 Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателя / Е. Э. Коваленко [и др.] ; под ред. В. М. Приходько, В. М. Жураковский ; Моск. автомобил.-дорож. ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ) ; Укр. инж.-пед. акад. ; Ин-т проблем развития ВПО. – М. ; Х. : . и.], 2006. – 151 с. – Авт. также: Е. К. Белова, В. В. Беликова, И. В. Федоров.

 

119.                 Домбровська, Г. П. Витрати, доходи, ефективність інвестицій (енергетичне виробництво) [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Домбровська, О. С. Пархоменко ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 52 с. : іл.

 

120.                 Домбровська, Г. П. Курс фінансового аналізу [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. П. Домбровська, М. С. Пантєлєєв, О. С. Пархоменко ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 64 с. – На тит. арк. авт. подано М. С. Пантелєєв.

 

121.                 Економiка електроприладобудiвних пiдприємств i маркетинг [Текст] : навч.-метод. посіб. по організації самост. роботи студ. спец: 7.010101.01 – Проф. навчання (профілі Електроніка, радіотехніка, електронна схемотехніка і зв'язок, АСУ пром. установками) ; 7.092208 – Електропривод і автоматизація пром. установок и технологічних комплексів ; 7.091401 –Автомат. управління і тех. і орг. системах / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: В. I. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2006. – 80 с.

 

122.                 Економiка електроприладобудiвних пiдприємств та маркетинг [Текст] : конспект лекцiй з дисц. для електромехан. фак-ту спец. 7.010101.01 – Проф. навчання профiлi: 7.010104.05 – Електронiка, радiотехнiка, електрона схемотехнiка та зв'язок ; 7.010104.29 –Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; авт.-уклад. В. I. Лобунець. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с.

 

123.                 Ємельянова, Т. В. Дискретне програмування [Текст]. Ч. 2. Приклади та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / Т. В. Ємельянова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 58 с. : iл.

 

124.                 Ємець, М. В. Проектування зубонарiзного та обкаточного iнструменту з застосуванням ЕОМ [Текст] : навч. посіб. / М. В. Ємець ; Укр. iнж.-пед. академiя. – Х. : Модель Всесвiту, 2003. – 176 с. : iл.

 

125.                 Єфіменко, М. Г. Зварювання спеціальних сталей і сплавів [Текст] : конспект лекцій / М. Г. Єфіменко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2006. – 108 с. : іл.

 

126.                 Єфiменко, М. Г. Металографія зварних з'єднань [Текст] : навч. посіб. для студ. спец.: 6.092301 Технологія та устаткування зварювання ; 6.010104 Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва / М. Г. Єфіменко, Н. О. Радзівілові ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 92 с. : іл.

 

127.                 Єфіменко, Н. П. Основи екології [Текст] : Вплив промислового виробництва на атмосферу і гідросферу : навч.-метод. посіб. для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Н. П. Єфіменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 72 с. : іл. – На тит. арк. авт. подано Єфименко Н. П.

 

128.                 Іванов, В. М. Стрічкові конвеєри [Текст] : Огляд конструкцій, проектування і безпечна експлуатація: навч. посіб. для студ. спец. 7.090214 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і устаткування і 7.010104 – Професійне навчання. Експлуатація і ремонт промислового транспорту / В. М. Іванов. – Х. : Форт, 2007. – 94с. : іл.

 

129.                 Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : Самостійні графічні роботи : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. спец. 6.010104.034 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Рубашка [та ін.]. – 3-е вид., перероб. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с. : іл. – Упоряд. також: А. М. Преріс, В. П. Маршуба, А. Я. Святуха, М. В. Репетенко, І. Б. Плахотнікова.

 

130.                 Iнформатика [Текст]. Ч. 1. Алгоритмiзацiя та програмування на мовi Паскаль : конспект лекцiй з циклу дисциплин для студ. всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. В. Бiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с. : iл.

 

131.                 Iнформатика [Текст]. Ч. 3. Iнформацiйнi технології : конспект лекцiй з циклу дисциплин для студ. всiх спец. /; Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. В. Бiлова, Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2003. – 132 с. : iл.

 

132.                 Карчевський, В. П. Інформатика й обчислювальна техніка [Текст] : навч. посіб. / В. П. Карчевський. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 454 с. : іл.

 

133.                 Книш, С. Ю. Iнвестицiйна дiяльнiсть. Фiнансовi активи та iнструменти [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.010104.30 – Проф. навчання. Економiка пiдприємств, маркетинг i менеджмент ; 7.050201 – Менеджмент органiзацiй / С. Ю. Книш ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 140 с.

 

134.                 Коваленко, Е. Э. Лабораторная дидактика [Текст] : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 56 с.

 

135.                 Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения: инженерная педагогика [Текст] / Е. Э. Коваленко ; пер. Л. В. Гаплевская. 1-е изд. – Х. : УИПА, 2004. – 158 с.

 

136.                 Коваленко, О. Е. Методика професiйного навчання [Текст] : Тестовi завдання для самостiйної роботи : навч.-метод. посіб. для студ. iнж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков. – Х. : [б. в.], 2005. – 440 с.

 

137.                 Компьютерные технологии исследования лекарственных средств [Текст] : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Н. И. Лазарев [и др.] ; Нац. фарм. ун-т. – Х. : Вид-во НФАУ; Золотi сторiнки, 2003. – 100 с. : iл. – Авт. также: О. С. Островський, С. В. Вельма, Т. Д. Нессонова.

 

138.                 Конспект лекций по дисциплине "Проектирование и эксплуатация информационных систем для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении" [Текст] / Авт.-сост. Г. К. Кожевников ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2003. – 58 с.

 

139.                 Кравцов, М. К. Опiр матерiалiв [Текст] : Методика розв'язання типових задач i контрольнi завдання : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / М. К. Кравцов, В. Т. Акiмов, Н. О. Зiнченко. – Х. : [б. в.], 2005. – 103 с.

 

140.                 Кравченко, В. Я. Iсторiя України [Текст] : Козацька доба в iсторiї української державностi : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / В. Я. Кравченко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 112 с.

 

141.                 Круковська, В. А. Культурологія [Текст] : навч.-метод. посіб. з самостійної роботи студ. для інж. та інж.-пед. спец. усіх форм навчання / В. А. Круковська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с.

 

142.                 Кузьмич, О. К. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. / О. К. Кузьмич, В. П. Романенко, С. Ф. Артюх. – Луганськ : Книжк. світ, 2004. – 215 с.

 

143.                 Кузьмич, О. К. Основи гірничої справи [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. за фахом 6.010100.22 Професійне навчання. Електромеханічне обладнання, автоматизація процесів видобутку корисних копалин / О. К. Кузьмич. – Луганськ : Кн. світ, 2005. – 232 с. : іл.

 

144.                 Кузьмич, О. К. Основи проектування гірничих підприємств [Текст] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. фак-тів вищ. навч. закл. за спец. «Професійне навчання» / О. К. Кузьмич. – Х. : . в.], 2006. – 208 с. : іл.

 

145.                 Кулешова, В. В. Формування пошуково-дослідніцьких умінь майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів та самост. роботи студ. інж.-пед. спец. / В. В. Кулешова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 88 с.

 

146.                 Купріянов, О. В. Основи систем автоматизованого проектування [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. машинобуд. профілю / О. В. Купрiянов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 56 с. : iл.

 

147.                 Купріянов, О. В. Автоматизованi системи технологiчної пiдготовки виробництва [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. машинобуд. профiлю / О. В. Купрiянов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 52 с. : iл.

 

148.                 Лагутцев, А. Р. Основи економiчної безпеки [Текст] : навч.-метод. посіб. для денної та заоч. форми навчання / А. Р. Лагутцев ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 156 с.

 

149.                 Лагутцев, А. Р. Основи економiчної безпеки [Текст] : навч.-метод. посіб. для денної та заоч. форми навчання / А. Р. Лагутцев ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 156 с.

 

150.                 Лазарєв, М. І. Загальна хімічна технологія [Текст] : Основи теорії хімічних реакторів : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, О. В. Кутова, О. І. Зайцев. – Х. : Золоті сторінки, 2004. – 180 с.

 

151.                 Лазарєв, М. І. Система автоматизованого проектування AutoCAD [Текст] : навч. посіб. / М. І. Лазарєв, Л. В. Соловей, Б. О. Зулін. – Х. : НТУ «ХПІ», 2004. – 120 с.

 

152.                 Лекцiйнi демонстрацiї з фiзики [Текст] : для студ. всiх спец. / В. I. Хохлов [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 176 с. : iл. – Авт. також: А. М. Шкілько, Ю. В. Нікітін, Л. I. Колесник.

 

153.                 Литвин, О. М. Методи обчислень. Додатковi роздiли [Текст] : навч. посіб. / О. М. Литвин. – К. : Наук. думка, 2005. – 332 с.

 

154.                 Литвин, О. М. Основи економетрики [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: 7.010104.30 ; 7.050201 / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 100 с. : іл.

 

155.                 Литвин, О. М. Практикум з курсів "Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ" і "Чисельні методи" (із застосуванням системи MATHCAD) [Текст] : навч. посіб. для асп., магістрів, студ. інж., інж.-пед. та мат. спец. / О. М. Литвин, Л. С. Лобанова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 156 с. : іл.

 

156.                 Литвинов, А. Л. Математичнi методи та моделi в розрахунках на ЕОМ [Текст] : Система Maple та її використання для моделювання технiко-економiчних систем : навч. посіб. для студ. спец. "Тепловi електричнi станцiї", а також для магiстрiв i асп. / А. Л. Литвинов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 104 с. : iл.

 

157.                 Лобунець, В. І. Вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 6.010100.30 – Проф. освіта. Економіка підприємства, маркетинг і менеджмент / В. І. Лобунець ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 86 с.

 

158.                 Локальные системы электроавтоматики [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Г. А. Лещинский. Х. : [б. и.], 2003. – 84 с. : ил.

 

159.                 Людвичек, К. В. Математика [Текст] : учеб. пособие для иностр. студентов подготовит. фак. вузов / К. В. Людвичек ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 255 с. : ил.

 

160.                 Маліцький, I. Ф. Електрофiзичнi та електрохiмiчнi методи розмiрної обробки матерiалiв [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец.: 7.010104.37 – Комп'ютернi технологiї в машинобудуванні ; 7.010104.08 – Технологiя та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуваннi та приладобудуваннi / I. Ф. Маліцький ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 20 с. : iл.

 

161.                 MATHCAD в курсі вищої математики [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. пед., інж.-пед. та інж. спец. ВНЗ / О. М. Литвин [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. ; Бердянськ : [б. в.], 2004. – 76 с. : іл. – Авт. також: В. П. Вержиговський, Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвітер.

 

162.                 Методы конструирования измерительных систем [Текст] / А. Н. Дубовец [и др.] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Х. : Торнада, 2003. – 160 с. : ил. – Авт. также: Б. Г. Лях, Л. Л. Товажнянский, И. И. Литвиненко.

 

163.                 Нарисна геометрія. Робочий зошит [Текст] : зб. задач / А. М. Преріс [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – 17-е вид., доп. та перероб. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : іл. – Авт. також: А. Я. Святуха, В. П. Маршуба, В. П. Рубашка, І. Б. Плахотнікова.

 

164.                 Нетрадицiйнi джерела енергiї [Текст] : навч. посіб. / В. П. Морозов [та ін.] ; Харк. вiйськовий ун-т. – Х. : [б. в.], 2004. – 155 с. : iл. – Авт. також: С. Ф. Артюх, В. Є. Пустоваров, М. В. Комаров.

 

165.                 Опір матеріалів [Текст] : Методика розв’язування типових задач і контрольні завдання : навч.-метод. посіб. для студ. інж. та інж.-пед. спец. / М. К. Кравцов [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 103 с. : іл. – Авт. також: В. Т. Акімов, В. П. Романенко, Н. О. Зінченко.

 

166.                 Оптимальні та адаптивні системи [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2007. – 44 с. : іл.

 

167.                 Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Ф. Артюх [та ін.] ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 280 с. : іл. – Авт. також: І. Я. Лізан, І. В. Голопьоров, Н. А. Несторук.

 

168.                 Основи охорони праці [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2006. – 112 с.

 

169.                 Основи побудови АСУ [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2006. – 15 с.

 

170.                 Островський О. С. Інформатика та обчислювальна техніка [Текст] : Початок роботи : навч.-метод. посіб. для студ. спец.: 6.010104.37 – Комп’ютерні технології машинобуд. виробництва ; 6.010104.34 – Поліграфічне виробництво / О. С. Островський ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 144 с. : іл.

 

171.                 Охорона праці в галузі [Текст] : конспект лекцій для студ. інж. та інж.-пед. спец. / авт.-упоряд. М. Б. Смирнитська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х.: [б. в.], 2006. – 72 с. : іл.

 

172.                 Охрана труда [Текст] : Инженерные решения практических задач : учеб. пособие для вузов / В. Г. Иванов [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 284 с. – Авт. также: А. В. Солдатов, В. Н. Клименко, И. А. Филенко, Н. К. Резниченко, С. Д. Тулупов; А. К. Грицай, М. Б. Смирнитская, С. Н. Артюх.

 

173.                 Охрана труда [Текст] : Сборник задач : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / Б. В. Дзюндзюк [и др.] ; Науч.-метод. центр высш. образования, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : [б. в.], 2006. – 244 с. : ил. – Авт. также: В. Г. Иванов, В. Н. Клименко, А. В. Солдатов, Т. Е. Стыценко, С. Д. Тулупов, И. А. Филенко.

 

174.                 Пащенко, Е. А. Взаємозамiннiсть, стандартизацiя та технiчнi вимірювання [Текст] : Практичнi, самостiйнi та курсовi роботи : навч. посіб. / Е. А. Пащенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 72 с. : iл.

 

175.                 Попов, В. В. Бiохiмiя та фiзiологiя харчування [Текст] : навч. посіб. для студ. технолог. та iнж.-пед. спец. вищ. навч. закладiв / В. В. Попов, В. В. Стешенко; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 172 с. : iл.

 

176.                 Попова, Т. І. Виробнича практика у професійно-технічних училищах швейного профілю [Текст] : Історико-педагогічний аспект : [нав. посіб.] / Т. І. Попова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 181 с.

 

177.                 Потрашков, В. И. Основы химической технологии [Текст] : задания для постановки лаборатор. практикума, проведения практ. занятий и организации самостоят. работы с применением ЭВМ для студентов спец. 6.090200 – Оборудование хим. производств и предприятий строит. материалов ; 6. 010100(28) – Проф. обучение. Машины и аппараты хим. пр-в / В. И. Потрашков, Н. В. Демидова, А. И. Посторонко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 173 с. : ил.

 

178.                 Потрашков, В. I. Основи хiмiчної технологiї [Текст] : Завдання для практ. занять i самост. роботи студ. : навч. посіб. для студ. хiмiко-технолог. i iнж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 98 с.

 

179.                 Потрашков, В. I. Проектнi дослiдження хiмiко-технологiчних процесiв [Текст] : Елементи оптимiзацiї апаратурного оформлення i параметрiв режиму хiмiчних передiлiв на стадiї проектування : навч. посіб. для студ. хiмiко-технолог. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 116 с. : iл.

 

180.                 Преріс, А. М. Основи комп'ютерної технологiї створення конструкторської документацiї [Текст] : навч. посіб. / А. М. Прерiс. – Х. : УIПА, 2005. – 168 с. : iл.

 

181.                 Прерис, А. М. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. высш. учеб. заведений / А. М. Прерис. – Х. : Крок, 2004. – 276 с. : ил.

 

182.                 Прерис, А. М. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж. и инж.-пед. спец. вузов: авт. пер. с укр. / А. М. Прерис. Х. : Штрих, 2003. 256 с. : ил.

 

183.                 Прерис, А.М. Solidworks 2005/2006 [Текст] / А. М. Прерис. – СПб. : Питер, 2006. – 528 с. : ил. – (Учебный курс).

 

184.                 Проектування у середовищi VISUAL BASIC [Текст] : курс лекцiй з дисц. "Iнформатика та обчислювальна технiка" для студ. спец.: 6.010100.36 ; 6.010100.30 / авт.-уклад. Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 120 с. : iл.

 

185.                 Проектування у середовищi Visual Basic [Текст] : курс лекцiй з дисц. "Iнформатика та обчислювальна технiка" для студ. спец. 6.010100.36 – Комп'ютернi технологiї в управлiннi та навчаннi / авт.-уклад. Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 120 с. : iл.

 

186.                 Психологія менеджменту [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. Г. Кисіль. – Х. : [б. в.], 2006. – 46 с.

 

187.                 Пташний, О. Д. Дискретна математика. Алгебраїчнi структури. Булевi функції [Текст] : Питання та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / О. Д. Пташний; Ю. О. Касаткiн ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 32 с.

 

188.                 Пташний, О. Д. Дискретна математика. Множини та вiдношення [Текст] : Питання та задачi для самопiдготовки : зб. вправ для студ. спецiалiзацiї "Комп'ютерна iнженерiя" / О. Д. Пташний, Ю. О. Касаткiн ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 32 с.

 

189.                 Райок, В. Г. Підземний транспорт вугільних шахт [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.010104 – Професійне навчання. Технологія та комплексна механізація видобутку корисних копалин / В. Г. Райок. – Х. : [б. в.], 2004. – 200 с. : іл.

 

190.                 Рапин, В. В. Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств [Текст]. Ч. 1. Схемотехническое моделирование : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 44 с. : ил.

 

191.                 Рапин, В. В. Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств. [Текст]. Ч. 2. Графический редактор печатных плат : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. –36 с. : ил.

 

192.                 Рапин, В. В. Надежность систем контроля и диагностики [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 41 с. : ил.

 

193.                 Рапин, В. В. Технология искусственного интеллекта в управлении [Текст] : конспект лекций для студентов спец. 8.091401 – Системы управления и автоматики / В. В. Рапин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : . и.], 2007. – 48 с.

 

194.                 Релiгiєзнавство [Текст] : конспект лекцiй для студ. усiх спец. денної та заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. М. М. Братко. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с.

 

195.                 Реука, О. Г. Вільні гармоничні коливання [Текст] : конспект лекції з дисципліни „Загальна фізика” для студ. усіх спец. / О. Г. Реука ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 20 с. : іл.

 

196.                 Реука, О. Г. Свободные гармонические колебания [Текст] : конспект лекций по дисциплине „Общая физика” для студентов всех спец. / О. Г. Реука ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2007. – 20 с. : ил.

 

197.                 Робототехнiчнi системи i технологiчнi комплекси АСУ [Текст] : конспект лекцiй для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 28 с. : iл.

 

198.                 Ротова, Н. В. Українська мова професiйного спiлкування [Текст] : метод. посіб. для студ. денної та заоч. форм навчання всiх спец. / Н. В. Ротова, Г. В. Яременко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 160 с.

 

199.                 Рудакова, Г. А. Модульные задания по 1 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 98 с. : ил.

 

200.                 Рудакова, Г. А. Модульные задания по 2 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 116 с. : ил.

 

201.                 Рудакова, Г. А. Модульные задания по 3 части курса физики [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов всех спец. / Г. А. Рудакова, А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 57 с.

 

202.                 Рудакова, Г. О. Путiвник з курсу фiзики [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Г. О. Рудакова, А. М. Шкілько ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 132 с.

 

203.                 Рябчиков, М. Л. Розрахунок і конструювання машин легкої промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Рябчиков, І. Г. Дейнека, С. Ю. Сапронова. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 76 с.

 

204.                 Рябчиков, М. Л. Сучасні методи утворення машинних стібків і строчок [Текст] : / М. Л. Рябчиков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 266 с. : іл.

 

205.                 Самойлова, К. В. Інтернет-технології та телекомунікації в бізнесі [Текст] : курс. лекцій для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 / К. В. Самойлова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 70 с. : іл.

 

206.                 Синельник, И. В. Введение в естествознание: программа-путеводитель с комментариями, указателем литературы в Интернет-ресурсами [Текст] : учеб. пособие для студентов, преподавателей и для самообразования / И. В. Синельник. – Х. : Факт, 2006. – 152 с.

 

207.                 Смоляков, С. Л. Основи розрахунку i конструювання хiмiчного обладнання [Текст] : навч. посіб. для студ. спец.: 7.010104 ; 7.090220 / С. ЛСмоляков, А. I. Посторонко, I. М. Главатських. – Х. : [б. в.], 2005. – 126 с. : iл.

 

208.                 Смоляков, С. Л. Експлуатацiя хiмiчного обладнання [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. 7.090220 / С. Л. Смоляков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 98 с. : iл.

 

209.                 Сукачова, Г. П. Українська мова (за професiйним спрямуванням) теоретичнi та практичнi матерiали, зразки сучасних дiлових паперiв [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Г. П. Сукачова, I. I. Царенко, О. В. Чуєшкова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 84 с.

 

210.                 Сулима, В. С. Електрорадiоматерiали [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В. С. Сулима. – Х. : УIПА, 2004. – 140 с. : iл.

 

211.                 Тарасенко, А. П. Принятие решений и интеллектуальные системы [Текст] : курс лекций для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / А. П. Тарасенко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2006. – 78 с. : ил.

 

212.                 Тарасенко, О. П. Системний аналіз. [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–6 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi" / О. П. Тарасенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 47 с. : iл.

 

213.                 Тарасенко, О. П. Системний аналiз [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 7–12 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / О. П. Тарасенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2006. – 54 с. : iл.

 

214.                 Тестовi завдання для самостiйної роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / М. С. Губін [та ін.] ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 274 с. : iл. – Авт. також: Л. М. Загоруйко, О. Г. Реука, Г. О. Рудакова, А. Ю. Фролова, В. I. Хохлов, В. В. Шевченко, А. М. Шкілько.

 

215.                 Тесты по физике [Текст] : учеб.-метод. материалы для самостоят. работы студентов / сост. преподавателей каф. общей и эксперимент. физики ; отв. за вып. А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2003. – 150 с.

 

216.                 Управління навчальним закладом [Текст] : Контроль в системі освіти : робоча прогр, метод. рек. по опрацюванню курсу та контрол. завдання для студ. денної та заоч.форми навчання спец. 8.000009 – Управління навчальним закладом / В. В. Бєлікова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 290 с. : іл.

 

217.                 Управлiння навчальним закладом [Текст]. У 2 ч. Ч. 1. Абетка менеджера освiти: навч.-метод. посіб. / В. В. Григора [та ін.] ; Харк. держ. пед. ун-т iм. Г. С. Сковороди. – Х. : Ранок : Веста, 2004. – 160 с. : iл. – (Управлiння школою ). – Авт. також: О. М. Касьянова, О. I. Мармиза, I. С. Посохова, Р. I. Черновол-Ткаченко.

 

218.                 Управлiння навчальним закладом [Текст]. У 2 ч. Ч. 2 : Ключ до професiйного успiху [Текст]: навч.-метод. посiб. / В. В. Григора [та ін.] ; Харк. держ. пед. ун-т iм. Г. С. Сковороди. Х. : Ранок : Веста, 2004. 152 с. : iл. – (Управлiння школою ). – Авт. також: О. М. Касьянова, О. I. Мармиза, I. С. Посохова, Р. I. Черновол-Ткаченко.

 

219.                 Фесенко, Л. Д. Гармонiчний режим в електричних колах [Текст] : Теоретичнi основи електротехнiки : Модуль 2 : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. iнж. i iнж.-пед. спец. електротехн. профiлю / Л. Д. Фесенко, З. С. Черкашина, I. О. Соскова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 125 с. : iл.

 

220.                 Фізичне виховання та психофізіологічний тренінг [Текст]: конспект лекцій для студ.спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 38 с.

 

221.                 Харитонов, О. І. Історія України [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. інж. та інж.-пед. спец. / О. І. Харитонов, І. В. Щербина ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 179 с.

 

222.                 Худяев, А. А. Моделирование электромеханических систем [Текст]. Ч. 1. Средства и методы моделирования. Оперативные преобразования уравнений динамики : учеб. пособие для студентов спец. 6.092200 – Электромехан. системы автоматизации и електропривод ; 6.010100.29 – Проф. обучение. АСУ пром. установками / А. А. Худяев ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2004. – 90 с. : ил.

 

223.                 Худяєв, О. А. Алгоритмiчнi та програмнi засоби автоматизованих систем керування [Текст] : Застосування програмних засобiв "IDENTIFICATION" i "ROBOT 2" : навч.-метод. посіб. для самост. роботи при вивченнi курсу дисц. та виконання лаборатор., практ. i курс. робiт, диплом. завдань, проведеннi НДРс / О. А. Худяєв, О. О. Прокопенко, С. С. Великодний ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 120 с. : iл.

 

224.                 Худяєв, О. А. Методика пiдготовки магiстерських квалiфiкацiйних робiт [Текст] : навч. посiб. для вищ. навч. закладiв / О. А. Худяєв ; Укр. iнж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. i доп. – Х. : [б. в.], 2004. – 72 с.

 

225.                 Худяєв О. А. Моделювання електромеханічних систем [Текст]. Ч. 1. Засоби і методи моделювання. Операторні перетворення рівнянь динаміки : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. А. Худяєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2007. – 88 с. : іл.

 

226.                 Худяєв О. А. Моделювання електромеханічних систем [Текст]. Ч. 1. Засоби і методи моделювання. Операторні перетворення рівнянь динаміки : навч. посіб. для студ. спец.: 6.092200 – Електромехан. системи автоматизації та електропривод ; 6.010100.29 – Проф. навчання  Автоматизовані системи керування пром. установками / О. А. Худяєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2004. – 86 с. : іл.

 

227.                 Чугреєва, Н. О. Педагогiка вищої школи [Текст] : Управлiння вищим навчальним закладом : короткий змiст курсу / Н. О. Чугреєва ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 28 с.

 

228.                 Шелепов, I. Г. Методика розрахунку принципових теплових схем паротурбiнних електростанцiй [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 7.090521 –Тепловi електричнi станцiї / I. Г. Шелепов, Т. I. Бикова, В. О. Кострикiн. – Х. : [б. в.], 2005. – 216 с. : iл.

 

229.                 Шелепов, И. Г. Методика расчета принципиальных тепловых схем паротурбинных электростанций [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 7.090521 – Тепловые электрические станции / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова, В. А. Кострыкин ; Укр. инж.-пед. акад. – Изд. испр. и доп. – Х. : [б. и.], 2005. – 232 с. : ил.

 

230.                 Шелепов, И. Г. Методика расчета принципиальных тепловых схем паротурбинных электростанций [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 7.090521 – ТЭС / И. Г. Шелепов, Т. И. Быкова, В. А. Кострыкин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 228 с. : ил.

 

231.                 Шкилько, А. М. Естественно-научные аспекты энергетики [Текст] : учеб. пособие для студентов и магистров инж. и инж.-пед. спец. по дисциплине "Концепции современного естествознания" / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 90 с. : ил.

 

232.                 Шкилько, А. М. Физика [Текст] : учеб. пособие для студентов инж. и инж.-пед. спец. / А. М. Шкилько, Г. А. Рудакова ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2005. – 428 с. : ил.

 

233.                 Шкилько, А. М. Эволюция научно-технических знаний о материалах [Текст] : учеб. пособие для студентов и магистров инж. и инж.-пед. спец. по дисц. "Концепции современного естествознания" / А. М. Шкилько ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : УИПА, 2006. – 96 с.

 

234.                 Электродвигатель постоянного тока [Текст] : учеб. пособие по выполнению курсового проекта для студентов дневной и заоч. форм обучения спец.: 6.010100 ; 6.090601 ; 6.090603 ; 6.092200 / Укр. инж.-пед. акад ; сост. В. В. Шевченко. – Х. : [б. и.], 2006. – 69 с.

 

235.                 Эргономика информационных технологий [Текст]. Ч. 2. Распределение функций между человеком и техникой в СЧТС : практикум для студентов спец. 8.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / авт.-сост.: А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко, Ю. Н. Капустенко ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : [б. и.], 2005. 34 с. : ил.

 

236.                 Эргономика информационных технологий  в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие для студентов инж.-пед. спец. компьютерного профиля / А. Т. Ашеров [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : [б. и.], 2007. – 213 с. : ил. – Авт. также: Г. И. Сажко, Е. А. Лавров, В. Г. Хоменко, Ю. Н. Полякова.

 

237.                 Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст]. Ч. 1. (Лекцiї 1–9) : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 84 с. : iл.

 

238.                 Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi. [Текст].Ч. 1. Лекцiї 1–9 : навч. посіб. для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун, В. В. Хазiєв ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. : iл.

 

239.                 Ящун, Т. В. Комп'ютернi технологiї в навчальному процесi [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 10–19 : навч. посіб. для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун, О. В. Бiлова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. : iл.

 

240.                 Ящун, Т. В. Основи дистанційного навчання [Текст] : курс лекцій для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні і навчанні / Т. В. Ящун ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 62 с. : іл.

 

241.                 Ящун, Т. В. Прикладне програмування [Текст]. Ч. 1. Лекцiї 1–8 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 72 с. : iл.

 

242.                 Ящун, Т. В. Прикладне програмування [Текст]. Ч. 2. Лекцiї 1–10 : курс лекцiй для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Т. В. Ящун ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 132 с.

 

НАВЧАЛЬНО-методичні видання

 

243.                 Автоматизацiя електротехнологiчного устаткування [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Малиновський [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 20 с. – Упоряд. також: I. М. Некрасов, Ю. М. Шкоріна.

 

244.                 Автоматизацiя теплоенергетичних установок та АСУ ТП енергоблокiв ТЕС [Текст] : робочi матерiали, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090.521 – ТЕС / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. М. О. Дуель. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл.

 

245.                 Автоматизоване проектування електромеханiчних систем [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання, бакалаврiв спец. 6.092203 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов, Л. Б. Курцева. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. : iл.

 

246.                 Автоматизований електропривод типових промислових механiзмiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец.:  6.092200 ; 7.092203 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. : iл. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

 

247.                 Автоматизований електропривод типових промислових механiзмiв [Текст] : метод. вказiвки до курсового проекту на тему "Електроприводи основних механiзмiв роторного екскаватора" для студ. заоч. форми навчання спец. 7.092203Електромеханiчнi системи автоматизацiї та електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. Х. : . в.], 2003. 50 с. : ил. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

 

248.                 Автоматизованi системи керування технологiчними процесами в енергетицi [Текст] : метод. рек. до вивчення тем дисц. для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090601 Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Краснопьоров. Х. : [б. в.], 2003. 18 с.

 

249.                  Автоматизованi системи управлiння типових промислових установок [Текст] : метод. вказiвки до курсового проекту на тему "Системи управлiння електроприводами основних механiзмiв роторного екскаватора" для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 7.010104(29)Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. Х. : [б. в.] , 2003. 50 с. : ил. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

 

250.                 Автоматизованi системи управлiння типових промислових установок [Текст] : робоча прогр, метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.01010100(29) ; 7.010104(29) Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.]. Х. : [б. в.], 2003. 35 с. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, В. М. Самоваров.

 

251.                 Автономнi джерела електроенергiї [Текст] : метод. вказівки, робочі прогр., контрольні завдання для студ. усiх форм навчання спец. 7.090601 ; 7.090603 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Ф. Артюх, О. Ю. Кондратюк, С. А. Усата. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

252.                 Актуальнi питання педагогiки вищої освiти [Текст] : метод. рек. для студ. спец. 8.000005 Педагогiка вищої школи / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. I. С. Посохова. Х. : . в.], 2003. 32 с.

 

253.                 Англійська мова [Текст] : метод. вказівки до тем з розвитку навичок усного мовлення для студ. 2 курсу інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед акад. ; упоряд.: К. О. Попова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 80 с. – Упоряд. також: Н. М. Шеверницька, О. В. Кравченко, Л. В. Гаплевська.

 

254.                 Англійська мова [Текст] : метод. вказівки з розвитку навичок усного мовлення за темою „Харків” для студ. 1 курсу денної форми навчання для інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. О. Ковальова, О. В. Кравченко. – Х. : . в.], 2004. – 34 с.

 

255.                 Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 1 курсу iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Самойлова [та ін.]. – Х. : . в.], 2005. – 40 с. – Упоряд. також: К. О. Попова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко.

 

256.                 Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 2 курсу для iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Самойлова [та ін.]. – Х. : . в.], 2005. – 42 с. – Упоряд. також: К. О. Попова, О. В. Леонова, С. Е. Жигалко.

 

257.                 Англійська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для самост. роботи 2 курсу денної форми навчання для студ. спец. 6.01.01.00(08) Проф. навчання. Технологія та обладанння автоматизованного вир-ва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. В. Гаплевська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 67 с. – Упоряд. також: О. О. Чернушевич, О. Є. Ріхтер.

 

258.                 Англійська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для самост. роботи 2 курсу заоч. форми навчання для студ. спец. 6.01.01.00(08) Проф. навчання. Технологія та обладанння автоматизованного вир-ва в машинобудуванні та приладобудуванні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Чернушевич. – Х. : . в.], 2007. – 64 с.

 

259.                 Англiйська мова [Текст] : метод. вказівки та тексти для студ. спец. "Експлуатацiя та ремонт пром. та мiсцевого транспорту" iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Л. В. Гаплевська. – Х. : . в.], 2006. – 116 с.

 

260.                 Англійська мова [Текст] : метод. матеріали та завдання по проведенню практ. занять з англ. мови для аспірантів інж. та екон. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Пономарьова, Г. I. Зеленiн. Х. : . в.], 2007. 28 с.

 

261.                 Англiйська мова [Текст] : метод. рек. та тексти по проведенню практ. занять зi студ. 2 курсу заоч. форми навчання спец. 6.09.23.00 – Технологiя та устаткування зварювання ; 6.01.01.00(10) – Проф.-техн. обладнання зварювального вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Чернушевич. Х. : . в.], 2006. 40 с.

 

262.                 Англійська мова [Текст] : тексти та метод. вказівки для проведення практ. занять денної форми навчання зі студ. спец. 7.01.01.04.38 – Моделювання, коструювання та дизайн швейних виробів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. О. Ковальова, О. В. Кравченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 74 с.

 

263.                 Антенно-фiдернi пристрої та розповсюдження радiохвиль [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 07.010101.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. Т. Царенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : iл.

 

264.                 Антипцева, О. Ю. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки з екон. оцінки підвищення якості машинобуд. продукції для студ. спец. : 8.0101435 ; 7.0101435 / О. Ю. Антипцева, В. І. Чобіток ; Укр. інж-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 36 с.

 

265.                 Антипцева, О. Ю. Маркетинг [Текст] : метод. вказівки для проведення практ. занять з курсу для студ. спец. 6.010104(30) / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 19 с.

 

266.                 Антипцева, О. Ю. Управління маркетингом [Текст] : метод. вказівки до виконання контрольних робіт з курсу для студ. спец. 6.05200 / О. Ю. Антипцева ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2007. – 36 с.

 

267.                 Артюх, С. Ф. Общие методические указания по дипломному проектированию [Текст] / С. Ф. Артюх, В. И. Потрашков ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : . и.], 2003. 10 с.

 

268.                 Атестацiя i сертифiкацiя у зварювальному виробництвi [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.092301 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 18 с.

 

269.                 Бакалаврська кваліфікаційна робота [Текст] : метод. вказівки до виконання для студ. спец. 6.092300 – Технологія та устаткування зварювання ; 6.010100 – Проф. навчання. Технологія і обладнання зварювального вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: С. О. Лузан [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 57 с. – Уклад. також: М. А. Калін, Л. В. Ширяєва.

 

270.                 Бакуменко, О. О. Кадровий менеджмент та соцiологiя управлiння [Текст] : метод. вказівки до курсу для студ. денної та заоч. форми навчання / О. О. Бакуменко ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 12 с.

 

271.                 Безпека життєдіяльності [Текст] : додатки до метод. вказівок по виконанню практ. заняття «Рослідування нещасних випадків на виробництві» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. академія ; уклад. М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 51с. : іл. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх, В. В. Сабадаш, А. Т. Лебедєв.

 

272.                 Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказiвки для виконання контрольної роботи за курсом для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. С. Д. Тулупов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. – Уклад. також: А. К. Грицай, М. Б. Смирнитська, В. М. Клiменко, Ю. С. Лис, В. Г. Iванов, I. О. Фiленко.

 

273.                 Безпека життєдіяльності [Текст] = Безопасность жизнедеятельности : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 7 «Надання першої долікарської домопоги» для студ. усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. К. Грицай, І. О. Філенко. – Х. : . в.], 2003. – 18 с. : іл.

 

274.                 Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказівки по виконанню лаборатор. роботи "Iнтегральна оцiнка функцiонального стану оператора пiд впливом рiзних факторiв середовища" для студ. усiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: Ю. С. Лис [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 34 с. : iл. – Уклад. також: С. М. Артюх, М. Б. Смирнитська.

 

275.                 Безпека життєдiяльностi [Текст] : метод. вказівки по виконанню лаборатор. роботи № 15 "Дослiдження бiоритмiв" для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 36 с. – Упоряд. також: I. О. Фiленко, Т. Б. Краснокутська.

 

276.                 Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки по виконанню практ. заняття «Диференційна оцінка та методи корекції психофізіологічного стану інженера-педагога» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 31с. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх.

 

277.                 Безпека життєдіяльності [Текст] : метод. вказівки по виконанню практ. заняття «Розслідування нещасних випадків на виробництві» для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 39с. – Уклад. також: Т. Б. Краснокутська, С. М. Артюх, В. В. Сабадаш, А. Т. Лебедєв.

 

278.                 Безпека життєдіяльності [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки і контрольні завдання з курсу для студ. спец. 8.000009 – Управління навч. закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2006. – 33с.

 

279.                 Бєлова, О. К. Методичнi рекомендацiї з виконання магiстерської (дипломної) роботи [Текст] : для студ. (слухачiв) спец.: 8.000005 – Педагогiка вищої школи ; 8.010104 – Проф. навчання / О. К. Бєлова, I. С. Посохова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 17 с.

 

280.                 Бєлова, О. К. Педагогiчнi технологiї в сучаснiй освiтi [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по самост. роботi, завдання для самоперевiрки i контрольних робiт для студ. спец. 8.000005 – Педагогiка вищої школи  / О. К. Бєлова ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : [б. в.], 2004. 30 с.

 

281.                 Бєлова, О. К. Методичнi вказiвки по виконанню методичної частини дипломних проектiв (робiт) [Текст] : навч. посіб. для студ. iнж.-пед. спец.: 7.01.01.04.09 ; 7.01.01.04.10 ; 7.01.01.04.28 / О. К. Бєлова, Г. В. Iзюмська; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 40 с. : iл.

 

282.                 Блинов, Ю. I. Рисунок [Текст] : Рисування геометричних тіл : робоча прогр. i метод. вказівки по виконанню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010138 – Моделювання, конструювання i дизайн швейних виробiв / Ю. I. Блинов ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

 

283.                 Брюханова, Н. О. Методика навчання викладачiв технiчних дисциплiн проектуванню дидактичних матерiалiв [Текст] : метод. рек. для викладачів / Н. О. Брюханова; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2006. 145 с. : іл.

 

284.                 Варич, О. П. Мiжнародне законодавство в галузi iнтелектуальної власностi [Текст] : плани практ. занять та метод. вказівки з курсу для студ. спец. 7.00000.1 – Менеджер iнтелектуальної власностi / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 14 с.

 

285.                 Варич, О. П. Право iнтелектуальної власностi [Текст] : прогр., плани практ. занять та метод. вказівки до курсу для студ. денної форми навчання спец. "Менеджер iнтелектуальної власностi" спец. 7.000002 / О. П. Варич, А. А. Черкасов ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 12 с.

 

286.                 Васильев, И. Б. Профессиональная педагогика [Текст] : метод. рекомендации к семинарско-практическим занятиям по разделу: "Теория и методика воспитательной работы в ПТЗО" / И. Б. Васильев, О. А. Макаренко. 2-е изд., перераб. Х. : . и.], 2003. 48 с.

 

287.                 Васильєв, I. Б. Професiйна педагогiка [Текст] : Теорiя i методика виховної роботи у ПТЗО : метод. рек. до семiнар.-практ. занять з розд. для студ. iнж.-пед. спец. / I. Б. Васильєв, О. А. Макаренко; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 44 с.

 

288.                 Васильєва, I. Г. Основи конституцiйного права України [Текст] : метод. вказівки до курсу для студ. денної форми навчання / I. Г. Васильєва, О. В. Зінченко ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : . в.], 2003. 16 с.

 

289.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Визначення шорсткості поверхні деталей» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Латишев, С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2006. – 14 с.

 

290.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання гладких граничних калібрів на мініметрі та вертикальному оптиметрі» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 9 с.

 

291.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання гладких циліндричних поверхонь на горизонтальному оптиметрі» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 13 с.

 

292.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання кутів та конусів» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Мельниченко, С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2006. – 10 с.

 

293.                  Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання параметрів різьби на інструментальному мікроскопі» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е.А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 17 с.

 

294.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання розмірів деталей штангенциркулем і мікрометричними інструментами» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. А. Пащенко, С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2006. – 12 с.

 

295.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Вимірювання розмірів деталей індикаторними приладами» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е.А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 16 с.

 

296.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Контроль деталей калібрами» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Сєдова. С. В. Романов. – Х. : [б. в.], 2006. – 15 с.

 

297.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Контроль циліндричного зубчастого колеса по величині бічного зазору в передачі» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090214 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2006. – 11 с.

 

298.                 Взаємозамінність та технічні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Плоскопаралельні кінцеві міри довжини. Повірка мікрометру» для студ. спец.: 7.010104.35 ; 7.010104.37 ; 7.010104.08 ; 7.010104.17 ; 7.010104.18 ; 7.090114 ; 7.010104.10 ; 7.010104.28 ; 7.092301 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Латишев, С. В. Романов. – Х. : . в.], 2006. – 8 с.

 

299.                 Використання кривих розподiлу в економiчних розрахунках [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 1 для студ. спец.: 7.010104.30 ; 7.010104.36 / авт.-уклад.: А. Т. Ашеров, Л. О. Євтушенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с. – (Комп'ютернi технологiї в управлiннi промисловим пiдприємством).

 

300.                 Виробництво зварювальних матерiалiв [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.092300 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

301.                 Виробництво зварювальних матерiалiв [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.010100 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Калiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

302.                 Виробниче навчання [Текст] : прогр. виробничого навчання за спецiалiзацiєю "Монтажник радiоелектронної апаратури i приладiв" для студ. спец. 7.010100.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. Х. : . в.], 2003. 24 с.

 

303.                 Виробниче навчання [Текст]. Ч. 1 : прогр. практики "Виробниче навчання" для студ. спец. 6. 010100 – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. П. Пашнєва. Х. : . в.], 2003. 20 с.

 

304.                 Вища математика [Текст]. Ч. 1 : контрольнi та iндивiдуальнi завдання для самост. роботи студ. усiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. Ф. Бедрицька [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 68 с. : iл. – Упоряд. також: Л. С. Лобанова, С. С. Недорезов, О. Д. Пташний.

 

305.                 Вікова та педагогічна психологія [Текст] : метод. вказівки по організації та плануванню самост. роботи студ. по дисц. при кредит.-модул. організації навч. процесу для інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2007. – 30 с.

 

306.                 Газополум'яна обробка матерiалiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010104 ; 6.092300 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Лузан. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

307.                 Гідропневмоавтоматика [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по вивченню курсу та контрольні завдання спец. 7.092301 – Технологія та устаткування зварювання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Андрєєв [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 42 с. : іл. – Упоряд. також: Г. І. Канюк, О. М. Близниченко.

 

308.                 Гроші та кредит [Текст] : метод. вказівки по організації та плануванню самост. роботи при кредит.-модул. організації навч. процесу для студ. денної та заоч. форми навчання екон. спец.: 6.050201 ; 6.010104.30 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Куракса. – Х. : [б. в.], 2007. – 26 с.

 

309.                 Губін, М. С. Оцiнювання похибок фiзичних вимiрювань [Текст] : метод. рек. для студ. iнж.-пед. спец. / М. С. Губін ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. -–32 с. : iл.

 

310.                 Гуськова, В. Д. Організація виробництва та менеджмент  [Текст] : завдання для практ. занять і самост. роботи з метод. вказівки за темами курсу для студ. спец.: 7.0101408 ; 7.090214 ; 7.010104.35 / В. Д. Гуськова, В. І. Чобіток ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : . в.], 2007. – 76 с.

 

311.                 Державне регулювання економiки [Текст] : метод. вказівки по організації і плануванню самост. роботи всіх форм навчання по дисц. при кредит.-модул. організації навч. процесу студ. спец. 6.050.200 – Менеджмент органiзацiй" / Укр. iнж.-пед. акад. : упоряд.: Б. Ю. Юхнов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 36 с. – Упоряд. також: М. В. Вiскова, Є. В. Iшенiна, Т. I. Чорна, I. Є. Тимченко, О. Л. Яшинов.

 

312.                 Державне регулювання економiки [Текст] : робоча навч. прогр. та метод. вказівки до виконання контрольної роботи з курсу для студ. заоч. форми навчання спец. 6.050.200 – Менеджмент органiзацiй / Укр. iнж.-пед. акад. упоряд.: Б. Ю. Юхнов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 57 с. – Упоряд. також: М. В. Вiскова, Є. В. Iшенiна, I. Є. Тимченко, Т. I. Чорна, О. Л. Яшинов.

 

313.                 Деталi машин [Текст] : завдання з курс. проекту та метод. вказівки з його виконання для студ. машинобуд. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Тiтов, Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 62 с. : iл.

 

314.                 Динамика электроприводов промышленных роботов [Текст] : типовая программа, метод. указания и контрольні задания для студ. заоч. формы обучения спец. 7.092203 Электромехан. системы автоматизации и электропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; сост.: В. М. Озерский [и др.]. – Х. : . и.], 2003. 20 с. : ил. – Сост. также: А. А. Чаусов, Г. А. Чаусова.

 

315.                 Динаміка електроприводів промислових роботів [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робіт № 1, 2 для студ. спец.: 6.010100 Проф. навчання. Автоматизовані системи управління пром. установами ; 6.09220 Електромехан. Системи автоматизації та елетропривод / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. В. М. Озерський [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 41 с. – Уклад. також: О. А. Худяєв, Н. С. Антоненко.

 

316.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки для студ. заоч. машинобуд. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. М. Фiдровська, О. М. Тiтов. – Х. : . в.], 2004. – 21 с.

 

317.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки до виконання дипломних проектiв для студ. спец. 7.092301 Технологiя та устаткування зварювання ; 7.010104 Проф. навчання. Технологiя i обладнання зварювального виробництва / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Лузан. – Х. : [б. в.], 2006. – 64 с.

 

318.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки до виконання дипломних проектiв для студ. спец.: 7.092301 – Технологiя та устаткування зварювання ; 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя i обладнання зварювального виробництва / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Єфiменко, Л. В. Ширяєва. – Х. : [б. в.], 2004. – 65 с.

 

319.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090200 – Обладнання хім. виробництв та підприємств будів. матеріалів / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: В. Ф. Гайворонський [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 28 с. – Упоряд. також: С. Л. Смоляков, А. І. Посторонко.

 

320.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки до виконання проект.-конструкт. робiт технол. дипломних проектiв для студ. спец. 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Л. О. Хвостова. – Х. : . в.], 2003. – 36 с.

 

321.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки до дипломного проектування (робiт) для студ. спец. 7.010104.09 – Проф. навчання. Металургiя в машинобудуваннi та приладобудуванні, iнженер-педагог / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: А. М. Баранов, А. М. Пащенко. – Х. : УIПА, 2003. – 60 с.

 

322.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки з екон. оцiнки конкурентоздатностi машин на стадiї технол. пiдготовки для студ. спец. 7.010104.07 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. С. Клочко [та ін.]. – Х. : . в.], 2003. – 24 с. – Упоряд. також: В. Д. Гуськова, А. Л. Хмара.

 

323.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню i вимоги до оформлення дипломного проекту для студ. спец. 7.010104.28 – Проф. навчання. Машини i апарати хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. – упоряд.: В. I. Потрашков, С. Л. Смоляков. – Х. :УIПА, 2003. – 29 с. : iл.

 

324.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню дипломного проекту для студ. спец.: 7.010104.07 Проф. навчання. Технологiя та обладнання механоскладального виробництва ; 7.010104.37 Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї машинобуд. виробництва / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Б. М. Арпентьєв. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

325.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню екон. частини дипломного проекту бакалаврів для студ. фаху 0521 / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2007. – 9с.

 

326.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню екон. частини – конструювання швейних виробiв для усiх форм навчання спец. 7.010104.23 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. Є. Черкасова. – Х. : . в.], 2003. – 12 с.

 

327.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню екон. частини дипломних проектiв "Проектування, модернiзiцiя, реконструкцiя електричних станцiй" ; "Пiдвищення надiйностi елементiв i вузлiв електричних станцiй" для спец. 7.090.601 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Ю. Книш. – Х. : . в.], 2003. – 28 с.

 

328.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню екон. обгрунтування впровадження в навч. процес автоматизованих навч. засобiв (АНЗ) для студ. усiх форм навчання спец. 7.010104.23 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. Є. Черкасова. – Х. : [б. в.], 2003. – 8 с.

 

329.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню екон. обгрунтування доцiльностi проектування швейного вир-ва на основi розробки орг.-техн. заходiв для студ. усiх форм навчання спец. 7.010104.23 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. Є. Черкасова. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с. : iл.

 

330.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню роздiлу "Охорона працi" дипломної роботи бакалавра для студ. iнж. i iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2005. – 36 с.

 

331.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по дипломному проектуванню для студ. спец. 7.010104.05 i 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: Ю. О. Смолiн, О. М. Бiтченко. – Х. : . в.], 2003. – 22 с.

 

332.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню дипломного проекта по дисципліні "Iнструментальне забезпечення автомат. виробництва в машинобудуваннi та приладобудуваннi" i "Технологiя iнструмент. виробництва" спец. 7.010104.08 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко. – Х. : . в.], 2003. – 28 с.

 

333.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по екон. обгрунтуванню дипломних проектів (робіт) для студ. спец.: 8.092301 ; 8.010104.10 ; 8.010104.09 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : . в.], 2006. – 20 с. : іл.

 

334.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки по екон. обгрунтуванню дипломних проектів (робіт) для студ. спец.: 7.092301 ; 7.010104.10 ; 7.010104.09 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2006. – 28 с.

 

335.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. з технiко-екон. обгрунтування розробки нового програмного продукту для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi та навчаннi ; 6.010100.40 – Проф. навчання. Комп'ютернi системи та мережi (освiтн.-квалiфiкац. рiвня – спецiалiст) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. I. Лобунець. – Х. : [б. в.], 2006. – 16 с.

 

336.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. до виконання дипломних проектiв на тему «Аналiз i удосконалення методiв обробки, органiзацiйної форми швейного потоку (технол. розд.)» для студ. спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текстильної i легкої пром-стi / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Т. Є. Горяiнова. – Х. : [б. в.], 2003. – 30 с.

 

337.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. з технiко-екон. обгрунтування розробки нового програмного продукту для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi та навчаннi" (освiтн.-квалiфiкац. рiвень-бакалавр) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. I. Лобунець. – Х. : [б. в.], 2005. – 9 с.

 

338.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. до виконання пiдроздiлу "Вибiр матерiалу" для студ. спец. 7.010100 – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Вiлков, С. В. Челишева. – Х. : . в.], 2003. – 16 с.

 

339.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. до дипломного проектування для студ. денної форми навчання спец. 7.10104 i заоч. форми навчання спец. 7.092200 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. М. Озерський, О. О. Тiщенко. – Х. : . в.], 2003. – 37 с.

 

340.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. з виконання метод. роздiлу для студ. спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2004. – 30 с.

 

341.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. з технiко-екон. обгрунтування у дипломних роботах студ. спец.: 6.010104.29 – Проф. навчання АСУ пром. установками ; 6.092203 – Електропривод та авторизація пром. установок та технолог. комплексів (освiтн.-квалiфiкац. рiвень–бакалавр) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2006. – 9 с.

 

342.                 Дипломне проектування [Текст] : метод. рек. з технiко-екон. обгрунтування у дипломних роботах студ. спец. 6.091401 – Автоматизоване управлiння в техн. i органiзац. системах (освiтн.-квалiфiкац. рівень –бакалавр) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. І. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2006. – 9 с.

 

343.                 Дипломне проектування [Текст] : Програма переддипломної практики для диплом. проектiв метод. характеру (проектування навч. кабiнетiв, навч.-вироб. майстерень у ПТНЗ швейного профiлю) за спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловості / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бірюкова. – Х. : . в.], 2003. – 32 с.

 

344.                 Дипломное проектирование [Текст] : метод. указания по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов спец. 0521 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Р. Лагутцев. – Х. : УИПА, 2003. – 16 с.

 

345.                 Дослiдження динамiчних властивостей типових ланок систем автоматичного управлiння [Текст] : метод. рек. до лаборатор. роботи № 3 для студ. денної та заоч. форм навчання спец.: 7.010100(01) ; 6.090600 ; 7.090601 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О Прокопенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл. – Упоряд. також: Є. О. Iгумєнцев, О. О. Тiщенко. – (Теорiя автоматичного управлiння).

 

346.                 Дослiдження системи стабiлiзацiї швидкостi обертання мiкродвигуна постiйного струму [Текст] : метод. рек. до лаборатор. роботи № 1 для студ. денної та заоч. форм навчання спец.: 7.010100(01) ; 7.090601 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Iгумєнцев. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл. – (Теорiя автоматичного управлiння).

 

347.                 Дослiдження слiдкуючої системи з кроковим двигуном [Текст] : метод. рек. до лаборатор. роботи № 2 для студ. денної та заоч. форм навчання спец.: 7.010100(01) ; 6.090600 ; 7. 090601 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О Прокопенко, Є. О. Iгумєнцев. – Х. : [б. в.], 2003. – 18 с. : iл.  (Теорiя автоматичного управлiння).

 

348.                 Дослiдження стiйкостi i якостi перехiдних процесiв систем автоматичного управлiння [Текст] : метод. рек. до лаборатор. роботи № 4 для студ. денної та заоч. форм навчання спец.: 7.010100(01) ; 6.090600 ; 7.090601 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл. – Упоряд. також: Є. О. Iгумєнцев, О. О Тiщенко. – (Теорiя автоматичного управлiння).

 

349.                 Єфіменко, Г. П. Самостiйнi заняття студентiв фiзичним вихованням [Текст] : метод. рек. для студ. усiх спец. / Г. П. Єфiменко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 52 с.

 

350.                 Економiка енергетики i маркетинг [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i завдання по контрольних роботах для студ. спец. 0521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

351.                 Економiка пiдприємства [Текст] : завдання на курсову роботу та метод. вказівки по її виконанню для студ. спец. 7.050201 – Менеджмент органiзацiй / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. П. Домбровська, О. С.Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

352.                 Економiчна теорiя [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки для самост. роботи та проведення практ. занять для студ. денної та заоч. форми навчання неекон. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Б. Ю. Юхнов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. – Упоряд. також: Є. В. Iшенiна, I. Є. Тимченко, Т. I. Чорна, О. Л. Яшинов.

 

353.                 Електричнi машини [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090600.(01, 03) – Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко. – Х. : . в.], 2003. – 40 с.

 

354.                 Електричнi машини [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.092203 – Автоматизований електпривод i системи керування / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с.

 

355.                 Електричнi машини та електропривод [Текст]: зб. домашнiх завдань для студ. денної форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко. – Х. : . в.], 2003. – 25 с.

 

356.                 Електричнi машини та електропривод [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робiт № 1–4 для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.010100(01) – Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю. Василець [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 66 с. : iл.  – Упоряд. також: В. П. Соляник, Ю. М. Шкорiна.

 

357.                 Електричнi машини та електропривод [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Шевченко. – Х. : . в.], 2003. – 40 с.

 

358.                 Електричнi системи та мережi [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.090603 – Електротехн. системи енергоспоживання ; 6.090601 – Електричнi станції / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. Ф. Лопухiн, О. Ю. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с. : iл.

 

359.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. проекту для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090600 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

360.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. проекту для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090600 – Електротехнiчнi системи електроспоживання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський, А. О. Чаусов. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. : iл.

 

361.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : робоча прогр. за курсом, метод. рек. по курсу та по виконанню контрольної роботи для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090600 – Електротехнiчнi системи електроспоживання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський, В. В. Коломієць.– Х. : . в.], 2003. – 24 с.

 

362.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : робоча прогр. за курсом, метод. рек. по курсу та по виконанню контрольної роботи для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський, В. В. Коломієць. – Х. : . в.], 2003. – 24 с.

 

363.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Ф. Артюх. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с. : iл.

 

364.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. проекту для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с. : iл.

 

365.                 Електричнi станцiї та пiдстанцiї [Текст] : метод. рек. по виконанню курс. проекту для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с. : iл.

 

366.                 Електричнi станцiї, мережi та системи [Текст] : метод. рек. до виконання курс. проекту для студ. денної форми навчання спец. 6.050200(01) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. I. В. Пантєлєєва, А. Ю. Мезеря. – Х. : . в.], 2003. – 12 с.

 

367.                 Електричнi станцiї, мережi та системи [Текст] : метод. рек. та контрольні завдання по курсу для студ. денної та заоч. спец. 6.010100.30 та 6.050200 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. I. В. Пантєлєєва, О. Ю. Кондратюк. – Х. : . в.], 2003. – 20 с.

 

368.                 Електрична частина електростанцiй [Текст] : метод. рек. до виконання курс. проекту для студ. денної форми навчання спец. 6.010100(30) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: I. В. Пантєлєєва, А. Ю. Мезеря. – Х. : . в.], 2003. – 12 с.

 

369.                 Електрична частина електростанцiй [Текст] : робоча прогр. за курсом, метод. рек. по курсу та по виконанню контрольної роботи для студ. усiх форм навчання спец. 6.090520 – Тепловi електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. О. Ясинський. – Х. : . в.], 2003. – 24 с.

 

370.                 Електродинамiка та технiка НВЧ [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контролні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2003. – 19 с. : iл.

 

371.                 Електромеханiчнi i напiвпровiдниковi перетворювачi енергiї [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робiт: № 1 "Долсiдження генератора постiйного струму незалежного збудження" ; № 2 "Дослiдження двигуна постiйного струму незалежного збудження" ; № 3 "Дослiдження трифазного двохобмоточного трансформатора методами холостого ходу i короткого замикання" ; № 4 "Дослiдження роботи однофазного двохобмоточного трансфороматора пiд навантаженням" для студ. денної i заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) – АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Тiщенко, Ю. М. Шкорiна.– Х. : [б. в.], 2003. – 57 с.

 

372.                 Електромеханiчнi i напiвпровiдниковi перетворювачi енергiї [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. спец.: 7.092203 – Електропривод i автоматизацiя пром. установок i технологiчних комплексiв i 7.01010129 – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. Ю Василець [та ін.]. – Х. : . в.], 2004. – 87 с.: iл. – Упоряд. також: О. О Тiщенко, В. П. Соляник.

 

373.                 Електронiка i мiкросхемотехнiка [Текст] : метод. вказівки по курсовому проектуванню для студ. спец. 07.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Бiтченко, О. I. Федюшин. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : iл.

 

374.                 Електронiка i мiкросхемотехнiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. – Х. : . в.], 2003. – 30 с. : iл.

 

375.                 Електронiка i мiкросхемотехнiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 07.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. – Х. : . в.], 2003. – 30 с. : iл.

 

376.                 Електропостачання та енергозбереження [Текст] : метод. посiб. до виконання курс. проекту для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.010104 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 7.090603 – Електротехн. системи електроспоживання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Краснопьоров, Т. I. Овчаренко. – Х. : . в.], 2003. – 68 с. : iл.

 

377.                 Електропривод транспортних установок [Текст] : метод. вказівки i контрольні завдання по курсу для студ. спец. 7.010104.18 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с. : iл.

 

378.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 2 „Дослідження лінійного розлагуженого електричного кола постійного струму” для студ. неелетротехн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. М. Латинін. – Х. : [б. в.], 2004. – 24 с.

 

379.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 3 „Дослідження нелінійного електричного кола постійного струму” для студ. інж. та інж.-пед. фаху / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. М. Латинін. – Х. : [б. в.], 2005. – 20 с.

 

380.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 4 „Дослідження нерозлагуженого електричного кола синусоїдного струму” для студ. неелектротехн. спец. : 6.010100 (08; 09; 18; 23; 28; 30; 35; 36) ; 6.090200 ; 6.050201 ; 6.090521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Є. Чебітько [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с. – Упоряд. також: Ю. М. Латинін, В. М. Бакуменко.

 

381.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 8 „Дослідження однофазного трансформатора і визначення його параметрів та характеристик” для студ. неелектр. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Є. Чебітько [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 24 с. – Упоряд. також: Ю. М. Латинін, В. М. Бакуменко.

 

382.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 6 „Дослідження трифазного електричного кола при з’єднанні фаз приймача „зіркою” для студ. неелектр. спец. : 6.010100 (08; 09; 18; 23; 28; 30; 35; 36 ) ; 6.090200 ; 6.050201 ; 6.090521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. М. Латинін [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 20 с. – Упоряд. також: В. М. Бакуменко, А. Є. Чебітько.

 

383.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 7 „Дослідження трифазного електричного кола при з’єднанні фаз приймача „трикутником” для студ. неелектротехн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. М. Латинін. – Х. : [б. в.], 2004. – 15 с.

 

384.                 Електротехнiка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 9 „Дослідження трифазного трансформатора” для студ. неелектр. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Є. Чебитько [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 19 с. – Упоряд. також: Ю. М. Латинін, В. М. Бакуменко.

 

385.                 Електротехнiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання неелектротехн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. I. Тарасенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с. : iл. – Упоряд. також: В. М. Бакуменко, Г. М. Мосiєнко.

 

386.                 Електротехніка і електроніка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 10 „Дослідження генератора постійного струму паралельного збудження” для студ. інж. та інж.-пед. спец. 6.010100 (08; 09; 18; 23; 28; 30; 35; 36) ; 6.090200 ; 6.050201 ; 6.090521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. М. Латинін. – Х. : [б. в.], 2005. – 16 с.

 

387.                 Електротехніка і електроніка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 11 „Дослідження двигуна постійного струму паралельного збудження” для студ. інж. та інж.-пед. спец. 6.010100 (08; 09; 18; 23; 28; 30; 35; 36) ; 6.090200 ; 6.050201 ; 6.090521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. М. Латинін, В. М. Бакуменко. – Х. : [б. в.], 2005. – 20 с.

 

388.                 Електротехніка і електроніка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 1 „Дослідження лінійного нерозлагуженого електричного кола постійного струму” для студ. інж. та інж.-пед. фаху / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. М. Латинін [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 14 с. – Упоряд. також: В. М. Бакуменко, А. Є. Чебітько.

 

389.                 Електротехніка і електроніка [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 5 „Дослідження розлагуженого електричного кола синусоїдного струму паралельного збудження” для студ. неелектротехн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. М. Латинін. – Х. : [б. в.], 2004. – 26 с.

 

390.                 Електротехнiчнi матерiали [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робіт 1–4 для студ. спец.: 6.0101100 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: В. М. Комолов, В. С. Сулима. – Х. : . в.], 2005. – 28 с.

 

391.                 Електротехнiчнi матерiали [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для заоч. форми навчання електротехн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: В. М. Комолов, В. С. Сулима. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с.

 

392.                 Елементи електромеханiчних систем [Текст] : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010100.29 – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Озерський, Г. А. Чаусова. – Х. : . в.], 2003. – 12 с.

 

393.                 Елементи та пристрої обчислювальної технiки та зв'язку [Текст] : метод. вказівки по курс. проектуванню для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолiн. – Х. : . в.], 2003. – 16 с.

 

394.                 Елементи та пристрої обчислювальної технiки та зв'язку [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Ю. О. Смолiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 52 с. : iл.

 

395.                 Етика та естетика [Текст] : прогр. та метод. рек. до вивчення курсу для студ. усiх спец. всiх форм навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Круковська. – Х. : [б. в.], 2003. – 21 с.

 

396.                 Загальна психологiя. Ч.1 [Текст] : методичнi вказiвки i контр. завдання для студ. заоч. форми навчання iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

397.                 Загальна технологiя виробiв легкої промисловостi [Текст] : навч. робоча прогр., метод. рек., контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання iнж.-пед. спец. швейного профiлю / Укр. iнж.-пед.акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

398.                 Загальна хімічна технологія [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робіт для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад ; упоряд.: В. І. Потрашков [та ін.]. – Х. : . в.], 2007. – 48 с. – Упоряд. також: А. І. Посторонко, В. В. Попов.

 

399.                 Задание на курсовую работу по «Организации производства» и меодические указания по его выполнению [Текст] : для студентов дневн. и заоч. формы обучения спец. 7.090521 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Р. Лагутцев. – Х. : . и.], 2007. – 36 с.

 

400.                 Захист електроустановок вiд перенапруг [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання по курсу для студ. спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. Т. Красовська, П. В. Васюченко. – Х. : . в.], 2003. – 35 с.

 

401.                 Захист електроустановок вiд перенапруг [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки та контрольні завдання по курсу для студ. спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Е. Т. Красовська, П. В. Васюченко. – Х. : . в.], 2003. – 28 с. : ил.

 

402.                 Зварювальнi джерела живлення [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.092301 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Єфiменко, В. Ф. Жильцов. – Х. : . в.], 2003. – 16 с.

 

403.                 Зварювання пластмас та склеювання [Текст] : метод. вказівки для самост. роботи студ. денної форми навчання спец.: 6.010104 – Проф. навчання. Технологiя та обладнання зварювального виробництва ; 7.092301 – Технологiя та устаткування зварювання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Лузан ; – Х. : . в.], 2005. – 24 с.

 

404.                 Зварювання пластмас та склеювання металiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.010104 ; 7.092301 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. О. Лузан. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

405.                 Зварювання спецiальних сталей i кольорових сплавiв [Текст] : метод. вказівки по курс. роботi для студ. спец.: 7.092301 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Єфiменко, Н. О. Радзiвiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 6 с.

 

406.                 Зварювання спецiальних сталей i кольорових сплавiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец.: 7.092301 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. Г. Єфiменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

407.                 Зварювання тиском [Текст] : метод. вказiвки до виконання курс. проекту для студ. спец. 6.010100 i 6.092300 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: I. М. Цехмiстер [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл. – Уклад. також: М. В. Орлов, Б. В. Сітніков. – На тит. арк. уклад. подані: М. В. Орлів, Б. В. Ситників.

 

408.                 Зварювання тиском [Текст] : робоча прогр. i метод. вказівки за курсом для студ. заоч. форм навчання спец. 6.092300 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Б. В. Сітніков. – Х. : [б. в.], 2003. – 35 с. – На тит. арк. уклад. подано Б. В. Ситників.

 

409.                 Iдентифiкацiя об'єктiв iнтелектуальної власностi [Текст] : метод. вказівки по самост. роботi для студ. денної форми навчання спец. 7.000002 – Iнтелектуальна власнiсть / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. I. Пiдлiсний, А. I. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

410.                 Iдентифiкацiя об'єктiв iнтелектуальної власностi [Текст] : метод. вказівки по виконанню дипломної роботи для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.000002 – Iнтелектуальна власнiсть / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. I. Пiдлiсний, А. I. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

411.                 Інженерна графіка [Текст] : Складальне креслення : метод. вказівки з курсу по виконанню самост. графіч. робіт для студ. інж.-пед. та машинобуд. спец. / Укр. інж.-пед. акад ; упоряд. В. П. Рубашка [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 24 с. : іл. – Упоряд. також: В. П. Маршуба, А. М. Преріс, А. Я. Святуха, М. В. Репетенко, І. Б. Плахотнікова.

 

412.                 Iнженерна i комп'ютерна графiка [Текст] : метод. вказівки по виконанню самост. та контрольні завдань по граф. пакету AutoCAD для студ. iнж.-пед. та iнж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. М. Прерiс [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 56 с. : iл. – Упоряд. також: А. А. Святуха, В. П. Маршуба, М. В. Репетенко, I. Б. Плахотнiкова.

 

413.                  Iнженерна i комп'ютерна графiка [Текст] : Система підготовки графічної документації AutoCAD : метод. вказівки до проведення практ. занять для iнж.-пед. та iнж.-техн. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. В. Репетенко, В. П. Рубашка. – Х. : [б. в.], 2005. – 78 с.: iл.

 

414.                 Iнженерна i машинна графiка [Текст] : контр. завдання, завдання на самост. роботу i метод. вказівки по їх виконанню для студ. денної i заоч. форм навчання фахів: 6.010101.29 – Проф. навчання. АСУ пром. установками ; 6.092208 – Електромехан. системи i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад ; уклад.: Є. О. Iгумєнцев [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 80 с. : iл. – Уклад.також: I. В. Бовдуй, О. О Прокопенко.

 

415.                 Iнженерне проектування в спецiальностi [Текст] : типова прогр., метод. вказівки по вивченню курсу для студ. денної форми навчання спец. 7.010101.29 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Озерський, О. О. Тiщенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 33 с.

 

416.                 Iнструментальне забезпечення автоматизованого виробництва в машинобудуваннi та приладобудуваннi [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки i контрольнi завдання для студ. заоч. спец. 7.010104.08 / Укр. iнж.-пед. акад. ;  упоряд.: М. В. Ємець, О. А. Мельниченко;. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с.

 

417.                 Iнформатика [Текст] : Завдання за курсом : зб. контр. завдань з дисциплiн циклу "Iнформатика" для студ. всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. К. Кожевнiков, В. В. Сосновський. – Х. : [б. в.], 2003. – 88 с.

 

418.                 Iнформатика [Текст]. Ч. 1. Алгоритмiзацiя та програмування на алгоритмiчнiй мовi : метод. вказівки до лаборатор. практикуму з дисципліни циклу для студ. всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. В. Бiлова, Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2003. – 52 с. : iл.

 

419.                 Iнформатика [Текст]. Ч. 2. Iнформацiйнi технології : метод. вказівки до лаборатор. практикуму з дисципліни циклу для студ. всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. В. Ящун, О. В. Бiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 84 с. : iл.

 

420.                 Iнформатика та обчислювальна технiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки по вивченню дисц. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.010100.30 – Проф. навчання. Економiка пiдприємств, маркетинг, менеджмент / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.А. Т. Ашеров. – Х. : [б. в.], 2003. – 27 с.

 

421.                 Iнформатика та обчислювальна технiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по вивченню дисципліни та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання для всiх iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Бiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

422.                 Iнформатика та обчислювальна технiка [Текст]: робоча прогр., метод. вказiвки по вивченню дисципліни та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100.01 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

423.                 Iсторiя України [Текст] : прогр. курсу, метод. рек. до прогр. курсу i контр. робiт, тематика контрольних робiт для студ. заоч. форми навчання всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: В. Я. Кравченко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2005. – 22 с. – Уклад. також: , С. В. Фролов, I. В. Щербина. – На тит. арк. уклад. подано І. В. Щербіна.

 

424.                 Кириченко, О. М. Методика формування творчих умiнь у майбутнiх iнженерiв-педагогiв [Текст] : метод. рек. / О. М. Кириченко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 56 с.

 

425.                 Кiнематика ( в питаннях та вiдповiдях) [Текст] : метод. посiб. з теоретичної механiки / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: М. К. Кравцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл. – Уклад. також: Б. Г. Лях, Л. Г. Кузнєцова, А. П. Тарасюк, А. О. Ладченко.

 

426.                 Комплекснi системи автоматизованого керування [Текст] : метод. рек. до вивчення тем дисципліни для студ. заоч. форми навчання спец. 7.090603 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. П. Краснопьоров. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

427.                 Комплектний електропривод [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 1, 2 : Дослiдження характиристик нереверсивного тиристорного перетворювача ; Дослiдження характеристик реверсивного тиристорного перетворювача для студ. заоч. форми навчання спец. 6.092200 – Електромеханiчнi системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Б. I. Кузнєцов [та ін.] ;– Х. : [б. в.], 2003. – 50 с. : iл. – Упоряд. також: О. О. Тищенко, Т. Ю. Василець, Ю. М. Шкоріна.

 

428.                 Комплектний електропривод [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по вивченню дисципліни самост. роботi, контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.092203 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Тiщенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 17 с. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, Ю. М. Шкорiна.

 

429.                 Компьютерные технологии [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 10 «Приобретение практических навыков создания элементарной базы данных в среде СУБД MS ACCESS для студентов спец.:  7.010104.30 Экономика предприятий, маркетинг, менеджмент ; 7.010104.36 Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко. – Х. : [б. и.], 2003. – 30 с.

 

430.                 Компьютерные технологии в управлении [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 4 «Решение задачи планирования объемов выпуска основной и вспомогательной продукции завода» для студентов спец.: 7.010104.30 – Экономика предприятий, маркетинг, менеджмент ; 7.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. Т. Ашеров, Г. И. Сажко. – Х. : [б. и.], 2003. – 12 с.

 

431.                 Компьютерные технологии в управлении промышленным предприятием [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 10 «Множественный регрессионный анализ средствами Statastica» для студентов спец.: 7.010104.30 Экономика предприятий, маркетинг, менеджмент дисц. «Программирование и компьютерные технологии решения экон. задач» ; 7.010104.36 Компьютерные технологии в управлении и обучении дисциплины «Исследование операций» / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А.Т. Ашеров [и др.]. – Х. : [б. и.], 2005. – 23 с. – Сост. также: Г. И. Сажко, Ю. Ю. Здорык, Е. А. Дехтяр.

 

432.                 Компьютерные технологии в учебном процессе [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 8 "Разработка документов учеб. назначения с помощью мастера презентаций MS POWERPOINT" для студентов спец. 7.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2004. 31 с: ил.

 

433.                 Компьютерные технологии в учебном процессе [Текст] : метод. указания к лаборатор. работам4–5 "Разработка учебного плана с помощью табличного процессора MS EXCEL" для студентов спец. 7.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2004. 26 с. : ил.

 

434.                 Компьютерные технологии решения профессиональных задач [Текст] : метод. указания к выполнению курс. проекта для студентов спец. 7.010100.30 – Проф. обучение. Экономика предприятия, маркетинг, менеджмент / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Т. Ашеров. Х. : . и.], 2003. 32 с. – (Программирование и компьютерные технологии решения экономических задач).

 

435.                 Комунiкативнi процеси в системi вищої освiти [Текст] : прогр. та метод. вказівки щодо її впровадження для студ. спец. 8.000005 – Педагогiка вищої школи / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. В. Калiнiченко. Х. : [б. в.], 2003. 20 с.

 

436.                 Конструювання i технологiя виробництва РЕА [Текст] : робоча прогр. та метод. вказ. по вивченню дисципліни для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с.

 

437.                 Конструювання i технологiя виробництва пристроїв автоматики i телемеханiки [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. спец. 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. Х. : [б. в.], 2003. 32 с.

 

438.                 Конструювання одягу [Текст] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текст. i легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. М. Кириченко. – Х. : [б. в.], 2003. 24 с. : iл.

 

439.                 Конструювання одягу [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи «Освоєння методики проведення примірки» для студ. спец.: 7.010104.23 – Проф. навчання. Технологiя текст. i легкої промисловості ; 7.010104.38 – Проф. навчання. Моделювання, конструювання і дизайн швейних виробів / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Свистельникова, О. М. Кириченко. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с. : iл.

 

440.                 Конструювання одягу [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи для студ. спец. 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Кириченко. Х. : [б. в.], 2003. 57 с.

 

441.                 Конструювання одягу. Дипломне проектування [Текст] : метод. вказівки для студ. спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текст. i легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. М. Кириченко. Х. : [б. в.], 2003. 68 с. : iл.

 

442.                 Контроль та випробування РЕА [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Д. Боличевцев, Л. Б. Бистрицька. Х. : [б. в.], 2003. 32 с.

 

443.                 Контроль якостi зварювання [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец.: 6.092300 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Приходченко. Х. : [б. в.], 2003. 12 с.

 

444.                 Корольова, Н. Ю. Вправи для корегування та покращення зору студентам спецiальних медичних груп [Текст] : для студ. усiх спец. / Н. Ю. Корольова ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : [б. в.], 2005. 32 с.

 

445.                 Корольова, Н. Ю. Заняття фізичним вихованням при захворюваннях хребта [Текст] : метод. рек. для самост. занять студ. усiх спец. / Н. Ю. Корольова ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл.

 

446.                 Корольова, Н. Ю. Реабiлiтацiйно-профiлактичний комплекс для студ. спецiальної медичної групи iз серцево-судинними захворюваннями [Текст]: для студ. усiх спец. / Н. Ю. Корольова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 24 с.

 

447.                 Корольова, Н. Ю. Тижневий руховий режим студентiв [Текст] : метод. рек. для самост. занять студ. усiх спец. / Н. Ю. Корольова, О. М. Явдошенко; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : [б. в.], 2003. 24 с.

 

448.                 Креативні технології та іноватика [Текст] : прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. спец. 7.000002 – Інтелектуальна власність / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. І. Лазарєв. – Х. : УІПА, 2005. – 22 с.

 

449.                 Круковська, В. А. Педагогiка вищої школи [Текст] : Професiйна етика : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження для студ. спец. 8.000005 / В. А. Круковська ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. 12 с.

 

450.                 Курсове проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи "Економiчне обгрунтування доцiльностi проектування швейного пiдприємства" для студ. усiх форм навчання спец. 7.010104.23 / Укр. iнж.-пед. акад упоряд. Н. Є. Черкасова. Х. : [б. в.], 2003. 20 с.

 

451.                 Курсове проектування [Текст] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи "Економiчне обгрунтування доцiльностi проекту хiм. виробництва на основi розробки організац.-техн. заходiв (ОТЗ)" для студ. усiх форм навчання спец.: 7.010104.28 ; 7.010104.31 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. Є. Черкасова. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

452.                 Лагутцев, А. Р. Методика оценки конкурентноспособности продукции и ее особенности в энергетическом производстве [Текст] / А. Р. Лагутцев ; Укр. инж.-пед. акад. Х. : [б. и.], 2004. 13 с.

 

453.                 Лагутцев, А. Р. Основи ринкової економiки [Текст] : навч.-метод. посiб. для студ. денної та заоч. форми навчання / А. Р. Лагутцев ; Укр. iнж.-пед. акад. Х. : [б. в.], 2003. 36 с.

 

454.                 Лазерна технiка та технологiї у зварюваннi [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.092301 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Приходченко. – Х. : [б. в.], 2003. 8 с.

 

455.                 Локальнi системи електроавтоматики [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Г. А. Лещинський. – Х. : [б. в.], 2003. – 63 с. : iл.

 

456.                 Локальные системы электроавтоматики [Текст] : метод. указания к самост. работе для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / Укр. iнж.-пед. акад. ; сост. Г. А. Лещинский. Х. : [б. и.], 2003. 22 с. : ил.

 

457.                 Магістерська кваліфікаційна робота [Текст] : метод. рек. для магістрантів спец. 8.000009 – Управління навчальним закладом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. В. Гаврик ; під ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. 41 с.

 

458.                 Макроекономiка [Текст] : метод. вказівки по органiзацiї та плануванню самост. роботи при кредит.-модул. організації навч. процесу для студ. спец. 6.050201 – Менеджмент організацій / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 26 с. – Упоряд. також: Є. В. Ішеніна, Б. Ю. Юхнов, І. Є. Тимченко, М. В. Віскова, О. Л. Яшинов.

 

459.                 Макроекономiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки для самост. роботи i проведенню практ. занять, тематика контрольних та наук. робiт для студ. денної та заоч. форм навчання екон. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Т. I. Чорна [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. – Упоряд. також: Є. В. Iшенiна, I. Є. Тимченко, Б. Ю. Юхнов, О. Л. Яшинов.

 

460.                 Маркетинг. Менеджмент. Управлiння маркетингом [Текст] : метод. вказівки по виконанню курсової роботи для студ. спец. 7.01.01.04.30 (машинобудування, приладобудiвне виробництво) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

461.                 Маркетинг. Менеджмент. Управлiння маркетингом [Текст] : метод. вказівки по виконанню курсової роботи для студ. спец. 7.01.01.04.30 (енергетичне виробництво) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Ю. Книш. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

462.                 Математика [Текст] : метод. вказівки до розв'язання конкурсних задач / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Ю. I. Созонов. – Х. : УIПА, 2003. 40 с. : іл.

 

463.                 Математичнi задачi електроенергетики [Текст] : робоча прогр. i метод. вказівки по курсу для студ. денної форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

 

464.                 Математичнi методи та моделi в задачах електроенергетики [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання по курсу для студ. заоч. форми навчання спец.: 7.090601 – Електричнi станцiї ; 7.090603 – Електротехн. системи електроспоживання ; 7.010104 – Проф. навчання. Електроенергетика. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл.

 

465.                 Математичнi основи теорiї електронних систем [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Д. Боличевцев, Л. Б. Бистрицька. Х. : [б. в.], 2003. 44 с. : ил.

 

466.                 Математичнi та технiчнi засоби автоматичних систем керування [Текст] : типова прогр., метод. рек. i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) – Проф. навчання. Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко, Є. О. Iгумєнцев, I. В. Бовдуй. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с.

 

467.                 Материаловедение швейного производства [Текст] : метод. рекомендации, рабочая программа и контрольные задания по курсу для студентов заоч. спец. 6.010100 Проф. обучение. Технология текстильной и легкой пром-сти / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: С. М. Вилков, С. В. Челышева. – Х. : [б. и.], 2003. – 44 с.

 

468.                 Матерiалознавство швейного виробництва  [Текст] : (лаборатор. роботи) для студ. спец. 6.010100 Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. М. Вiлков. – Х. : [б. в.], 2003. – 172 с. : iл.

 

469.                 Матерiалознавство швейного виробництва [Текст] : метод. рек., робоча прогр. и контрольні завдання по курсу для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Технологiя текст. i легкої пром-стi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. М. Вiлков, С. В. Челишева. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. : iл.

 

470.                 Машини i апарати хiмiчних виробництв [Текст] : метод. вказівки до виконання курс. проекту для студ. спец.: 7.010104.28 – Проф. навчання. Машини i апарати хiм. виробництв ; 7.090220 – Обладнання хiм. виробництв i пiдприємств буд. матерiалiв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Сидоров, М. Г. Iлюха. – Х. : [б. в.], 2004. – 24 с.

 

471.                 Машини безперервного транспорту [Текст] : метод. вказівки i завдання по курсовому проекту для студ. спец. 7.090214 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с. : iл.

 

472.                 Машини безперервного транспорту [Текст] : метод. вказівки i контрольні завдання по курсу для студ. спец. 7.010104.18 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с. : iл.

 

473.                 Менеджмент [Текст] : метод. вказівки для самост. роботи студ. спец. 6.010104.30 – Проф. навчання. Економiка пiдприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. В. Степанова. – Х. : [б. в.], 2003. – 19 с.

 

474.                 Менеджмент організацій [Текст] : завдання для практ. занять і метод. вказівки по їх виконанню студ. спец. 8.080201 – Менеджмент організацій / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад. С. Ю. Книш, О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 22 с.

 

475.                 Менеджмент організацій [Текст] : метод. вказівки для самост. роботи з курсу зі спец.: 8.080201 – Менеджмент організацій спеціалізації ; 8.050201 – Менеджмент підприємств важкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: С. Ю. Книш, О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с.

 

476.                 Металографiя зварних з'єднань [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец.: 7.092301 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. Г. Єфiменко, Н. О. Радзiвiлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 22 с. : iл.

 

477.                 Методи захисту iнформацiї в автоматизованих системах [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи студ. денної форми навчання спец. 6.01010031 – Проф. навчання. Автоматизацiя технолог. процесiв хiм. виробництв  / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Р. В. Бачiєв. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

478.                 Методи захисту iнформацiї з обмеженим доступом [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи студ. денної форми навчання спец. 7.000002 – Iнтелектуальна власнiсть / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Р. В. Бачiєв. Х. : [б. в.], 2003. 16 с.

 

479.                 Методи керування i адаптацiї в радiоелектронних системах [Текст] : завдання i метод. рек. до виконання контрольної роботи "Аналiз лiнiйних стацiонарних неперервних систем автомат. керування" для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електронiка, радiотехнiка, електронная схемотезнiка i зв'язок / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Антоненко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с. : iл. – Упоряд. також: В. І. Барсов, І. І. Сачук.

 

480.                 Методи керування і адаптацiї в радiоелектронних системах [Текст] : метод. рек. до лаборатор. роботи «Дослідження часових хапрактеристик елементарних ланок» для студ. спец. 6.010100 – Електронiка, радiотехнiка, електронна схемотехнiка i зв'язок / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. С. Антоненко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 24 с.: iл. – Упоряд. також: В. І. Барсов, І. І. Сачук.

 

481.                 Методи управлiння та адаптацiї в радiоелектронних системах [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.010100 – Електронiка, радiотехнiка, електронна схемотехнiка i зв'язок / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов, Т. Ю. Василець. – Х. : [б. в.], 2003. – 38 с. : iл.

 

482.                 Методика професiйного навчання [Текст] : метод. вказівки з виконання курс. i дипломних робiт для студ. спец.: 6.01010401 ; 6.01010405 ; 6.01010428 ; 6.01010429 ; 6.01010430 ; 6.01010431 / О. Е. Коваленко, В. В. Бєлiкова, Н. О. Брюханова ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 100 с

 

483.                 Методика професiйного навчання [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять за курсом / О. Е. Коваленко [та ін.] ; пiд заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 35 с. – Авт. також: Н. О. Брюханова, В. В. Бєлiкова, О. К. Бєлова.

 

484.                 Методика професiйного навчання [Текст] : метод. рек. з виконання курс. роботи для студ. спец. 7.0101014 – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ;упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. Х. : [б. в.], 2003. 52 с.

 

485.                 Методика професiйного навчання [Текст] : навч. робоча прогр., метод. рек., контр. завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010104.23 – Проф. навчання. Технологiя текст. та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с.

 

486.                 Методика професiйного навчання [Текст] : навч. робоча прогр., метод. рек., контрол. завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Технологiя текст. та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. А. Дев'ятьярова. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с.

 

487.                 Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу й діагностики стану навчального процесу» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : УІПА, 2006. – 36с.

 

488.                 Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу і конструювання змісту освіти» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : УІПА, 2006. – 67 с.

 

489.                 Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу та прогнозування мети освіти» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : УІПА, 2006. – 32 с.

 

490.                 Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика професійного навчання як наука та навчальний предмет. Основні задачі і структура курсу» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : УІПА, 2006. – 35 с.

 

491.                 Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указания по выполнению курс. и дипломных работ для студентов спец. 6.010104.30 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.] ; под общ. ред. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2003. – 102 с. – Сост. также: В. В. Беликова, Н. А. Брюханова, В. С. Ковальская.

 

492.                 Методические указания к выполнению квалификационной работы для образовательно квалификационного уровня бакалавр [Текст] : для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в упралении и обучении / Укр. iнж.-пед. акад. ; сост.: А. Т. Ашеров, Т. В. Ящун. – Х. : [б. и.], 2005. – 40 с.

 

493.                 Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Проектирование и эксплуатация информационных систем" [Текст] : для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. Обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / авт.-сост. Г. К. Кожевников ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 22 с.

 

494.                 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Проектирование и эксплуатация информационных систем" [Текст] Ч. 1. лаборатор. работы 1–5 : для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии и обучение" / авт.-сост. Г. К. Кожевников ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 68 с.

 

495.                 Методические указания к лабораторному практикуму по дисциплине "Проектирование и эксплуатация информационных систем" [Текст] Ч. 2. Лабораторные работы 6–12 : для студентов спец. 6.010100.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / авт.-сост. Г. К. Кожевников ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2003. – 54 с.

 

496.                 Методические указания по I-й технологической практике спец. 7.010104.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении [Текст] / Укр. инж.-пед. акад.  ; ред.: А. Т. Ашеров, Г. К. Кожевников, А. В. Воронин. – Х. : . и.], 2004. – 12 с.

 

497.                 Методические указания по проведению 2-й технологической практики [Текст] : для студентов спец. 8.010100.36 – Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Т. Ашеров. – Х. : . и.], 2005. – 14 с.

 

498.                 Методические указания по проведению деловой игры «Претендент на должность руководителя» и управленческие тесты [Текст] : для студентов всех. спец. дневной формы обучения / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. Р. Лагутцев, В. А. Шестопалова. – Х. : [б. и.], 2007. – 30с.

 

499.                 Методичні вказівки для роботи з системою комп’ютерної математики Mathcad в науково-технічних розрахунках для викладачів, аспірантів, магістрів, студ. інж. та інж.-пед. спец. [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Литвин [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 52 с. : іл. – Упоряд. також: Л. С. Лобанова, О. П. Нечуйвітер.

 

500.                 Методичнi вказiвки до дипломного проектування: для спец. 7.01010431 – Проф. навчання. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв [Текст] / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: М. I. Пiдлiсний [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с. – Уклад. також: О. М. Дубовець, О. О. Шевченко.

 

501.                 Методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи студентів з дисципліни „Інформатика та обчислювальна техніка” за кредитно-модульною організацією навчального процесу на 1 курсі для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні [Текст] / Укр. iнж.-пед. акад. ; Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2006. – 84 с. : іл.

 

502.                 Методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи студентів з фізики при кредитно-модульній організації навчального процесу [Текст] / Укр. iнж.-пед. акад ; уклад. В. І. Хохлов. – Х. : [б. в.], 2006. – 46 с. : іл.

 

503.                 Методичнi вказiвки до виконання дипломного проекту освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавр [Текст] : для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.010100(31) – Проф. навчання. Автоматизацiя технол. процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. I. Пiдлiсний. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

504.                 Методичнi вказiвки до виконання дипломної роботи для освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня бакалавр [Текст] : для студ. спец. 6.010100.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в керуваннi i навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ;  уклад.: А. Т. Ашеров, Т. В. Ящун. – Х. : [б. в.], 2005. – 38 с. : iл.

 

505.                 Методичнi вказiвки до виконання квалiфiкацiйної дипломної роботи для освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня магiстр [Текст] : для студ. спец. 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: М. А. Бондаренко, А. Т. Ашеров. – Х. : [б. в.], 2006. – 44 с.

 

506.                 Методичнi вказiвки до виконання квалiфiкацiйної дипломної роботи для освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня фахiвець [Текст] : для студ. спец. 7.010104.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в керуваннi i навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: М. А. Бондаренко, А. Т. Ашеров. – Х. : [б. в.], 2006. – 42 с. : iл.

 

507.                 Методичнi вказiвки до виконання магiстерської дипломної роботи для освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Магiстр" [Текст] : для студ. денної та заоч. форми навчання спец.: 8.010104 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 8.090601 – Електричнi станцiї ; 8.090521 – Тепловi електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Ф. Артюх, I. Г. Шелепов. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

508.                 Методичнi вказiвки до виконання практичних робiт з пунктуацiї української мови [Текст] : для студ. денної та заоч. форми навчання iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Бакуменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл.

 

509.                  Методичнi вказiвки по виконанню дипломної роботи [Текст] : для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.000002 – Iнтелектуальна власнiсть / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. І. Підлесний, А. І. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

510.                  Методичні вказівки по виконанню розділу «Охорона праці» дипломної роботи бакалавра [Текст] : для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад ; уклад. М. Б. Смирнитська. – Х. : [б. в.], 2005. – 22 с.

 

511.                 Методичнi вказiвки по економiчнiй частинi дипломних проектiв з електропостачання промислових пiдприємств [Текст] : для студ. денної i заоч. форми спец.: 7.010104.01 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 7.090603 – Електротехн. системи електропостачання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. В. Кропотов, О. С. Пархоменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с.

 

512.                  Методичнi вказiвки по органiзацiї i проведенню дипломного проектування [Текст] : для студ. освiт. квалiфiкац. рiвня "Спецiалiст" денної та заоч. форми навчання спец.: 7.010104 – Проф. навчання ; 7.090603 – Електротехн. системи електроспоживання ; 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. П. Краснопьоров, Т. I. Овчаренко. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с.

 

513.                  Методичнi вказiвки по I-й технологiчнiй практицi [Текст] : для студ. спец. 7.010104.36 – Комп'ютернi технологiї у керуваннi i навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Т. Ашеров [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 12 с. – Упоряд. також: Г. К. Кожевнiков, О. В. Воронін.

 

514.                 Методичнi вказiвки по проведенню 2-ї технологiчної практики [Текст] : для студ. спец. 8.010104.36 – Комп'ютернi технологiї в управлiннi i навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. Т. Ашеров. – Х. : [б. в.], 2005. – 13 с.

 

515.                 Методичнi рекомендацiї щодо оформлення курсових та дипломних проектiв [Текст] : для студ. спец.: 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика; 6.090600 – Електротехнiчнi системи електроспоживання ; 7.090603 – Електротехнiчнi системи електроспоживання ; 7.010104 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 6.090600 – Електричнi станцiї ; 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. Є. Пустоваров, Ю. О. Ясинський. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

 

516.                 Метрологiя, електричнi та технологiчнi вимiри галузi [Текст]. Ч. 1 : робоча прогр., метод. вказівки до вивчення дисц. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.010104.31 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Григорова ; Х. : [б. в.], 2003. 24 с. : iл.

 

517.                 Метрологiя, методи та засоби управління навчальним закладом. [Текст] : метод. вказівки з виконання курс. роботи з дисципліни для студ. зі спец. 8.000009 – Управління навчальним закладом / Укр. iнж.-пед. академія ; уклад. П. Ю. Баранов, В. В. Бєлікова; під заг. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006.36 с. : іл.

 

518.                  Механика электроприводов современных производств [Текст] : типовая программа, метод. указания и контрольные задания для студентов заоч. формы обучения спец. 7.092200 – Электромехан. системы автоматизации и электропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; сост. В. М. Озерский. Х. : [б. и.], 2003. 20 с. : ил.

 

519.                 Механiка електроприводiв сучасних виробництв [Текст] : типова прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для заоч. форми навчання спец. 7.092200 Електромехан. системи автоматизацiї та електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. : упоряд. В. М. Озерський. Х. : [б. в.], 2003. 20 с.: iл.

 

520.                 Мiкроекономiка [Текст] : метод. вказівки по органiзацiї та плануванню самост. роботи при кредит.-модул. організації навч. процесу для студ. спец. 6.050201 – Менеджмент організацій / Укр. iнж.-пед. академiя ; упоряд. Т. І. Чорна [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 30 с. – Упоряд. також: Є. В. Ішеніна, Б. Ю. Юхнов, І. Є. Тимченко, М. В. Віскова, О. Л. Яшинов.

 

521.                 Мікроекономiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки по органiзацiї самост. роботи студ. та контрольні завдання з курсу для студ. заоч. форм навчання спец. 6.050201 / Укр. iнж.-пед. акад.; уклад. О. Ю. Антипцева. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с.

 

522.                 Мiкропроцесори i мiкро-ЕОМ [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 07.010101.05 / Укр. iнж.-пед. акад.; уклад. О. М. Бiтченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с.

 

523.                 Мiкропроцесорна технiка [Текст] : метод. вказівки по вивченню курсу i виконанню контрольної роботи для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.090603 – Електротех. системи електроспоживання ; 6.090601 – Електричнi станції / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Б. Єгоров, О. Ю. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

524.                 Мiкропроцесорнi засоби АСК [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100.29 – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад.; упоряд.: В. М. Озерський, О. О. Тiщенко. – Х. : [б. в.], 2004. – 18 с.

 

525.                 Мiкропроцесорнi пристрої [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робiт № 1–3 "Вивчення мiкропроцесорного пристрою управлiння" ; "Дослiдження виконання команд мiкропроцесорної системи" ; "Вiдлагоджування i дослiдження програми управлiння технологiчним об'єктом" для студ. заоч. форми навчання спец. 6.092200 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Озерський, О. О. Тiщенко. – Х. : [б. в.], 2004. – 22 с. : iл.

 

526.                 Мiкропроцесорнi пристрої [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.092200 – Електромехан. системи автоматизацiї i електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. М. Озерський, О. О. Тiщенко. – Х. : [б. в.], 2004. – 12 с.

 

527.                 Михайличенко, А. М. Педагогiка вищої школи [Текст] : Стандарти вищої освiти i нацiональне освiтнє законодавство : прогр. навч. курсу та метод. рек. до її впровадження / А. М. Михайличенко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : iл.

 

528.                 Моделирование и САПР радиоэлектронных устройств [Текст] : метод. указания к выполнению лаборатор. работ для студентов спец. 7.010104.05 – Электроника, радиотехника, электронная схемотехника и связь / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: В. В. Рапин, С. В. Хуторненко. – Х. : [б. и.], 2007. – 46 с. : ил.

 

529.                 Моделювання автоматизованих систем керування [Текст] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт № 1, 2 "Моделювання і дослідження на ПЕОМ нескоригованої стабілізуючої (слідкуючої) підсистеми АУ третього порядку" ; "Моделювання і дослідження на ПЕОМ скоригованої слідкуючої (стабілізуючої) підсистеми АУ четвертого порядку" для студ. денної форми навч. спец.: 6.010100.29 ; 7.010100.29 ; 7.092203 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: О. А. Худяєв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с. : іл.

 

530.                 Моделювання автоматизованих систем керування [Текст]. Ч. 2. Метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт № 3, 4 "Моделювання і дослідж. на ПК нескоригованої стабілізуючої підсистеми САК в просторі стану на підставі алгоритмічної схеми ВММ" ; "Моделювання і дослідж. на ПК скоригованої слідкуючої підсистеми САК 4-го порядку в просторі стану на підставі алгоритмічної схеми ВММ" для студ. денної та заоч. спец.: 6.010100(29) ; 7.092203 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: О. А. Худяєв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2003. – 36 с. : іл.

 

531.                 Моделювання електромеханічних систем [Текст] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт, контрольні завдання для самост. роботи студ. денної та заоч. спец. 6.092203 – Електромехан. системи автоматизації і електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: О. А. Худяєв, Г. А. Чаусова. – Х. : [б. в.], 2006. – 56 с. : іл.

 

532.                 Моделювання i САПР радiоелектронних пристроїв [Текст] : контрольнi завдання i метод. вказівки до їх виконання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Хуторненко. – Х. : . в.], 2003. – 36 с. : iл.

 

533.                 Моделювання процесiв виробничого планування [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 8 для студ. спец.: 7.010104.30 ; 7.010104.36 / авт.-уклад.: А. Т. Ашеров, Г. I. Сажко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с. – (Комп'ютернi технологiї в управлiннi промисловим пiдприємством).

 

534.                 Наскрiзна програма з професiйно-практичної пiдготовки та методичнi вказiвки за фахом 7.010104 – Проф. навчання та спецiалiзацєю: 7.010104.36 – Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні [Текст] : для студ. спец. 7.010104.36 – Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. – Х. : [б. в.], 2007. – 33 с.

 

535.                 Наскрiзна програма по професiйно-практичнiй пiдготовцi та методичнi вказiвки за фахом 7.010104 – Проф. навчання та спецiалiзацєю 7.010104.31 – Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв [Текст] : для студ. спец. 7.010104.31 – Проф. навчання. Автоматизацiя технолог. процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Григорова.  Х. : [б. в.], 2003. – 32 с.

 

536.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки [Текст] : для студ. спец.: 7.01010407 ; 7.01010408 ; 7.01010417 ; 7.01010418 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. А. Мельниченко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с. – Упоряд. також: I. Ф. Маліцький, Ю. I. Сичов.

 

537.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки [Текст] : для студ. спец. 7.010100.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ;  упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

538.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки [Текст] : метод. вказівки по спец. 7.092301 – Технологiя та устаткування зварювання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. М. Г. Єфiменко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. – Уклад. також: В. А. Багров, С. О. Лузан.

 

539.                  Наскрiзна програма професiйо-практичної пiдготовки [Текст] : метод. вказiвки для студ. спец. 7.0101410 / Укр. iнж.-пед. акад. ;  уклад.: М. Г. Єфiменко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с. – Уклад. також: В. А. Багров, С. О. Лузан.

 

540.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки [Текст] : навч. робоча прогр. i метод. вказівки для студ. спец. 7.010104.28 – Проф. навчання. машини i апарати хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ;  упоряд. С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с.

 

541.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки студентiв [Текст] : метод. вказівки з практики i виконанню звiтiв для студ. спец.: 6.010100 (7.010104)35 – Проф. навчання. Стандартизацiя, метрологiя та сертифiкацiя в машинобуд. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. М. Арпентьєв, Г. О. Павлова. – Х. : [б. в.], 2003. – 23 с.

 

542.                 Наскрiзна програма професiйно-практичної пiдготовки та методичнi рекомендацiї по її виконанню [Текст] : для студ. денної форми навчання спец. 7.010104(29) – Проф. навчання. Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. – Упоряд. також: Є. О. Iгумєнцев, О. А. Худяєв.

 

543.                 Нетрадицiйнi джерела енергiї [Текст] : метод. рек. до виконання контрольної роботи для студ. заоч. форми навчання спец.: "Проф. навчання. Електроенергетика", "Електричнi станцiї", "Електромеханiчнi системи електроспоживання" / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Ф. Артюх, В. Є. Пустоваров. – Х. : [б. в.], 2003. – 17 с.

 

544.                 Нiмецька мова [Текст] : метод. вказівки i тексти по проведенню практ. занять з нім. мови для студ. 1 курсу заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. I. Зеленiн, Т. Ф. Желтухiна. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

545.                 Нiмецька мова [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять з дисц. "Iноземна мова проф. спiлкування" для студ. спец. 7.050201 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. I. Зеленiн, Т. Ф. Желтухiна. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с.

 

546.                 Нiмецька мова [Текст]: метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 1 курсу інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад ; упоряд.: Г. I. Зеленiн [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с. – Упоряд. також: М. В. Романенко, Т. Ф. Желтухiна.

 

547.                 Нiмецька мова [Текст] : метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. 2 курсу інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. I. Зеленiн [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 47 с.  – Упоряд. також: М. В. Романенко, Т. Ф. Желтухiна.

 

548.                 Нiмецька мова [Текст] : метод. матеріали, тексти та вправи до практ. занять з нім. мови для 2 курсу денної форми навчання ф-ту РЕКС для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Г. I. Зеленiн [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 56 с. – Упоряд. також.: Т. Ф. Желтухіна, М. В. Романенко.

 

549.                 Новiтнi iнновацiйнi технологiї навчання [Текст] : метод. вказівки з виконання курс. роботи для магiстрiв зi спец. 8.000005 – Педагогiка вищої освiти / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Є. В. Шматков. – Х. : [б. в.], 2004. – 12 с.

 

550.                 Опiр матерiалiв [Текст]: журнал лаборатор. робiт 1–14 для студ. iнж. i iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. К. Кравцов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2006. – 39 с. : iл. – Упоряд. також: В. Т. Акімов, В. І. Неко, В. Н. Подорожкін.

 

551.                 Оптимiзацiя автоматизованих систем управлiння [Текст] : метод. вказівки до практ. занять для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.010100(29) – Проф. навчання. АСУ пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Курцева, Є. Є. Александров. – Х. : [б. в.], 2004. – 48 с. : iл.

 

552.                 Оптимiзацiя роботизованих комплексiв i гнучких виробничих систем [Текст] : типова прогр., метод. вказівки та контрольні завдання по курсу для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100(29) – Проф. навчання. Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Л. Б. Курцева, Є. О. Iгумєнцев. – Х. : [б. в.], 2003. – 45 с. : iл.

 

553.                 Органiзацiя виробництва (спецiалiзацiя енергетика) [Текст] : робоча прогр. i метод. вказівки для студ. заоч. форми навчання спец. 7.050201 – Менеджмент органiзацiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. В. Кропотов. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

554.                 Органiзацiя виробництва (спецiалiзацiя енергетика) [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец 7.01.01.04.30 – Економiка пiдприємств, маркетинг i менеджмент / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. В. Кропотов. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

555.                 Органiзацiя виробництва i менеджмент [Текст] : Дипломне проектування : метод. вказівки по екон. обгрунтуванню дипломних проектiв (робiт) для студ. спец.: 7.092301 ; 7.01010410 ; 7.01010409 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Х. Ю. Бiчурiн.. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

556.                 Органiзацiя виробництва i менеджмент [Текст] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи для студ. спец. 7.092301 ; 7.01010410 ; 7.01010409 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Х. Ю. Бiчурiн. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

557.                 Органiзацiя виробництва та менеджмент [Текст] : метод. вказівки до виконання курс. роботи з курсу для студ. електромехан. ф-ту спец.: 7.01010405 – Проф. навчання (профiлi: 7.01010405 – Електронiка, радiотехнiка, електрона схемотехнiка та зв'язок ; 7.01010429 – Автоматизованi системи управлiння пром. установками) ; 7.092203 – Електпропривод та автоматизацiя пром. установок та технологiчних комплексiв ; 7.091401 – Автоматизоване управлiння в технiчних та органiзацiйних системах / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. I. Лобунець, В. А. Горбач. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с.

 

558.                 Органiзацiя iнформацiйно-вимiрювальних процесiв i систем [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 14 с.

 

559.                 Организация производства [Текст] : рабочая программа, метод. указания и контрольные задания по курсу для студентов дневн. и заоч. спец. 7.090521 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. А. Р. Лагутцев. – Х. : [б. и.], 2007. 25 с.

 

560.                 Организация производства и менеджмент [Текст] : задания и метод. указания к курс. работе спец.: 7.010104.01 – Электроэнергетика ; 7.090603 – Электротехн. системы электропотребления / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. В. Кропотов [и др.]. – Х. : [б. и.], 2005. – 28 с. – Сост. также: С. Ю. Кныш, М. С. Пантелеев, Е. С. Пархоменко.

 

561.                 Основи автоматики i автоматизацiя виробничих процесiв [Текст] : метод. вказівки по вивченню дисципл. та виконанню контрольних робiт для студ. спец.: 7.010104.07 – Технологiя та обладнання механоскладання вир-ва ; 7.010104.37 – Комп'ютернi технологiї машинобуд. вир-ва ; 7.010104.35 – Метрологiя, стандартизацiя та сертифiкацiя у машинобудуваннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Б. М. Арпентьєв. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл.

 

562.                 Основи бiзнесу [Текст] : метод. вказівки по вивченню дисципліни «Основи бiзнесу» з комплектом питань до самоконтролю та тематикою, контрольних робіт для студ. заоч. форми навчанння iз спец.: 7.010104.30 ; 7.010102.01 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Куракса. – Х. : [б. в.], 2004. – 16 с.

 

563.                 Основи бiзнесу [Текст] : метод. вказівки по виконанню тест. завдань та контрольних робiт по дисципліні «Основи бiзнесу» з комплектом завдань по варiантам. Перелiк питань що виносяться на залiк, теми реферат. повiдомлень та загал. список реком. л-ри для студ. спец.: 7.010102.01 ; 7.010104.30 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Куракса. – Х. : [б. в.], 2004. –24 с.

 

564.                 Основи бiзнесу [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. спец.: 7. 010102.01 ; 7.010104.30 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. В. Куракса. – Х. : [б. в.], 2004. – 16 с.

 

565.                 Основи дослiдження операцiй та методи прийняття рiшень [Текст] : метод. вказiвки для вивчення дисциплін та до самост. роботи для студ. денної форми навчання спец. 7.000002 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. I. Пiдлiсний, Н. П. Рубан. – Х. : [б. в.], 2003. – 25 с.

 

566.                 Основи дослiдження операцiй та засоби прийняття рiшень [Текст] : метод. вказiвки для вивчення дисц. та до самост. роботи студ. денної форми навчання спец. 6.010100(31) / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. П. Рубан, М. I. Пiдлiсний. Х. : [б. в.], 2003. 23 с.

 

567.                 Основи дослiдження операцiй та методи прийняття рiшень [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.000002 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. П. Рубан, В. М. Момот. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с. : iл.

 

568.                 Основи екології [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 10 «Гігієнічна оцінка джерел водопостачання та якості води» для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. К. Грицай. – Х. : [б. в.], 2007. – 60 с. : іл.

 

569.                 Основи екології = Основы экологии [Текст] : метод. вказівки до практ. роботи № 11 «Розрахунок викидів з одиночного джерела» для усіх спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. К. Грицай, І. О. Філенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 23 с. : іл.

 

570.                 Основи економічної теорії [Текст] : метод. вказівки по організації та плануванню самост. роботи при кредит.-модул. організації навч. процесу для студ. спец. 6.050201 – Менеджмент організацій / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Т. І. Чорна [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2007. – 28 с. – Упоряд. також: Є. В. Ішеніна, Б. Ю. Юхнов, І. Є. Тимченко, М. В. Віскова, О. Л. Яшинов.

 

571.                 Основи iнтелектуальної власностi [Текст] : метод. вказівки по вивченню дисц. для студ. денної форми навчання спец. 6.010100.31 – Проф. навчання. Автоматизацiя технол. процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: М. I. Пiдлiсний, А. I. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

572.                 Основи iнтелектуальної власностi [Текст] : прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. спец. інж.-пед. профілю / Укр. інж.-пед. акад.; упоряд. М. І. Лазарєв [та ін.]. – Х.: [б. в.], 2005. – 22 с. – Упоряд. також.: А. І. Дейнеко, Н. П. Рубан, О. М. Григорова, В. В. Чапліна.

 

573.                 Основи iнформацiйної культури [Текст] : метод. рек. для студ. iнж. та iнж-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. I. Єрьомiна. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. : iл.

 

574.                 Основи менеджменту [Текст] : метод. вказівки по виконанню контрольних робiт з курсу «Основи менеджменту» для студ. спец. 7.050201 заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. Х. : [б. в.], 2003.  20 с.

 

575.                 Основи метрологiї та електричних вимiрювань [Текст] : робоча прогр., метод. вказiвки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання електротехн. та енерг. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. А. I. Тарасенко, Г. М. Мосiєнко. Х. : [б. в.], 2003. 52 с. : iл.

 

576.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 13 для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

577.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 8 «Вимірювання параметрів елементів електричних кіл за допомогою вимірювальних мостів» для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2006. – 15 с.

 

578.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 5 «Дослідження кривої намагнічування феромагнітних матеріалів балістичним методом» для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2007. – 18 с.

 

579.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 1 «Повірка електровимірювальних приладів» для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2004. – 12 с.

 

580.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 2 «Повірка однофазного лічильника активної енергії» для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2007. – 20 с.

 

581.                 Основи метрології та електричних вимірювань [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 4 „Повірка транформаторів струму диференційно-нульовим методом” для студ. електротехн. і енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2005. – 15 с.

 

582.                 Основи метрології та електричні вимірювання [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. роботи № 6 „Дослідження напівпровідникових термоперетворювачів опору” для студ. електротехн. та енерг. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: А. І. Тарасенко, Г. М. Мосієнко. – Х. : [б. в.], 2004. – 16 с.

 

583.                 Основи наукових досліджень [Текст] : практичне заняття № 2 на тему: «Використання методу парних порівнянь для ранжування факторів, що важко вимірюються, які впливають на якість навчання студентів» : метод. вказівки для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2006. – 12 с.

 

584.                 Основи наукових досліджень [Текст] : практичне заняття № 3 на тему: «Перевірка однорідності контрольної й експериментальної груп студентів, що приймають участь у констатуючому і формуючому педагогічних експериментах» : метод. вказівки для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад ; упоряд.: А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2006. – 17 с.

 

585.                 Основи наукових досліджень [Текст]  : практичне заняття № 4 на тему: «Оцінка вірогідності результатів педагогічного експерименту на основі якісних вимірів» : метод. вказівки для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад ; упоряд.: А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2006. – 13 с.

 

586.                 Основи наукових досліджень [Текст] : практичне заняття № 5 на тему: «Оцінка вірогідності розходжень результатів педагогічного експерименту на основі якісних вимірів» : метод. вказівки для студ. спец.: 7.010104.36 ; 8.010104.36 – Проф. навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Т. Ашеров, Г. І. Сажко. – Х. : [б. в.], 2006. – 12 с.

 

587.                  Основи наукових дослiджень [Текст] : метод. рек. до контрольної роботи "Визначення показникiв надiйностi паротурбiнного блоку" для студ. заоч. форми навчання зi спец. 7.090521 – ТЕС / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Нечуйвітер. – Х. : [б. в.], 2003. – 8 с.

 

588.                 Основи наукових дослiджень [Текст] : робоча навч. прогр. i метод. рек. для студ. заоч. форми навчання спец.: "Проф. навчання. Електроенергетика" ; "Електричнi станцiї" ; "Електротехн. системи електроспоживання" / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: С. Ф. Артюх, В. Є. Пустоваров. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

589.                 Основи наукових дослiджень [Текст] : робоча прогр. та метод. вказівки для студ. спец. 7. 092301 ; 7.010104 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. А. Приходченко. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

590.                 Основи охорони працi [Текст] : метод. вказівки по виконанню лаборатор. робiт з роздiлу "Електробезпека" для студ. iнж. та iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: С. Д. Тулупов [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2004. – 26 с. – Уклад. також: А. К. Грицай, М. Б. Смирнитська.

 

591.                 Основи права [Текст] : метод. вказiвки, плани семiнар. занять, варiанти контрольних робiт, завдання для самост. роботи та залiку для студ. денної та заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад ; упоряд.: I. Г. Васильєва [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. – Упоряд. також: О. В. Зiнченко, О. В. Коломієць.

 

592.                 Основи проектування електричних мереж [Текст] : Електричнi мережi та системи. Електричнi системи та мережi : метод. вказівки по виконанню курс. проекту для студ. всiх форм навчання 6.090600 ; 6.090600 ; 6.010100 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Ф. Лопухiн, О. Ю. Кондратюк. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. : iл.

 

593.                 Основи проектування електричних станцiй [Текст] : метод. рек. до виконання курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: I. В. Пантєлєєва, Д. В. Iрiков. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с. : iл.

 

594.                 Основи психологiї [Текст] : методичнi вказiвки i контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання iнж. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. С. М. Кучеренко. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

595.                 Основи радiотехнiки [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

 

596.                 Основи релейного захисту i автоматики [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання по курсу для студ. заоч. форми навчання спец.: 7.090601 – Електричнi станцiї ; 7.090603 – Електротехн. системи електроспоживання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. М. Сапiга. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с. : iл.

 

597.                 Основи релейного захисту та автоматики [Текст] : метод. вказівки до виконання лаборатор. робiт денної та заоч. форми навчання спец.: 7.010104 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 7.090603 – Електротехнiчнi системи електроспоживання ; 7. 090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ;  упоряд.: М. М. Сапiга, Д. В. Iрiков. – Х. : [б. в.], 2003. – 54 с. : iл.

 

598.                  Основы метрологии и электрические измерения [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 8 «Измерение параметров элементов электрических цепей при помощи измерительных мостов» для электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2006. – 15 с.

 

599.                 Основы метрологии и электрические измерения [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 5 «Исследование кривой намагничивания фероомагнитных материалов баллистическим методом» для электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2007. – 18 с.

 

600.                 Основы метрологии и электрических измерений [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 13 «Измерительные преобразователи тока и напряжения» для студентов электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2003. – 18 с.

 

601.                 Основы метрологии и электрических измерений [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 2 «Поверка однофазного счетчика активной энергии» для студентов электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2006 – 19с.

 

602.                 Основы метрологии и электрических измерений [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 14 «Поверка трансформаторов тока дифференциально-нулевым методом» для студентов электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2005. – 15 с.

 

603.                 Основы метрологии и электрических измерений [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе № 1 «Поверка электроизмерительных приборов» для студентов электротехн. и энерг. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: А. И. Тарасенко, А. Н. Мосиенко. – Х. : [б. и.], 2004. – 12 с.

 

604.                 Основы экологии [Текст] : Воздействие промышленного производства на атмосферу и гидросферу : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы студентов инж. и инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Н. П. Ефименко. – Х. : [б. и.], 2005. – 76 с.

 

605.                 Палива, топки i котельнi установки [Текст] : метод. вказівки до лаборатор. робiт: № 1 «Визначення вологостi твердого палива» ; № 2 "Визанчення зольностi твердого палива" ; № 3 "Визначення виходу летучих речовин твердого палива" для студ. спец. 7.090521 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. О. Б. Гулей. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл.

 

606.                 Паливо, топки i котельнi установки [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки, контрольні завдання з курсу для студ. спец. 7.090521 – Тепловi електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; Запорiзька теплова електрична станцiя ; уклад.: О. Б. Гулей, В. Г. Дєдов. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

607.                 Патентознавство [Текст] : метод. вказівки по виконанню контрольної роботи для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.000002 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. I. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с. : iл.

 

608.                 Патентознавство [Текст] : метод. вказівки по самост. роботi для студ. заоч. форми навчання спец. 7000002 – Iнтелектуальна власнiсть / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. I. Пiдлiсний, А. I. Дейнеко. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

609.                 Педагогiка вищої школи [Текст]: метод. вказівки з виконання курс. роботи з дисц. "Педагогiка вищої школи" / упоряд. I. С. Посохова ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 8 с.

 

610.                 Педагогiка вищої школи [Текст] : Моделi освiтньої та фахової пiдготовки : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; пiд ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с.

 

611.                 Педагогiка вищої школи [Текст] : Свiтовий досвiд та тенденцiї розвитку вищої освiти : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; пiд ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с.

 

612.                 Педагогiка вищої школи [Текст] : Система вищої освiти в Українi : прогр. навч. курсу i метод. рек. до її впровадження / Укр. iнж.-пед. акад. упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

613.                 Педагогiчна практика [Текст] : програма та методичнi вказiвки : навч. посiб. для студ. iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. В. Бєлiкова [та ін.] ; пiд заг. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 43 с. – Уклад. також: I. П. Чепурко, Н. О. Брюханова, В. Б. Бакатанова, О. А. Макаренко.

 

614.                 Педагогiчне стажування [Текст] : прогр. i метод. вказівки до пед. стажування для слухачiв магiстратури / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. Н. О. Брюханова [та ін.] ; за заг. ред. О. Е. Коваленко ;. – Х. : [б. в.], 2003. – 21 с. – Уклад. також: I. П. Чепурко, В. В. Бєлiкова, В. Б. Бакатанова, О. А. Макаренко.

 

615.                 Переддипломна практика [Текст] : метод. вказівки до проходження практики i вимоги до оформлення звiту для студ. спец. 7.010104.28 – Проф. навчання. Машини й апарати хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. С. Л. Смоляков. – Х. : [б. в.], 2003. – 8 с.

 

616.                 Переддипломна практика [Текст] : метод. вказiвки для студ. денної i заочної спец. 7.010104(29) – Проф. навчання. Автоматизованi системи управлiння пром. установками / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.].; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с. Упоряд. також: Т. Ю. Василець, О. О. Тищенко.

 

617.                 Переддипломна практика [Текст] : прогр. переддипломної практики та метод. рек. до неї для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 7.090601 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Е. Т. Красовська. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

618.                 Переддипломна практика [Текст] : прогр., метод. вказівки для студ. спец. 7.010104.09 – Проф. навчання. Металлургiя в машинобуд. та приладобуд, iнж.-пед. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. А. М. Баранов. – Х. : УIПА, 2003. – 20 с.

 

619.                 Переддипломна практика [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки з переддиплом. практики для студ. спец. 7.010104.05 та 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. А. Р. Корсунов. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

620.                 Перехiднi процеси в системах електропостачання [Текст] : типова прогр., метод. рек. та контрольні завдання для студ. заоч. форми навч. спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 6.090600 – Електричнi станцiї / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: I. В. Пантєлєєва, Д. В. Iрiков. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

621.                 Пiдйомники [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контр. завдання по курсу для студ. заоч. спец. 7.010104.18 – Проф. навчання. Експлуатацiя та ремонт промислового транспорту / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с.

 

622.                 Пiдйомники [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки i контрольні завдання по курсу для студ. заоч. спец. 7.090214 – Пiдйомно-транспортнi будiвельнi, дорожнi, мелiоративнi машини та обладнання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Н. М. Фiдровська. – Х. : [б. в.], 2003. – 26 с.

 

623.                 Планування i органiзацiя навчального процесу у вищiй школi [Текст] : прогр. i метод. рек. до вивчення навч. дисциплiни та самост. роботи студ. iнж.-пед. спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. Б. Бакатанова. – Х. : [б. в.], 2004. – 8 с.

 

624.                 Полiтологiя [Текст] : робоча навч. прогр., плани семiнар. занять, метод. вказівки та теми контрольних робiт з курсу для студ. заоч. форми навчання всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Березовський, О. О. Бакуменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 28 с.

 

625.                 Полiтологiя [Текст] : робоча навч. прогр., плани семiнар. занять, теми реф. та метод. вказівки з курсу для студ. денної форми навчання всiх спец. / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: В. В. Березовський, О. О. Бакуменко. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с.

 

626.                 Потрашков, В. І. Основи хiмiчної технологiї [Текст] : завдання для проведення тестового контролю для студ. спец.: 6.090200 – Обладнання хiм. виробництв i пiдприємств буд. матерiалiв ; 6. 091600 – Хiм. технологiя неогр. речовин ; 6.010100(27) – Проф. навчання. Основнi процеси хiм. виробництв ; 6.010100(28) – Проф. навчання. Машини i апарати хiм. виробництв / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 32 с. : iл.

 

627.                 Потрашков, В. І. Основи хiмiчної технологiї [Текст] : метод. вказiвки до курс. роботи для студ. спец. 6. 090200 – Обладнання хiм. виробництв i пiдприємств буд. матерiалiв ; 6.010100(28) – Проф. навчання. Машини i апарати хiм. виробництв / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 42 с. : iл.

 

628.                 Практика [Текст] : наскрiзна програма проф.-практ. пiдготовки та метод. вказ. для студ. спец. 7.010104.09 – Проф. навчання. Металургiя в машинобуд. та приладобуд., iнженер-педагог / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: А. М. Баранов, А. М. Пащенко. – Х. : УIПА, 2003. – 48 с.

 

629.                 Преддипломна практика [Текст] : метод. вказiвки для студ. заоч. форми навчання спец. 7.092203 – Електромехан. системи автоматизацiї та електропривод / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Б. I. Кузнєцов [та ін.].; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с. – Упоряд. також: Т. Ю. Василець, О. О. Тищенко.

 

630.                 Приймально-передавальнi пристрої [Текст] : метод. вказ. по курс. проектуванню для студ. спец. 7.010104.05 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. В. Д. Сахацький. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. : iл.

 

631.                 Прийняття стратегiчних та оперативних управлiнських рiшень на промисловому пiдприємствi [Текст] : метод. вказівки по виконанню курсової роботи для студ. спец. 8.050201 всiх форм навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. О. Гусаров. – Х. : [б. в.], 2003. 16 с.

 

632.                 Прикладне програмування [Текст] : метод. вказівки до виконання курс. роботи для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 6.010100.36 – Проф. навчання. Комп'ютернi технологiї в управлiннi й навчаннi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. А. Бондаренко. Х. : [б. в.], 2003. 26 с.

 

633.                 Прикладное программирование [Текст]: метод. указания к лаборатор. работам 1–3 "Объектно-ориентированное программирование в VISUAL BASIC.NET. Создание и использвание классов" для студентов спец. 6.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. – Х. : [б. и.], 2005. 44 с. : ил.

 

634.                 Прикладное программирование [Текст] : метод. указания к лаборатор. работам 4–6 "Объектно-ориентированное программирование в VISUAL BASIC.NET. Наследование классов" для студентов спец. 6.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2005. 48 с.

 

635.                 Прикладное программирование [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе 7 "Объектно-ориентированное программирование в VISUAL BASIC.NET. Создание пользовательских элементов управления путем компоновки существующих элементов управления" для студентов спец. 6.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2005. 33 с. : ил.

 

636.                 Прикладное программирование [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе 8 "Объектно-ориентированное программирование в VISUAL BASIC.NET. Создание пользовательских элементов управления путем доработки существующих элементов управления" для студентов спец. 6.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и бучении / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2005. 17 с.

 

637.                 Прикладное программирование [Текст] : метод. указания к лаборатор. работе9 "Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic. Net. Создание оригинальных элементов управления" для студентов спец. 6.010104.36 – Проф. обучение. Компьютерные технологии в управлении и обучении / ;Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. В. Ящун. Х. : [б. и.], 2005. 20 с.

 

638.                 Програма другої технологiчної практики [Текст] : для студ. денної форми навчання спец. 6.010100.31 – Проф. навчаня. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Р. В. Бачiєв, В. О. Клочко. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

639.                 Програма переддипломної практики [Текст] : для студентов спец. 7.010104.31 – Проф. навчання. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. М. Григорова, М. I. Пiдлiсний. – Х. : [б. в.], 2003. – 8 с.

 

640.                 Програма переддипломної практики [Текст] : для студ. спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текстильної i легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Є. Горяiнова. – Х. : [б .в.], 2003. – 16 с.

 

641.                 Програма технологiчної практики [Текст] : для студ. спец. 7.010104. – Проф. навчання. Технологiя текстильної та легкої промисловостi / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Л. Матюхова [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. – Упоряд. також: Т. А. Дев'ятьярова, О. М. Кириченко, В. О. Пасічник.

 

642.                 Програма першої технологiчної практики [Текст] : для студ. денної форми навчання спец. 6.010100.31 – Проф. навчаня. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Р. В. Бачiєв, В. О. Клочко. – Х. : [б. в.], 2003. – 12 с.

 

643.                 Програма технологiчних практик та методичнi рекомендацiї по її виконанню [Текст] : для студ. денної форми навчання спец. 7.010104(29) – Проф. навчання. Автоматизованi системи управлiння промимлових установок / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: О. О. Прокопенко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с. – Упоряд. також: Є. О. Iгумєнцев, О. А. Худяєв.

 

644.                 Програмування i комп'ютернi технологiї рiшення економiчних задач [Текст] : метод. вказівки до виконання курс. проекту "Комп'ютернi технологiї рiшення проф. задач" спец. 7.010100.30 – Проф. навчання. Економiка пiдприємств, маркетинг, менеджмент / Укр. iнж.-пед. акад. ; А. Т. Ашеров. – Х. : [б. в.], 2003. – 30 с. : iл.

 

645.                 Проектирование швейных предприятий [Текст] : метод. рекомендации по выполнению курс. проекта на тему "Проект швейного цеха" для студентов спец. 7.010104 – Проф. обучение. Технология текстил. и легкой пром-сти / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Т. Е. Горяинова. – Х. : . и.], 2003. – 21 с. : ил.

 

646.                 Проектування автоматизованих систем технологiчних процесiв [Текст] : метод. вказівки до самост. роботи студ. денної форми навчання спец. 7.010104.32 – Проф. навчання. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Григорова. – Х. : . в.], 2003. – 19 с.

 

647.                 Проектування автоматизованих систем технологiчних процесiв [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки до вивчення дисциплін та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 7.010104.31 – Проф. навчання. Автоматизацiя технолог. процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Григорова. – Х. : . в.], 2003. – 31 с.

 

648.                 Проектування дискових модульних фрез [Текст] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец. 7.010104.08 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. М. В. Ємець. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с. : iл.

 

649.                 Проектування елементiв i пристроїв автоматики i телемеханiки [Текст] : метод. вказівки до курсового проекту для студ. спец. 7.091401 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. О. М. Бiтченко. – Х. : . в.], 2003. – 31 с. : iл.

 

650.                 Проектування зварних конструкцiй (ПЗК) [Текст] : екзаменацiйний посiб. для студ. денної i заоч. форми навчання по спец.: 6.092300 ; 6.010100 / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2003. – 16 с.

 

651.                 Проектування зварних конструкцiй (ПЗК) [Текст] : метод. вказівки до курс. проекту для студ. спец.: 6.092300 – Технологiя й устаткування зварювання ; 6.010100 – Проф. навчання. Технологiя й устаткування зварювал. вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2003. – 64 с. : iл.

 

652.                 Проектування зварних конструкцiй (ПЗК) [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 6.092300 – Технологiя i устаткування зварювання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : . в.], 2003. – 24 с.

 

653.                 Проектування зварних конструкцiй (ПЗК) [Текст] : типова прогр., метод. вказівки i контрольні завдання для студ. спец. 6.010100 – Проф. навчання. Технологiя i обладнання зварювал. вир-ва / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад. В. А. Багров. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с.

 

654.                 Проектування механоскладальних цехів [Текст] : навч.-метод. посіб. до практ., контрольні та самост. робіт для студ. спец. 7.010104.37 / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Е. А. Пащенко. – Х. : [б. в.], 2007. – 28 с.

 

655.                 Проектування фасонних рiзцiв з використанням ЕОМ [Текст] : метод. вказівки i завдання до курс. проекту спец. 7.010104.08 / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Ю. Ф. Коваль, М. В. Ємець. – Х. : . в.], 2003. – 36 с. : iл.

 

656.                 Проектування швейних пiдприємств [Текст] : метод. рек. до самост. вивчення дисципдін "Проектування швейних пiдприємств". Контрольнi завдання заоч. форми навчання спец. 7.010104 – Проф. навчання. Технологiя текстильної i легкої промисловостi" / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд. Т. Є. Горяiнова. – Х. : . в.], 2003. – 32 с.

 

657.                 Промислова електронiка [Текст] : робоча прогр., метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання спец. 6.010100(31) – Проф. навчання. Автоматизацiя технологiчних процесiв хiм. виробництв / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: О. О. Шевченко, В. I. Борзенко. – Х. : [б. в.], 2003. – 20 с.

 

658.                 Професiйна педагогiка [Текст] : метод. рек. до самост. роботи iнж.-пед. спец. заоч. форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: I. Б. Васильєв, В. Б. Бакатанова. – Х. : . в.], 2003. – 16 с.

 

659.                 Професiйна педагогiка [Текст] Ч. 1 : метод. рек. до семiнар.-практ. занять для студ. усiх iнж.-пед. спец. денної форми навчання / Укр. iнж.-пед. акад. ; уклад.: I. Б. Васильєв [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2003. – 24 с. – Уклад. також: В. Б. Бакатанова, Т. В. Калiнiченко.

 

660.                 Професiйно-практична пiдготовка [Текст] : метод. рек. до проходження виробничого навчання для студ. денної форми навчання спец. 6.010100 – Проф. навчання. Електроенергетика / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: А. Ю. Мезеря, С. А. Усата. – Х. : . в.], 2003. – 8 с.

 

661.                 Професiйно-практична пiдготовка [Текст] : наскрiзна прогр. та метод. рек. до виконання окремих видiв проф.-практ. пiдготовки для студ. денної та заоч. спец.: 7. 010104 – Проф. навчання. Електроенергетика ; 7.090603 – Електротехн. системи електроспоживання / Укр. iнж.-пед. акад. ; упоряд.: Д. В. Iрiков, А. М. Чернюк. – Х. : . в.